Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2022.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 08. srpnja 2021. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 13. kolovoza 2021. 23:55
Uključi prikaz broja:

srpan0Financijski plan 2022.

1

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Sadržaj

UVOD..................................................................................................................................              3

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a........................................................................4

1.1Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. - Opći dio              4

1.2Plan prihoda i primitaka za 2022. .......................................................................5

1.3Plan rashoda i izdataka za 2022. .........................................................................6

1.4 Projekcije prihoda i primitaka za 2023. .............................................................7

1.5 Projekcije prihoda i primitaka za 2024. .............................................................8

1.6 Projekcije rashoda i izdataka za 2023. ...............................................................8

1.7Projekcije rashoda i izdataka za 2024. ...............................................................9

1.8Obrazloženja..........................................................................................................10

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA               14

2.1    ...........................................................................................................................Plan prihoda i primitaka za 2022.               14

2.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. .......................................................................15

2.3 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima               16

2.4 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima               17

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA...............18

3.1      Plan prihoda i primitaka za 2022. ..................................................................18

3.2Plan rashoda i izdataka za 2022. .......................................................................18

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA ...........19

4.1      Plan prihoda i primitaka za 2022. ..................................................................19

4.2Plan rashoda i izdataka za 2022. .......................................................................19

Financijski plan

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u četiri poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a za 2022.

2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2022.

3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2022.

4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2022.

Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2022.-2024. sadrži:

1. Plan prihoda i primitaka za 2022. i projekcije prihoda i primitaka za 2023. 2024.

2. Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcije rashoda i izdataka za 2023. - 2024.

3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Plana prihoda i primitaka za 2022.

2. Plana rashoda i izdataka za 2022.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun.

ZAKONSKA OSNOVA

Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu. Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.

1       FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1                  Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

1.2          Plan prihoda i primitaka za 2022.

1.3Plan rashoda i izdataka za 2022.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

31Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 191 zaposlenika.

32Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su:

-          na osnovu realizacije 2020. i procjene 2021. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),

4Ulaganja u nefinancijsku imovinu

Ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2022.

1.4          Projekcije prihoda i primitaka za 2023.

1.5          Projekcije prihoda i primitaka za 2024.

1.6          Projekcije rashoda i izdataka za 2023.

1.7Projekcije rashoda i izdataka za 2024.

1.8 OBRAZLOŽENJA

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. 

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

 

Izvršenje 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Projekcija 2023.

Projekcija 2024.

Indeks 2022/2021

06565

105.677.201

107.014.499

110.138.141

97.180.205

94.687.548

1.02

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

 

Izvršenje 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Projekcija 2023.

Projekcija 2024.

Indeks 2022/2021

3107

105.677.201

107.014.499

110.138.141

97.180.205

94.687.548

1.02

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Izvor podataka

Ciljana vrijednost (2022.)

Ciljana vrijednost (2023.)

Ciljana vrijednost (2024.)

 

 

Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina

 

Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)

%

9

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

>12

>14

>16

Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge

Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga

%

100

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

100

100

100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 10., 12. i 16.

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 8.

- Zakon  o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.

- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti

Izvršenje 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Projekcija 2023.

Projekcija 2024.

Indeks 2022/2021

A917001

105.677.201

107.014.499

110.138.141

97.180.205

94.687.548

1.02

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.

HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Izvor podataka

Ciljana vrijednost (2022.)

Ciljana vrijednost (2023.)

Ciljana vrijednost (2024.)

Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)

Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka

%

42

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

50

60

80

Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge

Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga

broj

700

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

700

700

700

2       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1           Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje elektroničkih komunikacija

2.2Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje elektroničkih komunikacija

2.3Plan prihoda i primitaka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima

2.4Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima

3       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje poštanskih usluga

3.2Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje poštanskih usluga

4       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje željezničkih usluga

4.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje željezničkih usluga

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.