Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog dokumenta Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 23. srpnja 2021. 09:30
Datum zatvaranja rasprave: 23. kolovoza 2021. 09:00
Uključi prikaz broja:

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 15. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 30., članka 37. stavka 3., članka 40. stavka 5., članka 41.stavka 4., članka 50. stavka 3. i članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK O

IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O OBAVLJANJU UNIVERZALNE USLUGE

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju univerzalne usluge (»Narodne novine«, broj 41/13.) u članku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

“5. HAKOM: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti“.

U točki 10. riječ „sekogrami“ zamjenjuje se riječima „pošiljke za slijepe“.

Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

„14. rok uručenja poštanskih pošiljaka: vrijeme od prijma poštanske pošiljke do njena propisna uručenja. Vrijeme prijma poštanske pošiljke utvrđuje se na temelju otiska žiga davatelja univerzalne usluge na potvrdi o primitku pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne izdaje potvrda o primitku pošiljke.“

Dosadašnja točka 14. koja postaje točka 15., mijenja se i glasi:

„15. Zakon: Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19).

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. točka 4. riječ „sekogramazamjenjuje se riječima „pošiljaka za slijepe“.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. riječ „sekogrami“ zamjenjuje se riječima „pošiljke za slijepe“.

U stavku 6. riječ „sekogramom“ zamjenjuje se riječima „ pošiljkom za slijepe“.

                                                                         Članak 4.

U članku 5. stavak 5. riječ „sekograma“ zamjenjuje se riječima „pošiljke za slijepe“.

U stavku 11. iza riječi „univerzalnebriše se riječ “poštanske“. 

Članak 5.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Davatelj univerzalne usluge obvezan je u svojim Općim uvjetima propisati i primjenjivati rokove uručenja poštanskih pošiljaka iz članka 3. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovog Pravilnika na način kako je to određeno člankom 40. Zakona.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., a  dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 10. stavak 2. riječi „poštanska središta“ zamjenjuju se riječima „središta razrade- sortirnica“.

U stavku 3. alineja 2. riječi „poštanska središta“ zamjenjuju se riječima „središta razrade- sortirnica“.

U stavku 3. alineja 5. rečenica „drugi uređaji i naprave namijenjeni prijmu poštanskih pošiljaka“ mijenja se i glasi: „drugi uređaji i naprave namijenjeni prijmu i uručenju poštanskih pošiljaka“.

Članak 7.

U članku 11. stavak 3. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

 2. neredoviti poštanski ured

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 3. do 6.  

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„ U neredovitom poštanskom uredu davatelj univerzalne usluge, najmanje 2 dana u tjednu, obavlja univerzalnu uslugu.“

Dosadašnji stavci 5. do. 9. postaju stavci 6. do 10.

Članak 8.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: 

„Središte razrade – sortirnica.“

Članak 9.

U članku 14. stavak 1. riječi: „Poštansko središte“ zamjenjuju se riječima: „Središte razrade – sortirnica“.

U stavku 2. riječi „Poštanska središta“ zamjenjuju se riječima „ Središta razrade – sortirnica.“

Članak 10.

U članku 16. u stavku 2. briše se točka 2., a dosadašnja točka 3. postaje točka 2. te se mijenja i glasi:

„ (2) Ukoliko se natječajem iz stavka 2. točke 1. ovog članka ne uspije izabrati ugovornog partnera, davatelj univerzalne usluge donosi odluku o zatvaranju poštanskog ureda.“

Članak 11.

U članku 22. stavak 1. iza riječi „omogućiti pristup poštanskoj mreži“ brišu se riječi „ ; kada i gdje je to moguće,“

U stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

„1. u elementima poštanske mreže iz članka 11. stavak 3. točka 1. ovog Pravilnika kako slijedi: najmanje 1 (jedan) ured u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave (županije), osim onih jedinica područne (regionalne) samouprave u kojima je od strane davatelja univerzalne usluge organiziran element poštanske mreže iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika: 

-  za poštanske pošiljke koje nisu usmjerene;

-  za poštanske pošiljke koje su usmjerene prema odredištima ili adresama primatelja za unutarnji i međunarodni poštanski promet na način kako to zahtijeva davatelj univerzalne usluge.“

U stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

„ 2. u elementima poštanske mreže iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika:

-  za poštanske pošiljke koje nisu usmjerene;

- za poštanske pošiljke koje su usmjerene prema odredištima ili adresama primatelja za unutarnji i međunarodni poštanski promet na način kako to zahtijeva davatelj univerzalne usluge.“

Članak 12.

U članku 23. stavak 2. iza riječi „korisnika usluga“ dodaju se riječi „ ,njihovo eventualno usmjeravanje.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Pristup poštanskoj mreži u smislu članka 22. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, podrazumijeva da korisnik pristupa obavi prijam pošiljaka, njihovo eventualno usmjeravanje na način kako to zahtijeva davatelj univerzalne usluge, a zatim ih predaje u ugovorenu točku pristupa poštanskoj mreži radi eventualnog usmjeravanja te daljnjeg prijenosa i uručenja na adrese primatelja.

Iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„(4) Davatelj univerzalne usluge obvezan je korisniku pristupa omogućiti korištenje usluga iz članka 20. Zakona koje se pružaju zajedno s uslugama iz članka 15. stavka 2. točke 1., 2. i 3. Zakona. Korisnik pristupa obvezan je pri korištenju navedenih usluga postupati sukladno odredbama članka 20. stavak 2. Zakona.„

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

„(6) Uvjete pristupa poštanskoj mreži 15 dana prije početka primjene davatelj univerzalne usluge obvezan je dostaviti HAKOM-u. HAKOM može odlukom u cijelosti ili djelomično izmijeniti ili ukinuti odredbe uvjeta pristupa poštanskoj mreži prije ili nakon njihove objave.“ 

Članak 13.

U članku 24. stavak 3. riječ: „grupiranje“ zamjenjuje se s riječi: „usmjeravanje“.

Članak 14.

Članak 25. mijenja se i glasi:

„(1) Davatelj univerzalne usluge obvezan je izraditi Cjenik pristupa poštanskoj mreži prema načelima određenim u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

(2) Cijene pristupa poštanskoj mreži za poštanske pošiljke iz članka 15. stavak 2. točka 1. Zakona određuju se kao prilagođeni prosječni ponderirani trošak usluge iz opsega univerzalne usluge, uvećan za stopu prosječnog ponderiranog troška kapitala davatelja univerzalne usluge (WACC-a), a sve prema podacima za zadnje dostupno revidirano računovodstveno (financijsko) razdoblje. Prilagođeni prosječni ponderirani trošak predstavlja ponderirani prosjek troškova usluge izračunat za kombinacije geografskih lokacija prijama i uručenja pismovnih pošiljaka, gdje se pod geografskom lokacijom smatra: područje grada Zagreba te područja svih ostalih gradova, ruralnih područja i otoka u RH, prilagođen za kombinacije koje su prisutne kod usluge pristupa mreži. Pri tome se prosječni ponderirani trošak računa tako da se svaki prosječni trošak za pojedinu kombinaciju područja ponderira s pripadajućim udjelom pošiljki iz te kombinacije u ukupnoj distribuciji pošiljki. Prilagodba podrazumijeva da u izračun ulaze samo ponderirani troškovi za kombinacije koje su prisutne kod usluge pristupa mreži. Cijenu pristupa poštanskoj mreži utvrđuje davatelj univerzalne usluge jednom godišnje, najkasnije do 1. prosinca tekuće godine, temeljem računovodstvenih (financijskih) i statističkih podataka iz prethodne godine pri čemu je davatelj obvezan detaljno specificirati izračun cijene.  

(3) Cijene pristupa poštanskoj mreži za poštanske pošiljke iz članka 15., stavak 2., točka 2. i 3. Zakona određuju se prema postotku od iznosa cijene za odgovarajuću uslugu iz Cjenika davatelja univerzalne usluge, pri čemu se cijena umanjuje za ostvarene uštede u troškovima dijela aktivnosti obavljenih od strane korisnika pristupa poštanskoj mreži.

(4) Korisnik pristupa poštanskoj mreži ostvaruje pravo na operativni popust i količinski popust. Operativni popust predstavlja umanjenje cijene za ostvarene uštede u troškovima dijela aktivnosti obavljenih od strane korisnika pristupa poštanskoj mreži. Količinski popust predstavlja umanjenje cijene koje se odobrava za količine pošiljaka kojima se pristupa poštanskoj mreži od strane korisnika pristupa, uzimajući u obzir predane količine pošiljaka po pošiljatelju. Operativni i količinski popusti određuju se Cjenikom pristupa poštanskoj mreži.

(5) Pravo na cijene iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka ostvaruju korisnici pristupa koji poštanskoj mreži pristupaju s najmanje 30.000 poštanskih pošiljaka ukupno tijekom jednog kalendarskog mjeseca.

(6) Cijene pristupa poštanskoj mreži, cijene za pristup podacima i uslugama iz članka 24. ovog Pravilnika te izračun izbjegnutih troškova radnji koje korisnik pristupa može obaviti prije pristupa poštanskoj mreži sastavni su dio uvjeta pristupa poštanskoj mreži iz članka 23. stavak 6. ovog Pravilnika koje je davatelj univerzalne usluge obvezan dostaviti HAKOM-u 15 dana prije početka njihove primjene.

(7) HAKOM može svojom odlukom u cijelosti ili djelomično izmijeniti ili ukinuti cijene iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

U članku 27. stavak 2. iza riječi: „korisnicima pristupa pisanim putem“ dodaje se riječ „detaljnije“.

Članak 16.

U članku 28. stavak 2. iza riječi: „mora sadržavati“ dodaje se riječ: „najmanje“

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„(3) Primjerak Ugovora davatelj univerzalne usluge  nakon početka primjene obvezan je dostaviti HAKOM-u.„

                                                                     Članak 17.

Davatelj univerzalne usluge obvezan je uskladiti uvjete i način obavljanja usluga pristupa poštanskoj mreži, kao i opće uvjete obavljanja univerzalne usluge s odredbama ovog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/01

Urbroj: 376-04-21-7

Zagreb, 22. srpnja 2021.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.