Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2018.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 19. srpnja 2017. 11:00
Datum zatvaranja rasprave: 16. kolovoza 2017. 10:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Sadržaj

UVOD..................................................................................................................................

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1Plan prihoda i rashoda HAKOM-a

1.2Plan rezultata poslovanja HAKOM-a

1.3Plan zaduživanja i otplata

1.4 Novčani tok

1.5 Investicijski plan HAKOM-a

1.6 Obrazloženje - Poveznice s Godišnjim programom rada

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija

2.2 Plan rezultata poslovanja za područje elektroničkih komunikacija

2.3 Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija po područjima

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1      Plan prihoda i rashoda za područje poštanskih usluga

3.2Plan rezultata poslovanja za područje poštanskih usluga

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1      Plan prihoda i rashoda za područje željezničkih usluga

4.2Plan rezultata poslovanja za područje željezničkih usluga

Financijski plan

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) donosi Vijeće HAKOM-a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a

2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija

3. Financijski plan za područje poštanskih usluga

4. Financijski plan za područje željezničkih usluga

U skladu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Financijski plan HAKOM-a sastoji se od:

1. Plana prihoda i rashoda

2. Plana rezultata poslovanja

3. Plana zaduživanja i otplata

4. Novčanog toka

5. Investicijskog plana

6. Obrazloženja

Financijski plan HAKOM-a, Plan prihoda i rashoda izrađen je na razini Odjeljka. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. U Planu rezultata poslovanja vidljiv je planirani rezultat poslovanja koji se očekuje da će se ostvariti na dan 31. prosinca 2018.

Dana su obrazloženja skupina prihoda i rashoda, novčanog toka i investicijskog plana. Programi, aktivnosti i projekti koji se planiraju provoditi obrazloženi su u Godišnjem programu rada. U obrazloženjima su dane poveznice s Godišnjim programom rada.

Financijski planovi područja sastoje se od:

1)       Plana prihoda i rashoda

2)       Plana rezultata poslovanja

Planovi prihoda i rashoda područja na razini su Podskupina. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. U Planu rezultata poslovanja vidljiv je planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će se ostvariti na dan 31. prosinca 2018.

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1Plan prihoda i rashoda

Tablica 1.1

  Plan prihoda i rashoda HAKOM-a

u HRK

 

 

 

 

PLAN 2018.

3

 

 

P R I H O D I

78.900.000

33

 

 

Prihodi po posebnim propisima

77.600.000

 

331

 

Prihodi po posebnim propisima

77.600.000

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

77.600.000

34

 

 

Prihodi od imovine

300.000

 

341

 

Prihodi od financijske imovine

300.000

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

200.000

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

100.000

36

 

 

Ostali prihodi

1.000.000

 

361

 

Prihodi od naknada šteta i refundacija

770.000

 

 

3611

Prihodi od naknada šteta

200.000

 

 

3612

Prihodi od refundacija

570.000

 

362

 

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

20.000

 

 

3621

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

20.000

 

363

 

Ostali nespomenuti prihodi

210.000

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

10.000

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

200.000

4

 

 

R A S H O D I

90.380.000

41

 

 

Rashodi za radnike

44.639.400

 

411

 

Plaće

34.170.000

 

 

4111

Plaće za redovan rad

33.460.000

 

 

4112

Plaće u naravi

700.000

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

10.000

 

412

 

Ostali rashodi za radnike

3.210.100

 

 

4121

Ostali rashodi za radnike

3.210.100

 

413

 

Doprinosi na plaće

7.259.300

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

5.530.900

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

606.400

 

 

4133

Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac

1.122.000

42

 

 

Materijalni rashodi

33.879.800

 

421

 

Naknade troškova radnicima

3.558.500

 

 

4211

Službena putovanja

1.837.500

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

977.200

 

 

4213

Stručno usavršavanje radnika

743.800

 

422

 

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

61.500

 

 

4221

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

51.500

Tablica 1.1

  Plan prihoda i rashoda HAKOM-a

u HRK

 

 

 

 

PLAN 2018.

 

 

4222

Naknade za troškove službenih putovanja

10.000

 

424

 

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

47.500

 

 

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

42.500

 

 

4242

Naknade za obavljanje poslova

5.000

 

425

 

Rashodi za usluge

25.828.700

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.513.500

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.529.800

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

938.500

 

 

4254

Komunalne usluge

373.450

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

10.656.800

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

426.250

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

1.590.000

 

 

4258

Računalne usluge

4.926.800

 

 

4259

Ostale usluge

2.873.600

 

426

 

Rashodi za materijal i energiju

2.712.100

 

 

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

734.000

 

 

4263

Energija

1.883.700

 

 

4264

Sitni inventar i autogume

94.400

 

429

 

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

1.671.500

 

 

4291

Premije osiguranja

1.110.000

 

 

4292

Reprezentacija

228.300

 

 

4293

Članarine

143.700

 

 

4294

Kotizacije

132.700

 

 

4295

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

56.800

43

 

 

Rashodi amortizacije

11.000.000

 

431

 

Amortizacija

11.000.000

 

 

4311

Amortizacija

11.000.000

44

 

 

Financijski rashodi

138.800

 

443

 

Ostali financijski rashodi

138.800

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

85.000

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

43.800

 

 

4433

Zatezne kamate

5.000

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

5.000

45

 

 

Donacije

0

46

 

 

Ostali rashodi

722.000

 

461

 

Kazne, penali i naknade štete

180.000

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

50.000

 

 

4613

Naknade šteta radnicima

100.000

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

30.000

Tablica 1.1

  Plan prihoda i rashoda HAKOM-a

u HRK

 

 

 

 

PLAN 2018.

 

462

 

Ostali nespomenuti rashodi

542.000

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

80.000

 

 

4622

Otpisana potraživanja

400.000

 

 

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

54.500

 

 

4624

Ostali nespomenuti rashodi

7.500

1.2Planirani rezultat poslovanja HAKOM-a

Tablica 1.2 

 

Planirani rezultat poslovanja

u HRK

 

 

 

 

PLAN  2018.

5

 

 

VIŠAK PRIHODA

 

5

 

 

MANJAK PRIHODA

11.480.000

 

 

5221

Višak prihoda preneseni

31.325.460

 

 

5222

Manjak prihoda preneseni

 

1.3Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.3 

 Plan zaduživanja i otplata

u HRK

 

 

 

 

PLAN 2018.

Plan zaduživanja

0

Plan otplata

0

1.4Novčani tok

Tablica 1.4

  Novčani tok

u HRK

 

 

 

 

PLAN 2018.

 

Ukupni novčani primitci

78.900.000

 

Novčani primitci od prihoda po posebnim propisima

77.600.000

 

Novčani primitci od prihoda od imovine

300.000

 

Novčani primitci od ostalih prihoda

1.000.000

 

Ukupni novčani izdatci

86.675.200

 

Novčani izdatci za rashode

78.900.000

 

Novčani izdatci za investicije

7.775.200

 

Povećanje/smanjenje novca u promatranom razdoblju

-7.775.200

 

Novac na početku razdoblja (01.01.2018.)

23.200.000

 

Novac na kraju razdoblja (31.12.2018.)

15.424.800

1.5Investicijski plan HAKOM-a

Tablica 1.5        Investicijski plan HAKOM-a 

u HRK

 

 

PLAN 2018.

I

012

Nematerijalna imovina

1.708.750

II

021

Građevinski objekti

388.400

III

022

Postrojenja i oprema

3.928.050

IV

023

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0

V

026

Nematerijalna proizvedena imovina

1.750.000

 

UKUPNO

7.775.200

1.6 Obrazloženje

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda HAKOM-a (Tablica 1.1)

Skupina 33   Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Izračun i visina naknada te način plaćanja naknada za financiranje rada HAKOM-a propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a koji donosi Vijeće HAKOM-a. Naknade se utvrđuju u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Sastoje se od prihoda od naknada za korištenje radiofrekvencijskog spektra, prihoda za uporabu adresa i brojeva i prihoda od naknada za obavljanje poslova u područjima elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga.

Visine naknada u prethodnim godinama znatno su smanjene te se u 2018. ne planira daljnje smanjenje visine naknada.

Skupina 41   Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi 184 zaposlenika. U 2018. planira se zapošljavanje šest radnika zbog povećanja obima poslova u području elektroničkih komunikacija. Sukladno članku 9. stavku 4. ZEK-a, predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća HAKOM-a imaju šest mjeseci od dana razrješenja s dužnosti pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje osoba na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50 posto plaće koju ostvaruje osoba na toj dužnosti što je planirano u okviru rashoda za radnike jer u 2018. istječe razdoblje od pet godina na koje su imenovani predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća HAKOM-a. Planirano je i povećanje ostalih materijalnih prava radnika u slučaju izostanka radnika s posla zbog bolovanja, od prvog dana bolovanja do završetka bolovanja, odnosno do 42 dana bolovanja sa 70 posto na 85 posto od njegove osnovne plaće uvećane za radni staž. Isto tako, planirano je da u slučajevima izostanka radnika s posla zbog njege djeteta do tri godine, radniku pripada naknada plaće u visini od 100 posto od njegove osnovne plaće uvećane za radni staž, a u slučajevima izostanka radnika s posla zbog njege djeteta starijeg od tri godine, radniku pripada naknada plaće u visini od 85 posto od njegove osnovne plaće uvećane za radni staž. Planirano je i povećanje mase plaća za povećanje godine radnog staža po zaposleniku.

Skupina 42   Materijalni rashodi

U 2018. planirano je povećanje naknada troškova radnicima zbog povećanja naknade troškova prijevoza na posao i s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza koji radniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, ali maksimalno do iznosa od 1.000,00 kn. Visina rashoda za službena putovanja je planirana na osnovu ostvarenja 2017. kao i iznos naknada članovima u predstavničkim tijelima i naknada ostalim osobama izvan radnih odnosa. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2017. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge), a dio rashoda planiran je sukladno potrebama u 2018. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge). Rashodi za materijal i energiju su planirani na osnovu realizacije 2017. Najznačajniji dio ostalih nespomenutih materijalnih rashoda čine usluge premija osiguranja koje su planirane temeljem realizacije prethodnih godina i istraživanja tržišta.

Skupina 43, rashodi amortizacije, planirani su na osnovi ostvarenja 2017. i projekcije obračuna amortizacije za 2018.

Skupina 44, financijski rashodi materijalno su neznačajni i planirani su na osnovu ostvarenja 2017.

Skupina 46   Ostali rashodi 

Materijalno značajniji ostali rashodi planirani su prema načelu opreznosti. Kao i 2017. planirane su naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknade šteta radnicima, otpisana potraživanja i dr.

Obrazloženje Planirani rezultat poslovanja (Tablica 1.2)

Manjak prihoda u 2018. pokriva se viškom prenesenih prihoda.

Višak prenesenih prihoda izračunat je na osnovu stvarnog viška prihoda u 2016. korigiranog za planirani rezultat poslovanja u 2017. U 2016. ostvaren je višak prihoda u iznosu 52.921.660 kn, od čega 47.490.065 kn se odnosi na područje elektroničkih komunikacija, 4.902.702 kn se odnosi na područje regulacije poštanskih usluga i 528.893 kn se odnosi na područje regulacije željezničkih usluga.

U 2018. ne planira se iskorištavanje sveukupnih viškova iz prethodnih godina. Dio viška prenijet će se u 2019.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata (Tablica 1.3)

U 2018. neće biti zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova) niti postoje otplate (izdatci od dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova).

Obrazloženje Novčanog toka (Tablica 1.4)

Ukupni novčani primitci izračunati su temeljem dinamike dospijeća plaćanja. Ukupni novčani izdatci izračunati su na način kao da će se realizirati svi planirani rashodi i investicije. U slučaju 100 posto realizacije svih rashoda i investicija, što je mala vjerojatnost, ostaje slobodnih novčanih sredstava na kraju razdoblja.

Novac na početku razdoblja planiran je prema načelu opreznosti i najvjerojatnije će biti veći od prikazanog. Slijedom navedenog ima dovoljno novčanih sredstava za financiranje svih rashoda i investicija.

Novčani primitci u 2018. dovoljni su za realizaciju svih planiranih rashoda čime je osigurana stabilnost financiranja. Investicije se financiraju iz novčanih sredstava na početku razdoblja.

Obrazloženje Investicijski plan (Tablica 1.5)

Investicijski plan prikazan je na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2018. Materijalno najznačajnije investicije su: izgradnja novog KMP-a na području sjevernog Jadrana u cilju osiguranja što kvalitetnijeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra na tom području, a sukladno planu razvoja kontrolno-mjernog sustava, preseljenje PKMP-a iz Savudrije na Bilogoru uz nadogradnju kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe (e-Agencija).

Poveznice s Godišnjim programom rada

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda i investicija:

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1    Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija

Tablica 2.1 

Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija

u HRK

 

 

 

PLAN 2017.

3

 

 

P R I H O D I

74.179.200

33

 

 

Prihodi po posebnim propisima

72.900.000

 

331

 

Prihodi po posebnim propisima

72.900.000

34

 

 

Prihodi od imovine

288.000

 

341

 

Prihodi od financijske imovine

288.000

36

 

 

Ostali prihodi

991.200

 

361

 

Prihodi od naknada šteta i refundacija

770.000

 

362

 

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

19.200

 

363

 

Ostali nespomenuti prihodi

202.000

4

 

 

R A S H O D I

85.650.000

41

 

 

Rashodi za radnike

42.227.800

 

411

 

Plaće

32.304.000

 

412

 

Ostali rashodi za radnike

3.044.100

 

413

 

Doprinosi na plaće

6.879.700

42

 

 

Materijalni rashodi

31.631.400

 

421

 

Naknade troškova radnicima

3.252.800

 

422

 

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

61.500

 

424

 

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

47.500

 

425

 

Rashodi za usluge

24.058.000

 

426

 

Rashodi za materijal i energiju

2.627.300

 

429

 

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

1.584.300

43

 

 

Rashodi amortizacije

11.000.000

 

431

 

Amortizacija

11.000.000

44

 

 

Financijski rashodi

128.800

 

443

 

Ostali financijski rashodi

128.800

45

 

 

Donacije

0

46

 

 

Ostali rashodi

662.000

 

461

 

Kazne, penali i naknade štete

170.000

 

462

 

Ostali nespomenuti rashodi

492.000

2.2Planirani rezultat poslovanja područja elektroničkih komunikacija

Tablica 2.2 

 Planirani rezultat poslovanja područja elektroničkih komunikacija

u HRK

 

 

 

 

PLAN  2018.

5

 

 

VIŠAK PRIHODA

 

5

 

 

MANJAK PRIHODA

11.470.800

 

 

5221

Višak prihoda preneseni

26.039.665

 

 

5222

Manjak prihoda preneseni

 

2.3Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija po područjima

Tablica 2.3

Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija po područjima

u HRK

 

 

PLAN  2018.

Frekvencije

Adrese i brojevi

Ostali poslovi

3

 

P R I H O D I

45.500.000  

6.900.000  

21.779.200

33

 

Prihodi po posebnim propisima

45.500.000  

6.900.000  

20.500.000  

 

331

Prihodi po posebnim propisima

45.500.000  

6.900.000  

20.500.000  

34

 

Prihodi od imovine

0  

0  

288.000

36

 

Ostali prihodi

0  

0  

991.200

4

 

R A S H O D I

52.246.500

7.708.500

25.695.000

41

 

Rashodi za radnike

25.758.900

3.800.600

12.668.300

 

411

Plaće

19.705.400

2.907.400

9.691.200

 

412

Ostali rashodi za radnike

1.856.900

274.000

913.200

 

413

Doprinosi na plaće

4.196.600

619.200

2.063.900

42

 

Materijalni rashodi

19.295.100

2.846.700

9.489.600

 

421

Naknade troškova radnicima

1.984.200

292.700

975.900

 

422

Naknade članovima u predstavničkim i
izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

37.500

5.500

18.500

 

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

28.900

4.300

14.300

 

425

Rashodi za usluge

14.675.400

2.165.200

7.217.400

 

426

Rashodi za materijal i energiju

1.602.700

236.400

788.200

 

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

966.400

142.600

475.300

43

 

Rashodi amortizacije

6.710.000

990.000

3.300.000

 

431

Amortizacija

6.710.000

990.000

3.300.000

44

 

Financijski rashodi

78.500

11.600

38.700

 

443

Ostali financijski rashodi

78.500

11.600

38.700

45

 

Donacije

0

0

0

46

 

Ostali rashodi

403.800

59.600

198.600

 

461

Kazne, penali i naknade štete

103.700

15.300

51.000

 

462

Ostali nespomenuti rashodi

300.100

44.300

147.600

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1    Plan prihoda i rashoda za područje poštanskih usluga

Tablica 3.1 

Plan prihoda i rashoda za područje poštanskih usluga

u HRK

 

 

 

PLAN 2018.

3

 

P R I H O D I

3.110.400

33

 

Prihodi po posebnim propisima

3.100.000

 

331

Prihodi po posebnim propisima

3.100.000

34

 

Prihodi od imovine

6.000

 

341

Prihodi od financijske imovine

6.000

35

 

Prihodi od donacija

0

36

 

Ostali prihodi

4.400

 

361

Prihodi od naknada šteta i refundacija

0

 

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

400

 

363

Ostali nespomenuti prihodi

4.000

4

 

R A S H O D I

3.011.300

41

 

Rashodi za radnike

1.273.600

 

411

Plaće

991.500

 

412

Ostali rashodi za radnike

83.000

 

413

Doprinosi na plaće

199.100

42

 

Materijalni rashodi

1.672.700

 

421

Naknade troškova radnicima

175.000

 

425

Rashodi za usluge

1.380.000

 

426

Rashodi za materijal i energiju

55.000

 

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

62.700

43

 

Rashodi amortizacije

0

44

 

Financijski rashodi

5.000

 

443

Ostali financijski rashodi

5.000

45

 

Donacije

0

46

 

Ostali rashodi

60.000

 

461

Kazne, penali i naknade štete

10.000

 

462

Ostali nespomenuti rashodi

50.000

3.2Planirani rezultat poslovanja područja poštanskih usluga

Tablica 3.2 

Planirani rezultat poslovanja područja poštanskih usluga

u HRK

 

 

 

 

PLAN  2018.

5

 

 

VIŠAK PRIHODA

99.100

5

 

 

MANJAK PRIHODA

 

 

 

5221

Višak prihoda preneseni

4.899.002

 

 

5222

Manjak prihoda preneseni

 

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1    Plan prihoda i rashoda za područje regulacije tržišta željezničkih usluga

Tablica 4.1 

Plan prihoda i rashoda za područje regulacije tržišta željezničkih usluga

u HRK

 

PLAN 2018.

3

 

P R I H O D I

1.610.400

33

 

Prihodi po posebnim propisima

1.600.000

 

331

Prihodi po posebnim propisima

1.600.000

34

 

Prihodi od imovine

6.000

 

341

Prihodi od financijske imovine

6.000

35

 

Prihodi od donacija

0

36

 

Ostali prihodi

4.400

 

361

Prihodi od naknada šteta i refundacija

0

 

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

400

 

363

Ostali nespomenuti prihodi

4.000

4

 

R A S H O D I

1.718.700

41

 

Rashodi za radnike

1.138.000

 

411

Plaće

874.500

 

412

Ostali rashodi za radnike

83.000

 

413

Doprinosi na plaće

180.500

42

 

Materijalni rashodi

575.700

 

421

Naknade troškova radnicima

130.700

 

425

Rashodi za usluge

390.700

 

426

Rashodi za materijal i energiju

29.800

 

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

24.500

43

 

Rashodi amortizacije

0

44

 

Financijski rashodi

5.000

 

443

Ostali financijski rashodi

5.000

45

 

Donacije

0

46

 

Ostali rashodi

0

4.2Planirani rezultat poslovanja područja regulacije tržišta željezničkih usluga

Tablica 4.2 

Planirani rezultat poslovanja područja regulacije tržišta željezničkih usluga

u HRK

 

 

 

PLAN  2018.

5

 

VIŠAK PRIHODA

 

5

 

MANJAK PRIHODA

108.300

 

5221

Višak prihoda preneseni

386.793

 

5222

Manjak prihoda preneseni

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.