Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana HAKOM-a za 2019.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 25. srpnja 2019. 15:10
Datum zatvaranja rasprave: 19. kolovoza 2019. 10:00
Uključi prikaz broja:

0Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

1

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019.

1       IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-a

1.1                  Opći dio

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2019. povećavaju se prihodi za 15.175.900 kn.

Ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za 5.304.000 kn od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 696.850 kn a rashodi za nefinancijsku imovinu za 4.607.150 kn.

Donos viška iz prethodne godine povećava se za 5.967.600 kn sukladno ostvarenju u 2018. godini i iznosi 32.467.600 kn.

Povećanje rashoda za nefinancijsku imovinu odnosi se na povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.207.150 kn i dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.400.000 kn.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2019. razlika višak/manjak smanjuje se s -11.140.000 na -1.268.100 kn.

Povećanje prihoda odnosi se isključivo za područje elektroničkih komunikacija te će se isključivo koristiti za navedeno područje. Financijski planovi područja poštanskih i željezničkih usluga ostaju nepromijenjeni.

 

Plan za 2019.

Povećanje/

smanjenje

Novi plan za 2019.

PRIHODI UKUPNO

78.560.000

15.175.900

93.735.900

PRIHODI POSLOVANJA

78.520.000

15.000.000

93.520.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

40.000

175.900

215.900

RASHODI UKUPNO

89.700.000

5.304.000

95.004.000

RASHODI  POSLOVANJA

82.955.000

696.850

83.651.850.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

6.705.000

4.607.150

11.312.150

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

-11.140.000

9.871.900

-1.268.100

 

 

Plan za 2019..

Povećanje/

smanjenje

Novi plan za 2019.

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

26.500.000

5.967.600

32.467.600

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI

-11.140.000

9.871.900

-1.268.100

1.2          Plan prihoda i primitaka za 2019.

Doneseni plan prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda
i primitaka

2019.

 

Oznaka                 
rač. iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31

0

0

255.000

0

0

0

0

150.000

6413

-

-

50.000

-

-

-

-

-

6414

-

-

200.000

-

-

-

-

-

6415

-

-

5.000

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

150.000

43

0

0

77.915.000

0

0

0

0

10.980.000

6526

-

-

77.865.000

-

-

-

-

-

6819

-

-

10.000

-

-

-

-

-

6831

-

-

40.000

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

10.980.000

51

0

0

0

350.000

0

0

0

0

6323

-

-

-

350.000

-

-

-

-

71

0

0

0

0

0

40.000

0

10.000

7221

-

-

-

-

-

40.000

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

10.000

Ukupno (po izvorima)

0

0

78.170.000

350.000

0

40.000

0

11.140.000

Ukupno prihodi i primici za 2019.

89.700.000

Povećanje/smanjenje plana prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda
i primitaka

2019.

 

Oznaka                 
rač. iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31

0

0

0

0

0

0

0

-14.400

6413

-

-

-

-

-

-

-

-

6414

-

-

-

-

-

-

-

-

6415

-

-

-

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

-14.400

43

0

0

15.000.000

0

0

0

0

-9.931.600

6526

-

-

15.000.000

-

-

-

-

-

6819

-

-

-

-

-

-

-

-

6831

-

-

-

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

-9.931.600

51

0

0

0

0

0

0

0

0

6323

-

-

-

-

-

-

-

-

71

0

0

0

0

0

175.900

0

74.100

7221

-

-

-

-

-

-

-

-

7223

-

-

-

-

-

175.900

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

74.100

Ukupno (po izvorima)

0

0

15.000.000

0

0

175.900

0

-9.871.900

Ukupno prihodi i primici za 2019.

5.304.000

Novi plan prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda
i primitaka

2019.

 

Oznaka                 
rač. iz
računskog
plana

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31

0

0

255.000

0

0

0

0

135.600

6413

-

-

50.000

-

-

-

-

-

6414

-

-

200.000

-

-

-

-

-

6415

-

-

5.000

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

135.600

43

0

0

92.915.000

0

0

0

0

1.048.400

6526

-

-

92.865.000

-

-

-

-

-

6819

-

-

10.000

-

-

-

-

-

6831

-

-

40.000

-

-

-

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

1.048.400

51

0

0

0

350.000

0

0

0

0

6323

-

-

-

350.000

-

-

-

-

71

0

0

0

0

0

215.900

0

84.100

7221

-

-

-

-

-

40.000

-

-

7223

-

-

-

-

-

175.900

-

-

9221

-

-

-

-

-

-

-

84.100

Ukupno (po izvorima)

0

0

93.170.000

300.000

0

215.900

0

1.268.100

Ukupno prihodi i primici za 2019.

95.004.000

1.3Plan rashoda i izdataka za 2019.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

Plan za 2019.

 

 

Povećanje/

smanjenje

 

Novi plan za 2019

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31, 43,
51, 71

Administracija i upravljanje

89.700.000

5.304.000

95.004.000

-

-

93.170.000

350.000

-

215.900

-

1.268.100

43

Administracija i upravljanje

88.895.000

5.068.400

93.963.400

-

-

92.915.000

-

-

-

-

1.048.400

43

31

Rashodi za zaposlene

46.786.900

-

46.786.900

-

-

46.786.900

-

-

-

-

-

43

311

Plaće

36.258.000

-

36.258.000

-

-

36.258.000

-

-

-

-

-

43

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.290.900

-

4.290.900

-

-

4.290.900

-

-

-

-

-

43

313

Doprinosi na plaće

6.238.000

-

6.238.000

-

-

6.238.000

-

-

-

-

-

43

32

Materijalni rashodi

35.110.500

331.250

35.441.750

-

-

34.393.350

-

-

-

-

1.048.400

43

321

Naknade troškova zaposlenima

4.143.600

-

4.143.600

-

-

4.143.600

-

-

-

-

-

43

322

Rashodi za materijal i energiju

2.682.300

61.250

2.743.550

-

-

2.743.550

-

-

-

-

-

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

Plan za 2019.

 

 

Povećanje/smanjenje

 

Novi plan za 2019

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

43

323

Rashodi za usluge

26.132.100

251.000

26.383.100

-

-

25.334.700

-

-

-

-

1.048.400

43

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

47.500

0

47.500

-

-

47.500

-

-

-

-

-

43

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.105.000

19.000

2.124.000

-

-

2.124.000

-

-

-

-

-

43

34

Financijski rashodi

167.600

0

167.600

-

-

167.600

-

-

-

-

-

43

343

Ostali financijski rashodi

167.600

0

167.600

0

0

167.600

-

-

-

-

-

43

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

35.000

100.000

135.000

-

-

135.000

-

-

-

-

-

43

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

35.000

100.000

135.000

-

-

135.000

-

-

-

-

-

43

38

Ostali rashodi za zaposlene

90.000

30.000

120.000

-

-

120.000

-

-

-

-

-

43

381

Tekuće donacije u naravi

0

5.000

5.000

 

 

5.000

-

-

-

-

-

43

383

Kazne, penali i naknade štete

90.000

25.000

115.000

-

-

115.000

-

-

-

-

-

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

Plan za 2019.

 

 

Povećanje/smanjenje

 

Novi plan za 2019

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

43

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.006.250

-

1.006.250

-

-

1.006.250

-

-

-

-

-

43

412

Nematerijalna imovina

1.006.250

0

1.006.250

-

-

7.768.400

-

-

-

-

-

43

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.561.250

3.207.150

7.768.400

-

-

292.200

-

-

-

-

-

43

421

Građevinski objekti

292.200

0

292.200

-

-

4.573.700

-

-

-

-

-

43

422

Postrojenja i oprema

3.469.050

1.104.650

4.573.700

-

-

1.540.000

-

-

-

-

-

43

423

Prijevozna sredstva

0

1.540.000

1.540.000

-

-

1.362.500

-

-

-

-

-

43

426

Nematerijalna proizvedena imovina

800.000

562.500

1.362.500

-

-

2.537.500

-

-

-

-

-

43

45

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

1.137.500

1.400.000

2.537.500

-

-

262.500

-

-

-

-

-

43

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0

262.500

262.500

-

-

0

-

-

-

-

-

43

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

1.137.500

1.137.500

2.275.000

-

-

2.275.000

-

-

-

-

-

Izvor
financiranja

Aktivnost
A917001

Naziv

Plan za 2019.

 

 

Povećanje/smanjenje

 

Novi plan za 2019

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Namjenski
primitci od zaduživanja

Prenesena sredstva iz prethodne godine

31

Administracija i upravljanje

405.000

-14.400

390.600

-

-

255.000

-

-

-

-

135.600

31

323

Rashodi za usluge

405.000

-14.400

390.600

-

-

255.000

-

-

-

-

135.600

51

Administracija i upravljanje

350.000

0

350.000

-

-

-

350.000

-

-

-

-

51

321

Naknade troškova zaposlenima

350.000

0

350.000

-

-

-

350.000

-

-

-

-

71

Administracija i upravljanje

50.000

250.000

300.000

-

-

-

-

-

215.900

-

84.100

71

323

Rashodi za usluge

50.000

74.100

124.100

-

-

-

-

-

40.000

-

84.100

71

422

Postrojenja i oprema

-

175.900

175.900

-

-

-

-

-

175.900

-

-

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.