Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2020.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 25. srpnja 2019. 15:10
Datum zatvaranja rasprave: 19. kolovoza 2019. 10:00
Uključi prikaz broja:

0Financijski plan 2020.

1

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Sadržaj

UVOD..................................................................................................................................

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a........................................................................4

1.1Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. - Opći dio

1.2   Plan prihoda i primitaka za 2020. .......................................................................5

1.3   Plana rashoda i izdataka za 2020. .......................................................................6

1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021. ....................................................9

1.5   Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022. ..................................................10

1.6   Obrazloženja............................................................................................................11

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA               15

2.1   ..............................................................................................................................Procjena prihoda i primitaka za 2020.

2.2   Procjena plana rashoda i izdataka za 2020. ......................................................16

2.3   Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2020. po područjima               18

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1      Procjena prihoda i primitaka za 2020.

3.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2020. ......................................................21

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA ..............22

4.1      Procjena prihoda i primitaka za 2020. ............................................................22

4.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2020. ......................................................22

Financijski plan

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u četiri poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a za 2020.

2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2020.

3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2020.

4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2020.

U skladu sa zadnjima Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. koje je donijelo Ministarstvo financija Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2020.-2022. sadrži:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2020. 2022.

2. Plan rashoda i izdataka za 2020. 2022.

3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2020.

2. Plana rashoda i izdataka za 2020.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun.

ZAKONSKA OSNOVA

Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.

1       FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1                  Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.

Opći dio

 

Plan za 2020.

Projekcija plana za 2021.

Projekcija plana za 2022.

PRIHODI UKUPNO

89.232.000

94.500.000

94.500.000

PRIHODI POSLOVANJA

88.932.000

94.200.000

94.200.000

 

300.000

300.000

300.000

RASHODI UKUPNO

109.515.600

99.960.000

99.955.900

RASHODI  POSLOVANJA

94.332.100

88.251.750

87.358.100

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

15.183.500

11.708.250

12.597.800

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

-20.283.600

-5.460.000

-5.455.900

 

 

Plan za 2020.

Projekcija plana za 2021.

Projekcija plana za 2022.

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

31.199.500

10.915.900

5.455.900

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI

-20.283.600

-5.460.000

-5.455.900

 

 

Plan za 2020.

Projekcija plana za 2021.

Projekcija plana za 2022.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0

0

0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0

0

0

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

1.2          Plan prihoda i primitaka za 2020.

Izvor prihoda
i primitaka

2020.

 

Oznaka                 
rač. iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31

0

0

295.000

0

0

0

0

0

6413

-

-

90.000

-

-

-

-

-

6414

-

-

200.000

-

-

-

-

-

6415

-

-

5.000

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

-

43

0

0

88.437.000

0

0

0

0

20.283.600

6526

-

-

88.437.000

-

-

-

-

-

6819

-

-

-

-

-

-

-

-

6831

-

-

-

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

20.283.600

51

0

0

0

200.000

0

0

0

0

6323

-

-

-

200.000

-

-

-

-

71

0

0

0

0

0

300.000

0

0

7221

-

-

-

-

-

300.000

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

-

Ukupno (po izvorima)

0

0

88.732.000

200.000

0

300.000

0

20.283.600

Ukupno prihodi i primici za 2020.

109.515.600

1.3Plan rashoda i izdataka za 2020.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31, 43,
51, 71

Administracija i upravljanje

109.515.600

-

-

88.732.000

200.000

0

300.000

0

20.283.600

43

Administracija i upravljanje

108.720.600

-

-

88.437.000

0

0

0

0

20.283.600

43

31

Rashodi za zaposlene

50.459.850

-

-

50.459.850

0

0

0

0

0

43

311

Plaće

38.694.750

-

-

38.694.750

0

-

0

-

0

43

312

Ostali rashodi za zaposlene

5.212.600

-

-

5.212.600

0

-

0

-

0

43

313

Doprinosi na plaće

6.552.500

-

-

6.552.500

0

-

0

-

0

43

32

Materijalni rashodi

42.647.150

-

-

37.977.150

0

0

0

0

4.670.000

43

321

Naknade troškova zaposlenima

4.452.600

-

-

4.452.600

0

-

0

-

0

43

322

Rashodi za materijal i energiju

2.921.700

-

-

2.921.700

0

-

0

-

0

43

323

Rashodi za usluge

33.060.500

-

-

30.602.850

0

-

0

-

2.457.650

43

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

-

-

-

0

-

0

-

10.000

43

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.202.350

-

-

-

0

-

0

-

2.202.350

43

34

Financijski rashodi

167.600

-

-

-

0

-

0

-

167.600

43

343

Ostali financijski rashodi

167.600

0

0

-

0

0

0

0

167.600

43

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

187.500

-

-

-

0

-

0

-

187.500

43

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

187.500

-

-

-

0

-

0

-

187.500

 

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

43

38

Ostali rashodi za zaposlene

75.000

-

-

 

0

-

0

-

75.000

43

383

Kazne, penali i naknade štete

75.000

-

-

 

0

-

0

-

75.000

43

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

250.000

-

-

0

0

-

0

-

250.000

43

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva

250.000

-

-

0

0

-

0

-

250.000

43

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.476.000

-

-

0

0

-

0

-

9.476.000

43

421

Građevinski objekti

205.900

-

-

0

0

-

0

-

205.900

43

422

Postrojenja i oprema

4.857.600

-

-

0

0

-

0

-

4.857.600

43

423

Prijevozna sredstva

1.250.000

-

-

0

0

-

0

-

1.250.000

43

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.162.500

-

-

0

0

-

0

-

3.162.500

43

45

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

5.457.500

-

-

0

0

-

0

-

5.457.500

43

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

550.000

-

-

0

0

-

0

-

550.000

43

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

500.000

-

-

0

0

-

0

-

500.000

43

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4.407.500

-

-

0

0

-

0

-

4.407.500

31

Administracija i upravljanje

295.000

-

-

295.000

0

-

0

-

0

31

323

Rashodi za usluge

295.000

-

-

295.000

0

-

0

-

0

51

Administracija i upravljanje

200.000

-

-

0

200.000

-

0

-

0

51

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

-

-

0

200.000

-

0

-

0

71

Administracija i upravljanje

300.000

-

-

0

0

-

300.000

-

0

71

323

Rashodi za usluge

300.000

-

-

0

0

-

300.000

-

0

31Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 189 zaposlenika.

32Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su:

-          na osnovu realizacije 2018. i procjene 2019. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),

-          sukladno potrebama za 2020. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge).

4Ulaganja u nefinancijsku imovinu

Ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2020. Materijalno najznačajnije investicije su: izgradnja novog KMP-a na području sjevernog Jadrana u cilju osiguranja što kvalitetnijeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra na tom području, a sukladno planu razvoja kontrolno-mjernog sustava, nadogradnja kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, nabavu novog mjernog vozila, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe.

1.4          Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31, 43,
51, 71

Administracija i upravljanje

99.960.000

-

-

94.000.000

200.000

-

300.000

-

5.460.000

43

Administracija i upravljanje

99.165.000

-

-

93.705.000

-

-

-

-

5.460.000

43

31

Rashodi za zaposlene

51.441.450

-

-

51.441.450

-

-

-

-

-

43

32

Materijalni rashodi

35.604.000

-

-

35.604.000

-

-

-

-

-

43

34

Financijski rashodi

148.800

-

-

148.800

-

-

-

-

-

43

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

187.500

-

-

187.500

-

-

-

-

-

43

38

Ostali rashodi za zaposlene

75.000

-

-

75.000

-

-

-

-

-

43

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100.000

-

-

100.000

-

-

-

-

-

43

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.376.150

-

-

6.148.250

-

-

-

-

227.900

43

45

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

5.232.100

-

-

-

-

-

-

-

5.232.100

31

Administracija i upravljanje

295.000

-

-

295.000

-

-

-

-

-

31

323

Rashodi za usluge

295.000

-

-

295.000

-

-

-

-

-

51

Administracija i upravljanje

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

51

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

71

Administracija i upravljanje

300.000

-

-

-

-

-

300.000

-

-

71

323

Rashodi za usluge

300.000

-

-

-

-

-

300.000

-

-

1.5Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022.

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31, 43,
51, 71

Administracija i upravljanje

99.955.900

-

-

94.000.000

200.000

-

300.000

-

5.455.900

43

Administracija i upravljanje

99.160.900

-

-

93.705.000

-

-

-

-

5.455.900

43

31

Rashodi za zaposlene

52.327.400

-

-

52.327.400

-

-

-

-

-

43

32

Materijalni rashodi

33.824.400

-

-

33.824.400

-

-

-

-

-

43

34

Financijski rashodi

148.800

-

-

148.800

-

-

-

-

-

43

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

187.500

-

-

187.500

-

-

-

-

-

43

38

Ostali rashodi za zaposlene

75.000

-

-

75.000

-

-

-

-

-

43

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100.000

-

-

100.000

-

-

-

-

-

43

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.950.300

-

-

7.041.900

-

-

-

-

2.908.400

43

45

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.547.500

-

-

-

-

-

-

-

2.547.500

31

Administracija i upravljanje

295.000

-

-

295.000

-

-

-

-

-

31

323

Rashodi za usluge

295.000

-

-

295.000

-

-

-

-

-

51

Administracija i upravljanje

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

51

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

71

Administracija i upravljanje

300.000

-

-

-

-

-

300.000

-

-

71

323

Rashodi za usluge

300.000

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

1.6    OBRAZLOŽENJA

06565HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

HAKOM je osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 71/14), kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15) te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17). HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

 

Izvršenje 2018

Plan 2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Indeks
2020
/2019

06565

72.833.144

89.700.000

109.515.600

99.960.000

99.955.900

122

3107RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

 

Izvršenje 2018

Plan 2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Indeks
2020
/2019

3107

72.833.144

89.700.000

109.515.600

99.960.000

99.955.900

122

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka

Jedinica

Polazna vrijedn.

Izvor podataka

Ciljana vrijedn. (2020.)

Ciljana vrijedn. (2021.)

Ciljana vrijedn. (2022.)

Udio priključaka nepokretnog širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina (> 30 Mbit/s) u odnosu na ukupni broj širokopojasnih priključaka

%

29

Godišnji program rada za 2020. godinu

45

60

80

A917001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 10., 12. i 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17);

Članci 8. i 13. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15);

Članci 8., 11. i 14. i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17);

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN br. 33/17);

Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN br. 11/19).

Naziv aktivnosti

Izvršenje 2018

Plan 2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Indeks
2020
/2019

A917001

72.833.144

89.700.000

109.515.600

99.960.000

99.955.900

122

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za RH, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.

HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata

Jedinica

Polazna vrijedn.

Izvor podataka

Ciljana vrijedn. (2020.)

Ciljana vrijedn. (2021.)

Ciljana vrijedn. (2022.)

Povećanje korištenja BSA veleprodajnih uvjeta na brzinama većim od 30 Mbit/s

broj zaprimljenih zahtjeva

7.897

Godišnje izvješće o radu HAKOM-a

>10.000

>12.000

>14.000

Poveznice s Godišnjim programom rada

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada HAKOM-a gdje su i povezane s Financijskim planom HAKOM-a.

2       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1           Procjena prihoda i primitaka za 2020.

Izvor prihoda
i primitaka

2020.

 

Oznaka                 
rač. iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31

-

-

295.000

-

-

-

-

-

6413

-

-

90.000

-

-

-

-

-

6414

-

-

200.000

-

-

-

-

-

6415

-

-

5.000

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

83.421.000

-

-

-

-

20.283.600

6526

-

-

83.421.000

-

-

-

-

-

6819

-

-

-

-

-

-

-

-

6831

-

-

-

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

20.283.600

51

-

-

-

200.000

-

-

-

-

6323

-

-

-

200.000

-

-

-

-

71

-

-

-

-

-

300.000

-

-

7221

-

-

-

-

-

300.000

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

-

Ukupno (po izvorima)

-

-

83.716.000

200.000

-

300.000

-

20.083.600

Ukupno prihodi i primici za 2020.

104.499.600

2.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2020.

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31, 43,
51, 71

Administracija i upravljanje

104.499.600

-

-

83.716.000

200.000

-

300.000

-

20.283.600

43

Administracija i upravljanje

103.704.600

-

-

83.421.000

-

-

-

-

20.283.600

43

31

Rashodi za zaposlene

40.732.250

-

-

47.368.850

-

-

-

-

-

43

311

Plaće

36.169.750

-

-

36.169.750

-

-

-

-

-

43

312

Ostali rashodi za zaposlene

5.000.600

-

-

5.000.600

-

-

-

-

-

43

313

Doprinosi na plaće

6.198.500

-

-

6.198.500

-

-

-

-

-

43

32

Materijalni rashodi

40.732.250

-

-

36.052.150

 

 

 

 

4.680.100

43

321

Naknade troškova zaposlenima

4.227.600

-

-

4.227.600

-

-

-

-

-

43

322

Rashodi za materijal i energiju

2.787.400

-

-

2.787.400

-

-

-

-

-

43

323

Rashodi za usluge

31.601.400

-

-

29.037.150

-

-

-

-

2.564.250

43

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

-

-

-

-

-

-

-

10.000

43

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.105.850.

-

-

-

-

-

-

-

2.105.850

43

34

Financijski rashodi

157.500

-

-

-

-

-

-

-

157.500

43

343

Ostali financijski rashodi

157.500

-

-

-

-

-

-

-

157.500

43

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

187.500

-

-

-

-

-

-

-

187.500

43

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

187.500

-

-

-

-

-

-

-

187.500

43

38

Ostali rashodi za zaposlene

75.000

-

-

-

-

-

-

-

75.000

43

383

Kazne, penali i naknade štete

75.000

-

-

-

-

-

-

-

75.000

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

43

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

250.000

-

-

-

-

-

-

-

250.000

43

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva

250.000

-

-

-

-

-

-

-

250.000

43

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.476.000

-

-

-

-

-

-

-

9.476.000

43

421

Građevinski objekti

205.900

-

-

-

-

-

-

-

205.900

43

422

Postrojenja i oprema

4.857.600

-

-

-

-

-

-

-

4.857.600

43

423

Prijevozna sredstva

1.250.000

-

-

-

-

-

-

-

1.250.000

43

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.162.500

-

-

-

-

-

-

-

3.162.500

43

45

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

5.457.500

-

-

-

-

-

-

-

5.457.500

43

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

550.000

-

-

-

-

-

-

-

550.000

43

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

500.000

-

-

-

-

-

-

-

500.000

43

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4.407.500

-

-

-

-

-

-

-

4.407.500

31

Administracija i upravljanje

295.000

-

-

295.000

-

-

-

-

-

31

323

Rashodi za usluge

295.000

-

-

295.000

-

-

-

-

-

51

Administracija i upravljanje

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

51

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

71

Administracija i upravljanje

300.000

-

-

-

-

-

300.000

-

-

71

323

Rashodi za usluge

300.000

-

-

-

-

-

300.000

-

-

2.3Procjena prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2020. po područjima

Izvor prihoda
i primitaka

2020.

 

Oznaka                 
rač.iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

Frekvencije

Izvor 31

0

0

295.000

0

0

0

0

0

Izvor 43

0

0

56.171.000

0

0

0

0

20.283.600

Izbor 51

 0

0

0

200.000

0

0

0

0

Izvor 71

0

0

0

0

0

300.000

0

0

Brojevi i adrese

Izvor 43

0 

0

6.900.000

0

0

0

0

0

Ostali prihodi

Izvor 43

0 

0 

20.350.000

0 

0

0

0

0

Ukupno (po izvorima)

0

0

83.716.000

200.000

0

300.000

0

20.283.600

Ukupno prihodi i primici za 2020.

104.499.600

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Frekvencije

Adrese i brojevi

Ostali prihodi

31, 43,
51, 71

Administracija i upravljanje

104.499.600

77.728.400

6.900.000

20.350.000

43

Administracija i upravljanje

103.704.600

77.373.400

6.868.100

19.463.100

43

31

Rashodi za zaposlene

47.368.850

35.583.400

3.137.200

8.648.250

43

311

Plaće

36.169.750

27.275.800

2.395.500

6.498.450

43

312

Ostali rashodi za zaposlene

5.000.600

3.709.500

331.200

959.900

43

313

Doprinosi na plaće

6.198.500

4.598.100

410.500

1.189.900

43

32

Materijalni rashodi

40.732.250

30.215.200

2.697.700

7.819.350

43

321

Naknade troškova zaposlenima

4.227.600

3.136.000

280.000

811.600

43

322

Rashodi za materijal i energiju

2.787.400

2.067.700

184.600

535.100

43

323

Rashodi za usluge

31.601.400

23.442.000

2.092.900

6.066.500

43

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

7.400

700

1.900

43

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.105.850

1.562.100

139.500

404.250

43

34

Financijski rashodi

157.500

116.800

10.400

30.300

43

343

Ostali financijski rashodi

157.500

116.800

10.400

30.300

43

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

187.500

139.100

12.400

36.000

43

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

187.500

139.100

12.400

36.000

43

38

Ostali rashodi za zaposlene

75.000

55.600

5.000

14.400

43

383

Kazne, penali i naknade štete

75.000

55.600

5.000

14.400

43

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

250.000

185.500

16.500

48.000

43

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva

250.000

185.500

16.500

48.000

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Frekvencije

Adrese i brojevi

Ostali prihodi

43

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.476.000

7.029.400

627.500

1.819.100

43

421

Građevinski objekti

205.900

152.700

13.600

39.600

43

422

Postrojenja i oprema

4.857.600

3.603.400

321.700

932.500

43

423

Prijevozna sredstva

1.250.000

927.300

82.800

239.900

43

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.162.500

2.346.000

209.400

607.100

43

45

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

5.457.500

4.048.400

361.400

1.047.700

43

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

550.000

408.000

36.400

105.600

43

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

500.000

370.900

33.100

96.000

43

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

4.407.500

3.269.500

291.900

846.100

31

Administracija i upravljanje

295.000

-

-

295.000

31

323

Rashodi za usluge

295.000

-

-

295.000

51

Administracija i upravljanje

200.000

-

-

200.000

51

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

-

-

200.000

71

Administracija i upravljanje

300.000

-

-

300.000

71

323

Rashodi za usluge

300.000

-

-

300.000

3       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.

Izvor prihoda
i primitaka

2020.

 

Oznaka                 
rač.iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

6526

0

0

3.400.000

0

0

0

0

0

9221

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno (po izvorima)

0

0

3.400.000

0

0

0

0

0

Ukupno prihodi i primici za 2020.

3.400.000

3.2             Procjena plan rashoda i izdataka za 2020.

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

43

Administracija i upravljanje

3.400.000

-

-

3.400.000

-

-

-

-

-

43

31

Rashodi za zaposlene

1.964.000

-

-

1.964.000

-

-

-

-

-

43

311

Plaće

1.600.000

-

-

1.600.000

-

-

-

-

-

43

312

Ostali rashodi za zaposlene

165.000

-

-

165.000

-

-

-

-

-

43

313

Doprinosi na plaće

199.000

-

-

199.000

-

-

-

-

-

43

32

Materijalni rashodi

1.430.400

-

-

1.430.400

-

-

-

-

-

43

321

Naknade troškova zaposlenima

125.000

-

-

125.000

-

-

-

-

-

43

322

Rashodi za materijal i energiju

104.700

-

-

104.700

-

-

-

-

-

43

323

Rashodi za usluge

1.138.000

-

-

1.138.000

-

-

-

-

-

43

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

-

-

0

-

-

-

-

-

43

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

62.700

-

-

62.700

-

-

-

-

-

43

34

Financijski rashodi

5.600

-

-

5.600

-

-

-

-

-

43

343

Ostali financijski rashodi

5.600

-

-