Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 17. ožujka 2017. 12:00
Datum zatvaranja rasprave: 04. travnja 2017. 12:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Zagreb, ožujak 2017.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1., člankom 16. stavkom 3., člankom 70. stavkom 5. točkom 1., člankom 84. stavkom 1. točkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14 dalje: ZEK), člankom 13. stavkom 2. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine br. 144/12, 153/13 i 78/15 dalje: ZPU) te člankom 7. stavkom 3. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine br. 71/14 dalje: ZRTŽU), propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

1. Ocjena stanja

Sukladno članku 16. stavku 3. ZEK-a, članku 13. stavku 2. ZPU-a i članku 7. stavku 3. ZRTŽU-a, propisana je obveza donošenja navedenog pravilnika do kraja godine za sljedeću kalendarsku godinu na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za sljedeću kalendarsku godinu.

Vijeće HAKOM-a je na temelju odluke Vlade RH od 16. ožujka 2017. o izdavanju prethodne suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2017., na sjednici održanoj 17. ožujka 2017. donijelo Financijski plan HAKOM-a za 2017.

Temeljem navedenog Financijskog plana, izrađen je prijedlog Pravilnika.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

2. Obrazloženje izmjena

U odnosu na trenutno važeći Pravilnik (Narodne novine br. 122/15) izmjene su u dijelu usklađenja terminologije s važećim Planom numeriranja (Narodne novine br. 129/15) i u neznatnom povećanju naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga. Navedena naknada je povećana s 1% na 1,1%.

Naime, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga osiguravaju se od godišnje naknade koju je obvezan plaćati upravitelj infrastrukture u postotku od ukupnog godišnjeg prihoda od željezničkih usluga koje je ostvario u prethodnoj godini. Uzevši u obzir s jedne strane prihod upravitelja infrastrukture i s druge strane planirana sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, predmetnu naknadu bilo je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 16. stavka 3., članka 70. stavka 5. točke 1., članka 84. stavka 1. točke 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), članka 13. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine br. 144/12, 153/13 i 78/15) te članka 7. stavka 3. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine br. 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

I OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

(1) Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: Pravilnik) propisuju se izračun, visina i način plaćanja naknada radi osiguravanja sredstava za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a.

(2) Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se iz naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a u području elektroničkih komunikacija, naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga te naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području željezničkih usluga.

Značenje pojmova

Članak 2.

1. CGC komplementarna zemaljska sastavnica (eng. complementary ground component)

2. Dupleks – komunikacija između dviju ili više radijskih postaja koja se istovremeno odvija na dvije frekvencije

3. ENG/OB – veze za elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos

4. Javna pokretna mreža za zatvorene grupe korisnika – komunikacijska mreža putem koje se zatvorenim grupama korisnika pruža usluga

5. Mreža za vlastite potrebe – komunikacijska mreža koja se koristi za vlastite potrebe zatvorene grupe korisnika

6. M2M - komunikacija između strojeva (eng. machine–to–machine)

7. Nepokretne radijske postaje – radijska postaja koja je nepokretna u radu

8. Osnovna postaja – nepokretna radijska postaja za istodoban prijam i odašiljanje gdje krajnje postaje rade u dupleks načinu rada

9. Pokretne radijske postaje – radijska postaja koja može biti pokretna u radu

10.                     Prenosive radijske postaje – radijska postaja koja je prenosiva, ali je u radu nepokretna

11.                     Repetitor – nepokretna radijska postaja ili samo antenski sustav za istodoban prijam i odašiljanje gdje krajnje postaje rade u poludupleksnom načinu rada

12.                     Simpleks – komunikacija između dviju ili više radijskih postaja koja se odvija na jednoj frekvenciji

13.                     PLB – radio-far za osobnu uporabu.

II NAKNADA ZA UPORABU ADRESA I/ILI BROJEVA

Određivanje naknade

Članak 3.

(1) Za uporabu adresa i/ili brojeva plaća se godišnja naknada, temeljem izdanog računa HAKOM-a.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu adresa i/ili brojeva određuje se ovisno o vrsti elektroničkih komunikacijskih usluga za koje se upotrebljavaju adrese i/ili brojevi.

(3) Naknada za prvu godinu uporabe adresa i/ili brojeva obuhvaća razdoblje od dana donošenja odluke o primarnoj dodjeli adresa i/ili brojeva do kraja tekuće kalendarske godine, i utvrđuje se razmjerno trajanju razdoblja uporabe adresa i/ili brojeva.

 (4) Za drugu i svaku sljedeću godinu uporabe adresa ili brojeva, HAKOM izdaje operatoru jedinstveni račun za sve adrese i/ili brojeve koje operator upotrebljava na početku te kalendarske godine.

 (5) Ako se operator u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih adresa i/ili brojeva u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu adresa i/ili brojeva za sljedeće obračunsko razdoblje.

(6) Ako naknada nije plaćena u roku određenom u opomeni iz članka 27. stavka 5. ovog Pravilnika, HAKOM će donijeti odluku o oduzimanju dodijeljenih adresa i/ili brojeva.

(7) U slučaju prestanka mogućnosti korištenja određenog broja i/ili raspona brojeva sukladno Planu numeriranja, plaćanje naknada se određuje proporcionalno vremenu korištenja predmetne numeracije unutar godine dana.

Naknada za uporabu zemljopisnih brojeva

Članak 4.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni zemljopisni broj iznosi 0,55 kuna.

(2) Naknada za dodijeljeni blok zemljopisnih brojeva jednaka je zbroju naknada za sve pojedinačne dodijeljene brojeve koji se nalaze u tom bloku brojeva.

Naknada za uporabu nezemljopisnih brojeva

Članak 5.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni šesteroznamenkasti pretplatnički broj iz raspona nezemljopisnih brojeva namijenjenih za usluge s posebnom tarifom, usluge jedinstvenog pristupnog broja, usluge besplatnog poziva, usluge osobnog broja i usluge pristupa internetu iznosi 5,00 kuna.

(2) Naknada za jedan dodijeljeni četveroznamenkasti pretplatnički broj iz raspona nezemljopisnih brojeva namijenjenih za usluge s posebnom tarifom i usluge besplatnog poziva iznosi 50,00 kuna.

(3) Naknada za dodijeljeni blok brojeva iz raspona brojeva iz stava 1. i 2. ovog članka jednaka je zbroju naknada za sve pojedinačne dodijeljene brojeve koji se nalaze u tom bloku brojeva.

Članak 6.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni dvoznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 589.650,00 kuna.

(2) Naknada za jedan dodijeljeni troznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 58.965,00 kuna.

(3) Naknada za jedan dodijeljeni četveroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 5.896,50 kuna.

(4) Naknada za jedan dodijeljeni četveroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za M2M usluge iznosi 3.685,00 kuna, a za jedan dodijeljeni peteroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za M2M usluge iznosi 368,50 kuna.

Naknada za uporabu kratkih kodova

Članak 7.

(1) Naknada za dodijeljeni peteroznamenkasti kôd za službu davanja obavijesti (informacija) i za ostale peteroznamenkaste kôdove iznosi 10.000,00 kuna.

(2) Naknada za dodijeljeni četveroznamenkasti kôd za odabir operatora i za ostale četveroznamenkaste kôdove iznosi 25.000,00 kuna.

(3) Naknada za dodijeljeni troznamenkasti kôd iznosi 50.000,00 kuna.

(4) Naknada za jedan dodijeljeni kratki kod za SMS/MMS usluge s posebnom tarifom, usluge platnog prometa i besplatne usluge iznosi 250,00 kuna.

(5) Za uporabu kratkih kodova za hitne službe, kratkih kodova za govorne usluge raspona 116xxx i kratkih kodova za SMS/MMS usluge raspona 116xxx, ne plaća se naknada.

Naknada za uporabu adresa (kôdova)

Članak 8.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni kôd zatvorene korisničke skupine iznosi 2,50 kune.

(2) Naknada za dodijeljeni blok kôdova zatvorenih korisničkih skupina jednaka je zbroju naknada za sve pojedinačne dodijeljene kôdove koji se nalaze u tom bloku kôdova.

(3) Naknada za jedan dodijeljeni kôd nacionalne signalizacijske točke iznosi 252,50 kuna.

(4) Naknada za jedan dodijeljeni kôd međunarodne signalizacijske točke iznosi 252,50 kuna.

(5) Naknada za jedan dodijeljeni identifikacijski kôd podatkovne mreže iznosi 252,50 kuna.

(6) Naknada za jedan dodijeljeni kôd pokretne komunikacijske mreže iznosi 252,50 kuna.

III NAKNADA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Određivanje naknade

Članak 9.

(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra određuje se prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru, vrsti i namjeni radijske postaje ili mreže te području pokrivenosti emisijom.

Plaćanje naknade

Članak 10.

(1) Naknada se plaća unaprijed za razdoblje od jedne godine od dana valjanosti dozvole, najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, odnosno prema dospijeću računa. Svaka sljedeća uplata dospijeva dvadeseti dan nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena, odnosno u roku dospijeća navedenom u računu.

(2) U slučaju izdavanja dozvole čiji je rok valjanosti kraći od jedne godine, naknada se razmjerno smanjuje.

(3) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za sljedeće obračunsko razdoblje.

(4) Ako naknada nije plaćena u roku određenom u opomeni iz članka 27. stavka 5. ovog Pravilnika, HAKOM će donijeti odluku o oduzimanju dozvole.

(5) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole, HAKOM će donijeti odluku o plaćanju naknade za razdoblje uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole u visini propisanoj ovim Pravilnikom.

(6) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole, visina naknade iz stavka 7. ovog članka ne može biti manja od visine odgovarajuće godišnje naknade propisane ovim Pravilnikom.

 Izuzimanje od plaćanja naknade

Članak 11.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra se ne plaća:

1. pri uporabi u skladu s člankom 86. Zakona o elektroničkim komunikacijama

2. pri uporabi u skladu s općom dozvolom iz članka 87. Zakona o elektroničkim komunikacijama

3. za potrebe zdravstvenih ustanova

4. pri uporabi u svrhu znanstvenih, istraživačkih i obrazovnih projekata isključivo u nekomercijalne svrhe

5. pri uporabi isključivo prijamnih postaja

6. pri uporabi bežičnih mikrofona

7. pri uporabi pričuvnih radijskih postaja

8. pri uporabi radio-fara za osobnu uporabu (PLB)

9. pri uporabi za potrebe diplomatskih predstavništva

10.                     pri uporabi za potrebe HAKOM-a

11.                     pri uporabi radijskih postaja u amaterskoj službi.

Naknada za usmjerene veze točka-točka

Članak 12.

(1) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka (sa i bez prenosivih krajnjih postaja) i ENG/OB, koje koriste spektar širine veće od 2 MHz, naknada iznosi 1.000,00 kuna.

(2) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka (sa i bez prenosivih krajnjih postaja) i ENG/OB, koje koriste spektar širine 2 MHz ili manje, naknada se ne naplaćuje.

(3) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka za koje se dozvola izdaje prema pojednostavljenom postupku, ako je to predviđeno planom dodjele radiofrekvencijskog spektra za taj frekvencijski pojas, naknada iznosi 200 kuna.

Naknada za ENG/OB ispod 1 GHz

Članak 13.

Za uporabu radiofrekvencijskog spektra u vezama za ENG/OB primjenu u frekvencijskim područjima ispod 1 GHz, naknada se određuje prema vrsti uporabe u skladu s Tablicom 1.

Tablica 1.

Br.

Vrsta

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Pokretna usmjerena veza ili kamera za ENG/OB i pokretna usmjerena veza za ENG/OB koja se upotrebljava isključivo za prijenos zvuka

100,00

Naknada za satelitsku službu

Članak 14.

(1) Za satelitske veze naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznosi 1.500,00 kuna.

(2) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju na Zemlji koja se koristi za komunikaciju sa satelitima i/ili sa zrakoplovima (komplementarna zemaljska sastavnica (CGC) pokretne satelitske mreže) iznosi 1.500,00 kn.

Naknada za mrežu za vlastite potrebe

Članak 15.

(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mrežu za vlastite potrebe utvrđuje se prema vrsti i namjeni radijske postaje u skladu s Tablicom 2.

Tablica 2.

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Nepokretna radijska postaja kao repetitor u privatnoj pokretnoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

650,00

2.

Nepokretna radijska postaja kao repetitor u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika i u privatnoj telemetrijskoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

650,00

3.

Nepokretna radijska postaja kao osnovna postaja u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

650,00

4.

Nepokretna radijska postaja kao osnovna postaja u privatnoj pokretnoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)

650,00

5.

Nepokretna radijska postaja kao krajnja postaja u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika

50,00

6.

Nepokretna radijska postaja kao krajnja postaja u govornoj i telemetrijskoj mreži

50,00

7.

Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika

25,00

8.

Pokretna radijska postaja u privatnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

25,00

9.

Ostale nepokretne radijske postaje

2.000,00

10.

Radijska postaja za posebne primjene, ukoliko je tako propisano odgovarajućim planom dodjele radiofrekvencijskog spektra

50,00

(2) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mrežu u simpleks i dupleks načinu rada koje sadrže isključivo krajnje radijske postaje, utvrđuje se prema području pokrivenosti komunikacijske mreže uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s Tablicom 3.

Tablica 3.

Br.

Područje pokrivenosti komunikacijske mreže

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Područje Republike Hrvatske

1.500,00

2.

Područje od dviju do šest susjednih županija

750,00

3.

Područje do jedne županije

250,00

Iznos naknade za javnu pokretnu mrežu

Članak 16.

(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javnu pokretnu mrežu, osim mreža iz članka 17. ovog Pravilnika, utvrđuje se prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru u skladu s Tablicom 4.

Tablica 4.

Br.

Vrsta javne pokretne komunikacijske mreže

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Javna pokretna komunikacijska mreža po dodijeljenom MHz

100.000,00

(2) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar druge širine pojasa od 1 MHz, naknada se razmjerno mijenja.

Naknada za sustav za pozivanje osoba

Članak 17.

Za uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu za pozivanje osoba naknada se utvrđuje prema vrsti radijske postaje u skladu s Tablicom 5.

Tablica 5.

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Osnovna postaja u jednosmjernom sustavu za pozivanje osoba (on site paging u RDS sustavu) i osnovna postaja u dvosmjernom sustavu za pozivanje osoba (paging)

500,00

Naknada za mrežu točka-više točaka

Članak 18.

Naknada za mrežu točka-više točaka se utvrđuje prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru i području za koje je dodijeljena dozvola u skladu s Tablicom 6.

Tablica 6.

Br.

Godišnja naknada (u kunama), pri čemu je B, dodijeljeni neupareni radiofrekvencijski spektar, izražen u MHz

 

Republika Hrvatska

Regija s više od 1.000.000 stanovnika

Grad Zagreb ili regija do 1.000.000 stanovnika

Županija s više od 300.000 stanovnika

Županija do 300.000 stanovnika

1.

B x 3.600,00

B x 1.350,00

B x 800,00

B x 350,00

B x 150,00

Naknada za zrakoplovne, pomorske, radiolokacijske, radionavigacijske službe te službe plovidbe unutarnjim vodama

Članak 19.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koji je namijenjen isključivo zrakoplovnoj ili pomorskoj službi, radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi te službi plovidbe unutarnjim vodama, iznosi 50,00 kuna, neovisno o vrsti radijske postaje.

Naknada u zemaljskoj radiodifuziji

Članak 20.

(1) Za sve radijske postaje koje sukladno koncesijskom ugovoru i/ili dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra odašilju u istoj radiodifuzijskoj mreži, naknada se utvrđuje prema broju stanovnika na predviđenom području pokrivenosti svih odašiljača u toj radiodifuzijskoj mreži, frekvencijskom pojasu i načinu odašiljanja u skladu s Tablicom 7. i stavkom 2. ovog članka.

Tablica 7.

Br.

Broj stanovnika na području pokrivenosti radiodifuzijske mreže

Godišnja 
naknada 
(u kunama)

1.

Od 300 001 do 500 000 stanovnika

5.000,00

2.

Od 500 001 do 1 000 000 stanovnika

10.000,00

3.

Od 1 000 001 do 3 000 000 stanovnika

25.000,00

4.

Više od 3 000 001 stanovnika

50.000,00

(2) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovog članka izračunava se na način da se odgovarajući iznos naknade iz Tablice 7. pomnoži s koeficijentom k koji, ovisno o sustavu, iznosi:

1. k = 1 za digitalnu radiodifuziju za sustave koji koriste širine pojasa veće od 1.6 MHz (VHF pojas III, UHF IV i V)

2. k = 0.5 za ostale sustave: za analognu radiodifuziju (VHF pojas I, II i III, UHF IV i V), analognu i digitalnu LF, MF i HF radiodifuziju (pojasevi: 148,5 kHz – 283,5 kHz, 526,5 kHz – 1606,5 kHz, 3950 kHz – 26100 kHz) te za digitalnu radiodifuziju za sustave koji koriste širine pojasa do ili jednako 1.6 MHz (VHF pojas III i L-pojas).

(3) Ako se radijska mreža odašiljača za odašiljanje radijskog programa u analognim radiodifuzijskim sustavima upotrebljava na način da se na istim frekvencijama odašilje radijski program dva ili više nakladnika radija, utvrđeni iznos naknade izračunava se za svakog nakladnika posebno, razmjerno ukupnom trajanju odašiljanja njihova programa tijekom tjedna.

Naknada za privremenu uporabu radijskih postaja

Članak 21.

Za uporabu radiofrekvencijskog spektra temeljem privremene dozvole za uporabu radofrekvencijskog spektra visina naknade utvrđuje se razmjerno visini godišnje naknade utvrđene za tu vrstu službe, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a naknada se plaća unaprijed prije izdavanja dozvole za radijsku postaju i to za cijelo razdoblje valjanosti te dozvole.

Naknada za obavljanje tehničkog pregleda kod nakladnika elektroničkih medija

Članak 22.

Naknada za obavljanje tehničkog pregleda kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija, iznosi 2.000,00 kuna po obavljenom tehničkom pregledu.

Naknada za posebna ovlaštenja za obavljanje djelatnosti u elektroničkim komunikacijama

Članak 23.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog ovlaštenja za obavljanje djelatnosti u elektroničkim komunikacijama obvezan je prilikom podnošenja zahtjeva uplatiti iznos od 700,00 kuna.

(2) Nositelj ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka obvezan je za vrijeme trajanja ovlaštenja plaćati godišnju naknadu za obavljanje ovlasti u iznosu od 500,00 kuna.

(3) U slučaju neplaćanja naknade iz ovog članka primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

(4) Ako se nositelj ovlaštenja u pisanom obliku ne odrekne izdanog ovlaštenja prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu iz stavka 2. ovog članka za sljedeće obračunsko razdoblje.

IV NAKNADA ZA OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA HAKOM-A U PODRUČJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 24.

(1) Naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, izražena u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, iznosi 0,20% ukupnog godišnjeg bruto prihoda.

(2) Naknadu iz točke 1. ovog stavka obvezni su plaćati samo oni operatori koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili bruto prihod veći od 1.000.000,00 kuna.

(3) Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, svi operatori obvezni su dostaviti HAKOM-u najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(4) U slučaju završetka obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, operatori su obvezni dostaviti izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda iz tekuće kalendarske godine najkasnije 60 dana nakon završetka obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

V NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HAKOM-A U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA

Izračun i visina naknade

Članak 25.

(1) Naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga iznosi 0,20% ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Naknadu iz točke 1. ovog stavka obvezni su plaćati samo oni davatelji poštanskih usluga koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili bruto prihod veći od 1.000.000,00 kuna.

(3) Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda, ostvarenoga od obavljanja poštanskih usluga prethodne kalendarske godine, svi davatelji poštanskih usluga obvezni su dostaviti HAKOM-u najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

VI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HAKOM-A U PODRUČJU ŽELJEZNIČKIH  USLUGA

Izračun i visina naknade

Članak 26.

(1) Naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga iznosi 1,1% ukupnog godišnjeg bruto prihoda upravitelja infrastrukture ostvarenog od željezničkih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovog članka obvezan je plaćati upravitelj infrastrukture.

(3) Upravitelj infrastrukture ukupni iznos naknade iz stavka 1. ovog članka preračunava i naplaćuje od željezničkih prijevoznika razmjerno udjelu pojedinog željezničkog prijevoznika u ukupnom godišnjem bruto prihodu upravitelja infrastrukture ostvarenom od željezničkih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukupan iznos koji upravitelj infrastrukture naplati od željezničkih prijevoznika na ime naknade ne smije biti veći od iznosa definiranog u stavku 1. ovog članka.

(4) Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda, ostvarenoga od obavljanja željezničkih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini, upravitelj infrastrukture obvezan je dostaviti HAKOM-u najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

VII NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Članak 27.

(1) Naknade propisane ovim Pravilnikom uplaćuju se na račun HAKOM-a, na temelju izdanog računa.

(2) Naknade propisane ovim Pravilnikom dospijevaju 30 dana od dana izdavanja računa, osim ako za pojedine naknade ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(3) Obveznik plaćanja naknade koji smatra da mu naknada nije ispravno obračunata ima pravo, u roku od osam dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovog članka, pisanim putem prigovoriti izdanom računu. Ukoliko HAKOM utvrdi da je prigovor osnovan, izdati će novi račun s novim rokom dospijeća. Ukoliko HAKOM ne utvrdi da je prigovor osnovan i ne izda novi račun, obveznik plaćanja naknade obvezan je platiti izdani račun u roku dospijeća.

(4) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(5) Ako se naknada ne plati u roku dospijeća naznačenom na računu iz stavka 1. ovog članka, HAKOM će obvezniku plaćanja naknade izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka dospijeća računa.

(6) Naknade uplaćene prema odredbama ovog Pravilnika ne vraćaju se.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 28.

 (1) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje ako je za dodijeljeni dio radiofrekvencijskog spektra obračunsko razdoblje za izračun visine naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra počelo teći prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, plaća se naknada u iznosu i prema rokovima dospijeća određenim prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Nakon isteka obračunskog razdoblja iz stavka 1. ovog članka, iznos visine naknade bit će određen u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (Narodne novine br. 122/15).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama..

KLASA: 011-02/17-02/02

URBROJ: 376-08-17-1

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.