Pripremam raspravu
Javna rasprava - HAKOM je pokrenuo postupak izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a d.d.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. studenog 2018. 10:20
Datum zatvaranja rasprave: 15. siječnja 2019. 12:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 30. studenog 2018.

Na temelju članka 58. st. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u postupku izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d., Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 30. studenog 2018. donijelo je

O D L U K U

1. Mijenja se Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d. prema tekstu u Privitku 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

2. Nalaže se Hrvatskom Telekomu d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, u roku od 8 dana od primitka ove odluke objaviti Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d., prema tekstu iz Privitka 1. ove Odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) pokrenula je 14. rujna 2018. postupak izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije), (dalje: Standardna ponuda), a temeljem članka 58. st. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) koji je ovlašćuje da jednom ili iznimno više puta godišnje, po službenoj dužnosti provede postupak izmjene standardnih ponuda, radi ispunjenja ciljeva iz članka 5. ZEK-a.

Standardna ponuda donesena je temeljem Odluke HAKOM-a od 22. prosinca 2010., KLASA: 344-01/10-01/630, URBROJ: 376-04-10-06 te izmijenjena odlukom Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 19. kolovoza 2011., KLASA: 344-01/10-01/630, URBROJ: 376-04/DM-11-18. Nakon što je donesen novi Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16; dalje: Pravilnik), HT je 26. listopada 2017. objavio izmijenjenu Standardnu ponudu.

HAKOM je 14. rujna 2018. objavio javni poziv kojim je pozvao sve zainteresirane da do 2. listopada 2018. dostave prijedloge izmjena i dopuna pojedinih odredbi. Tijekom javnog poziva zaprimljeni su prijedlozi operatora A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb (dalje: A1) te operatora Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT).

Zahtjevi, odnosno prijedlozi A1, u bitnome se odnose na sljedeće: brisanje dijela Standardne ponude koji se odnosi na sređivanje postojećeg stanja, nužnost definiranja pojma „nastavak“, povlačenje podloge iz on-line baze, nužnost zadržavanja obveze B2B komunikacije, brisanje ograničenja broja skica uz Zahtjev za ugovaranjem na jednu katastarsku općinu, brisanje razloga odbijanja tehničkog rješenja zbog prekomjerne gradnje, izmjena roka početka naplate zakupa od dana najave radova, ukidanje obveze dostavljanja izvedbene dokumentacije ukoliko je ista kao tehničko rješenje, produljenje roka dospijeća računa za mjesečnu naknadu za uslugu pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije, propisivanje obveze HT-u da o izmjeni okvirnog i/ili pojedinačnih ugovora obavijesti operatora korisnika, izmjenu članka 4.5.1. (popis ugovora), cijene nadzora, definiranje roka unutar kojeg HT mora započeti s refundiranjem troškova, ukidanje plaćanja naknade za pristup i zajedničko korištenje za vrijeme popravka kvara uz definiranje roka u kojem je HT dužan osigurati popravak kvara te sadržaj Dodatka 12.

Zahtjevi, odnosno prijedlozi HT-a, u bitnome se odnose na sljedeće: reguliranje postupka sređivanja postojećeg stanja na način da se proširi opseg primjene Standardne ponude te uvede Ugovor za trase iz postupka sređivanja postojećeg stanja, uvođenje maksimalnih limita zahtjeva za dostavom podataka o raspoloživosti kapaciteta kabelske kanalizacije, ukidanje roka odgovora na Zahtjev za podatke o raspoloživosti kapaciteta kabelske kanalizacije i na Zahtjev za ugovaranjem pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije kada se Zahtjevi odnose na izgradnju mreže po projektima iz područja Okvirnog nacionalnog programa (dalje: ONP) i Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (dalje: NP-BBI), preciznije definiranje obveze da je Operator korisnik dužan obavijestiti HT o svim radovima pa tako i izmjenama termina radova, ukidanje obveze web sučelja za praćenje ključnih pokazatelja učinkovitosti (eng. Key Performance Inicators; dalje: KPI), promjene vezane uz način prijave interventnih radova, uvođenje odredbi o izmještanju kabela te izmjenu troškovnika (radovi, materijal).

HAKOM je analizirao pristigle prijedloge te je utvrđeno kako slijedi.

Prije svega, u odnosu na prijedloge vezane uz postupak sređivanja postojećeg stanja kabela uvučenih bez prethodno sklopljenog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije, a na koji su oba operatora imala određene komentare, HAKOM navodi da je isti propisan člankom 16. Pravilnika, stoga je HAKOM stava da navedeni dio ne treba biti dijelom Standardne ponude.

Nadalje, HAKOM je prihvatio prijedlog A1 da se definira pojam „nastavka“ kako bi se izbjegla mogućnost različitog tumačenja te je u tekst Standardne ponude uvrstio definiciju „nastavak - spojnica“. Međutim, HAKOM ističe kako svi potrebni radovi na kabelskom zdencu (npr. nova uvodnica) moraju biti sastavni dio tehničkog rješenja, odnosno izvedbene dokumentacije. Operator korisnik dužan je obavijestiti HT o svim potrebnim radovima na zdencu te dostaviti podatak o novim profilima zdenca.

U odnosu na prijedlog A1 da operatori korisnici budu u mogućnosti iz HT-ove on-line baze podataka preuzeti podatke potrebne za izradu tehničkog rješenja na način da se iz baze eksportira trasa potrebna za izradu tog istog tehničkog rješenja i to npr. u .dwg-u radi pojednostavljenja i ubrzanja samog postupka, HAKOM ističe kako za istim nema potrebe jer je Standardnom ponudom već propisan rok od 3 radna dana, a što predstavlja razuman rok za dostavom traženih podataka.

Što se tiče zahtjeva za zadržavanjem obveze B2B komunikacije, HAKOM napominje da je izmijenjen članak 3.2.1. Standardne ponude na način da se zahtjev za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije predaje putem B2B (web servis), a iznimno, u slučaju nedostupnosti B2B (web servis), alternativnim načinima (poštom, faksom, elektroničkom poštom). U skladu s navedenim, dopunjen je i članak 3.1.6.

Prijedlog A1 da se izmjeni članak 3.2.5. na način da se briše ograničenje broja skica, koji se predaju uz Zahtjev za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja, na jednu katastarsku općinu, HAKOM nije prihvatio. Ukidanjem ograničenja broja skica moglo bi doći do zlouporabe od strane Operatora korisnika u smislu dostavljanja nerazumnog broja skica.

Nadalje, ne stoji primjedba A1 da prekomjerna gradnja ne može biti razlogom odbijanja davanja suglasnosti na tehničko rješenje budući da je takva mogućnost propisana člankom 11. stavkom 6. Pravilnika pri čemu je propisana obveza HT-a u takvom slučaju dati operatoru korisniku detaljno obrazloženje te ga uputiti na koji način treba ispraviti tehničko rješenje.

Vezano uz prijedlog koji se odnosi na početak naplate, HAKOM naglašava kako je početak naplate definiran člankom 14. Pravilnika.

Prijedlog za ukidanjem obveze dostavljanja izvedbene dokumentacije ukoliko je predmetna ista kao tehničko rješenje, HAKOM nije prihvatio jer prilikom izvođenja radova (izgradnje mreže) dolazi do odstupanja od početnog tehničkog rješenja.

A1 također predlaže izmjenu članka 7.1. Standardne ponude na način da se rok dospijeća uskladi s rokovima dospijeća propisanim drugim standardnim ponudama za veleprodajne usluge HT-a te da iznosi 60 dana od dana zaprimanja računa. Time bi se ujedno produžio i rok za prigovor na račun koji je prema mišljenju A1 izuzetno kratak. U slučaju prihvaćanja navedene izmjene, predlaže izmijeniti, odnosno uskladiti članak 7.1.4. na način da se uskladi (skrati) rok za plaćanje po opomeni (30 umjesto 60 dana). Ovaj prijedlog HAKOM smatra razumnim te su prihvaćene predložene izmjene. Radi prihvaćanja ovih izmjena bilo je potrebno uskladiti i članak 4.3.1. i 4.3.2. Standardne ponude te je rok od 60 dana iz predmetnih članaka skraćen na 30 dana.

Vezano uz zahtjev A1 da se HT-u propiše obveza obavijestiti operatora korisnika o izmjeni okvirnog i/ili pojedinačnih ugovora uzrokovanoj usklađivanjem s propisima, HAKOM ističe da je u tekst Standardne ponude, u članku 1.2. unesena odredba prema kojoj je HT dužan o svakoj izmjeni Standardne ponude obavijestiti operatore korisnike pisanim putem. Daljnji zahtjev A1 da se u slučaju navedenih izmjena operatoru korisniku da mogućnost raskida ugovora u roku od 30 dana HAKOM smatra neopravdanim, budući da sukladno okvirnom ugovoru operator korisnik ima pravo na otkaz ugovora u roku od 30 dana.

Prijedlog za izmjenom odredbe članka 4.5.1. na način da se HT-u propiše obveza obavijestiti operatora korisnika kada na zahtjev HAKOM-a dostavlja popis ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije HT-a sklopljenih s operatorima korisnicima ili preslike ugovora za pojedine trase, HAKOM nije prihvatio. HAKOM napominje kako je ovlašten od svih sudionika zatražiti popis sklopljenih ugovora.

Vezano za izmjenu cijene nadzora, A1 predlaže da se predmetna cijena definira u postotnom iznosu na ukupni trošak radova. HAKOM ističe da je određena cijena u skladu sa cijenama određenim u ostalim standardnim ponudama te da HT nema uvid u ukupan trošak radova i stoga ne može odrediti cijenu nadzora u postotku u situacijama kada nije izvođač radova.

Nadalje, A1 predlaže definirati rok u kojem je HT dužan izvršiti refundaciju, a koji rok mora biti istodoban s datumom početka naplate svake pojedine trase. Ovaj prijedlog HAKOM je djelomično prihvatio. Naime, prihvaćanje roka predloženog od strane A1 značilo bi avansno plaćanje, a ne refundiranje. Međutim, s obzirom da potpisivanjem Zapisnika o izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova i materijala stranke prihvaćaju troškove refundacije, HAKOM smatra opravdanim u članku 5.4.1. Standardne ponude odrediti rok od 30 dana od dana potpisivanja predmetnog Zapisnika unutar kojeg započinje refundiranje sukladno članku 6.2.5. Standardne ponude. U odnosu na komentar A1 kako HT inzistira na podnošenju posebnog zahtjeva za refundaciju iako navedeno nije propisano Pravilnikom ni Standardnom ponudom, HAKOM napominje kako je takav zahtjev HT-a neopravdan.

A1 predlaže definiranje roka u kojem je HT dužan osigurati popravak kvara te u slučaju prekoračenja navedenog roka obvezati HT da operatoru korisniku dostavi dokaz kojim potkrjepljuje nemogućnost popravka kvara te ukidanje plaćanja naknade za pristup za vrijeme popravka kvara. HAKOM napominje da su rokovi za otklanjanje nedostataka na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi propisani Dodatkom 9. Ukoliko A1 u nekom konkretnom slučaju sumnja da HT neopravdano odugovlači s popravkom kvara može o navedenom obavijestiti HAKOM te će isti postupiti prema ovlastima iz svoje nadležnosti.

Vezano uz komentare koji se odnose na Dodatak 12 Standardne ponude pod nazivom: „Dodatak 12-Dodatak okvirnom ugovoru 2017“, HAKOM ističe da se radilo o Dodatku koji je greškom objavljen na stranicama HT-a. Naime, u Standardnoj ponudi, u sadržaju, ispod točke 13. nalazi se popis dodataka te njihov naziv. Na tom mjestu naveden je ispravan naziv Dodatka 12 i to: „Zahtjev za pristup bazi podataka kabelske kanalizacije HT-a“, dok je na web stranici HT-a objavljen Dodatak 12 pod nazivom: „Dodatak Ugovoru o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d. – za trase iz postupka sređivanja postojećeg stanja.“, pri čemu je ispravan Dodatak 12 postao Dodatak 13. Nakon što je HAKOM upozorio HT na ovu nepravilnost, HT je objavio Dodatke s ispravnim nazivima i sadržajem.

Nadalje, HAKOM ne prihvaća prijedlog HT-a za uvođenjem dnevnih, tjednih, odnosno mjesečnih maksimalnih limita zahtjeva za dostavom podataka operatorima korisnicima o raspoloživosti slobodnog kapaciteta kabelske kanalizacije. Navedeno iz razloga što HT može operatorima korisnicima omogućiti povlačenje podloge iz on-line baze.

Također, neprihvatljiv je prijedlog za ukidanjem roka za dostavom podataka o raspoloživosti slobodnog kapaciteta kabelske kanalizacije u okviru projekata iz područja najave izgradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža, projekta iz područja ONP-a te NP-BBI-a jer bi prihvaćanje ovog prijedloga moglo dovesti do diskriminacije određenih operatora korisnika.

HT-ov zahtjev za ukidanjem roka za odgovor na Zahtjev za ugovaranjem pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije, odnosno definiranje roka na način da HT i Operator korisnik suglasno dogovore dinamiku obavještavanja o zaprimanju Zahtjeva, HAKOM nije prihvatio jer bi prihvaćanje ovog prijedloga moglo dovesti do diskriminacije određenih operatora korisnika.

HAKOM prihvaća zahtjev za izmjenom članka 5.3.7., koji definira obvezu najave radova, na način da je Operator korisnik obavezan HT-u dostaviti informaciju o promjeni termina izvođenja radova ili u protivnom HT ima pravo prekinuti radove. Ova izmjena prihvaćena je iz razloga što radovi mogu izazvati prekid usluge HT-a i drugih Operatora korisnika te HT mora imati pravovremenu informaciju koji Operator korisnik na tom dijelu obavlja radove, kako bi što prije pristupio rješavanju nastale smetnje.

Zahtjev HT-a da se ukine obveza pristupa KPI evidenciji putem web servisa, HAKOM odbija iz razloga što HT ima obvezu putem B2B (web servis) zaprimati zahtjeve za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije.

HT dalje predlaže uvođenje dva obrasca prijave interventnih radova i to Dodatak 3a za prijavu kabelskih smetnji i Dodatak 3b za prijavu smetnji na infrastrukturi. HAKOM prihvaća prijedlog kako bi bilo jasno o kakvoj smetnji se radi.

HT također predlaže da se jasno definira da HT snosi troškove sanacije oštećenog kabela, a ne trošak proširenja kapaciteta kabela. Ovaj prijedlog smatra potrebnim kako bi se izbjegle moguće zlouporabe u praksi gdje Operatori korisnici prijavljuju interventne radove, a zapravo proširuju kapacitet kabela. HAKOM smatra opravdanim prihvatiti navedeni prijedlog.

HT predlaže brisanje odredbe članka 8.2.8. Standardne ponude te uvođenje novog poglavlja pod nazivom Izmještanjekojim bi se pobliže definirale obveze HT-a prilikom izmještanja kabela. Naime, trenutna odredba odnosi se isključivo na situaciju kada HT izmješta trase na vlastitu inicijativu. Nova odredba definira raspodjelu troškova u dva slučaja izmještanja kabela: na HT-ovu inicijativu i inicijativu treće strane. HAKOM odbija zahtjev HT-a u dijelu u kojem traži da prilikom izmještanja kabela na inicijativu treće strane trošak snosi Operator korisnik. HAKOM smatra da iz naknade za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije HT može pokriti troškove koji nastaju izmještanjem kabela na inicijativu treće strane. HAKOM prihvaća prijedlog HT-a da ne snosi troškove izmještanja onih kabela za koje nije sklopljen ugovor s HT-om u trenutku saznanja o potrebi izmještanja kabela. Slijedom navedenog, u Standardnu ponudu uneseno je novo poglavlje 9 pod nazivom Izmještanje, a brisana je odredba članka 8.2.8. Standardne ponude.

HAKOM je prihvatio prijedlog HT-a za brisanjem članka 5.4.3. uz obrazloženje da je odredba omaškom navedena u Standardnoj ponudi. U tom smislu ispravljen je i Dodatak 5 Standardne ponude „Zapisnik o izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova i materijala“ na način da se mijenja točka 3. u podnaslovu „Vrste radova“ koja glasi: „3. Za radove je dostavljena izvedbena tehnička dokumentacija prema čl. 5.4.3. Standardne ponude“ na način da sada glasi: „3. Za radove je dostavljena izvedbena tehnička dokumentacija prema čl. 5.4.2. Standardne ponude“

Nadalje, HAKOM je u prijašnjem članku 5.4.5. (sada 5.4.4.) Standardne ponude brisao riječi „i/ili dostave dokumentacije“ iz razloga što je HAKOM Odlukom iz 2010. propisao plaćanje penala samo za primopredaju radova, a ne i za kašnjenje u dostavi dokumentacije izvedenog stanja. Brisane su i riječi „i 5.4.3.“ s obzirom da je brisan cijeli članak 5.4.3.

HT je predložio izmjenu Dodatka 6 Standardne ponude u kojem se nalazi Troškovnik radova i materijala navodeći kako su cijene radova i materijala koje su navedene u važećem Dodatku 6 definirane prema ugovorima koje je HT sklapao s dobavljačima (izvođačima radova) u vrijeme donošenja Standardne ponude, dakle u periodu 2011. godine. Obzirom da je od 2011. do danas došlo do promjena okolnosti u vidu promjene cijena te da je HT za predmetne radove ugovorio partnerstvo s Ericsson Nikola Tesla Servisima (dalje: EHR), HT smatra potrebnim cijene ažurirati i prilagoditi postojeći Dodatak 6 trenutno važećem cjeniku iz ugovora s dobavljačem HT-a. U tom smislu, predlaže izvršiti usklađenje Dodatka 6 prema cijenama radova i materijala koje HT primjenjuje prema EHR za period od 01. rujna 2014. do 31. kolovoza 2019., a koje predložene cijene odražavaju višegodišnje trendove kretanja cijena radova i materijala u Republici Hrvatskoj i troškovno su orijentirane. HAKOM smatra opravdanim prihvatiti predloženu izmjenu te je stoga izmijenjen Dodatak 6 Standardne ponude.

Ostale izmjene koje uključuju stilske izmjene, promjene u formulaciji rečenica i/ili usklađenja sadržaja ili numeracije te nazive obrazaca/zahtjeva su nomotehničke prirode i učinjene su isključivo radi lakšeg razumijevanja teksta Standardne ponude te ih nije potrebno posebno obrazlagati.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME (KABELSKE KANALIZACIJE) HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

U Zagrebu xx.xx.xxxx.

Napomena: Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) izmijenjena je odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti od xx.xx.xxxx., KLASA: xxxxxxx, URBROJ: xxxxxxx te Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme od 28. travnja 2016.

SADRŽAJ

1. OPĆE ODREDBE

 1. Predmet, opseg i ograničenja Standardne ponude
 2. Izmjene Standardne ponude
 3. Načini usklađivanja ugovora proizašlih iz Standardne ponude
 4. Primjena Standardne ponude
 5. Vrijeme stupanja na snagu Standardne ponude
 6. Važenje Standardne ponude
 7. Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica
 8. Kontakt podaci

2. OPIS USLUGE

3. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE KABELSKE KANALIZACIJE

 1. Prethodne informacije o trasama, kapacitetima i raspoloživosti slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji
 2. Podnošenje Zahtjeva za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije
 3. Vrijeme odgovora na Zahtjev za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije
 4. Tehničko rješenje
 5. Trošak izrade Tehničkog rješenja
 6. Vrijeme prihvaćanja Zahtjeva za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije
 7. Odbijanje zahtjeva

4. SKLAPANJE UGOVORA

 1. Bitni uvjeti ugovora
 2. Trajanje ugovornog odnosa
 3. Raskid ugovora
 4. Izmjene ugovora
 5. Popis ugovora
 6. Kontakt podaci

5. REALIZACIJA USLUGE

 1. Najava radova
 2. Nadziranje
 3. Izvođenje radova
 4. Primopredaja radova
 5. Označavanje kabela i cijevi

6. CIJENE USLUGA

 1.   Naknada za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije
 2.   Troškovi izvođenja radova i refundiranje

7. OBRAČUN, NAPLATA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

 1.   Obračun i naplata
 2.   Instrumenti osiguranja plaćanja

8. KVALITETA USLUGE I ODRŽAVANJE

 1.   Kvaliteta usluge
 2.   Standardno održavanje
 3.   Prijava interventnih radova

9. IZMJEŠTANJE

10.    ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE

 1. Odgovornost operatora korisnika i HT-a i naknada štete
 2. Odgovornost i naknada štete prema trećima

11.    POVJERLJIVOST INFORMACIJA I POSLOVNA TAJNA

12.    PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

13.    RJEŠAVANJE SPOROVA

14.    ZAVRŠNE ODREDBE

DODACI

DODATAK 1 -Cjenik usluga

DODATAK 2 -Zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja EKI i druge povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a

DODATAK 3a - Obrazac za prijavu kabelskih smetnji u EKI (kabelskoj kanalizaciji) HT-a

DODATAK 3b - Obrazac za prijavu radova sanacije u EKI (kabelskoj kanalizaciji) HT-a

DODATAK 4 -  Obrazac za najavu radova u EKI (kabelskoj kanalizaciji) HT-a

DODATAK 5 -   Zapisnik o primopredaji i kontroli kvalitete izvedenih radova u EKI (kabelskoj  

                            kanalizaciji) HT-a

DODATAK 6 - Troškovnik radova i materijala

DODATAK 7 - Obrazac Izjava o Povjerljivosti

DODATAK 8 - Tekst bankarske garancije

DODATAK 9 - Rokovi za otklanjanje nedostataka na EKI

DODATAK 10- Zahtjev za dostavu informacija o trasama EKI

DODATAK 11- Okvirni ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju EKI i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a             

DODATAK 12- Zahtjev za pristup bazi EKI HT-a

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Predmet, opseg i ograničenja Standardne ponude

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK), Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (dalje u tekstu: Pravilnik) i Odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, KLASA: 344-01/10-01/630, URBROJ: 376-04-10-06 od 22. prosinca 2010. godine i Odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, KLASA: 344-01/10-01/630, URBROJ: 376-04/DM-11-18 od 19. kolovoza 2011. godine, Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) ovom Standardnom ponudom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a (dalje u tekstu: Standardna ponuda) utvrđuje:

-       način i uvjete pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture - kabelske kanalizacije HT-a koja se sastoji od cijevi kabelske kanalizacije, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija (dalje u tekstu: EKI kabelska kanalizacija);

-       cijene usluge pristupa i zajedničkog korištenja EKI kabelske kanalizacije HT- a koju je HT obvezan temeljem odredaba ZEK-a i Pravilnika ponuditi operatorima korisnicima.

Ova Standardna ponuda sadrži osnovne parametre kvalitete usluge pristupa i zajedničkog korištenja slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji HT-a. Svi dodatni zahtjevi Operatora korisnika za pružanje posebnih parametara kvalitete usluge kao i nestandardni uvjeti održavanja zakupljenih kapaciteta mogu biti predmetnom zasebnog komercijalnog sporazuma između HT-a i Operatora korisnika.

U svrhu aktivacije i pružanja usluge iznajmljivanja slobodnog prostora u EKI (kabelskoj kanalizaciji) HT-a, HT i Operator korisnik sklapaju Okvirni ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju EKI (kabelske kanalizacije) HT-a (dalje u tekstu: Okvirni ugovor), pojedinačne ugovore o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije HT-a za jednu ili više trasa kabelske kanalizacije (dalje u tekstu: Pojedinačni ugovor) sukladno odredbama ove Standardne ponude. Ova Standardna ponuda, kao i svi njezini dodaci, čine sastavni dio svih ovdje navedenih ugovora.

1.2. Izmjene Standardne ponude

HT će izmijeniti odredbe ove Standardne ponude u skladu s propisima koji uređuju područje elektroničkih komunikacija.

Ako nadležno regulatorno tijelo donese odluku kojom se nalaže izmjena cijena i/ili izmjena ove Standardne ponude, HT će prilagoditi svoje cijene/Standardnu ponudu sukladno odluci tog tijela u roku određenom u odluci.

O svakoj izmjeni ove Standardne ponude HT će odmah obavijestiti operatore korisnike pisanim putem.

1.3. Načini usklađivanja ugovora proizašlih iz Standardne ponude

Ova Standardna ponuda čini sastavni i neodvojiv dio Okvirnog ugovora i Pojedinačnog ugovora. U slučaju da ova Standardna ponuda bude izmijenjena ili dopunjena sukladno važećim propisima, na sve do tada sklopljene navedene ugovore automatski će se primjenjivati tako izmijenjena ili dopunjena Standardna ponuda.

1.4. Primjena Standardne ponude

U svrhu otklanjanja dvojbi, ova se Standardna ponuda odnosi na Operatore korisnike koji traže i/ili ostvaruju pristup i zajedničko korištenje slobodnog i prostora u kabelskoj kanalizaciji HT-a te ga koriste za vlastite potrebe, što uključuje i spajanje krajnjih korisnika u svrhu pružanja vlastitih usluga.

Na sve odnose između HT-a i Operatora korisnika vezane za pristup i zajedničko korištenje EKI kabelske kanalizacije i u okviru toga usluge pristupa i zajedničkog korištenja slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji HT-a, koji nisu uređeni ovom Standardnom ponudom i/ili ugovorima sklopljenim sukladno ovoj Standardnoj ponudi, na odgovarajući će se način primjenjivati važeći propisi Republike Hrvatske.

Svi dodaci ovoj Standardnoj ponudi tumačit će se u skladu s ovom Standardnom ponudom.

HT će objaviti ovu Standardnu ponudu te ju učiniti dostupnom Operatorima korisnicima, uključujući sve njezine izmjene i dopune, na način određen važećim propisima.

1.5. Vrijeme stupanja na snagu Standardne ponude

Ova Standardna ponuda, sukladno odluci HAKOM-a primjenjuje se od xx.xx.xxxx., kada je ista objavljena na službenim Internet stranicama HT-a.

1.6. Važenje Standardne ponude

Ova Standardna ponuda na snazi je do donošenja nove odluke nadležnog regulatornog tijela kojim se mijenja/ukida ova Standardna ponuda.

1.7. Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema – pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućava ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu, te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče.

Infrastrukturni operator – pravna ili fizička osoba koja se koristi vlastitim nekretninama ili nekretninama drugih u svrhu građenja, održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, ili koja je zasnovala pravo puta u skladu sa ZEK-om, ili je obveznik davanja pristupa elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i povezanoj opremi na temelju analize mjerodavnog tržišta provedene u skladu sa ZEK-om.

Operator korisnik – operator koji se u skladu sa ZEK-om koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom infrastrukturnog operatora u svrhu postavljanja i korištenja vlastite elektroničke komunikacijske mreže. Operator korisnik nije vlasnik niti nositelj drugog stvarnog prava ili prava puta na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i povezanoj opremi.

Kabelska kanalizacija: dio EKI koji se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija, koja služi za postavljanje i zaštitu elektroničkih komunikacijskih kabela.

Kabelski zdenci – podzemne prostorije višestruke namjene, koje se postavljaju na mjestima nastavljanja, križanja i promjene smjerova cijevi kabelske kanalizacije, te ispred kabelskih razdjelnika i centrala.

Mikrocijev cijev vanjskog promjera od 3 do 16 mm, s takvom unutrašnjom stjenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja.

Cijev malog promjera – cijev izrađena od polietilena visoke gustoće, vanjskog promjera od 20-40 mm, s takvom unutrašnjom stjenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja.

Cijev promjera 50 mm – cijev izgrađena od polietilena visoke gustoće, vanjskog promjera od 50 mm s takvom unutrašnjom stjenkom koja osigura vrlo mali koeficijent trenja.

Cijev velikog promjera – cijev izrađena od polivinil klorida, polietilena ili betona vanjskog promjera od 63 do 110 mm

Neophodni servisni prostor – servisni prostor koji je neophodan za održavanje postojećih kapaciteta i koji mora biti dostatan za uvlačenje kabela najvećeg promjera korištenog na razmatranom dijelu kabelske kanalizacije.

Nastavak – kabelska spojnica

Radni dan - svaki dan osim subote, nedjelje i državnih blagdana u Hrvatskoj.

Slobodni prostor – prostor u cijevima kabelske kanalizacije koji nije zauzet kabelom ili prostor koji je zauzet kabelom, a koji nije u uporabi duže od 120 dana (u daljnjem tekstu: nekorišteni kabel), pod uvjetom da navedeni prostor nije predviđen kao neophodni servisni prostor za potrebe održavanja postojećih elektroničkih komunikacijskih kabela, te kojeg je moguće iskoristiti za uvlačenje elektroničkih komunikacijskih kabela (svjetlovodnih ili bakrenih kabela), a sve u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Slobodni prostor u zdencima kabelske kanalizacije – prostor koji je dostatan za smještaj spojnice na kabelu s nužnom pričuvom (za svjetlovodne kabele do 20 m), a da se pri tome ne ometa pristup do nastavka na postojećim kabelima.

Trasa kabelske kanalizacije – izgrađeni pravac i geodetski pozicionirana linija kabelske kanalizacije unutar koridora EKI.

KRATICE

EKI - elektronička komunikacijska infrastruktura

HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Odluke – Odluka HAKOM-a, KLASA: 344-01/10-01/630, URBROJ: 376-04-10-06 od 22. prosinca 2010. godine i Odluka HAKOM-a, KLASA: 344-01/10-01/630, URBROJ: 376-04/DM-11-18 od 19. kolovoza 2011. godine

Pravilnik - Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine“ br. 36/2016)

Standardna ponuda – Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a

Okvirni ugovor Okvirni ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture (kabelske kanalizacije) HT-a


Zahtjev za ugovaranje – Zahtjev za sklapanje pojedinačnog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju EKI (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d.

ZEK – Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17).

1.8. Kontakt podaci

Kontakt podaci za sva pitanja vezana uz ovu Standardnu ponudu su:

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za veleprodaju

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

Tel: 01 49 12 300

Fax: 01 49 12 333

e-mail: EKI_veleprodaja@t.ht.hr

2. OPIS USLUGE

Usluga pristupa i zajedničkog korištenja EKI (kabelske kanalizacije) HT-a podrazumijeva omogućavanje Operatoru korisniku da uz naknadu i na temelju sklopljenog ugovora ostvari pristup i zajedničko korištenje u dijelu slobodnog prostora kabelske kanalizacije HT-a koji obuhvaća cijevi kabelske kanalizacije, kabelske zdence i kabelske galerije. Definicije slobodnog prostora određene su Pravilnikom.

3.  POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE KABELSKE KANALIZACIJE

3.1. Prethodne informacije o trasama, kapacitetima i raspoloživosti slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji

3.1.1.   HT je osigurao Operatorima korisnicima, po troškovno orijentiranim cijenama, on line pristup bazi podataka (web servisi) o trasama kabelske kanalizacije i kabelskim zdencima, temeljem unesene početne i završne točke zahtijevane trase od strane Operatora korisnika. Iz tehničke dokumentacije koja je dostupna Operatorima korisnicima vidljivi su raspoloživi kapaciteti izgrađene kabelske kanalizacije i trenutno zauzeće, tj. raspoloživi kapacitet slobodnog prostora na svakoj pojedinoj trasi.

3.1.2.   HT vodi i redovito ažurira bazu podataka o svojoj kabelskoj kanalizaciji i položenim kabelima u roku od 24 sata od nastale promjene kada su u pitanju vlastiti kapaciteti HT-a, odnosno 24 sata od dostave tehničke dokumentacije (tehnička rješenja i izvedbena tehnička dokumentacija) Operatora korisnika u elektroničkom obliku u dwg formatu.

3.1.3.   HT je obvezan voditi i redovito ažurirati u bazi podataka podatke o cjelokupnoj kabelskoj infrastrukturi položenih kabela Operatora korisnika kao i svu tehničku dokumentaciju o položenim kabelima (tehnička rješenja i izvedbenu dokumentaciju). Ova obveza odnosi se i na ranije položene kabele Operatora korisnika u kabelsku kanalizaciju HT-a za koje je HT od Operatora korisnika preuzeo urednu tehničku dokumentaciju. O ostalim kabelima Operatora korisnika i slobodnom prostoru u cijevima kabelske kanalizacije HT će voditi ažurne podatke u bazi podataka tek nakon što Operatori korisnici dostave podatke i tehničku dokumentaciju o kabelima koje su ti Operatori korisnici uvukli u HT-ovu kabelsku kanalizaciju bez prethodno sklopljenog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije.

3.1.4.   Zahtjev za pristup bazi podataka o trasama kabelske kanalizacije i kabelskim zdencima HT-a Operator korisnik dostavlja jednokratno na obrascu iz Dodatka 12 ove Standardne ponude.

3.1.5.   Naplata usluge pristupa bazi podataka obavlja se po cjeniku iz točke 3. Dodatka 1 ove Standardne ponude.

3.1.6.   Operator korisnik može putem B2B (web servis) zatražiti podatke o raspoloživosti slobodnog kapaciteta kabelske kanalizacije na određenoj trasi/području na obrascu za dostavu informacija o trasama EKI (Dodatak 10 ove Standardne ponude). U ovom slučaju Operator korisnik treba definirati početnu i završnu točku trase za koju traži informacije odnosno treba definirati područje obuhvata na koje se odnose tražene informacije.

3.1.7.   Cijena preuzimanja podataka (tehničke dokumentacije) navedena je u točki 3.1 Dodatka 1 ove Standardne ponude.

3.1.8.   HT je obvezan u roku 3 radna dana od dana primitka zahtjeva za dostavom podataka o raspoloživosti slobodnog kapaciteta kabelske kanalizacije na određenoj trasi/području, dati putem B2B (web servis) Operatoru korisniku podatke (tehničku dokumentaciju) u elektronskom obliku .dwg formatu u obliku prikladnom za prikaz na katastarskoj podlozi i omogućiti mu pristup trasi radi provjere stvarnog stanja.

3.1.9.   U slučaju da HT ne dostavi Operatoru korisniku tražene podatke u roku iz točke 3.1.8. ove Standardne ponude, za svaki dan zakašnjenja plaća penale u iznosu od 500,00 kn za svaki dan zakašnjenja do 10 dana kašnjenja, a 2.500,00 kn za zakašnjenja preko10 dana kašnjenja po danu.

3.2.      Podnošenje Zahtjeva za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije

3.2.1.   Operator korisnik  Zahtjev za ugovaranje dostavlja HT-u putem B2B (web servis). Iznimno u slučaju nedostupnosti B2B (web servis) na jedan od sljedećih načina:

-  poštom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Sektor za veleprodaju, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

-  – faksom: broj: 01 49 12 333

– elektroničkom poštom e-mail: EKI_veleprodaja@t.ht.hr

3.2.2.   Operator korisnik, putem web servisa, dostavlja HT-u Zahtjev za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije (dalje u tekstu Zahtjev za ugovaranje) na obrascu koji se nalazi u Dodatku 2 ove Standardne ponude.

3.2.3.   HT rješava Zahtjeve za ugovaranje prema redoslijedu zaprimanja od Operatora korisnika.

3.2.4.   Uredno popunjen Zahtjev za ugovaranje obavezno mora sadržavati:

-          naziv Operatora korisnika,

-          početnu (točka A) i završnu točku (točka B) ili područje obuhvata kabelske kanalizacije,

-          tehničke podatke (tip i vrstu kabela, promjer kabela, između točke A i točke B ili na području obuhvata),

-          planirani početak i trajanje zajedničkog korištenja

-          planirani početak i završetak radova (polaganja kabela i spajanja opreme),

-          podatak o tome želi li Operator korisnik da tehničko rješenje radi HT

3.2.5.   Operator korisnik može uz Zahtjev za ugovaranje odmah dostaviti već izrađeno tehničko rješenje koje obuhvaća tehničke podatke o kabelima i njihovom smještaju u cijevi/cijevima kabelske kanalizacije ili zahtjev za izradu tehničkog rješenja. Operator korisnik može uz jedan Zahtjev za ugovaranje priložiti potreban broj skica svih zahtijevanih trasa. Zahtjev za ugovaranje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije koji sadrži veći broj skica ne smije obuhvatiti područje veće od jedne katastarske općine

3.2.6.   HT je obvezan voditi centraliziranu bazu podataka o zaprimljenim Zahtjevima za ugovaranje koja je dostupna HAKOM-u putem on line web pristupa.

3.2.7.   Operator korisnik nije obvezan dostavljati plan zahtjeva unaprijed.

3.3. Vrijeme odgovora na Zahtjev za ugovaranje

3.3.1.   Ako je Zahtjev Operatora korisnika za ugovaranje korektno ispunjen, HT će u roku od 3 radna dana u pisanom obliku obavijestiti Operatora korisnika o zaprimanju Zahtjeva za ugovaranje.

3.3.2.   Ako je podneseni Zahtjev za ugovaranje nepotpun ili sadrži druge nedostatke, HT će u roku od 3 radna dana od primitka takvog Zahtjeva za ugovaranje obavijestiti Operatora korisnika o nedostacima i dati mu rok od 3 radna dana za ispravljanje nedostataka. Ako Operator korisnik u tom roku ne dostavi korigirani Zahtjev, smatrat će se da Zahtjev za ugovaranje nije podnesen.

3.3.3.   Ako HT, zbog opsega posla, neće biti u mogućnosti prihvatiti izradu pojedinog tehničkog rješenja u propisanom roku, o tome će odmah obavijestiti Operatora korisnika i predložiti mogući rok izrade tehničkog rješenja. Ukoliko se Operator korisnik ne složi s predloženim rokom, može tehničko rješenje izraditi sam ili ga povjeriti ovlaštenoj trećoj osobi.

3.3.4.   Ako Operator korisnik ne preuzme podatke od HT-a za izradu tehničkog rješenja sukladno ovoj Standardnoj ponudi te ne plati trošak preuzimanja podataka po cjeniku HT-a koji je sastavni dio ove Standardne ponude, tehničko rješenje smatrat će se neprihvatljivim.

3.4. Tehničko rješenje

3.4.1.   Operator korisnik je obavezan za potrebe ugovaranja pristupa i zajedničkog korištenja pojedine trase kabelske kanalizacije izraditi Tehničko rješenje po kojem će se realizirati pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije te ga dostaviti HT –u na suglasnost. Na zahtjev Operatora korisnika HT može prihvatiti obvezu izrade tehničkog rješenja. U tom slučaju HT je obavezan izrađeno Tehničko rješenje dostaviti Operatoru korisniku na suglasnost.

3.4.2.   Tehničko rješenje obavezno mora sadržavati:

-tehnički opis predmetnog rješenja

-situaciju kabelske kanalizacije predmetne trase

-lokaciju svakog pojedinog zdenca

-međusobnu udaljenost između zdenaca po načelu od sredine do sredine zdenca

-broj i tip cijevi između zdenaca

-način i poziciju uvlačenja kabela operatora korisnika na rasklopima zdenaca duž cijelog dijela trase iz zahtjeva operatora korisnika

-popis potrebnog materijala i potrebnih radova po vrsti i količini i cijeni uz naznaku stavku koje su predmet refundiranja.

3.4.3.   Rok za izradu tehničkog rješenja i dostavljanje na suglasnost ne može biti duži od 20 dana od dana kada je Operator korisnik dostavio HT-u Zahtjev za ugovaranje.

3.4.4.   Operator korisnik ili HT obavezan je očitovati se na dostavljeno Tehničko rješenje, odnosno dati ili odbiti dati suglasnost na Tehničko rješenje u roku 3 radna dana od zaprimanja Tehničkog rješenja, uz obvezu detaljnog obrazloženja razloga u slučaju odbijanja suglasnosti.

3.4.5.   HT će nakon obostranog usuglašavanja oko Tehničkog rješenja za pristup i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije sukladno prihvaćenom Tehničkom rješenju u svoju bazu podataka unijeti podatak da je prostor u kabelskoj kanalizaciji rezerviran za Operatora korisnika. HT će brisati rezervaciju u roku 24 sata od primitka obavijesti Operatora korisnika da odustaje od Zahtjeva za ugovaranje.

3.4.6.   Ako se strana kojoj je Tehničko rješenje dostavljeno na suglasnost ne očituje unutar roka iz točke 3.4.4. ove Standardne ponude smatrat će se da je suglasnost dana.

3.5. Trošak izrade Tehničkog rješenja

3.5.1.   Cijena izrade Tehničkog rješenja navedena je u točki 2 Dodatka 1 ove Standardne ponude.

3.5.2.   Ako je HT na zahtjev Operatora korisnika prihvatio preuzeti obvezu izrade Tehničkog rješenja, a Operator korisnik odustane od svog Zahtjeva, HT ima pravo na naknadu u iznosu stvarnog troška izrade Tehničkog rješenja nastalog do primitka obavijesti Operatora korisnika da odustaje od svoga Zahtjeva.

3.5.3.   Operator korisnik obavezan je u cijelosti snositi troškove u vezi izrade Tehničkog rješenja.

3.6. Vrijeme prihvaćanja Zahtjeva za ugovaranje

3.6.1.   Ako je Zahtjev za ugovaranje potpun, HT je obavezan u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja Zahtjeva za ugovaranje ugovoriti pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije prema Tehničkom rješenju ili odbiti Zahtjev za ugovaranje uz obrazloženje razloga odbijanja.

3.6.2.   Ako HT ne odgovori na Zahtjev za ugovaranje u roku iz točke 3.3.1., za svaki dan zakašnjenja plaća penale Operatoru korisniku u iznosu od 500,00 kn za svaki dan zakašnjenja do 10 dana kašnjenja, a za više od 10 dana zakašnjenja 2.500,00 kn po danu. Svako odbijanje Zahtjeva za ugovaranje za koje Operator korisnik dokaže da je neopravdano odbijeno, odnosno HAKOM utvrdi da je neopravdano odbijeno, smatra se zakašnjenjem.

3.7. Odbijanje Zahtjeva za ugovaranje

3.7.1.   HT će odbiti dati suglasnost na predloženo Tehničko rješenje u sljedećim slučajevima:

-          kada na trasi ili dijelovima trase kabelske kanalizacije prema Tehničkom rješenju nema slobodnog prostora

-          kada je Tehničko rješenje izrađeno suprotno pravilima struke ili važećim propisima

-          kada su troškovi koje po Tehničkom rješenju HT treba refundirati Operatoru korisniku obračunati po cijenama koje su više od cijena materijala i radova iz Dodatka 6 ove Standardne ponude ili kada iskazani troškovi ne odgovaraju iskazanom popisu materijala te količini i vrsti radova

-          iz razloga prekomjerne gradnje koja je gospodarski neučinkovita, ako predloženo Tehničko rješenje predviđa punu popunu slobodnog prostora kabelske kanalizacije koje se ostvaruje istovremenim uvlačenjem dodatnih cijevi manjeg promjera, a to u konkretnom slučaju nije potrebno i rezultira nepotrebnim troškovima, gospodarski je neučinkovito te nije opravdano sa stanovišta postojanja rizika nedjelotvornog korištenja slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji.

3.7.2.   Razloge odbijanja davanja suglasnosti na Tehničko rješenje, Operator korisnik ili HT moraju detaljno obrazložiti i uputiti operatora koji izrađuje Tehničko rješenje kako će ga ispraviti te će mu odrediti dodatni rok od 3 radna dana, za dostavu ispravljenog Tehničkog rješenja na suglasnost. Ako se primjedba odnosi na visinu troškova za radove i materijale po Tehničkom rješenju strana koja odbija Tehničko rješenje ima mogućnost ponuditi drugoj strani da će radove po Tehničkom rješenju izvesti po nižim cijenama ili kraćim rokovima realizacije.

3.7.3.   U slučaju da se ne dostavi ispravljeno Tehničko rješenje u roku iz prethodne točke kao i u slučaju da se HT i Operator korisnik ne mogu usuglasiti oko Tehničkog rješenja za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije, mogu pokrenuti spor pred HAKOM-om. U slučaju da niti jedna strana ne pokrene postupak pred HAKOM-om smatrat će se da su odustale od sklapanja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije prema zahtjevu Operatora korisnika.

3.7.4.   Ako u trenutku podnošenja Zahtjeva za ugovaranje na toj trasi ili na dijelu trase kabelske kanalizacije nema slobodnog prostora, HT će o tome odmah obavijestiti Operatora korisnika.

3.7.5.   U slučaju iz prethodne točke HT će omogućiti Operatoru korisniku proširenje i/ili dopunu dijela kabelske kanalizacije. HT može definirati prijedlog alternativnog rješenja koje predviđa ostvarivanje slobodnog prostora (izgradnja dodatne kanalizacijske cijevi ili reorganizacija upotrebe postojećih cijevi) u kojem slučaju će se HT i Operator korisnik dogovoriti o uvjetima i troškovima realizacije. Ako se radi o alternativnom rješenju na postojećoj trasi, primjenjuje se obveza refundiranja troškova iz točke 6.2. ove Standardne ponude.

4. SKLAPANJE UGOVORA

4.1. Bitni uvjeti Ugovora

4.1.1.HT i Operator korisnik prilikom postavljanja prvog Zahtjeva za ugovaranje sukladno ovoj Standardnoj ponudi, sklapaju na neodređeno vrijeme Okvirni ugovor koji se nalazi u Dodatku 11 ove Standardne ponude te čiji je sastavni dio ova Standardna ponuda.

4.1.2.Na temelju Okvirnog Ugovora Operator korisnik i HT sklapaju Pojedinačne ugovore za jednu ili više trasa kabelske kanalizacije prema zaprimljenim Zahtjevima Operatora korisnika za ugovaranje.

4.1.3.Pojedinačni ugovor sklapa se prema uvjetima Okvirnog ugovora i Standardne ponude, koja je ujedno i sastavni dio svakog Pojedinačnog ugovora.

4.1.4.Bitni sastojci Pojedinačnog Ugovora su: potpuni Zahtjev za ugovaranje koji je podnio Operator korisnik, tehničko rješenje koje je prihvaćeno od Operatora korisnika i HT-a, odredba o trajanju ugovora, odredba o utvrđenom iznosu naknade i načinu plaćanja naknade, odredba o visini i dinamici troškova refundiranja.

4.1.5.   Operator korisnik obavezan je plaćati naknadu za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije po Pojedinačnom ugovoru od dana njegova zaključenja po cijenama iz Cjenika iz točke 1 Dodatka 1 ove Standardne ponude.

4.1.6.   U slučaju odstupanja izvedenih radova i visine troškova u odnosu na odobreno Tehničko rješenje i visinu troškova, Pojedinačni ugovor mora sadržavati i usuglašeno realizirano Tehničko rješenje te nove troškove koji su predmet refundiranja. HT će na temelju izmijenjenog Tehničkog rješenja odrediti iznos naknade za pristup i korištenje kabelske kanalizacije te refundirati troškove prema realiziranom Tehničkom rješenju.

4.1.7.   U slučaju da Operator korisnik nije podmirio svoja dospjela neosporena dugovanja po ranije sklopljenom Okvirnom i Pojedinačnim Ugovorima, HT ima pravo odbiti sklapanje novog Pojedinačnog ugovora.

4.2. Trajanje ugovornog odnosa

4.2.1.Okvirni ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme te ga je Operator korisnik dužan sklopiti ako namjerava koristiti uslugu pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije.

4.2.2.Pojedinačni ugovor u pravilu se sklapa na neodređeno vrijeme, a može biti sklopljen na određeno vrijeme samo ako Operator korisnik to izričito zatraži u svome Zahtjevu za ugovaranje.

4.2.3.Ako Operator korisnik namjerava i dalje koristiti prostor u kabelskoj kanalizaciji koji je bio predmet Pojedinačnog ugovora sklopljenog na određeno vrijeme, o tome je obvezan obavijestiti HT najmanje 30 dana prije isteka roka do kojeg je taj Pojedinačni ugovor sklopljen i odrediti novi rok trajanja Pojedinačnog ugovora.

4.2.4.Istekom roka do kojeg je sklopljen Pojedinačni ugovor, prostor koji je bio predmet tog Pojedinačnog ugovora smatra se slobodnim prostorom u kabelskoj kanalizaciji HT-a. Operator korisnik obvezan je plaćati najamninu za korištenje slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji iako je protekom roka prestao važiti Pojedinačni ugovor na određeno vrijeme, sve dok ne ukloni svoje kabele i osigura slobodni prostor u kabelskoj kanalizaciji, odnosno dok to ne učini HT o trošku Operatora korisnika.

.

4.3. Raskid Ugovora

4.3.1.   HT smije raskinuti Ugovor uz pisanu obavijest Operatoru korisniku samo u slučaju:

-   neplaćanja računa (ako Operator korisnik ne podmiri bilo koji dugovani i nesporni račun za usluge koje su pružene temeljem ove Standardne ponude u roku od 30 dana od zaprimanja pisane opomene),

-   prestanka postojanja Operatora korisnika ili gubitka ovlaštenja,

-   ako je HT-u, iz razloga koje nije sam prouzročio, nemoguće ili nedopušteno daljnje pružanje ove usluge,

-   ako Operator korisnik učestalo krši odredbe Ugovora.

4.3.2.   Raskid Ugovora, iz bilo kojeg od razloga navedenih u točki 4.3.1. ovog članka, obavlja se po sljedećoj proceduri:

1)    U slučaju kada Operator korisnik propusti platiti dospjelo i neosporeno dugovanje, HT pisanim putem dostavlja Operatoru korisniku opomenu o neplaćanju kojom ga poziva da u roku od 30 dana od datuma opomene izvrši plaćanje. Ova opomena ujedno predstavlja pisanu obavijest o povredi ugovornih obaveza.

2)    Ako Operator korisnik ne izvrši plaćanje, niti nakon proteka roka iz opomene, HT upućuje Operatoru korisniku pisanim putem obavijest o raskidu Ugovora u kojoj navodi razlog raskida. Ova obavijest dostavlja se na znanje HAKOM-u.

3)    U ostalim slučajevima iz točke 4.3.1. HT dostavlja Operatoru korisniku obavijest o nastupu razloga zbog kojega je ovlašten raskinuti Ugovor, u kojoj određuje od kada se smatra da je ugovor raskinut.

4)    U obavijesti o raskidu Ugovora HT navodi rok u kojem je Operator korisnik dužan o svom trošku izvršiti izvlačenje svojih kabela iz kabelske kanalizacije HT-a.

Rok za izvlačenje kabela ovisi o broju trasa i ukupnoj dužini kabela i ne može biti kraći od 30 dana, kako bi Operator korisnik imao dovoljno vremena da obavijesti svoje korisnike niti duži od 60 dana.

5)    Ako Operator korisnik u predviđenom roku ne obavi izvlačenje svojih kabela, HT će pristupiti izvlačenju i račun za izvođenje radova dostaviti Operatoru korisniku.

4.4. Izmjene Ugovora

4.4.1.   HT zadržava pravo izmijeniti odredbe Okvirnog ugovora ako je to potrebno zbog usklađivanja s propisima koji uređuju područje elektroničkih komunikacija, odnosno ako je izmijenjena Standardna ponuda sukladno članku 1.2. ove Standardne ponude.

4.4.2.   Pojedinačni ugovori izmijenit će se ako je došlo do izmjena Okvirnog ugovora koje utječu na izmjenu Pojedinačnih ugovora.

4.5. Popis svih Ugovora

4.5.1.   HT vodi popis svih ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije HT-a sklopljenih s Operatorima korisnicima, te je na zahtjev obavezan dostavljati HAKOM-u taj popis ili preslike Pojedinačnih ugovora.

4.6. Kontakt podaci

4.6.1.   Kontakt podaci za pitanja vezana uz Ugovor isti su kao i podaci navedeni u točki 1.8. ove Standardne ponude.

5.  

5. REALIZACIJA USLUGE

5.1. Najava radova

5.1.1.   HT će odmah nakon sklapanja Pojedinačnog ugovora, dopustiti Operatoru korisniku započinjanje radova iz tehničkog rješenja bez odgađanja.

5.2. Nadziranje

5.2.1.   HT obavlja, putem ovlaštene stručne osobe od strane HT-a, sljedeće vrste nadzora:

-          nadziranje prilikom izvođenja radova iz tehničkog rješenja,

-          nadziranje prilikom redovitog ili interventnog održavanja,

-          nadziranje prilikom otklona smetnji/interventnih radova.

5.2.2.   Operator korisnik dužan je pisanim putem, 8 radnih dana unaprijed, poslati obavijest o početku radova za koje je potrebno nadziranje HT-a. Od primjene ove odredbe isključeni su slučajevi izvođenja radova po tehničkom rješenju čiji datum početka je Operator korisnik naveo u Zahtjevu, kao i interventno održavanje, interventni radovi i otklanjanje smetnji opisano u točki 8.3.3. ove Standardne ponude.

5.2.3.   U posebnim slučajevima, kada radovima u kabelskoj kanalizaciji može biti ugrožena sigurnost elektroničkog komunikacijskog prometa, ovlaštena osoba iz točke 5.2.1. ove Standardne ponude može na kraći rok odgoditi početak izvođenja radova.

5.2.4.   Nadziranje uključuje pravo davanja u pisanom obliku obvezujućih uputa Operatoru korisniku ili ovlaštenoj trećoj osobi koja izvodi radove, koje su u cilju osiguranja sigurnosti i cjelovitosti elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture. U slučaju nepoštivanja obvezujućih uputa ovlaštenog nadzornog inženjera, isti ima pravo izvođaču radova zabraniti do postizanja dogovora pristup svojoj infrastrukturi kako bi se osigurala sigurnost i cjelovitost elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture.

5.2.5.   Cijene nadzora su troškovno orijentirane i u skladu s cijenama nadzora iz drugih standardnih ponuda HT-a. Svi troškovi koji mogu proizaći iz nadzora HT-a nad uklanjanjem smetnji/interventnim radovima ne naplaćuju se posebno, već su uključeni u mjesečnu cijenu zajedničkog korištenja EKI, osim ako je do smetnje došlo zbog razloga na strani Operatora korisnika.

5.2.6.   Cijena nadzora navedena je u točki 4. Dodatka 1 ove Standardne ponude.

5.3. Izvođenje radova

5.3.1.   Operator korisnik, odgovoran je da se radovi iz tehničkog rješenja izvedu u skladu sa pozitivnim propisima, a posebno Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, ZEK-om, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o javnim cestama, Zakonom o sigurnosti na cestama i podzakonskim propisima donesenim na temelju tih zakona, te odlukama o komunalnom redu pojedinih općina i gradova ili županija na području kojih je izgrađena kabelska kanalizacija.

5.3.2.   Operator korisnik može izabrati hoće li izvođenje radova iz Tehničkog rješenja obavljati Operator korisnik ili treća osoba po njegovom izboru koja je registrirana za obavljanje takvih radova u kojem slučaju će obavijestiti HT o početku radova u skladu s odredbama članka 5.2.2. ove Standardne ponude. Radove mogu izvoditi samo ovlaštene osobe prema posebnim propisima o gradnji.

5.3.3.   Radovi po Tehničkom rješenju, izvest će se sukladno usuglašenom Tehničkom rješenju.

5.3.4.   HT će započeti/dopustiti započinjanje radova iz tehničkog rješenja bez odgađanja, nakon što zaprimi pisanu obavijest od Operatora korisnika o prihvaćanju tehničkog rješenja HT-a, odnosno nakon što HT zaprimi tehničko rješenje koje je izradio Operator korisnik (ili treća osoba koju je ovlastio Operator korisnik), na koje nije imao opravdane primjedbe, osim u slučaju iz točke 3.7.1. ove Standardne ponude.

5.3.5.   Ako HT u tijeku nadzora nad izvođenjem radova Operatora korisnika (odnosno treće osobe po njegovom izboru) utvrdi da oni nisu u skladu s Tehničkim rješenjem, tražit će od Operatora korisnika ispravak sukladno tehničkom rješenju. Troškove ispravka radova, kao i time uzrokovane troškove dodatnog nadzora HT-a, snosi Operator korisnik, osim u slučaju da je zahtjev za ispravak bio neopravdan. U slučaju da neopravdani zahtjev HT-a za ispravak dovede do povećanja troškova i zakašnjenja u realizaciji radova, isti će se tretirati kao zakašnjenje od strane HT-a, ako na zahtjev Operatora korisnika HAKOM ocijeni neopravdanost zahtjeva za ispravak radova.

5.3.6.   Ako se, zbog nepredviđenih okolnosti prilikom izvođenja radova, ukaže potreba za promjenom Tehničkog rješenja, Operator korisnik može u dogovoru s osobom koja obavlja nadzor, odmah odstupiti od tehničkog rješenja što će se evidentirati u pisanom obliku. U slučaju složenijih odstupanja od tehničkog rješenja zbog nepredviđenih okolnosti prilikom izvođenja radova, Operator korisnik u dogovoru s nadzornim inženjerom usuglašava izmjenu tehničkog rješenja. Izmijenjeno i usuglašeno Tehničko rješenje sastavni je dio Pojedinačnog ugovora.

5.3.7.   Ukoliko prilikom realizacije Tehničkog rješenja Operator korisnik planira promijeniti termine izvođenja radova, a koje termine je dostavio kroz najavu radova, isti je obavezan HT-u dostaviti informaciju o navedenim promjenama s naznačenim novim terminima izvođenja radova. Ukoliko HT ili od HT-a ovlaštene treće osobe uoče da Operator korisnik bez najave, neovlašteno, pristupa EKI, HT ima pravo zatražiti prekid radova Operatora korisnika bez odgađanja te dostavu najave radova radi pristupa EKI-u.

5.4.          Primopredaja radova

5.4.1.   Primopredaja radova mora biti provedena odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka radova. Pregled izvršenih radova obavljaju imenovani predstavnici HT-a i Operatora korisnika. Pregledom se utvrđuje duljina trase kabelske kanalizacije koja je predmet ugovaranja, kvaliteta izvedenih radova i materijala te stvarna količina izvedenih radova i utrošenog materijala kao i cijena te količina radova i materijala koji su predmet refundiranja. Pregledom se također utvrđuje i zapisnički konstatira jesu li kabeli Operatora korisnika ispravno označeni sukladno uvjetima definiranim u članku 8. Pravilnika. Zapisnik o izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova i materijala, popunjava se na obrascu koji se nalazi u Dodatku 5 ove Standardne ponude. Potpisom Zapisnika od obje strane, HT i Operator korisnik prihvaćaju izvedene radove, duljinu trase, promjer kabela, troškove refundacije te iznos naknade za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije. Refundiranje troškova obavlja se sukladno članku 6.2.5. ove Standardne ponude, a započinje u roku od 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika iz ovog stavka.

5.4.2.   Ako radove obavlja HT, o provedenim radovima obavijestit će Operatora korisnika i dostaviti mu dokumentaciju izvedenog stanja u roku iz stavka 5.4.1. ovog članka. Ako radove obavlja Operator korisnik dužan je prilikom primopredaje radova, u roku iz stavka 5.4.1. ovog članka dostaviti HT-u primjerak dokumentacije izvedenog stanja što će se u Zapisniku konstatirati. Dokumentacija izvedenog stanja treba sadržavati:

-          naziv Operatora korisnika,

-          naziv dionice/broj tehničkog rješenja,

-          datum dostave dokumentacije,

-          opis trase,

-          tehničke podatke (tip kabela, oznaka kabela sa naznakom Operatora korisnika, promjer kabela, dužina kabela, dužina trase),

-          situacijski prikaz trase u mjerilu M 1:1000 u .dwg formatu s položajem zdenaca u kojima je jednoznačno definirano zauzeće cijevi kabelske kanalizacije (s prikazom nove popune prostora cijevima malih promjera ili mikro cijevima) na profilu svakog kabelskog zdenca na obje strane i oznakom u kojoj je cijevi novi kabel,

-          podatak o svakoj rezervnoj dužini, kolika je i u kojem je kabelskom zdencu smještena,

-          podatke o kabelskim zdencima u kojima su smješteni nastavci,

-          zapisnik o kalibraciji cijevi ako je tehničkim rješenjem bilo predviđeno polaganje novih cijevi u postojeću trasu,

-          ateste za ugrađeni materijal,

-          dokaznica mjera

-          specifikaciju radova i materijala koji su predmet refundiranja Operatoru korisniku

Izvođač radova (HT ili Operator korisnik) jamči kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala u razdoblju 2 godine od primopredaje.

5.4.3.   Ako Operator korisnik ne dostavi u predviđenom roku dokumentaciju izvedenog stanja iz točke 5.4.1. i 5.4.2. ove Standardne ponude ili u slučaju kašnjenja s primopredajom radova, a isto je preduvjet za ispunjenje HT-ovih obveza prema trećima, HT neće odgovarati za štetu koju bi zbog toga trpjeli treći.

5.4.4.   U slučaju kašnjenja s primopredajom radova iz točki 5.4.1 i 5.4.2. ove Standardne ponude, obveznik primopredaje, odnosno dostave, odgovoran za kašnjenje, plaća penale za zakašnjenje u iznosu od 500,00 kn za svaki dan zakašnjenja do 10 dana kašnjenja, a za više od 10 dana zakašnjenja 2.500,00 kn po danu.

5.5. Označavanje cijevi i kabela

5.5.1.   Operator korisnik obavezan je označiti svoje kabele u svakom kabelskom zdencu na način da oznaka sadržava podatak o tipu kabela, vlasniku i/ili upravitelju kabela i oznaku (ime) kabela i pod kojom oznakom se vode ti podaci o tom kabelu u tehničkoj dokumentaciji.

5.5.2.   Oznake kojima će Operator korisnik označiti svoje kabele moraju biti trajne, pričvršćene ili zalijepljene na kabel kako bi se onemogućilo njihovo slučajno uklanjanje

5.5.3.   Mikrocijevi se polažu u grupama, a svaka mikrocijev mora biti različite boje kako bi se mogle međusobno razlikovati

5.5.4.   Cijevi malog promjera moraju biti označene u svakom zdencu

6. CIJENE USLUGA

6.1. Naknada za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije

6.1.1. Cijene svih usluga iz ove Standardne ponude navedene su u Dodatku 1 ove Standardne ponude.

6.1.2. Naknada za pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije HT-a plaća se od dana sklapanja ugovora. Ostale usluge iz ove Standardne ponude plaćaju se odmah nakon njihovog izvršenja prema izdanom računu od strane HT-a.

6.1.3. Obzirom da su cijene usluge pristupa i zajedničkog korištenja izgrađene kabelske kanalizacije HT-a utvrđene na godišnjoj razini, ako je potrebno obračunati iznos naknade samo za kraće razdoblje, takav će se iznos izračunati dijeljenjem iznosa godišnje najamnine na 12 mjeseci i obračunati za svaki mjesec korištenja.

6.1.4. U slučaju da se odlukom HT-a ili nadležnog regulatornog tijela promijene cijene usluga postupit će se po članku 1.2. ove Standardne ponude.

6.2.    Troškovi izvođenja radova i refundiranje

6.2.1. Operator korisnik inicijalno snosi sve troškove materijala i radova za realizaciju Tehničkog rješenja (izvlačenje nekorištenog kabela, uvlačenje cijevi do pune popunjenosti slobodnog prostora, popravak kabelske kanalizacije, proširenja i/ili dopune dijela kabelske kanalizacije). Sve uvučene cijevi postaju vlasništvo HT-a.

6.2.2. Operator korisnik obvezan je u cijelosti snositi troškove izrade Tehničkog rješenja i troškove druge potrebne dokumentacije, suglasnosti, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za polaganje kabela Operatora korisnika

6.2.3. HT će Operatoru korisniku refundirati troškove iz točke 6.2.1. osim onog dijela troškova proširenja i/ili dopune kabelske kanalizacije koji je dogovoren kao sufinanciranje od strane Operatora korisnika

6.2.4. Osnova za refundiranje su stvarno izvedeni radovi po jediničnim cijenama za tehnička rješenja, a količina radova se dokazuje sukladno dokaznici mjera izvedenih radova. Cijene materijala i iz tehničkog rješenja koje se refundiraju Operatoru korisniku, ne mogu biti obračunati po cijenama višim od onih iz Dodatka 6 ove Standardne ponude

6.2.5. HT će refundirati troškove po Tehničkom rješenju na način da će za taj iznos jednokratno umanjiti račun za naknadu po drugim pojedinačnim ugovorima koje su Operator korisnik i HT sklopili. U slučaju da se time cjelokupni iznos ne može refundirati u tekućoj godini, preostali iznos će se refundirati od računa za slijedeću godinu i tako sve do konačnog refundiranja ukupnog troška.

6.2.6. Troškove koji su predmet refundacije Operator korisnik ne može financirati sredstvima iz programa državnih potpora.

7. OBRAČUN, NAPLATA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

7.1.   Obračun i naplata

7.1.1.   Razdoblje obračuna i plaćanja za uslugu pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije HT-a je jedan kalendarski mjesec. Naknada, obračunata prema jediničnim cijenama navedenim u Dodatku 1, plaća se na osnovi fakture HT-a u roku dospijeća. Rok dospijeća plaćanja računa je 60 dana od dana zaprimanja računa. HT se obvezuje ispostaviti fakturu Operatoru korisniku najkasnije do 10. u mjesecu.

7.1.2.   Sva plaćanja iz ove Standardne ponude bit će obavljena prijenosom sredstava na žiro-račun HT-a i s pozivom na broj naznačen na računu ispostavljenom od strane HT-a.

7.1.3.   U slučaju zakašnjenja u plaćanju temeljem ispostavljenog računa, HT će zaračunati zateznu kamatu sukladno važećim propisima.

7.1.4.   Ako Operator korisnik ne podmiri svoja dospjela i nesporna dugovanja u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisane opomene, HT će primijeniti postupak naplate potraživanja iz dostavljenih instrumenata osiguranja plaćanja iz članka 7.2. Standardne ponude.

7.1.5.   Smatra se da je račun osporen u trenutku kada HT zaprimi pisani prigovor od Operatora korisnika na iznos računa dostavljen HT-u unutar roka dospijeća.

7.2.   Instrumenti osiguranja plaćanja

7.2.1.   HT će u svrhu osiguranja plaćanja prilikom sklapanja Ugovora zatražiti od Operatora korisnika dostavljanje bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, čiji iznos pokriva tromjesečni iznos naknade za uslugu pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije HT-a. Iznos naveden u bjanko zadužnici može se revidirati svaka tri mjeseca na temelju stvarnog iznosa zaračunatog za usluge HT-a koje su predmet ove Standardne ponude.

7.2.2.   Ako Operator korisnik ne dostavi zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika iz točke 7.2.1, HT ima pravo odbiti zahtjev za novu uslugu.

8. KVALITETA USLUGE I ODRŽAVANJE

8.1.   Kvaliteta usluge

8.1.1.   Postojeća kabelska kanalizacija HT-a, u kojoj se dio slobodnog prostora iznajmljuje Operatorima korisnicima po uvjetima ove Standardne ponude, izgrađena je sukladno zakonima i propisima iz područja elektroničkih komunikacija i građenja koji su bili na snazi u vrijeme njezine gradnje. Novi kapaciteti gradit će se po propisima koji će važiti u razdoblju njihove gradnje.

8.1.2.   Kako bi osigurao kvalitetu usluga koje su predmet ove Standardne ponude, HT će svoje infrastrukturne kapacitete održavati u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju . HT ulaže najbolje napore kako bi parametre kvalitete usluge održao u standardima definiranim važećim propisima. U svrhu osiguranja cjelovitosti pružanja usluga HT će poduzimati neophodne korake za popravak kvara u što kraćem roku.

8.1.3.   U cilju osiguranja sigurnosti i cjelovitosti elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture HT ima pravo, u dogovoru s drugim operatorima, vršiti kontrolu ispravnosti opreme (kabeli, spojnice, nosači rezervnih dužina, brtve, čepovi i sl.) na način da zatraži ateste o ugrađenoj opremi Operatora korisnika koja je instalirana u kabelskoj kanalizaciji HT-a. U tu svrhu HT će samo uz odobrenje i prisutnost Operatora korisnika, pristupiti opremi Operatora korisnika u mjeri u kojoj je to nužno za provođenje gore navedenog pregleda. HT se obvezuje u razumnom roku Operatoru korisniku dostaviti obavijest o terminu pregleda.

8.1.4.   HT ne snosi odgovornost za prekid ili pad kvalitete usluge uslijed utjecaja treće strane ili više sile, osim ako je to prouzročeno zbog neodržavanja EKI od strane HT-a na propisani način. U tom slučaju HT će o vlastitom trošku otkloniti uzrok koji je doveo do prekida ili pada kvalitete usluga i ima pravo zatražiti naknadu direktne štete od treće osobe koja je prouzročila štetu. Operator korisnik nema pravo na naknadu indirektne štete od HT-a. Radi postavljanja zahtjeva za naknadu indirektne štete od strane Operatora korisnika prema trećima, HT će Operatoru korisniku na njegov zahtjev dostaviti sve raspoložive podatke o utjecaju treće strane na prekid ili pad kvalitete usluge radi naplate indirektne štete.

8.1.5.   HT je obvezan voditi redovitu evidenciju (na mjesečnoj razini) o glavnim pokazateljima učinkovitosti (KPI-key performance indicators), osobito o brzini i načinu rješavanja zahtjeva, realizaciji zahtjeva (rokovima i kvaliteti izvedenih radova) i otklonima kvarova na EKI, te omogućiti HAKOM-u i operatorima korisnicima, putem standardnog komunikacijskog kanala (web servis), pristup navedenoj evidenciji.

8.2.   Standardno održavanje

8.2.1.   HT je, u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, obvezan održavati svoju EKI (kabelsku kanalizaciju) u urednom stanju te omogućiti njezino neometano korištenje od strane Operatora korisnika. Troškovi mjesečnog standardnog održavanja uračunati su u cijenu zajedničkog korištenja EKI (kabelske kanalizacije) te ih HT neće dodatno naplaćivati.

8.2.2.   U svrhu održavanja, provjere ispravnosti kabela ili obavljanja drugih radova na kabelima koji se ne smatraju dogradnjom ili rekonstrukcijom, HT će odmah po primitku obavijesti od strane Operatora korisnika omogućiti Operatoru korisniku pristup kabelskoj kanalizaciji kojom se Operator korisnik koristi u okviru sklopljenog Ugovora. HT je ovlašten samostalno odlučiti hoće li osigurati nadziranje nad obavljanjem tih radova.

8.2.3.   HT je obvezan redovito obilaziti svoje trase EKI (kabelske kanalizacije) u kojima je ostvareno zajedničko korištenje temeljem sklopljenog Ugovora prema odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, te po potrebi čistiti zdence i cijevi, u svrhu pravovremenog uočavanja i otklanjanja oštećenja kao i sprječavanja nastanka oštećenja, o čemu je obvezan redovito sastavljati zapisnike i voditi evidenciju na mjesečnoj osnovi.

8.2.4.   HT odgovara za štetu koju Operator korisnik pretrpi zbog neodržavanja svoje EKI (kabelske kanalizacije) na način opisan u prethodnoj točki.

8.2.5.   HT je obvezan izrađivati godišnje planove održavanja svoje EKI (kabelske kanalizacije) najkasnije do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu. Planovi moraju obuhvaćati sve trase za koje postoje sklopljeni ugovori. Navedene planove HT je obvezan dostavljati na uvid svim Operatorima korisnicima u onim dijelovima u kojima su ostvarili zajedničko korištenje EKI (kabelske kanalizacije). Operator korisnik ima pravo prigovora na izrađeni plan ukoliko isti nije izrađen u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju.

8.2.6.   HT definira u Dodatku 9 ove Standardne ponude rokove za otklanjanje nedostataka na vlastitoj infrastrukturi, koji nisu dulji od perioda obilaska trase.

8.2.7.   HT je obvezan pravovremeno izvještavati Operatore korisnike o planiranim mjerama, mjestu i vremenu određenih aktivnosti koje se odnose na održavanje vlastite kabelske kanalizacije kako bi Operatori korisnici mogli pregledati svoj dio elektroničke komunikacijske mreže. Predstavnik Operatora korisnika ima pravo biti prisutan radnjama koje obavlja HT. Tom prilikom Operator korisnik može provjeriti stanja na trasi koju koristi i za koju plaća najam i na taj način pravovremeno uočiti potencijalne čimbenike i rizike koji mogu ugroziti integritet javne komunikacijske mreže. Potrebno je definirati način koordinacije radova HT-a i operatora korisnika.

8.3.   Prijava interventnih radova

8.3.1.   Jedinstveni kontakt za prijavu interventnih radova u kabelskoj kanalizaciji HT-a, dostupan 24 sata, 7 dana u tjednu, je:

e-mail: KAMagents@t.ht.hr

tel: 0800 9555

8.3.2.   Prijava kabelskih smetnji dostavlja se na obrascu koji se nalazi u Dodatku 3a ove Standardne ponude, a prijava smetnji na infrastrukturi dostavlja se na obrascu koji se nalazi u Dodatku 3b ove Standardne ponude.“

8.3.3.   U slučaju interventnih radova, Operator korisnik je ovlašten odmah po slanju obavijesti HT-u pristupiti otklanjanju smetnji na vlastitim sustavima ukoliko je to nužno za neometano pružanje usluga, a HT je obvezan omogućiti Operatoru korisniku pristup kabelskoj kanalizaciji. HT će odlučiti hoće li osigurati nadziranje nad obavljanjem radova. Po završetku radova, Operator korisnik je obvezan dostaviti HT-u izviješće o provedenim radovima. Troškove otklanjanja smetnji na kabelima Operatora korisnika snosi HT sukladno troškovniku koji se nalazi u Dodatku 6 ove Standardne ponude, osim ako je smetnja uzrokovana razlozima na strani Operatora korisnika u kojem slučaju troškove otklona smetnji snosi Operator korisnik. Troškove otklanjanja smetnji koje je dužan snositi HT odnose se isključivo na sanaciju oštećenog kabela, a za svako dodatno proširenje i/ili modifikaciju kapaciteta kabela Operator korisnik je dužan izraditi tehničko rješenje te isto usuglasiti s HT-om. U slučaju da je prilikom otklona smetnji/interventnih radova Operator korisnik oštetio infrastrukturu ili kabele drugog operatora, obvezan je otkloniti učinjenu štetu na vlastiti trošak.

8.3.4.   Ako HT na zahtjev Operatora korisnika obavlja radove na otklanjanju smetnji/interventne radove, nema pravo na naknadu stvarnih troškova, osim u slučaju da je smetnja uzrokovana razlozima na strani Operatora korisnika.

8.3.5.   Ako je smetnja uzrokovana razlozima na strani Operatora korisnika, HT ima pravo na naknadu troškova stvarno izvedenih radova koji su bili nužni za otklanjanje smetnje. Cijena radova na njihovom uklanjanju mora biti razmjerna stvarno utrošenom vremenu i temeljena na troškovno orijentiranim cijenama te u skladu s cijenama radova iz drugih standardnih ponuda HT-a.

9. IZMJEŠTANJE

 1.      U slučaju kad HT na vlastitu inicijativu izmješta pojedinačne trase zbog rekonstrukcije ili izgradnje novih objekata, obvezan je snositi trošak premještanja kabela Operatora korisnika i odgovoran je za ispravnu realizaciju radova na premještanju. Ukoliko Operator korisnik ima sklopljen valjani ugovor za predmetnu/e trasu/e s HT-om, Operator korisnik dužan je HT-u dostaviti dokumentaciju uvučenog kabela radi izrade projekta izmještanja kao i uvjete pod kojima želi da se navedeni kabel izmjesti, sve sukladno točki 9.3. ovog članka. Sve radove izmještanja vodi i upravlja HT ili po njemu ovlaštena treća osoba. HT nije odgovoran za eventualnu štetu i /ili troškove koje bi Operatori korisnici mogli imati zbog prekida prometa prilikom prespajanja. Za kabele koji su u predmetne trase uvučeni bez sklopljenog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije, HT ne snosi troškove izmještanja.
 2.      U slučaju kad HT na zahtjev trećih strana premješta pojedinačne trase zbog rekonstrukcije ili izgradnje novih objekata, obvezan je premještanje kabela Operatora korisnika napraviti o vlastitom trošku, ili trošku trećih strana kada za to postoje zakonski uvjeti, i odgovoran je za ispravnu realizaciju radova na premještanju. Ukoliko Operator korisnik ima sklopljen valjani ugovor za predmetnu/e trasu/e s HT-om, HT će koordinirati dinamiku izmještanja kako svojih trasa i kabela tako i kabela Operatora korisnika Operator korisnik dužan je HT-u dostaviti dokumentaciju uvučenog kabela radi izrade projekta izmještanja kao i uvijete pod kojim želi da se navedeni kabel izmjesti, sve sukladno točki 9.3. ovog članka. HT nije odgovoran za eventualnu štetu i /ili troškove koje bi Operatori korisnici mogli imati zbog prekida prometa prilikom prespajanja. Za kabele koji su u predmetnu/e trasu/e uvučeni bez sklopljenog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije, HT ne snosi troškove izmještanja.
 3.      U slučaju iz točke 9.1. i 9.2. Operator korisnik dužan je HT-u dostaviti dokumentaciju svakog uvučenog kabela (dokumentacija sheme spajanja niti u kablovima) radi izrade projekta izmještanja, kao i uvjete pod kojim želi da se navedeni kabel izmjesti, u roku u kojem je HT to naveo u svom zahtjevu, a koji rok ne može biti kraći od 8 i duži od 14 dana. Sve radove vodi i upravlja HT ili po njemu ovlaštena osoba. U slučaju kada radove izvodi treća strana HT je zadužen za koordinaciju radova pri čemu Operator korisnik mora pružiti svu potrebnu podršku.
 4.      U slučaju kada je HT obvezan snositi trošak izmještanja kabela Operatora korisnika troškovi izmještanja kabela Operatora korisnika moraju biti specificirani po troškovniku HT-a koji se nalazi u Dodatku 6 ove Standardne ponude.
 5.      HT ima pravo odbiti sklopiti nove ugovore o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije na trasi/ama koje se izmještaju, počevši od trenutka saznanja za potrebu izmještanja trase kabelske kanalizacije. U svrhu izbjegavanja dvojbe, trenutkom saznanja smatra se trenutak kada je investitor obavijestio HT o potrebi izmještanja. Operator korisnik može ugovoriti pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije na novoj izmještenoj trasi nakon okončanja radova i ishođenja dozvole za uporabu nove izmještene trase kabelske kanalizacije. Iznimno, HT može pristati na sklapanje ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije za trasu koja je predmet izmještanja, ali pod uvjetom da se Operator korisnik pisanom izjavom obveže snositi sve troškove izmještanja takvih svojih kabela.

10.    ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE

10.1.        Odgovornost Operatora korisnika i HT-a i naknada štete

10.1.1.        Svaka ugovorna strana odgovara i dužna je naknaditi stvarnu (običnu) štetu koja može nastati drugoj ugovornoj strani kao posljedica neispunjenja odnosno kašnjenja u ispunjenju svojih obveza.

10.1.2.        Niti jedna od ugovornih strana nije odgovorna za neizravne štetu bilo koje vrste, osim stvarne (obične) štete.

10.1.3.        Ugovorne strane neće se smatrati odgovornima za neispunjenje odnosno kašnjenje u ispunjenju svojih obveza iz Ugovora, kao ni za bilo koju štetu nastalu na temelju neispunjenja odnosno kašnjenja u ispunjenju obveza zbog djelovanja više sile. Višom silom se smatraju događaji koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, kao što su vremenske nepogode, potres, poplava, požar, udar groma itd.

10.1.4.        U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju Ugovora ometena višom silom, dužna je o tome pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu u roku od 48 sati, s naznakom uzroka.

10.2.        Odgovornost i naknada štete prema trećima

10.2.1.        HT ne odgovara za štetu koja može nastati krajnjim korisnicima Operatora korisnika uslijed pružanja, odnosno nepružanja usluga Operatora korisnika, osim ako je šteta nastala krivnjom HT-a. U slučaju da krajnji korisnik pokrene sudski postupak, ili podnese zahtjev za naknadu štete od HT-a, koja nije nastala krivnjom HT-a, u vezi s uslugama koje pruža Operator korisnik, Operator korisnik dužan je stupiti umjesto HT-a u pokrenuti sudski postupak.

11.       POVJERLJIVOST INFORMACIJA I POSLOVNA TAJNA

11.1.1.        Operator korisnik dužan je držati povjerljivim sve informacije koje stekne od HT-a, ili s kojima postane upoznat tijekom pregovora o usluzi, najranije od trenutka kada HT zaprimi njegov prvi Zahtjev sukladno članku 3.2 ove Standardne ponude.

11.1.2.        Zajedno sa prvim Zahtjevom, Operator korisnik će dostaviti HT-u potpisanu Izjavu o povjerljivosti priloženu u Dodatku 7 ove Standardne ponude.

11.1.3.        U slučaju da je nadležno tijelo državne uprave odredilo određen podatke zabranjenima za daljnju distribuciju, a HT raspolaže takvim podacima, Operator korisnik ih može dobiti samo na uvid od HT-a, bez mogućnosti za vlastitu upotrebu ili daljnju distribuciju istih.

11.1.4.        Prilikom ulaska u kabelske galerije HT-a i izvođenja radova u njima Operator korisnik dužan je pridržavati se sigurnosnih standarda HT-a propisanih za te prostore.

11.1.5.        U slučaju posebnih sigurnosnih zahtjeva od nadležnih državnih službi na dijelovima HT-ove kabelske kanalizacije, operatori korisnici dužni su pridržavati se tih zahtjeva po primljenoj obavijesti HT-a.

11.1.6.        Ostala pitanja vezana uz povjerljivost podataka po potrebi će se odredit Ugovorom o pristupu i zajedničkom korištenju EKI (kabelske kanalizacije) HT-a.

12.    PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

12.1.        Odnos između HT-a i Operatora korisnika po pitanju zajedničkog korištenja slobodnog prostora nema utjecaja na prava intelektualnog vlasništva bilo koje od ugovornih strana, osim ako je u okvirnom Ugovoru izričito određeno drukčije. Po potrebi, prava intelektualnog vlasništva detaljnije će se urediti okvirnim Ugovorom.

13.    RJEŠAVANJE SPOROVA

 1.      Spor nastao iz, ili u vezi s Ugovorom ugovorne će strane najprije pokušati riješiti sporazumno. Pokušaj sporazumnog rješenja spora smatrat će se neuspjelim čim jedna ugovorna strana o tome pisanim putem izvijesti drugu ugovornu stranu.
 2.      Svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi s Ugovorom i/ili ovom Standardnom ponudom, a koji su u nadležnosti regulatornog tijela, rješavaju se pred tim tijelom sukladno primjenjivim propisima.
 3.      Sve ostale sporove proizišle iz ili u vezi s Ugovorom i/ili ovom Standardnom ponudom, uključujući bilo koja pitanja u vezi njihovog postojanja ili važenja, a koji nisu u nadležnosti regulatornog tijela, bit će u konačnici riješeni pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

14.    ZAVRŠNE ODREDBE

14.1.1.        Sve odnose između HT-a i Operatora korisnika u okviru usluge pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije HT-a, koji nisu uređeni ovom Standardnom ponudom i/ili Okvirnim ugovorom sklopljenim temeljem ove Standardne ponude ne odgovarajući će se način primjenjivati važeći propisi Republike Hrvatske.

14.1.2.        Svi dodaci ovoj Standardnoj ponudi tumačit će se u skladu s ovom Standardnom ponudom HT je obvezan primjenjivati troškovno usmjerene cijene zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme određene odlukom Vijeća HAKOM-a, KLASA: 344-01/09-01/965, URBROJ: 376-04-10-10 od 5. veljače 2010. korigirane na način da primijeni prosječni ponderirani trošak kapitala na koji je Vijeće HAKOM-a izdalo suglasnost u okviru regulatorne računovodstvene dokumentacije HT-a.

 • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.