Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 17. rujna 2020. 15:30
Datum zatvaranja rasprave: 02. listopada 2020. 16:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plan dodjele za frekvencijski pojas

791-821/832-862 MHz

Zagreb, rujan 2020.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

EC odlukom 2010/267/EU i ECC odlukom ECC/DEC/(09)03 su propisani tehnički uvjeti za elektroničke komunikacijske mreže i usluge tj. pokretne i nepokretne komunikacijske mreže (MFCN - Mobile/Fixed Communications Networks) u frekvencijskom pojasu 791-821/832-862 MHz (dalje: 800 MHz). Propisani uvjeti su tehnološki neutralni i omogućuju implementaciju 5G NR tehnologije bez uporabe aktivnih antenskih sustava.

HAKOM stoga predlaže izmjene postojećeg Plana dodjele za frekvencijski pojas 800 MHz na način da se u navedenom frekvencijskom pojasu omogući 5G NR tehnologija bez aktivnih antenskih sustava te se posljedično propisuju potrebni tehnički uvjeti bazne postaje i krajnje postaje u navedenom frekvencijskom pojasu.

Imajući u vidu da predložene izmjene Plana ne predstavljaju dodatne obveze za adresate predmetnih Planova te da su iste u interesu kako operatora tako i razvoja tehnologije i novih usluga u okviru dostupnih resursa, predloženo je stupanje na snagu Planova prvog dana nakon objave u Narodnim novinama.

Radi preciznosti i jasnoće propisa predmet javne rasprave je novi Plan dodjele za frekvencijski pojas 800 MHz.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

Plan dodjele za frekvencijski pojas

791-821/832-862 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1)             Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1. Opći uvjeti

Frekvencijski pojas (MHz)

Područje uporabe

Primjena

Širina bloka

791-821/832-862

Republika Hrvatska

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom 2010/267/EU i ECC odlukom ECC/DEC/(09)03

5 MHz

(2)             Dupleksni način rada je FDD.

(3)             Dupleksni razmak je 41 MHz uz frekvencijsko područje silazne veze 791 – 821 MHz i frekvencijsko područje uzlazne veze 832 – 862 MHz.

(4)             Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1)             Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatera, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka.

Tablica 2. Elementi BEM-a

Element BEM-a

Definicija

Unutar bloka

Odnosi se na blok za koji je izveden BEM.

Osnova

Spektar unutar frekvencijskog pojasa uzlazne veze FDD-a, osim bloka dodijeljenog operateru i odgovarajućih prijelaznih područja.

Prijelazno područje

Spektar unutar frekvencijskog pojasa silazne veze

(790-832 MHz).

Dodatno ograničenje

Spektar unutar frekvencijskog područja 470- 790 MHz u svrhu zaštite radiodifuzije

(2)             Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za bazne postaje određuju se Tablicama 3. do 6.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka

Frekvencijsko područje

Srednje ograničenje EIRP-a

Širina pojasa mjerenja

Frekvencijsko područje uzlazne veze 832 – 862 MHz

49.5 dBm

5 MHz

Tablica 4. Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja po anteni (1-4 antene) za frekvencijsko područje silazne veze (791-831 MHz)

Frekvencijsko područje

Srednje ograničenje

EIRP-a

Širina pojasa mjerenja

–10 to –5 MHz od donjeg ruba bloka

18 dBm

5 MHz

–5 to 0 MHz od donjeg ruba bloka

22 dBm

5 MHz

0 to +5 MHz od gornjeg ruba bloka

22 dBm

5 MHz

+5 to +10 MHz od gornjeg ruba bloka

18 dBm

5 MHz

Preostalo frekvencijsko područje silazne veze

11 dBm

1 MHz

Tablica 4. Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja po anteni (1-4 antene) za zaštitne pojaseve

Frekvencijsko područje

Srednje ograničenje

EIRP-a

Širina pojasa mjerenja

Zaštitni pojas između frekvencijskog područja namijenjenog za radiodifuziju i frekvencijskog područja silazne veze 790 –791 MHz

17.4 dBm

1 MHz

Zaštitni pojas između frekvencijskog područja uzlazne i silazne veze 821 – 832 MHz (dupleksni rascjep)

15 dBm

1 MHz

Tablica 5. Ograničenje snage za frekvencijsko područje 470- 790 MHz u svrhu zaštite radiodifuzije

Frekvencijsko područje

Uvjet za i EIRP bazne postaje unutar bloka,

P

dBm/{10 MHz}

Srednje ograničenje EIRP-a

Širina pojasa mjerenja

470 -790 MHz

P 59

0 dBm

8 MHz

36 P < 59

(P-59) dBm

8 MHz

P < 36

-23 dBm

8 MHz

(3)             U pojedinačnim slučajevima smetnji, HAKOM može odrediti dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog spektra radi zaštite postojećih službi koje rade u susjednim radiofrekvencijskim pojasevima.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

Tablicom 6. određeno je ograničenje snage unutar bloka za krajnje postaje.              

Tablica 6.  Ograničenje snage unutar bloka

Maksimalna srednja snaga (1)

23 dBm

(1) Ograničenje snage određeno je kao EIRP za terminalne postaje namijenjene da budu nepokretne ili instalirane odnosno kao TRP za terminalne postaje namijenjene da budu pokretne ili nomadske. EIRP i TRP jednaki su za izotropne antene. Dopušteno je odstupanje vrijednosti maksimalne srednje snage od +2 dB kako bi se uzeli u obzir rad u ekstremnim uvjetima okoliša i raspršenost.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Članak 5.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

KLASA:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.