Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja i natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu RF spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija na području RH
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 24. lipnja 2021. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 09. srpnja 2021. 15:00
Uključi prikaz broja:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ZA PRUŽANJE USLUGE UPRAVLJANJA ELEKTRONIČKOM KOMUNIKACIJSKOM MREŽOM DIGITALNOG RADIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, lipanj 2021.


SADRŽAJ

1. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

2. UVOD I PREDMET NATJEČAJA

2.1. Uvod

2.2. Predmet natječaja

3. TERMINI NATJEČAJA

4. TEHNIČKI UVJETI NATJEČAJA

4.1. Geografska područja

4.2. Frekvencijski plan – DAB+ kanali istokanalnih mreža odašiljača

4.3. Korisnička podrška

4.4. Način izgradnje mreže

4.5. Dinamika izgradnje mreže

4.6. Standard kodiranja audio signala

4.7. Parametri DAB+ sustava

4.8. Način i uvjeti ostvarenja prijama DAB+ signala

4.9. Minimalna jakost prijamnog električnog polja

4.10. Upravljanje multipleksom

5. PROVOĐENJE POSTUPKA I SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

5.1. Pitanja za pojašnjenje natječajne dokumentacije i odgovori

5.2. Izmjene odluke o raspisivanju natječaja ili Natječajne dokumentacije

5.3. Priprema i format ponude

5.5. Otvaranje ponuda

5.6. Zahtjev za pojašnjenjem ponude i dodatnim informacijama

5.7. Zajednička ponuda, sudjelovanje u više ponuda, alternativne ponude

5.8. Ocjenjivanje, način i rok priopćavanja odabira

5.9. Poništenje natječaja

6. OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

6.1. KNJIGA 1 - Dokazi ispunjavanja osnovnih uvjeta sudjelovanja u natječaju i dokazi ispunjavanja mjerila odabira

6.2. KNJIGA 2 - Opis ponude

7. UVJETI SUDJELOVANJA, OCJENJIVANJE I ODABIR PONUDA

7.1. Uvjeti sudjelovanja

7.2. Način i kriteriji ocjenjivanja

7.3. Postupak ocjenjivanja i odabira ponuda

PRIVITAK A:Prijava na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalnog radija na području Republike Hrvatske

PRIVITAK B:Izjava o izvršenju obveza iz ponude na Natječaj

PRIVITAK C:Prijedlog dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

PRIVITAK D:ITU TeRaSys primjer i MS Excel tablica kojom se propisuje format za dostavljanje parametara odašiljača


1. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: UP/I-344-05/21-05/02

URBROJ: 376-06-1-21-X

Zagreb, XX

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 89. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), te članka 22. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17 i 129/19), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj  XX donosi sljedeću 

ODLUKU

I. Raspisuje se javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske.

II. Predmet ovog natječaja je izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 174-240 MHz za elektroničku komunikacijsku mrežu digitalnog radija na sljedeće vremensko razdoblje:

za multipleks MUX 1 od 16. studenog 2021. do 31. prosinca 2036.

III. Raspored kanala za koji se izdaje dozvola iz točke II. ove odluke je kako slijedi:

1. za multipleks MUX 1:

Digitalna regija

Kanal u mreži za multipleks MUX 1

DA0

11D1 (8C)

DB0-DC0

11C1 (9C)

DD0

11D

DE0

11A1 (10C)

DF0

11D

DG0

11A

1 Korištenje kanala moguće je nakon obavijesti HAKOM-a, a do tada je dopušteno korištenje zamjenskog kanala označenog u zagradi

IV. Pravo podnošenja ponude na natječaj ima pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Europskoj uniji.

V. Dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz točke II. ove odluke bit će propisani uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, koji uključuju i sljedeće: 

-          dodijeljeni radiofrekvencijski spektar moći će se prenositi ili davati u najam, uz uvjete propisane Zakonom o elektroničkim komunikacijama

-          nositelj dozvole bit će obvezan osigurati, za programe na državnoj razini pokrivanje od najmanje 90% stanovništva Republike Hrvatske (za mobilni prijam – mobile outdoor), uz uvjete kako je propisano Natječajnom dokumentacijom

-          nositelj dozvole bit će obvezan osigurati, za programe na regionalnoj razini pokrivanje od najmanje 75% stanovništva pojedine digitalne regije (za mobilni prijam – mobile outdoor), uz uvjete kako je propisano Natječajnom dokumentacijom

-          nositelj dozvole bit će obvezan prije početka rada radijske postaje prijaviti HAKOM-u podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji koja smije raditi prema izdanoj dozvoli.

Nacrt dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra sastavni je dio Natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija na području Republike Hrvatske (dalje: Natječajna dokumentacija).

VI. Dozvola će biti izdana podnositelju ponude čija će ponuda biti ocijenjena s najvećim ukupnim brojem bodova, tj. najvećom ukupnom ocjenom i time odabrana kao najpovoljnija ponuda u postupku ocjenjivanja i odabira ponuda.

VII. Sadržaj ponude, mjerila odabira, način i uvjeti dokazivanja sposobnosti ponuditelja te postupak odabira ponuda propisani su Natječajnom dokumentacijom, koja se može bez novčane naknade preuzeti na internetskoj stranici HAKOM-a http://www.hakom.hr počevši od dana donošenja ove odluke. Za sudjelovanje u postupku natječaja ne plaća se novčana naknada.

VIII. Pisani zahtjevi za objašnjenjem Natječajne dokumentacije mogu se podnijeti HAKOM-u putem pošte na adresu Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb, putem telefaksa na broj +385 1 7007 070 ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte dabnatjecaj@hakom.hr, najkasnije do 11. kolovoza 2021. godine. Na zahtjeve za objašnjenjem Natječajne dokumentacije HAKOM će odgovoriti najkasnije do 31. kolovoza 2021.

IX. Ponude na natječaj podnose se u sjedištu HAKOM-a, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, do 10. rujna 2021. do 10,00 sati po srednjoeuropskom vremenu, neovisno o načinu dostave ponude. Ponude moraju biti dostavljene u dva primjerka, od kojih jedan izvornik u pisanom obliku i jedan prijepis u elektroničkom obliku (CD, DVD, USB) i moraju biti sastavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s označenim punim nazivom i sjedištem podnositelja zahtjeva uz naznaku „NE OTVARAJ. Javni natječaj za izdavanje dozvole za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija za multipleks MUX 1“. Svi prilozi koji su sastavni dio ponude moraju biti uvezani tako da ne postoji mogućnost izuzimanja ili dodavanja listova. Ponude podnesene u natječajnom roku ne vraćaju se ponuditeljima.

X. Javno otvaranje ponuda podnesenih u natječajnom roku održat će se u prostorijama HAKOM-a, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, 10. rujna 2021. u 10:30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

XI. Podnositelj zahtjeva kojem će biti izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz točke II. ove odluke, obvezan je plaćati naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, kako slijedi:

-          u korist državnog proračuna:

◦ godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji u iznosu propisanom Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

-          u korist HAKOM-a:

◦ godišnju naknadu za zemaljsku radiodifuziju u iznosu propisanom Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

XII. HAKOM će donijeti odluku o izdavanju dozvole najkasnije do 11. listopada 2021.

XIII. Ova odluka objavljuje se na internetskim stranicama HAKOM-a.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

2. UVOD I PREDMET NATJEČAJA

2.1. Uvod

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je sukladno ovlastima propisanim člankom 80. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) nadležna za djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom.

U ovom javnom natječaju dodjeljuje se radofrekvencijski spektar u frekvencijskom području 174-240 MHz za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija na području Republike Hrvatske (dalje: RH), sukladno namjeni propisanoj Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN br. 107/13, 94/15, 32/17, 19/20 i 121/20; dalje: Pravilnik o namjeni) te pripadajućoj Tablici namjene.

Riječ je o radiofrekvencijskom spektru koji nije dodijeljen na komercijalno korištenje, ali u kojem je u tijeku testni rad za potrebe emitiranja digitalnog radijskog signala DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

Imajući u vidu trajanje testnog emitiranja usluga digitalnog radija u navedenom radiofrekvencijskom pojasu (od 2017.) te očiti interes tržišta za njegovim nastavkom, što je vidljivo i širenjem pokrivenosti testnog signala tijekom godina, HAKOM je ocijenio osnovanim pokrenuti postupak dodjele navedenog radiofrekvencijskog spektra kako bi se omogućilo njegovo komercijalno korištenje te posljedično dostupnost usluga digitalnog radija stanovništvu RH.

Trenutno se u RH za pružanje usluge radija koristi radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom području 87,6-107,9 MHz, u kojem je omogućeno pružanje usluge analognog radija (FM). Međutim, riječ je o gotovo u cijelosti iskorištenom dijelu radiofrekvencijskog spektra. Utoliko, evidentno je kako je potrebno osigurati uvjete za ulazak na tržište novih pružatelja usluga radija, za što je nužan raspoloživ radiofrekvencijski spektar.

Imajući u vidu kako je riječ o ograničenom prirodnom dobru te namjenu radiofrekvencijskog spektra kako je uređena na razini RH, mogućnost za pružanje usluge radija moguća je u radiofrekvencijskom spektru koji je namijenjen za uslugu digitalnog radija.

Omogućavanjem dodjele navedenog dijela radiofrekvencijskog spektra nije predviđeno gašenje analognog radija. HAKOM smatra kako je prihvatljivo i opravdano omogućiti istovremeni rad analognog i digitalnog radija jer se time omogućuju veće koristi i za pružatelje usluga i korisnike. Naime, pružanje usluga digitalnog radija daje nove prednosti u smislu dodatnog sadržaja koji se može pružiti, obzirom da digitalni radioprijamnici mogu primati tekstualne, grafičke, slikovne i video podatke. Nakladnicima se tako omogućuje uvođenje novih usluga koje žele ponuditi korisnicima na digitalnoj platformi, ali i dalje se osigurava pružanje usluga u analognoj tehnologiji, ovisno o poslovnoj politici te raspoloživim financijskim sredstvima. Također, korisnicima se osigurava veći izbor usluga, a s druge strane ne uvjetuje se prelazak na novu tehnologiju i zamjena prijamničkih uređaja, jer se i dalje omogućuje analogno emitiranje usluge radija.

HAKOM je također uzeo u obzir sve veću zastupljenost automobilskih radioprijamnika koji mogu primati usluge digitalnog radija.

Dodatno, Direktivom EU 2018/1972 o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija propisana je obveza svih automobilskih radioprijamnika koji su ugrađeni u novo vozilo kategorije M, a koje se stavlja na tržište Europske unije nakon 21. prosinca 2020., sadržavati prijamnik s mogućnošću primanja i reprodukcije barem digitalnih radijskih usluga koje se pružaju putem digitalne zemaljske radiodifuzije.

Posljedično, nužno je osigurati uvjete da takvi automobilski radioprijamnici mogu primati usluge digitalnog radija, za što je potrebna dodjela radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija.

Stoga je odlučeno pokrenuti postupak dodjele navedenog dijela radiofrekvencijskog spektra. Imajući u vidu kako je riječ o dodjeli jedne dozvole na razdoblje dulje od 15 godina, pokrenut je postupak dodjele putem javnog natječaja, u skladu s načinom dodjele predviđenim Tablicom namjene.

Dodatno, ocijenjeno je kako je dodjela navedenog spektra na razdoblje od 16. studenog 2021. (u kojem trenutku ističe trajanje privremenih dozvola u navedenom dijelu radiofrekvencijskog spektra) do 31. prosinca 2036., optimalna za iskoristivost, povrat uloženih sredstava i troškova izgradnje mreže, kako od strane operatora multipleksa tako i od strane nakladnika.

Ovom Natječajnom dokumentacijom detaljno se propisuju uvjeti natječajnog postupka, uključujući minimalne tehničke uvjete gradnje mreže i obavljanja usluga operatora mreže, izgled i sadržaj ponude, mjerila odabira, način i uvjeti dokazivanja sposobnosti ponuditelja te postupak odabira ponuda.

2.2. Predmet natječaja

Predmet ovog natječaja je izdavanje jedne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 174-240 MHz, za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija (DAB+) za jedan multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske.

Širina radiofrekvencijskog VHF DAB+ kanala iznosi 1,536 MHz.

Kao standard koji je određen za pružanje usluge digitalnog radija određen je DAB+ standard. HAKOM je „Preporukom o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam DAB+ signala“ iz prosinca 2020. uredio minimalne zahtjeve za DAB+ prijamnike, kako bi se osigurao kvalitetan način prijama osnovnih usluga digitalnog zemaljskog radija na području RH. DAB+ standard je relevantni standard definiran međunarodnim normama, tj. standardima i propisima za pružanje usluge digitalnog radija. Stoga je ocijenjeno osnovanim odrediti primjenu upravo ovog standarda za pružanje usluge digitalnog radija jer je trenutno najzastupljeniji na europskom tržištu, te je samim time i dostupan velik broj prijamničke opreme.

Dozvola, koja će biti izdana podnositelju ponude čija će ponuda biti ocijenjena s najvećim ukupnim brojem bodova, tj. najvećom ukupnom ocjenom prema mjerilima odabira iz poglavlja 7. Natječajne dokumentacije, izdaje se na rok važenja od 16. studenog 2021. do 31. prosinca 2036.

Dozvolom će biti propisani uvjeti dodjele i uporabe dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, a obrazac dozvole je Privitak C Natječajne dokumentacije.

3. TERMINI NATJEČAJA

Tabličnim prikazom u nastavku dani su vremenski rokovi u postupku provođenja ovog javnog natječaja.

Postupak

Datum

Objava odluke o raspisivanju javnog natječaja

22. srpnja 2021.

Rok do kojeg sudionici u postupku natječaja mogu HAKOM-u podnijeti pisane zahtjeve za objašnjenjem natječajne dokumentacije

11. kolovoza 2021.

Rok za odgovor i objašnjenja HAKOM-a na pisane zahtjeve za objašnjenje natječajne dokumentacije

31. kolovoza 2021.

Rok za podnošenje ponude, tj. natječajni rok

10. rujna 2021.

Javno otvaranje ponuda

10. rujna 2021.

Rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole

11. listopada 2021.

Kontakt adresa elektroničke pošte HAKOM-a za davanje informacija o postupku natječaja je:

dabnatjecaj@hakom.hr


4. TEHNIČKI UVJETI NATJEČAJA

U ovom poglavlju su propisani minimalni tehnički uvjeti gradnje mreže i obavljanja usluga operatora mreže, koji će biti obvezni za odabranog ponuditelja i koji su kao takvi mjerodavni prilikom izrade ponude na natječaj.

Podnositelj ponude je stoga obvezan prilikom izrade ponude voditi računa o tehničkim uvjetima i obvezama koje su određene u ovom poglavlju Natječajne dokumentacije.

Tehnički uvjeti uređuju:

-          Geografska područja

-          Frekvencijski plan

-          Korisničku podršku

-          Način izgradnje mreže

-          Dinamiku izgradnje mreže

-          Standard kodiranja audio signala

-          Parametre mreže

-          Način i uvjete ostvarenja prijama DAB+ signala

-          Minimalnu jakost prijamnog električnog polja

-          Upravljanje multipleksom.

4.1. Geografska područja

Područje pokrivanja Republike Hrvatske podijeljeno je na 6 regionalnih geografskih područja, tzv. digitalnih regija, s nazivima DA0, DB0-DC0, DD0, DE0, DF0, DG0.

Popis županija koje čine pojedinu digitalnu regiju u navedenih 6 regionalnih geografskih područja te približan broj stanovnika u svakoj digitalnoj regiji, koji se temelji na podacima iz Popisa stanovništva 2011. Državnog zavoda za statistiku, prikazan je u Tablici 4.1.

Digitalna regija

Uključene županije

Približan broj stanovnika

DA0

Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke

842859

DB0-DC0

Međimurska, Varażdinska, Koprivničko-kriżevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske

2024900

DD0

dio Primorsko-goranske, Istarska, dio Ličko-senjske

498404

DE0

dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska

320330

DF0

Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske

511601

DG0

dio Dubrovačko-neretvanske

63255

Tablica 4.1: Digitalne regije po županijama i približan broj stanovnika

Detaljni opisi digitalnih regija dostupni su na HAKOM-ovim internetskim stranicama putem sljedeće poveznice:

(https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2021/Radiokomunikacije/Plan_digitalnog_radija_RH_geo_podrucja.pdf?vel=1841302).

Svaka digitalna regija čini logičnu cjelinu za pokrivanje DAB+ signalom u VHF frekvencijskom području u istokanalnoj mreži odašiljača (SFN).

4.2. Frekvencijski plan – DAB+ kanali istokanalnih mreža odašiljača

Pokrivenost pojedine digitalne regije nositelj dozvole ostvaruje izgradnjom istokanalne mreže odašiljača (SFN), pri čemu se koriste DAB+ kanali sukladno Međunarodnom sporazumu i planu raspodjele frekvencija Ženeva 2006 te međunarodnim koordinacijskim sporazumima.

U tablici 4.2. prikazani su kanali koji se koriste za pokrivanje pojedinih regija:

Digitalna regija

Kanal u mreži za multipleks MUX 1

DA0

11D1 (8C)

DB0-DC0

11C1 (9C)

DD0

11D

DE0

11A1 (10C)

DF0

11D

DG0

11A

Tablica 4.2: Kanali koji se koriste za pokrivanje digitalnih regija

1Korištenje kanala moguće je nakon obavijesti HAKOM-a, a do tada je dopušteno korištenje zamjenskog kanala označenog u zagradi

Za digitalne regije DA0, DB0-DC0 i DE0 u tablici 4.2. određeni su zamjenski kanali za pokrivanje navedenih regija, s obzirom da u trenutku pokretanja ovog postupka dodjele nije moguće korištenje inicijalno određenih kanala. Prilikom određivanja zamjenskih kanala, HAKOM je vodio računa da je riječ o kanalima koji će s jedne strane omogućiti traženo pokrivanje, a s druge strane umanjiti mogućnost smetnji. HAKOM napominje kako je riječ o zamjenskim kanalima, odnosno u trenutku kada inicijalno određeni kanali za pokrivanje predmetnih regija budu dostupni, HAKOM će obavijestiti nositelja dozvole o mogućnosti korištenja inicijalno određenih kanala u predmetnim regijama. Nositelj dozvole bit će obvezan uskladiti svoj rad koristeći navedene kanale u roku od 90 dana od obavijesti HAKOM-a.

Nadalje, HAKOM zadržava pravo promjene kanala iz tablice 4.2. ukoliko će navedeno biti potrebno prilikom postupka usklađivanja mreža u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini. Sve izravne i neizravne troškove vezane uz zamjenu kanala snosi odabrani ponuditelj - nositelj dozvole.

4.3. Korisnička podrška

Odabrani ponuditelj - nositelj dozvole obvezan je uspostaviti korisnički portal, tj. internetsku stranicu te besplatni pozivni broj i adresu elektroničke pošte.

Navedeni portal mora omogućiti korisnicima mogućnost prijave smetnji te također služi za pomoć korisnicima pri podešavanju prijamničkog sustava.

Internetska stranica mora sadržavati i detaljni kartografski prikaz mogućnosti prijma multipleksa po adresi korisnika.

Na obveze vezane uz uklanjanje smetnji na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama.

4.4. Način izgradnje mreže

U ovom poglavlju uređuju se uvjeti vezani uz način izgradnje mreže.

Kao što je prethodno navedeno, pokrivenost pojedine digitalne regije nositelj dozvole ostvaruje izgradnjom istokanalne mreže odašiljača (SFN).

Istokanalna mreža (SFN) za pokrivanje pojedine digitalne regije može se realizirati korištenjem odašiljačkih postaja u skladu s međunarodno usklađenim parametrima.

U tablici 4.3. prikazani su parametri odašiljača većih izračenih snaga na dominantnim lokacijama sukladno planu Ženeva 2006 te međunarodnim koordinacijskim postupcima i sporazumima.

Naziv lokacije

Geog. širina

Geog. dužina

Nad. visina [m]

Visina antene [m]

Kanal

ERP [dBW]

Pol

D/ND

Antensko usmjerenje

Gušenje

BORINCI

018E44 46

45N18 12

102

140

8C

34

M

ND

ND

 

BELJE

018E41 46

45N47 47

240

188

8C

34

M

D

140-250°

300°-90°/ 15 dB

PAPUK

017E51 05

45N29 04

782

60

8C

39

M

D

60° - 10°

30°-40° / 10 dB

PSUNJ

017E20 14

45N23 09

985

70

8C

34

M

D

230° - 150°

170°-210° / 7 dB

KALNIK

016E27 33

46N07 53

641

45

9C

31

M

ND

ND

 

MOSLAVACKA GORA

016E45 29

45N36 51

485

20

9C

34

M

ND

ND

 

SLJEME

015E57 10

45N53 59

1031

120

9C

37

M

ND

ND

 

IVANSCICA

016E07 54

46N10 58

1046

30

9C

31

M

ND

ND

 

MIRKOVICA

015E02 01

45N18 21

1280

60

9C

29

M

D

340°-170°

200°-310° / 10 dB

PETROVA GORA

015E48 34

45N18 59

505

35

9C

24

M

D

200°-130°

160°-170° / 10 dB

UCKA

014E12 29

45N17 16

1380

40

11D

38.8

M

ND

ND

 

PAG

015E04 14

44N26 58

251

23

10C

33

V

ND

ND

 

UGLJAN

015E09 22

44N04 20

243

30

10C

40

V

ND

ND

 

STIPANOV GRIC

015E26 28

44N46 34

1226

24

10C

40

V

D

100°-320°

0°-60° / 5 dB

PLJESIVICA H

015E45 17

44N47 07

1545

60

10C

37

V

D

13-29

0°-60° / 12 dB

CELEVAC

015E46 59

44N15 34

1179

70

10C

43

V

ND

ND

 

PROMINA

016E10 01

43N55 30

1134

25

10C

40

V

ND

ND

 

BIOKOVO

017E03 00

43N20 31

1732

50

11D

40

V

D

110°-330°

0°-80° / 10 dB

PELJESAC

017E21 35

42N57 48

691

10

11D

30

V

D

240°-100°

130°-210° / 6 dB

LASTOVO

016E51 29

42N45 07

396

15

11D

30

V

D

250°-110°

140°-220° / 6 dB

VIS

016E06 48

43N02 23

553

15

11D

30

V

D

310°-170°

200°-280° / 6 dB

LABISTICA

016E12 44

43N34 44

681

50

11D

40

V

ND

ND

 

VIDOVA GORA

016E37 00

43N16 50

773

20

11D

33

V

ND

ND

 

SRDJ

018E06 27

42N39 01

396

50

11A

40

V

D

80°-310°

340°-50° / 10 dB

ULIJENJE

017E28 33

42N53 39

401

15

11A

33

V

ND

ND

 

SV. ILIJA

018E22 56

42N29 57

544

40

11A

33

V

ND

ND

 

Tablica 4.3.: Parametri odašiljača u mreži za MUX 1 prema „Planu Ženeva 2006“ te međunarodnim koordinacijskim postupcima i sporazumima

HAKOM zadržava pravo promjene, dodavanja ili izuzeća parametara iz ove tablice, u slučaju postupka usklađivanja mreža u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini. Sve izravne i neizravne troškove vezane za promjene, dodavanje ili izuzeće parametara snosi nositelj dozvole.

Odabrani ponuditelj biti će obvezan, sukladno dinamici navedenoj u ponudi, u pisanom obliku izvještavati HAKOM o realizaciji plana izgradnje elektroničke komunikacijske mreže.

Za realizaciju pokrivenosti mogu se koristiti i drugi parametri u odnosu na tablicu 4.3. i lokacije odašiljačkih postaja, uz uvjet da su odstupanja u skladu s odredbama sporazuma Ženeva 2006, odnosno da ne stvaraju veću smetnju od smetnje koju prema mrežama u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama u regiji stvaraju odašiljači u skladu s parametrima iz tablice 4.3.

Izmjene parametara u odnosu na izdanu dozvolu moguće su uz odobrenje HAKOM-a, te se u tom slučaju izmjena parametara neće smatrati izmjenom dozvole.

Kod realizacije istokanalne mreže odašiljača potrebno je prilagoditi parametre DAB+ postaja u radu u istokanalnoj mreži, posebno vodeći računa o smanjenju utjecaja smetnje unutar istokanalne mreže.

U svrhu zaštite radiofrekvencijskog spektra u priobalnom području Republike Hrvatske preporuča se korištenje odašiljača na lokacijama na dominantnim kotama.

Odašiljačke postaje, koje je prema sporazumu Ženeva 2006 nužno međunarodno uskladiti, ne mogu se pustiti u rad prije završetka postupka međunarodnog usklađivanja, odnosno prije suglasnosti HAKOM-a.

4.5. Dinamika izgradnje mreže

Pokrivenost DAB+ signalom određuje se u postotku ukupnog broja stanovnika pojedine digitalne regije.

Uvjet pokrivenosti je najmanje 75% stanovništva (za mobilni prijam – mobile outdoor) svake pojedine digitalne regije u trenutku početka emitiranja, prema Tablici 4.4., te najmanje 90% stanovništva RH (za mobilni prijam – mobile outdoor) pri postizanju pune pokrivenosti mreže koju ponuditelj navede u svojoj ponudi.

Digitalna regija

Približan broj stanovnika

Pokrivenost stanovništva digitalne regije (%)

DA0

842859

75

DB0-DC0

2024900

75

DD0

498404

75

DE0

320330

75

DF0

511601

75

DG0

63255

75

Tablica 4.4: Tablica pokrivenosti za MUX 1 u trenutku početka emitiranja

4.6. Standard kodiranja audio signala

Kao standard za kodiranje audio signala koristi se norma ETSI TS 102 563 (V2.1.1) "Digital Audio Broadcasting (DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio", odnosno sukladno Preporuci o minimalnim tehničkim zahtjevima na prijamnike za prijam DAB+ signala koju je objavio HAKOM 5. siječnja 2021. (dalje: Preporuka). Preporuka je dostupna na poveznici: https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2020/radiokomunikacije/OUS-PR-HAKOM-Preporuka_DAB_20201222.pdf.

Signal se mora kodirati u skladu s hrvatskim normama, Preporukom, odnosno ISO/IEC normama, ETSI standardima te ITU preporukama.

4.7. Parametri DAB+ sustava

DAB+ signal mora biti kodiran i moduliran sukladno odgovarajućim ETSI normama i ITU preporukama te sukladno Preporuci.

Podnositelj ponude mora koristiti DAB+ sustav EEP-3A s kapacitetom multipleksa od 1152 kbit/s. Sukladno određenim parametrima SFN DAB+ mreža, podnositelj ponude treba voditi računa o minimalnim prijamnim razinama električnog polja i zaštitnim odnosima prema smetnji.

4.8. Način i uvjeti ostvarenja prijama DAB+ signala

Način i uvjeti ostvarenja prijama DAB+ signala moraju biti u skladu s Preporukom.

U slučaju primjene novih tehnoloških dostignuća ili potrebe za nadopunama ili izmjenama, HAKOM će po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja dozvole izmijeniti Preporuku.

Mreža mora osigurati razinu elektromagnetskog polja potrebnu za prijam DAB+ signala vanjskom fiksnom antenom.

Kod proračuna polja u planiranju mreže potrebno je koristiti referentnu visinu prijamne antene od 1,5 m, te zaštitne odnose (signal/šum, signal/interferencija) koji su definirani za uvjete fiksnog prijama prema ITU-R preporukama, odnosno odgovarajućim EBU tehničkim izvješćima sukladno Preporuci.

Kod proračuna električnog polja u planiranju potrebno je koristiti digitalni model terena s preciznošću 100 metara ili većom te koristiti propagacijske modele prema međunarodnim ITU preporukama ili druge preciznije modele temeljene na statističkim i determinističkim proračunima.

4.9. Minimalna jakost prijamnog električnog polja

Za statističke proračune vrijednosti električnog polja potrebno je koristiti vrijednost vjerojatnosti lokacija L=99% (za mobilni prijam – mobile outdoor).

Objektivna kvaliteta prijamnog DAB+ signala mjeri se omjerom pogreške – BER. Za kvalitetan prijam, omjer pogreške – BER mora u postupku dekodiranja biti manji od propisane granične vrijednosti (kod DAB+ sustava kada je prijamnik sposoban rekonstruirati podatkovni tok na izlazu Viterbi dekodera sa stopom pogreške jednakom ili boljom od 1x10-4).

Minimalna potrebna jakost električnog polja u točci prijama određuje se sukladno ITU-R preporukama, odnosno odgovarajućim EBU tehničkim izvješćima i sukladno Preporuci.

4.10. Upravljanje multipleksom

Podacima u multipleksu upravlja operator multipleksa. Pružanje usluge upravljanja multipleksom u radiodifuziji nije predmet ovog natječaja, međutim odabrani ponuditelj obvezan je osigurati pružanje usluge upravljanja multipleksom u radiodifuziji.

Uslugu upravljanja multipleksom u radiodifuziji odabrani ponuditelj može sukladno tržišnim uvjetima ugovoriti s drugom osobom (operatorom multipleksa u radiodifuziji) ili ju može samostalno pružati sukladno zakonskim propisima iz područja elektroničkih komunikacija i elektroničkih medija.

U multipleksu se moraju prenositi radijski programi nacionalnih i regionalnih nakladnika u svih 6 regija navedenih u Tablici 4.1. Radijski programi te ostale usluge koje se prenose u multipleksu mogu biti slobodni za prijam. Medijske usluge radija, odnosno sve ostale audio i audiovizualne medijske usluge mogu se prenositi sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima.

Operator multipleksa mora omogućiti nakladnicima elektroničkih medija te pružateljima usluga čije podatke prenosi, pristup i korištenje kapaciteta unutar multipleksa u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije.

Programi u multipleksu moraju se kodirati na način da budu pogodni za digitalnu radiodifuziju uz uporabu dodijeljenog kapaciteta multipleksa, uz zadržavanje objektivnih parametara kakvoće usluge, u skladu s mjerodavnim ITU preporukama te odgovarajućim međunarodnim i hrvatskim normama i Preporukom.

Kapacitet multipleksa koji se ne koristi za prijenos radijskih programa može se koristiti za prijenos drugih komunikacijskih, informacijskih i interaktivnih usluga, na zahtjev nakladnika.

Pri tome, sve dodatne usluge koje su vezane uz radijski programski sadržaj (npr. povećana razina kvalitete zvuka, dodatne tekstualne i grafičke usluge koje prate audio sadržaj i sl.) operator multipleksa može dodatno naplatiti od nakladnika.

Operator multipleksa dužan je prikupiti radijski program nakladnika te ostale usluge korisnika koje prenosi na jednoj lokaciji nakladnika, odnosno korisnika čiju uslugu prenosi, u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije.

Najmanji broj programa i najmanja kvaliteta programa čiji prijenos mora biti omogućen na nacionalnoj razini, odnosno u pojedinoj regiji, a sastoji se od nacionalnih i regionalnih programa,  prikazan je u tablici 4.5.

Multipleks

Najmanji broj programa

Najmanja kvaliteta po programu

MUX 1

12

72 kbit/s (za nacionalno pokrivanje)

64 kbit/s (za regionalno pokrivanje)

Tablica 4.5: Najmanji broj radijskih programa i najmanja kvaliteta za koje mora biti osiguran prijenosni kapacitet u nacionalnoj mreži MUX 1

5. PROVOĐENJE POSTUPKA I SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

5.1. Pitanja za pojašnjenje natječajne dokumentacije i odgovori

Sudionik u postupku natječaja može postaviti pitanja, odnosno uputiti zahtjev za pojašnjenjem Natječajne dokumentacije u pisanom obliku. Pitanja trebaju biti napisana latiničnim pismom na hrvatskom jeziku i šalju se:

1. poštom na adresu:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10 110 ZAGREB

Republika Hrvatska

2. telefaksom na broj: +385 1 7007 070

3. elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: dabnatjecaj@hakom.hr

Pitanja i zahtjevi za pojašnjenjem trebaju biti zaprimljeni u HAKOM-u najkasnije do 11. kolovoza 2021. godine. Pitanja i zahtjevi za pojašnjenjem koji pristignu poslije predviđenog roka, ili ne budu upućeni na predviđeni način smatrati će se nepravovremenim, te na njih HAKOM neće odgovarati.

HAKOM će objaviti pitanja, zahtjeve za pojašnjenjem, te odgovore na pitanja i pojašnjenja natječaja ili Natječajne dokumentacije na svojoj internetskoj stranici najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine. Pri tome neće biti objavljeni podaci o podnositelju pitanja ili zahtjeva za pojašnjenjem.

5.2. Izmjene odluke o raspisivanju natječaja ili Natječajne dokumentacije

HAKOM može prije isteka natječajnog roka po službenoj dužnosti ili na temelju pitanja i zahtjeva za pojašnjenjem, izmijeniti ili dopuniti Natječajnu dokumentaciju u obliku dodatka ili odluku o raspisivanju natječaja. Izmijenjeni i/ili dopunjeni dokumenti bit će objavljeni na isti način kao i izvorni dokumenti.

U slučaju izmjene ili dopune Natječajne dokumentacije, podnositelj ponude koji je već dostavio ponudu na natječaj, može dostaviti dopunu ponude ili novu ponudu, u roku koji je određen za dostavu ponuda.

HAKOM može produljiti natječajni rok ako izmjene ili dopune Natječajne dokumentacije ili odluke o raspisivanju natječaja znatno utječu na izradu ponude ili ako je proteklo više od polovice natječajnog roka.

Ukoliko HAKOM utvrdi da je potrebno bitno mijenjati Natječajnu dokumentaciju, bit će donesena odluka o poništenju cijelog ili dijela natječaja.

 5.3. Priprema i format ponude

Podnositelj ponude koji se javlja na natječaj treba dostaviti potpunu ponudu koja mora biti sastavljena i podnesena u skladu s Odlukom o raspisivanju natječaja i Natječajnom dokumentacijom.

Podnositelj ponude može dostaviti samo jednu ponudu na natječaj. Nisu dopuštene alternativne ponude niti inačice (varijante) osnovne ponude.

Dostavljena ponuda na natječaj obvezujuća je za podnositelja ponude.

Ponuda mora biti sastavljena hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda mora biti pisana pisačem ili neizbrisivom tintom, i mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja ponude. Ovlaštenje za zastupanje dokazuje se izvatkom iz sudskog registra ili specijalnom punomoći koju je izdala osoba ovlaštena za zastupanje društva.

Ponuda mora biti dostavljena u dva primjerka. Jedan primjerak ponude predstavlja izvornik koji mora biti dostavljen u dvije (2) knjige, tako da ne postoji mogućnost izuzimanja, brisanja ili dodavanja stranica u svakoj od knjiga, i to na način da prva knjiga sadrži dokaze ispunjavanja osnovnih uvjeta sudjelovanja u natječaju, a druga knjiga opis ponude. Drugi primjerak ponude predstavlja kopiju i mora biti dostavljen u elektroničkom obliku, spremljen na neizbrisivi medij (DVD i sl.).

Podnositelj ponude može, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda, istu povući podnošenjem pisanog zahtjeva.

Povlačenjem ponude ne gubi se pravo na podnošenje nove ponude unutar natječajnog roka.

Sve izravne i neizravne troškove sudjelovanja u postupku natječaja i pripreme ponude snosi podnositelj ponude.

5.4. Podnošenje ponude

Krajnji rok za podnošenje ponude (natječajni rok) je 10. rujna 2021. godine do 10,00 sati po srednjoeuropskom vremenu, pri čemu, neovisno o načinu dostave ponude (neposrednom dostavom ili preporučenom poštom), ponuda mora biti zaprimljena u HAKOM-u najkasnije do navedenog roka za podnošenje ponuda.

Ponude se podnose na adresu HAKOM-a, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb, u zatvorenoj omotnici ili drugoj vrsti zatvorenog pakiranja (kutija, registrator i slično), na čijoj vanjskoj strani treba biti navedeno:

-          naziv i adresa podnositelja ponude (lijevi gornji kut),

-          NE OTVARAJ. Javni natječaj za izdavanje dozvole za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija za multipleks MUX 1“ (desni donji kut).

Podaci o ponudama te naziv, sjedište i drugi podaci o podnositeljima ponude tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda, kada će se javno objaviti podaci o podnositelju ponude i sažetak ponude koju je dostavio ponuditelj.

Na omotnici svake ponude naznačuje se dan i vrijeme njezina zaprimanja. Ponude podnesene u natječajnom roku zajedno s cjelokupnom dokumentacijom i podacima ne vraćaju se podnositeljima.

Ponude koje su pristigle nakon natječajnog roka odbacuju se i vraćaju se podnositelju ponude neotvorene.

5.5. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda podnesenih u natječajnom roku bit će održano u prostorijama HAKOM-a, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, 10. rujna 2021. u 10:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku otvaranja imaju samo ovlašteni predstavnici HAKOM-a i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Na javnom otvaranju bit će otvorene sve pravovremeno zaprimljene ponude kronološkim redoslijedom prema vremenu zaprimanja. Nadalje, na javnom otvaranju će se pročitati naziv podnositelja ponude i ponuđena cijena. Ispunjavanje ostalih uvjeta iz Natječajne dokumentacije utvrđuje se u daljnjem tijeku postupka.

O postupku javnog otvaranja ponuda vodit će se zapisnik.

5.6. Zahtjev za pojašnjenjem ponude i dodatnim informacijama

HAKOM ima pravo od podnositelja ponude tražiti pojašnjenje ponude, kako bi provjerio ili razjasnio bilo koji dio ponude, u za to primjerenom roku. Dostavljeno pojašnjenje ponude ne smije mijenjati ili biti u nesuglasju s dostavljenom ponudom.

Prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, Vijeće HAKOM-a može pozvati podnositelje ponuda da održe prezentaciju svojih ponuda.

Također, podnositelji ponude mogu tražiti informacije o tijeku natječajnog postupka od ovlaštenih osoba HAKOM-a.

5.7. Zajednička ponuda, sudjelovanje u više ponuda, alternativne ponude

Dva ili više podnositelja ponude mogu predati zajedničku ponudu.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su dostaviti pravni akt o zajedničkoj ponudi, kojim su uređeni međusobni odnosi, obveze i odgovornosti svakog od članova zajednice ponuditelja iz dostavljene ponude.

Ispunjavanje mjerila odabira utvrđuje se na način da se ocjenjuje sposobnost onog člana zajednice koji je pravnim aktom zajednice ponuditelja određen nositeljem obveza za koje se traži ocjena sposobnosti, na način propisan u poglavlju 7. Natječajne dokumentacije.

Sudjelovanje istog trgovačkog društva i/ili s njime povezanih trgovačkih društava (u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima, „Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) u više ponuda nije dozvoljeno. Ukoliko se utvrdi da je došlo do sudjelovanja u više ponuda, sve sporne ponude bit će odbijene.

Alternativne ponude nisu dopuštene.

5.8. Ocjenjivanje, način i rok priopćavanja odabira

Postupak ocjenjivanja ponuda i odabira najpovoljnije ponude provodi se u tri kruga prema postupku i kriterijima detaljno opisanom u poglavlju 7. Natječajne dokumentacije.

U prvom krugu provodi se javno otvaranje ponuda.

U drugom krugu utvrđuje se jesu li podnesene ponude izrađene sukladno uvjetima propisanim Odlukom o raspisivanju natječaja i Natječajnom dokumentacijom.

U trećem krugu Vijeće HAKOM-a provodi postupak ocjenjivanja mjerila odabira za svaku od podnesenih ponuda i donosi odluku o odabiru i izdavanju dozvola.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Vijeće HAKOM-a će donijeti do 11. listopada 2021. godine i o tome izvijestiti podnositelje ponude i javnost.

Najpovoljnija ponuda je ona koja će u postupku ocjenjivanja mjerila odabira biti ocijenjena najvećim brojem bodova.

Odabrani ponuditelj obvezan je platiti naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se za prvu godinu valjanosti dozvole plaća u korist državnog proračuna te naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se za prvu godinu valjanosti dozvole plaća u korist HAKOM-a, sve temeljem izdanih računa HAKOM-a, s rokom dospijeća 15 dana od donošenja odluke o odabiru. U protivnom, HAKOM će naplatiti bankarsku garanciju ili polog iz točke 6. Natječajne dokumentacije i dodijeliti dozvolu sljedećem ponuditelju na listi ponuditelja.

5.9. Poništenje natječaja

HAKOM će donijeti odluku o poništenju natječaja ili dijela natječaja u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1. ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda, odnosno niti jedna ponuda ne zadovoljava uvjete natječaja

2. ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se natječajna dokumentacija mora bitno mijenjati

3. ako nije podnesena niti jedna ponuda.

6. OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

6.1. KNJIGA 1 - Dokazi ispunjavanja osnovnih uvjeta sudjelovanja u natječaju i dokazi ispunjavanja mjerila odabira

Podnositelj ponude treba dostaviti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, sljedeće dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta sudjelovanja u natječaju, uvezane u zasebnu knjigu:

Informacije o podnositelju ponude:

1. Popunjenu Prijavu na natječaj, potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje (Privitak A),

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra pravne ili fizičke osobe, a u slučaju da je određena osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja ponude potrebno je dostaviti i  specijalnu punomoć za zastupanje koju je izdala osoba ovlaštena za zastupanje društva, kako je propisano u točki 5.3. Natječajne dokumentacije (u slučaju zajednice ponuditelja za svakog člana zajednice),

3. Potpisanu Izjavu o izvršenju obveza iz ponude na Natječaj (Privitak B),

4. Potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastanka gospodarskog subjekta, kojom se dokazuje da je ispunjena obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (u slučaju zajednice ponuditelja za svakog člana zajednice),

5. Bankovno jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude ili potvrdu o uplati novčanog pologa.

Dokaz o urednom ispunjenju dospjelih poreznih obveza i o plaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz točke 4. ne smiju biti stariji od 30 dana od donošenja odluke o raspisivanju natječaja.

Podnositelj ponude obvezan je dostaviti jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude, i to u obliku bankovne garancije koju izdaju bankarske institucije registrirane u odgovarajućem registru nadležnih institucija Republike Hrvatske, u iznosu 71.200,00 kn (sedamdeset i jedna tisuća i dvije stotine kuna). Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora biti neopozivo, bezuvjetno, s klauzulom plativo na „prvi poziv„ i „bez prigovora“.

Podnositelj ponude kao jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude može umjesto dostavljanja bankovne garancije dati novčani polog u iznosu 71.200,00 kn (sedamdeset i jedna tisuća i dvije stotine kuna). Polog se uplaćuje u korist HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, na žiro račun IBAN HR74 2390 0011 1003 2017 3, SWIFT/BIC code: HPBZHR2X (za uplate iz inozemstva), model: HR00, poziv na broj: OIB podnositelja ponude. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti: „Jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude na natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX 1.

Navedeni oblici jamstva za ozbiljnost i valjanost ponude smatraju se jednako vrijednim.

Kod uvezivanja ponude, jamstvo ili potvrdu o uplati novčanog pologa potrebno je umetnuti neoštećeno u plastičnu A4 foliju, koja se također označava brojem stranice.

Bankovno jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude treba biti naplativo do 31. ožujka 2022.

Bankovno jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude će biti naplaćeno ako podnositelj ponude čija je ponuda odlukom Vijeća HAKOM-a odabrana kao najpovoljnija ponuda:

-          u roku ne uplati naknadu za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra u korist HAKOM-a i državnog proračuna za prvu godinu valjanosti dozvole, koju je potrebno platiti sukladno točki 5.8. Natječajne dokumentacije

-          nakon isteka roka za dostavu ponuda odustane od sudjelovanja u postupku

-          u propisanom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje uvjeta iz dozvole.

Bankovno jamstvo za ozbiljnost i valjanost ponude ili novčani polog se vraća nakon što odabrani ponuditelj do roka dospijeća naznačenog na računu HAKOM-a uplati naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za prvu godinu valjanosti dozvole sukladno točki 5.8. Natječajne dokumentacije.

Podnositelju ponude čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija ponuda, jamstvo se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Vijeća HAKOM-a o odabiru najpovoljnije ponude.

Odabrani ponuditelj bit će obvezan u roku od 15 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dostaviti HAKOM-u jamstvo za uredno ispunjenje uvjeta iz dozvole, i to u obliku bankovne garancije koju izdaju bankarske institucije registrirane u odgovarajućem registru nadležnih institucija Republike Hrvatske, u iznosu 213.600,00 kn (dvjesto i trinaest tisuća i šest stotina kuna). Jamstvo banke za uredno ispunjenje uvjeta iz dozvole mora biti neopozivo, bezuvjetno, s klauzulom plativo na „prvi poziv „i „bez prigovora“. Navedeno bankovno jamstvo treba biti naplativo do 31. prosinca 2024.

Bankovno jamstvo za uredno ispunjenje uvjeta iz dozvole naplatit će se u slučaju nepostupanja sukladno uvjetima upotrebe radiofrekvencijskog spektra određenih u dozvoli i odluci o odabiru najpovoljnije ponude.

6.2. KNJIGA 2 - Opis ponude

Ponuda mora sadržavati sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1. Kratak prikaz sadržaja ponude (najviše 20 stranica)

Poglavlje 2. Informacije o podnositelju ponude

Poglavlje 3.Ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži

Poglavlje 4.Tehničko rješenje, dostupnost mreže i dinamika uspostave mreže

Poglavlje 5.Kompetencija i iskustvo

Poglavlje 6.Poslovni plan i financijski pokazatelji

Ponuda mora u svakom poglavlju biti u skladu s propisanom strukturom svakog poglavlja.

Podnositelj ponude može razviti svoja podpoglavlja unutar utvrđenih poglavlja.

POGLAVLJE 1. Kratak prikaz sadržaja ponude (najviše 20 stranica)

Podnositelj ponude treba sastaviti kratak prikaz sadržaja ponude uključujući ključne sastavnice iz poglavlja 2-6 ponude od najviše 20 stranica sa sljedećom strukturom:

1. Informacije o podnositelju ponude

2. Ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži (obvezno prikazati popunjene Tablice 6.1. i 6.2.

3. Tehničko rješenje, dostupnost usluge i dinamika uspostave mreže

4. Kompetencija i iskustvo

5. Poslovni i financijski pokazatelji

Kratak prikaz sadržaja ponude HAKOM će nakon javnog otvaranja ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama, slijedom čega isti mora biti dostavljen u sadržaju pogodnom za javnu objavu. Također, osim u papirnatom obliku, kratak prikaz sadržaja ponude mora biti dostavljen i u zasebnoj elektroničkoj datoteci pogodnoj za objavljivanje.

POGLAVLJE 2. Informacije o podnositelju ponude

Podnositelj ponude treba dostaviti sljedeće podatke:

a)  Naziv i sjedište

b) Kontakt podatke: broj telefona i telefaksa podnositelja ponude te elektroničku adresu za komunikaciju

c)     Pravni oblik podnositelja ponude

d)    Opis organizacijske i poslovne strukture podnositelja ponude, tj. generalnu organizacijsku strukturu uključujući organizacijske jedinice (dijelove) podnositelja ponude s detaljnim opisom poslovnih funkcija svake jedinice

e)    Poslovne udjele koje podnositelj ponude ima u drugim društvima koja obavljaju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ili djelatnost nakladnika elektroničkih medija

POGLAVLJE 3. Ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži

Podnositelj ponude treba prikazati cijene prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži koje će ponuditi korisnicima na godišnjoj razini.

Prijenos i odašiljanje podataka u DAB+ mreži uključuje usluge kodiranja, komprimiranja i multipleksiranja podataka, prijenos podataka kroz primarnu distribuciju signala u DAB+ mreži (od centra za multipleksiranje do odašiljača), sekundarnu distribuciju signala u DAB+ mreži (radiodifuzija signala, od odašiljača do krajnjih korisnika).

Podnositelj ponude treba prema Tablici 6.1. navesti jediničnu cijenu odašiljanja u mreži multipleksa MUX 1 koja se temelji na jedinici 1 CU (capacity unit) – 1,33 kbit/s na 1000 pokrivenih stanovnika.

Ukupne cijene koje se naplaćuju za prijenos i odašiljanje u pojedinoj DAB+ mreži podnositelj ponude treba prikazati prema Tablicama 6.1. i 6.2., izraženo u hrvatskim kunama (kn).

DAB+ mreža za multipleks

Jedinična cijena odašiljanja sadržaja za 1 CU po 1000 st1 [kn]

Pokriveno stanovnika

Ukupna cijena za cjelokupni kapacitet mreže [kn] za 864 CU -1152 kbit/s

DA0

 

 

 

DB0-DC0

 

 

 

DD0

 

 

 

DE0

 

 

 

DF0

 

 

 

DG0

 

 

 

MUX 1

 

 

 

Cijene su na godišnjoj razini, a odnose se na pružanje usluge za 24-satno neprekidno odašiljanje

Tablica 6.1.

DAB+ mreža za multipleks

Jedinična cijena odašiljanja sadržaja za 48 CU - 64 kbit/s, po 1000 st1 [kn]

Jedinična cijena odašiljanja sadržaja za 54 CU - 72 kbit/s, po 1000 st1 [kn]

DA0

 

 

DB0-DC0

 

 

DD0

 

 

DE0

 

 

DF0

 

 

DG0

 

 

MUX 1

-

 

Cijene su na godišnjoj razini, a odnose se na pružanje usluge za 24-satno neprekidno odašiljanje

Tablica 6.2.

Ukupna cijena odašiljanja za cjelokupni kapacitet mreže pojedinog multipleksa izračunava se razmjerno cjelokupnom kapacitetu mreže od 864 CU te ponuđenoj jediničnoj cijeni odašiljanja u DAB+ mreži za 1 CU za pokriveni broj stanovnika.

Sve cijene podnositelj ponude treba navesti u kunama bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a), na godišnjoj razini, a odnose se na pružanje usluge za 24-satne neprekidne usluge kodiranja, komprimiranja i multipleksiranja te prijenos i odašiljanje sadržaja.

Cijene koje se navode u ponudi predstavljaju najviše cijene pod kojima podnositelj ponude može ponuditi usluge operatora mreže i multipleks operatora, bez dodatnih „skrivenih“ troškova i naknada.

Cijene navedene u ponudi moraju vrijediti najmanje 12 mjeseci od krajnjeg roka za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude i izdavanju dozvole.

Odabrani ponuditelj ne smije u roku od 12 mjeseci od dobivanja dozvole,  ponuditi veću cijenu od one dostavljene u ponudi.

Cijene uključuju sve troškove prijenosa i odašiljanja, odnosno podnositelj ponude jamči da se za pružanje usluga operatora mreže neće naplaćivati dodatne, skrivene naknade.

Nakon isteka roka od 12 mjeseci od dobivanja dozvole, odabrani ponuditelj može jednom godišnje izmijeniti cijene, sukladno povećanju pokrivenosti mreže i/ili promjeni prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koje objavljuje Državni zavod za statistiku i o navedenoj promjeni obvezan je obavijestiti HAKOM. Pri tome se kao početak referentnog razdoblja smatra godina koja prethodi godini kada je formirana trenutna cijena, a kao kraj se smatra godina koja prethodi godini u kojoj dolazi do promjene cijena. Ukoliko se planira povećanje pokrivenosti u odnosu na pokrivenost iz ponude na natječaj, odabrani ponuditelj obvezan je promjene u cijeni emitiranja prethodno usuglasiti sa svim nakladnicima čiji programi se trenutno odašilju u multipleksu MUX 1.

Ponuđena cijena treba biti dostupna pod jednakim uvjetima svim korisnicima kapaciteta mreže i mora uključivati sve troškove usluge kodiranja, komprimiranja i multipleksiranja te prijenosa i odašiljanja podataka u multipleksu.

POGLAVLJE 4. Tehničko rješenje, dostupnost usluge i dinamika uspostave mreže

• Opis mreže, tehničko rješenje

Potrebno je dostaviti detaljan opis elektroničke komunikacijske mreže koju podnositelj ponude namjerava izgraditi.

Pri tome je potrebno voditi računa o tehničkim uvjetima natječaja navedenim u poglavlju 4. Natječajne dokumentacije.

Opis elektroničke komunikacijske mreže uključuje opis tehničkih parametara mreže i popis odašiljača koji čine istokanalnu mrežu.

Tehničke parametre mreže treba prikazati tablično prema Tablici 6.3., te prikazati sve izračune pojedinih parametara.

Parametar mreže

Opis

Radiodifuzijski sustav:

DAB+

Digitalna(e) regija(e):

upisati oznaku digitalne regije ili kombinacije regija (npr. DB0-DC0)

SFN kanal:

prema tablici iz poglavlja 4.2.

Modulacija:

skraćeni naziv modulacije

Omjer koda:

brojčana vrijednost

Trajanje zaštitnog intervala:

brojčana vrijednost

Prijenosni kapacitet multipleksa:

1152 kbit/s

Prijamna razina električnog polja (L=99%, T=50%):

u dBμV/m

Tablica 6.3.

Uz popis odašiljača treba priložiti tablični prikaz osnovnih parametara svakog odašiljača prema Tablici 6.4.

Parametar odašiljača

Opis

Digitalna regija:

upisati oznaku digitalne regije

SFN kanal:

prema tablici iz poglavlja 4.2.

SFN ID:

brojčana identifikacija SFN-a

Naziv odašiljača:

naziv iz međunarodnih planova ili vlastiti naziv

Zemljopisna duljina i širina

WGS84, u stupnjevima, minutama i sekundama

Nadmorska visina

u metrima

Visina antene

u metrima

Najveća efektivna izračena snaga

izračena snaga u dBW u smjeru maksimalnog zračenja

Polarizacija

H/V/M

Antensko usmjerenje

Usmjeren / Neusmjeren

Ukoliko se koristi usmjeren antenski dijagram, dostaviti gušenje antenskog sustava u dB prema najvećoj izračenoj snazi ERP max u 360° po 10°

Kašnjenje odašiljača u SFN-u:

u mikrosekundama

Način prijema modulacije

Mikrovalna veza / Javne telekomunikacije / DAB+ komunikacije / Satelitske komunikacije

Detaljnije opisati način ostvarivanja primarne distribucije signala

Najkasniji početak rada:

Datum

Pričuvni rad:

Navesti postojanje pričuvnog uređaja, pričuvnog odašiljačkog sustava, pričuvnog prijenosa modulacije, pričuvnog napajanja i slično

Vrijeme intervencije u slučaju kvara:

Navesti najduže vrijeme u kojem je podnositelj ponude sposoban utvrditi uzrok i započeti uklanjanje kvara

Tablica 6.4.

Osnovne parametre odašiljača podnositelj ponude treba dostaviti i u elektroničkom obliku u ITU TeRaSys i MS Excel formatu na neizbrisivom mediju (DVD-u ili sl). Primjer ITU TeRaSys i MS Excel formata nalazi se u Privitku D Natječajne dokumentacije.

Također, podnositelj ponude treba obuhvatiti prikaz tehnologije, osnovnih tehničkih značajki sustava i mogućnosti nadogradnje mreže.

• Plan izgradnje sustava

Potrebno je prikazati plan izgradnje sustava po fazama s prikazom lokacija i broja odašiljača. Prikaz plana izgradnje sustava treba biti prikazan za svaku pojedinu fazu po digitalnoj regiji u multipleksu MUX 1.

Podnositelj ponude treba izraditi vlastitu dinamiku izgradnje mreže za svaku fazu do konačno ponuđene izgrađenosti mreže.

• Prikaz pokrivanja sustava

Podnositelj ponude treba dostaviti detaljan prikaz pokrivanja istokanalne mreže (SFN), za multipleks MUX 1, izračunat primjenom digitalnog modela terena (najmanje preciznosti 100 m) prikazan preklopljen na zemljovidu s naznačenim prijamnim razinama.

Također treba u sklopu ponude u zasebnoj elektroničkoj MS Excel tablici dostaviti tablični prikaz pokrivenosti stanovništva signalom u digitalnim regijama prema Tablici 6.5, kao i pokrivanje prema općinama.

Detaljni opisi digitalnih regija prikazani su na HAKOM-ovim internetskim stranicama (https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2021/Radiokomunikacije/Plan_digitalnog_radija_RH_geo_podrucja.pdf?vel=1841302).

Tablični prikaz pokrivenosti stanovništva signalom u digitalnim regijama minimalno mora sadržavati podatke o nazivu digitalne regije te broju stanovnika unutar svake digitalne regije, koji su pokriveni propisanom razinom signala. Također, tablica treba sadržavati ukupno pokrivanje sustava za cijelu RH.

S obzirom na dinamiku izgradnje mreže, koju podnositelj ponude sam predlaže, pokrivanje mreže treba prikazati po fazama implementacije (na odabrani datum ostvarenja pokrivenosti).

Pokrivenost područja odnosi se na zemljopisnu pokrivenost površine područja digitalne regije i izražava se u postotku ukupnog teritorija digitalne regije, prema Tablici 6.5.

Pokrivenost stanovništva odnosi se na pokrivenost stanovnika u digitalnoj regiji i izražava se u postotku ukupnog broja stanovnika digitalne regije prema Tablici 6.5.

Digitalna regija

Datum ostvarenja pokrivenosti

Pokrivenost stanovništva digitalne regije (broj stanovnika)

Pokrivenost stanovništva digitalne regije (%)

Pokrivenost područja digitalne regije (km2)

Pokrivenost područja digitalne regije (%)

DA0

 

 

 

 

 

DB0-DC0

 

 

 

 

 

DD0

 

 

 

 

 

DE0

 

 

 

 

 

DF0

 

 

 

 

 

DG0

 

 

 

 

 

područje

Republike Hrvatske, ukupno

 

 

 

 

 

Tablica 6.5

• Ponuđeni kapacitet sustava

Temeljem tehničkog rješenja sustava, a prema ukupnom toku podataka navedenom u Tablici 6.6. potrebno je koristiti DAB+ sustav EEP-3A te ponuđeni kapacitet koji operator mreže jamči ponuditi na području pokrivanja RH za multipleks MUX 1. DAB+ sustav mora biti sukladan s Preporukom.

MUX

Ukupan tok podataka [kbit/s]

MUX 1

1152

Tablica 6.6.

POGLAVLJE 5. Kompetencija i iskustvo

U poglavlju Kompetencija i iskustvo podnositelj ponude treba navesti reference i dosadašnje iskustvo u izgradnji i upravljanju radiodifuzijskim mrežama.

Za svaku radiodifuzijsku mrežu kojom je podnositelj ponude upravljao treba dati detaljan opis i broj odašiljača mreže te navesti razdoblje u kojem je pružao usluge.

Podnositelj ponude treba navesti broj i strukturu stručnih osoba koje zapošljava na poslovima upravljanja radiodifuzijskim mrežama.

Podnositelj ponude treba posebno istaći iskustvo u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mrežama, te opisati dostignuća koja je ostvario kroz istraživanja i razvoj (znanstveni radovi i projekti i sl.).

Kompetencije i iskustvo podnositelj ponude može dokazati:

-          u odnosu na društvo podnositelja ponude:

• potvrdom, izjavom ili drugim odgovarajućim dokumentom o obavljanju poslova izgradnje i upravljanja radiodifuzijskim mrežama u posljednjih 10 godina;

• potvrdom, izjavom ili drugim odgovarajućim dokumentom o urednom izvršenju poslova vezanih uz izgradnju i/ili upravljanje radiodifuzijskim mrežama u posljednjih 10 godina;

• popis objavljenih znanstvenih radova zaposlenika ili osoba u ugovornom odnosu s podnositeljem, izrađenih projekta i sl. u području istraživanja i razvoja SFN DAB+ i SFN DTV mrežama u posljednjih 10 godina.

-          u odnosu na tehničko osoblje podnositelja ponude koje će raditi na poslovima izgradnje i upravljanja radiodifuzijskim mrežama koje su predmet ovog natječaja:

• popis osoba s podatcima o kvalifikacijama i završenoj stručnoj spremi te radnom iskustvu na predmetnim poslovima;

• potvrdu, izjavu ili drugi odgovarajući dokument o sudjelovanju na projektima izgradnje i upravljanja radiodifuzijskim mrežama;

• certifikate i druge odgovarajuće dokaze kvalifikacija izgradnje i upravljanja radiodifuzijskim mrežama.

POGLAVLJE 6. Poslovni plan i financijski pokazatelji

Poslovni plan će se analizirati u kontekstu predložene dinamike izgradnje mreže i predložene cijene multipleksa kako bi se utvrdila realnost cijene ponude i u kontekstu ostalih komponenti i mjera koje su potrebne za realizaciju posla. Također, potrebne su i informacije o formiranju cijene koje će biti korisne i ako u budućnosti dođe do zahtjeva za promjenom cijene od nositelja dozvole.

• Poslovni plan

Poslovni plan mora biti jasan, realan, i odnosi se za vremensko razdoblje trajanja dozvole. Ovo je minimalno propisan obvezujući sadržaj poslovnog plana kojega se treba pridržavati:


Uvod – sažetak

1.Podaci o investitoru i investiciji
  1.1. Osnovni podaci o investitoru
  1.2. Podaci o investiciji
  1.3. Ostali podaci o investitoru

2. Analiza tržišta
  2.1. Procjena ponude i konkurencije
  2.2. Tržište prodaje ili pružanja usluga
  2.3. Tržište nabave

3. Struktura i dinamika zaposlenih
  3.1. Analiza potrebnih kadrova

4. Tehnički elementi ulaganja
  4.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa
  4.2. Utrošak sirovina, materijala, energenata
  4.3. Tehnička struktura ulaganja

5. Dinamika ostvarivanja ulaganja

6. Ekonomsko financijska analiza
6.1. Ulaganje u osnovna sredstva
6.2. Ulaganja u obrtna sredstva
6.3. Izvori financiranja 
6.4. Proračun amortizacije
6.5. Proračun troškova i kalkulacija cijena
6.6. Projekcija računa dobiti i gubitka
6.7. Financijski tok
6.8. Ekonomski tok
6.9. Projekcija bilance

7. Ekonomsko-tržišna ocjena

7.1. Dinamička ocjena projekta
    7.1.1. Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja
    7.1.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti
    7.1.3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
    7.1.4. Metoda interne stope rentabilnosti

8. Zaključna ocjena projekta

9. Privitci

• Financijski pokazatelji

Temeljem podataka iz zadnjeg dostupnog financijskog izvješća (2019. ili 2020.) treba dostaviti izračunate sljedeće financijske pokazatelje:

1. Pokazatelj tekuće likvidnosti

2. Koeficijent financijske stabilnosti

3. Koeficijent zaduženosti

4. Ekonomičnost ukupnog poslovanja

5. Ekonomičnost financiranja

Podnositelj ponude je obvezan u svrhu dokazivanja istinitosti izračuna dostaviti financijsko izvješće (Bilancu i Račun dobiti i gubitka) za zaključenu zadnju dostupnu poslovnu godinu (2019. ili 2020.).

7. UVJETI SUDJELOVANJA, OCJENJIVANJE I ODABIR PONUDA

7.1. Uvjeti sudjelovanja

Podnositelj ponude treba dostaviti potpunu ponudu koja mora biti pripremljena i podnesena u skladu s Odlukom o raspisivanju natječaja i Natječajnom dokumentacijom.

HAKOM će odbiti ponudu u sljedećim slučajevima:

1. ako je protiv podnositelja ponude ili bilo kojeg člana zajednice ponuditelja otvoren predstečajni ili stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, odnosno sklopljene predstečajne nagodbe ili pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,

2. ako je podnositelj ponude ili bilo koji član zajednice ponuditelja u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,

3. ako podnositelj ponude ili bilo koji član zajednice ponuditelja nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

4. ako podnositelj ponude ili bilo koji član zajednice ponuditelja nije podmirio sve dospjele i nesporne financijske obveze sukladno ZEK-u, u vezi uporabe radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalnog radija,

5. ako je podnositelj ponude ili bilo koji član zajednice ponuditelja dao netočne podatke ili izjave, ili je prikrio podatke u vezi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ove Natječajne dokumentacije,

6. ako ponuda ne zadovoljava uvjete utvrđene Odlukom o raspisivanju natječaja i Natječajnom dokumentacijom.

7.2. Način i kriteriji ocjenjivanja

Odabir najpovoljnije ponude temelji se na sljedećem bodovnom postupku.

Kriteriji ocjenjivanja podnesenih ponuda su:

• Ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži

• Tehničko rješenje i dinamika uspostave mreže

• Kompetencije i iskustvo

• Financijski pokazatelji.

Za svaki pojedini kriterij ocjenjivanja provodi se postupak bodovanja u kojem se dobiva pojedinačna ocjena za svaki pojedini kriterij ocjenjivanja, koja se potom množi pripadajućim težinskim faktorom iz tablice 7.1. Natječajne dokumentacije, kako bi se dobila konačna ocjena pojedinog kriterija ocjenjivanja.

 

Kriteriji ocjenjivanja

Težinski faktor

1.

Ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži

60

2.

Tehničko rješenje i dinamika uspostave mreže

20

3.

Kompetencije i iskustvo

10

4.

Financijski pokazatelji

10

 

UKUPNO

100

Tablica 7.1 Težinski faktori kriterija ocjenjivanja

Ukupna ocjena pojedine ponude dobit će se zbrajanjem broja bodova svakog kriterija ocjenjivanja iz Tablice 7.1. prema slijedećoj formuli:

UO – ukupna ocjena ponude (maksimalno 1000 bodova)

OC – ocjena cijene

OTRD – ukupna ocjena tehničkog rješenja i dinamike uspostave mreže

OKI – ukupna ocjena kompetencije i iskustva

OFP – ukupna ocjena financijskih pokazatelja

Najveći mogući broj dodijeljenih bodova iznosi 1000. Ponuda koje je ocijenjena brojem bodova manjim od 750 smatra se neprihvatljivom.

U slučaju zajednice ponuditelja, mjerila odabira Kompetencije i iskustvo i Financijski pokazatelji boduju se u odnosu na onog člana zajednice ponuditelja koji je pravnim aktom zajednice ponuditelja određen nositeljem obveza za koje se traži ocjena sposobnosti.

U nastavku je opisan postupak bodovanja svakog pojedinog kriterija ocjenjivanja.

Ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DAB+ mreži

Ovim kriterijem ocjenjuje se visina ponuđene ukupne cijene usluge kodiranja, komprimiranja i multipleksiranja te prijenosa i odašiljanja podataka na godišnjoj razini, 24 sata dnevno, putem elektroničkih komunikacijskih mreža iz ponude.

Ocjena ovog kriterija izračunat će se temeljem podataka iz poglavlja 3, knjige 2 ponude na natječaj.

Većom ocjenom bit će ocijenjena ponuda s nižom konačnom ponuđenom cijenom prema formuli:

OC – ocjena cijene

C ponuđena cijena ponuditelja (HRK)

MUX 1 – ponuđena cijena za cijeli kapacitet MUX 1 (HRK)

NPCnajniže ponuđena cijena C (HRK)

Tehničko rješenje i dinamika uspostave mreže

Ovim kriterijem ocjenjuje se dostupnost usluga koje će se prenositi u multipleksu s obzirom na pokrivenost elektroničke komunikacijske mreže za digitalni radio te ponuđenu dinamiku uspostave pokrivenosti mreže navedene u ponudi.

Ocjena ovog kriterija izračunat će se temeljem dostavljenih podataka iz poglavlja 4, knjige 2 ponude na natječaj.

Ukupna ocjena tehničkog rješenja i dinamike uspostave mreže izračunava se prema formuli:

OTRD – ukupna ocjena tehničkog rješenja i dinamike uspostave mreže (zaokružena na dva decimalna mjesta)

Većom ocjenom bit će ocijenjena ponuda s većom pokrivenošću DAB+ signalom područja RH te kraćim rokom (bržom dinamikom) izgradnje mreže MUX 1 prema formulama:

-          Ocjena dinamike:

ODocjena dinamike

PR ocjena dinamike početka rada MUX 1

PP – ocjena dinamike postizanje pune pokrivenosti MUX 1

PR ocjena dinamike početka rada MUX 1

- ponuđena dinamika ponuditelja, rok početka rada MUX 1 (u danima od kada je spektar dostupan)

- najkraća ponuđena dinamika, rok početka rada MUX 1 (u danima od kada je spektar dostupan)

PP – ocjena dinamike postizanje pune pokrivenosti MUX 1

- ponuđena dinamika ponuditelja, rok postizanje pune pokrivenosti MUX 1 (u danima od kada je spektar dostupan)

- najkraća ponuđena dinamika, rok postizanje pune pokrivenosti MUX 1 (u danima od kada je spektar dostupan)

-          Ocjena pokrivenosti:

OPM1ocjena pokrivenosti za MUX 1

P - ponuđena pokrivenost ponuditelja za MUX 1 (% stanovništva)

NP - najveća ponuđena pokrivenost za MUX 1 (% stanovništva)

-          Ocjena sigurnosti mreže:

Vrednovat će se postojanje pričuvnih uređaja i napajanja te vrijeme intervencije u slučaju kvara, odnosno najduže vrijeme u kojem je podnositelj ponude sposoban utvrditi uzrok i započeti uklanjanje kvara. Najveća ponuđena sigurnost mreže s najviše pričuvnih uređaja i napajanja te najkraćim vremenom intervencije u slučaju kvara donosi 2 boda dok niže ocijenjeni dobivaju ocjenu prema formuli:

OS – ocjena sigurnosti mreže

nrang sigurnosti mreže, gdje je n ≥ 2

Ukoliko ponuditelj nije ponudio nikakvu sigurnost mreže, ocjena OS donosi 0 bodova.

Vijeće HAKOM-a temeljem analize gore navedenih parametara sigurnosti mreže određuje redoslijed ponuda, od ponude s najvećom sigurnosti mreže do ponude s najnižom sigurnosti mreže. Svaki član Vijeća HAKOM-a za pojedinu ponudu daje ocjenu od 1 za najnižu do 10 za najvišu sigurnost mreže. Na temelju srednje vrijednosti svih danih ocjena za pojedinu ponudu određuje se redoslijed ponuda od ponude s najvećom do ponude s najnižom sigurnosti mreže. Temeljem dobivenog redoslijeda pristupa se izračunu ocjene temeljem gore navedene formule OSn.

Kompetencije i iskustvo

Ovim kriterijem ocjenjuju se kompetencije i iskustvo podnositelja ponude u izgradnji i upravljanju radiodifuzijskim mrežama s posebnim naglaskom na iskustvo u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mreža.

Ocjena ovog kriterija izračunat će se temeljem dostavljanih podataka iz poglavlja 5, knjige 2 ponude na natječaj.

Većom ocjenom bit će ocijenjena ponuda s dokazima o većoj kompetenciji i iskustvu podnositelja ponude, pri čemu se osobito ocjenjuje iskustvo i kompetencije u periodu posljednjih 10 godina.

Većom ocjenom biti će ocijenjena ponuda onog podnositelja koji temeljem broja stručnjaka kvalificiranih u području radiodifuzije i njihovog prethodnog iskustva u navedenom području kao i temeljem iskustva samog podnositelja ponude, ima veće iskustvo u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mreža.

Ocjene će biti izračunate prema sljedećoj formuli:

OKI – ukupna ocjena kompetencije i iskustva

OSFN – ocjena kompetencija i iskustva u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mrežama

ORF – ocjena kompetencija i iskustva u izgradnji u upravljanju svim ostalim radiodifuzijskim mrežama

Najbolje ocijenjene kompetencije i iskustvo u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mrežama donose 8 bodova, dok niže ocijenjeni dobivaju ocjenu prema formuli:

n – rang ocjene OSFN, gdje je n ≥ 2

Ukoliko ponuditelj nema iskustvo u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mrežama ocjena OSFN donosi 0 bodova.

Vijeće HAKOM-a temeljem analize gore navedenih parametara kompetencija i iskustva u izgradnji i upravljanju SFN DAB+ ili SFN DTV mrežama određuje redoslijed ponuda, od ponude s najvećim do ponude s najnižim kompetencijama i iskustvom. Svaki član Vijeća HAKOM-a za pojedinu ponudu daje ocjenu od 1 za najmanje do 10 za najveće kompetencije i iskustvo. Na temelju srednje vrijednosti svih danih ocjena za pojedinu ponudu određuje se redoslijed ponuda od ponude s najvećim do ponude s najnižim kompetencijama i iskustvom. Temeljem dobivenog redoslijeda pristupa se izračunu ocjene temeljem gore navedene formule OSFNn.

Najbolje ocijenjene kompetencije i iskustvo u izgradnji i upravljanju svim ostalim radiodifuzijskim mrežama donose 2 boda, dok niže ocijenjeni dobivaju ocjenu prema formuli:

n – rang ocjene ORF, gdje je n ≥ 2

Ukoliko ponuditelj nema iskustvo u izgradnji i upravljanju svim ostalim radiodifuzijskim mrežama ocjena ORF donosi 0 bodova.

Vijeće HAKOM-a temeljem analize gore navedenih parametara kompetencija i iskustva u izgradnji i upravljanju svim ostalim radiodifuzijskim mrežama određuje redoslijed ponuda, od ponude s najvećim do ponude s najnižim kompetencijama i iskustvom. Svaki član Vijeća HAKOM-a za pojedinu ponudu daje ocjenu od 1 za najmanje do 10 za najveće kompetencije i iskustvo. Na temelju srednje vrijednosti svih danih ocjena za pojedinu ponudu određuje se redoslijed ponuda od ponude s najvećim do ponude s najnižim kompetencijama i iskustvom. Temeljem dobivenog redoslijeda pristupa se izračunu ocjene temeljem gore navedene formule ORFn.

Financijski pokazatelji

Ovim kriterijem će se ocjenjivati sljedeći financijski pokazatelji[1] poslovanja ponuditelja:

1. Pokazatelj tekuće likvidnosti

2. Koeficijent financijske stabilnosti

3. Koeficijent zaduženosti

4. Ekonomičnost ukupnog poslovanja

5. Ekonomičnost financiranja

U Tablici 7.2 prikazani su kriteriji s određenom vrijednosti pokazatelja i pripadajućim brojem bodova

Kriteriji za bodovanje 

Vrijednost pokazatelja

Broj
bodova

PTL - Pokazatelj tekuće likvidnosti
(kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)

≥ 2,00

2

1,30 -1,99

1

< 1,30

0

KFS - Koeficijent financijske stabilnosti
dugotrajna imovina/(kapital+dugoročne obveze)

< 0,90

2

0,90 -1,00

1

> 1,00

0

KZ - Koeficijent zaduženosti
(ukupne obveze / ukupna imovina)

< 0,60

2

0,60 - 0,70

1

> 0,70

0

EUP - Ekonomičnost ukupnog poslovanja
(ukupni prihodi / ukupni rashodi)

≥ 1,10

2

1,00 - 1,09

1

< 1,00

0

EF - Ekonomičnost financiranja
(financijski prihodi/financijski rashodi)

≥ 1,10

2

1,00 - 1,09

1

< 1,00

0

Tablica 7.2 Financijski pokazatelji

Podaci za vrednovanje financijskih pokazatelja iz Tablice 7.2 izračunat će se iz financijskog izvješća (Bilanca i Račun dobiti i gubitka) za zadnju dostupnu poslovnu godinu (2019. ili 2020.). iz poglavlja 6, knjige 2 ponude na natječaj.

Ukoliko bi se na natječaj prijavila pravna osoba koja nije poslovala u traženom razdoblju, u nedostatku financijskih izvještaja financijski pokazatelji će biti ocijenjeni sa nula (0) bodova.

Ocjenjivanje kriterija se provodi na takav način da se svaki kriterij boduje brojem bodova sukladno Tablici 7.2 ovisno o odnosu financijskog pokazatelja ponuditelja na postavljenu referentnu vrijednost pokazatelja.

Svi kriteriji zajedno mogu biti ocijenjeni maksimalno sa deset (10) bodova. Svaki kriterij pojedinačno može biti ocijenjen sa maksimalno dva (2) boda, a minimalno s nula (0) bodova.

Bodovanjem svakog kriterija pojedinačno te zbrajanjem dobivenih bodova svih kriterija, prema danoj formuli, izračunava se ukupna ocjena koja može biti u rasponu od (0 do10).

OFP ukupna ocjena financijskih pokazatelja

Dobivena ocjena ponude množi sa pripadajućim težinskim faktorom iz Tablice 7.1. točka 4. Financijski pokazatelji.

7.3. Postupak ocjenjivanja i odabira ponuda

Postupak ocjenjivanja i odabira ponuda započinje javnim otvaranjem zaprimljenih ponuda u predviđenom roku i provodi se u tri kruga.

a)   Prvi krug ocjenjivanja ponuda – otvaranje zaprimljenih ponuda

U prvom krugu ocjenjivanja HAKOM će utvrditi jesu li ponude zaprimljene u propisanom roku i na propisan način te će otvoriti zaprimljene ponude, prema redoslijedu zaprimanja u HAKOM-u.

Također, utvrditi će se tko su podnositelji ponuda te će se javno objaviti njihovi podaci zajedno sa sažetkom ponude.

b)   Drugi krug ocjenjivanja - provjera osnovnih uvjeta sudjelovanja

U drugom krugu ocjenjivanja analizirati će se sve valjano zaprimljene ponude te utvrditi:

• ispunjava li ponuda uvjete sudjelovanja;

• sadrži li ponuda tražene elemente ponude iz Natječajne dokumentacije

• je li ponuda pripremljena u skladu s uvjetima Natječajne dokumentacije

c)   Treći krug ocjenjivanja ponuda – ocjenjivanje i odabir najpovoljnije ponude

U trećem krugu ocjenjuju se ponude koje su zadovoljile uvjete iz drugog kruga ocjenjivanja ponuda. Ocjenjivanje se provodi na način naveden u poglavlju 7.2. Način i kriteriji ocjenjivanja.

Nakon određivanja ukupnog broja bodova, ukupne ocjene, svih vrednovanih ponuda, formirat će se redoslijed ponuda po ukupnom broju bodova. Najmanji bodovni prag ukupnog broja bodova iznosi 750 bodova. Ponuda s ukupnim brojem bodova manjim od 750 smatrat će se neprihvatljivom, te će se isključiti iz redoslijeda za odabir najpovoljnije ponude.

Najpovoljnijom ponudom bit će odabrana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova, tj. najvećom ukupnom ocjenom. Ako postoji više ponuda s jednakim najvećim ukupnim brojem bodova, najpovoljnijom ponudom bit će odabrana ponuda s najvećim brojem bodova prema pojedinačnom kriteriju s višim težinskim faktorom u Tablici 7.1.

Vijeće HAKOM-a će donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude do 11. listopada 2021. godine i o tome izvijestiti podnositelje ponude i javnost.


PRIVITAK A:Prijava na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalnog radija na području Republike Hrvatske

(Prijava se ispunjava računalom. Ukoliko predviđeni broj redaka na obrascu nije dostatan, pretpostavlja se da će podnositelj ponude povećati broj redaka kako bi dostavio traženo.)

Informacije o podnositelju ponude:

1. Puni naziv:

 

2. Sjedište (ulica i broj, poštanski pretinac, grad):

 

3. Telefon:

 

4. Telefaks:

 

Ovlašteni predstavnik podnositelja ponude:

Ime i prezime:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

Email:

 

U slučaju zajednice ponuditelja[2]:

Član zajednice:

1. Puni naziv:

 

2. Sjedište (ulica i broj, poštanski pretinac, grad):

 

3. Telefon:

 

4. Telefaks:

 

Član zajednice:

 

1. Puni naziv:

 

2. Sjedište (ulica i broj, poštanski pretinac, grad):

 

3. Telefon:

 

4. Telefaks:

 

Ovlašteni predstavnik zajednice ponuditelja:

 

Naziv, ime i prezime:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

Email:

 

Sjedište, adresa

 

Izjava ovlaštenog predstavnika:

Potvrđujem da je sadržaj ove ponude na natječaj te sadržaj privitaka točan i istinit. 

Mjesto i datum: _________________________________________________

Potpis i pečat

Ponudu potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja ponude ili ovlašteni predstavnik

______________________________________________________________

PRIVITAK B:Izjava o izvršenju obveza iz ponude na Natječaj

  PODNOSITELJ PONUDE: ………………………………………………

Ovom izjavom, kao podnositelj ponude, izjavljujem da sam ovu ponudu na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske, dao u dobroj vjeri i na temelju istinitih i dostupnih podataka, te se obvezujem u slučaju dobivanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ispuniti sve obveze iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i iz svoje ponude na natječaj.

Mjesto i datum: _________________________________________________

Potpis ovlaštenog predstavnika podnositelja ponude

______________________________________________________________

Postupajući po ovoj prijavi, HAKOM temeljem ovlasti propisanih ZEK-om te u skladu s Natječajnom dokumentacijom prikuplja i obrađuje osobne podatke navedene u prijavi u svrhu obrade zahtjeva i utvrđivanja uvjeta za sudjelovanje, provođenja postupka javnog natječaja, ocjene ponuda te donošenja odluke o dodjeli RF spektra. Osobni podaci obrađuju se od strane ovlaštenih radnika HAKOM-a i pohranjuju onoliko koliko je nužno za provođenje cjelokupnog postupka te rokovima propisanim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Svaki ispitanik ima pravo realizirati svoja prava vezana uz obradu osobnih podataka (uključujući pravo na pristup, na ograničavanje obrade i pravo na prigovor HAKOM-u i Agenciji za zaštitu osobnih podataka) podnošenjem zahtjeva na adresu: zastita.osobnipodaci@hakom.hr. Više o pravima možete pronaći na https://www.hakom.hr/hr/zastita-osobnih-podataka/332.


PRIVITAK C:Prijedlog dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), na temelju članka 89. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i Odluke Vijeća HAKOM-a izdaje sljedeću

Dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Broj: RF –DAB- 01/21

1. Trgovačkom društvu XY izdaje se dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 174-240 MHz za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskom mrežom digitalnog radija za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske

2. Ova dozvola izdaje se na razdoblje od 16. studenog 2021. do 31. prosinca 2036.

3. Radiofrekvencijski spektar iz točke 1. ove dozvole dostatan je za ostvarivanje jednog nacionalnog pokrivanja signalom zemaljskog digitalnog radija (DAB+). XY obvezan je za pokrivanje koristiti dio radiofrekvencijskog spektra u VHF pojasu, podijeljen na DAB+ blokove širine 1,536 MHz, raspodijeljen po digitalnim regijama kako slijedi:

Digitalna regija

Kanal u mreži za multipleks MUX 1

DA0

11D1 (8C)

DB0-DC0

11C1 (9C)

DD0

11D

DE0

11A1 (10C)

DF0

11D

DG0

11A

1Korištenje kanala moguće je nakon obavijesti HAKOM-a, pri čemu je nositelj dozvole obvezan u roku od 90 dana od navedene obavijesti HAKOM-a uskladiti svoj rad korištenjem navedenih kanala, a do tada je dopušteno korištenje zamjenskog kanala označenog u zagradi

HAKOM zadržava pravo promjene, te izuzeća kanala iz ove tablice, u slučaju postupka usklađivanja mreža u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini. Sve izravne i neizravne troškove vezane za zamjenu kanala snosi nositelj dozvole.

5. XY je obvezan izgraditi istokanalne mreže radijskih postaja za zemaljski digitalni radio s pokrivenošću digitalnih regija i rokovima ostvarenja pokrivenosti, kako slijedi:

1. Dinamika izgradnje istokanalnih mreža multipleksa MUX 1:

Digitalna regija

Datum početka emitiranja

Datum osiguranja pokrivenosti od 90% stanovništva

DA0

 

 

DB0-DC0

 

 

DD0

 

 

DE0

 

 

DF0

 

 

DG0

 

 

6. XY obvezan je izgraditi mrežu radijskih postaja za zemaljski digitalni radio prema parametrima radijskih postaja i rokovima za rad radijskih postaja sukladno svojoj Ponudi na natječaj, koja je sastavni dio ove dozvole.

7. XY može za realizaciju pokrivenosti mreže koristiti i radijske postaje s drugačijim parametrima i na drugim lokacijama od onih navedenih u Ponudi na natječaj, uz uvjet da su odstupanja u skladu s odredbama Sporazuma Ženeva 2006, odnosno da ne stvaraju veću smetnju od smetnje koju prema mrežama u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama u regiji stvaraju odašiljači u skladu s parametrima iz natječajne dokumentacije.

8. Radijske postaje, koje XY namjerava koristiti, a prema Sporazumu Ženeva 2006 ih je nužno međunarodno uskladiti, ne mogu započeti s radom prije završetka postupka međunarodnog usklađivanja koji provodi HAKOM, odnosno prije izdavanja odobrenja HAKOM-a.

9. XY obvezan je kod realizacije istokanalnih mreža prilagoditi parametre DAB+ radijskih postaja radu u istokanalnoj mreži, osobito vodeći računa o smanjenju utjecaja smetnje unutar istokanalne mreže i prema drugim mrežama u Republici Hrvatskoj i zemljama u regiji.

10. XY obvezan je prije početka rada svake radijske postaje HAKOM-u prijaviti podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za postavljenu radijsku postaju ili izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji.

11. XY može podnijeti HAKOM-u prijavu za izmjenu parametara radijske postaje iz točke 10. ove dozvole. Ukoliko traženu izmjenu parametara ocijeni opravdanom, HAKOM će XY izdati odobrenje za izmjenu parametara. Radijska postaja za koju je podnesena prijava može raditi prema izmijenjenim parametrima tek nakon izdavanja odobrenja HAKOM-a.

12. Prilikom planiranja, projektiranja, izgradnje i uporabe radijskih postaja u mreži, XY je obvezan voditi računa o zaštiti ljudi od elektromagnetskih zračenja radijskih postaja sukladno propisanom međunarodnim normama i odgovarajućim propisima Republike Hrvatske. XY je obvezan ishoditi potvrdu o usklađenosti DAB+ radijske postaje prema odredbama posebnog propisa koji opisuje ograničenja u pogledu vrijednosti veličina elektromagnetskog polja.

13. XY je obvezan provesti radijska mjerenja pokrivanja multipleksa MUX 1 u svakoj jedinici lokalne samouprave, najmanje u jednoj mjernoj točki, u roku od godine dana od postizanja pune pokrivenosti iz točke 5 ove odluke i o izvršenim mjerenjima dostaviti podatke HAKOM-u.

14. XY obvezan je najkasnije 30 dana od početka rada mreže, podnijeti HAKOM-u zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda ispunjavanja uvjeta iz ove dozvole.

15. XY obvezan je osigurati kapacitet mreže za multipleks MUX 1, kako slijedi:

Kapacitet mreže za multipleks

DAB+ mreža za multipleks

Kapacitet multipleksa (kbit/s)

MUX 1

1152

Prilikom prijenosa i odašiljanja podataka u multipleksu XY je obvezan poštovati propise iz područja elektroničkih komunikacija i elektroničkih medija.

Na temelju odluke tijela nadležnog za elektroničke medije o obveznom prijenosu jednog ili više radijskih programa, HAKOM može obvezati XY na prijenos tih programa.

16. XY je obvezan pridržavati se tehničkih uvjeta propisanih u poglavlju 4. Natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalnog radija na području Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2021. (dalje: Natječajna dokumentacija).

17. Pri upravljanju kapacitetom multipleksa i mreže, XY obvezan je postupati sukladno uvjetima propisanim točkom 4.10. Natječajne dokumentacije.

17. XY je obvezan osigurati vođenje identifikacije mreže i podataka u multipleksu sukladno međunarodnim standardima i Preporuci HAKOM-a o minimalnim tehničkim zahtjevima na prijamnike za prijam DAB+ signala od 5. siječnja 2021.

18. XY je obvezan plaćati naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz točke 1. ove dozvole na način i u iznosu propisanom važećim propisima.

20. XY je obvezan odmah po početku emitiranja multipleksa MUX 1 uspostaviti korisnički portal, tj. internetsku stranicu te besplatni pozivni broj i adresu elektroničke pošte, sukladno uvjetima propisanim točkom 4.3. Natječajne dokumentacije

21. XY može prenijeti ili dati u najam radiofrekvencijski pojas, drugoj osobi uz uvjete propisane Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

22. Ponuda na natječaj je sastavni i neodvojiv dio ove dozvole, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ovom dozvolom.

23. Natječajna dokumentacija je sastavni i neodvojiv dio ove dozvole.

PRIVITAK D:ITU TeRaSys primjer i MS Excel tablica kojom se propisuje format za dostavljanje parametara odašiljača

[1] Vrijednost financijskog pokazatelja poslovanja zaokružuje se na dva decimalna mjesta

[2] Upisuju se traženi podaci za svakog člana zajednice

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.