Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 17. studenog 2021. 13:30
Datum zatvaranja rasprave: 02. prosinca 2021. 14:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE

DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Zagreb, studeni 2021.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. stavkom 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje pravilnika kojim se uređuju temeljni uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra te postupak izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Trenutno je na snazi Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12-ispravak, 97/14, 116/17 i 129/19).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

1. Ocjena stanja

U postojećem Pravilniku nije propisan način obavljanja svemirskih aktivnosti u smislu jasnog definiranja prava i obveza nositelja dozvole koji upravlja svemirskim objektima (satelitima), a predloženim izmjenama se to ostvaruje, pa je to glavni razlog za izmjene postojećeg Pravilnika.

Naime, realna je mogućnost da HAKOM u skorije vrijeme zaprimi zahtjev za pokretanje procedure prijave i međunarodnog usklađivanja radijskih frekvencija pri ITU-u za satelitsku mrežu, obzirom da već postoje određeni upiti od strane zainteresiranih korisnika o planovima izrade i lansiranja satelita u svemir.

Valja istaknuti da se dozvola za uporabu RF spektra u satelitskoj službi prema važećem Pravilniku izdaje samo za zemaljske postaje u satelitskoj službi (radijska postaja koja se nalazi na površini Zemlje i komunicira sa satelitom uporabom RF spektra) dok upravljanje svemirskim objektima (satelitima) nije propisano važećim Pravilnikom. Stoga je potrebno definirati tehničku dokumentaciju i opisati postupak izdavanja dozvola u tom slučaju.

Postupak pred ITU-om ne može pokrenuti operator, nego ga u ime operatora pokreće nadležna administracija države članice ITU-a, što je u ovom slučaju HAKOM.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

2. Obrazloženje izmjena

Članak 11.

Valja istaknuti da se dozvola za uporabu RF spektra u satelitskoj službi prema važećem Pravilniku izdaje samo za zemaljske postaje u satelitskoj službi (radijska postaja koja se nalazi na površini Zemlje i komunicira sa satelitom uporabom RF spektra) dok upravljanje svemirskim objektima (satelitima) nije propisano važećim Pravilnikom.

Sukladno tome članak 11. bilo je potrebno prilagoditi da način da se dodaju odredbe koje se odnose na zemaljske postaje u satelitskoj službi i svemirske objekte kojima se obavljaju svemirske aktivnosti.

Članak 13.

Zbog postojanja realne mogućnosti zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole u satelitskoj službi za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti, bilo je potrebno jasno definirati tehničku dokumentaciju, a u skladu s tim i propisati postupak za pokretanje procedure prijave i međunarodnog usklađivanja radijskih frekvencija pri ITU-u za satelitsku službu. Sukladno tome članak 13. bilo je potrebno prilagoditi u navedenom smislu.

Članak 16.a

Nastavno na gore navedeno, bilo je potrebno propisati i postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti, a što je u cijelosti propisano dodavanjem novog članka 16.a.

Članak 21., Članak 31., Članak 38.

O obvezi obavljanja tehničkog pregleda odlučit će Agencija sukladno propisanim uvjetima iz Odluke o javnom pozivu, odnosno uvjetima propisanim u natječajnoj ili dražbovnoj dokumentaciji, te smo sukladno tome i izmijenili navedene članke.

Članak 54.

Sukladno ITU-T Preporuci D.90, država može ovlastiti određene tvrtke za sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih usluga u pomorskom prometu ili priznati tvrtke koje su druge države ovlastile za sravnjivanje računa. U oba slučaja se ITU-u treba prijaviti koje tvrtke je država ovlastila, a koje je priznala. U tijeku postupka izdavanja ovlaštenja, tvrtka prolazi postupak u kojem dostavlja određene dokumente i/ili garancije.

Tvrtki koja je dobila ovlast za obavljanje poslova sravnjivanja računa za pružanje elektroničkih usluga u pomorskom prometu se ne izdaje poseban dokument za to (postupak za izdavanje ovlaštenja je već proveden u matičnoj državi), te smo sukladno tome dodali novi stavak 3.

Dodatak 1.

U odnosu na Dodatak 1. izmijenjen je obrazac Opće dozvole, radi usklađivanja s mjerodavnim propisima EU.

Dodatak 2.

S obzirom da je Pravilnikom propisana i mogućnost podnošenja zahtjeva Agenciji pisanim ili elektroničkim putem, sukladno tome, izmijenjen je sadržaj i obrazac dozvole za uporabu RF spektra u satelitskoj službi na način da sadrži i dio koji propisuje prava i obveze nositelja dozvole koji upravlja svemirskim objektima (satelitima), kao i zbog uvođenja elektroničkog potpisa, a nalazi se u Dodatku 2. Pravilnika.

U odnosu na Dodatak 2. izmijenjeni su obrasci dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra zbog uvođenja elektroničkog potpisa.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82. stavka 2. Zakona o elektroničkim  komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (Narodne novine, br. 45/12, 50/12-ispravak, 97/14, 116/17 i 129/19) u članku 11. stavku 1. točki 7. dodaju se nove podtočke 7.a i 7.b koje glase:

(a) za zemaljsku postaju u satelitskoj službi,“

(b) za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti,“.

Članak 2.

U članku 12. stavku 6. riječ „HAKOM-u“ zamjenjuje se riječju „Agenciji“.

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

„(3) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti, potrebno je provesti prijavu puštanja u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), a koji započinje dostavom Agenciji odgovarajućih podataka iz Dodatka 4 (eng. Appendix 4) Radijskih propisa ITU-a.“

Dosadašnji stavci 3.-9. postaju članci 4.-10.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6., u točki 6. brojka „9“ zamjenjuje se brojkom „10“.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječ „radijsku“ zamjenjuje se riječju „zemaljsku“.

Iza dosadašnjeg stavka 9. koji postaje stavak 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

„(11)Tehnička dokumentacija za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti mora sadržavati sljedeće:

1.       naziv satelitske mreže  prijavljen u Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), uz naveden BR IFIC broj i oznaku posebnog odjeljka u kojem su objavljeni podatci o satelitskoj mreži,

2.       opis namjene i tehničkog rješenja sustava svemirskog objekta, uključujući pripadajuće grafičke prikaze (npr. blok-shema sustava), karakteristike osnovnih dijelova svemirskog objekta s naznačenim očekivanim životnim vijekom svemirskog objekta, očekivanom trajanju i završetku svemirske aktivnosti te ukupnim brojem svemirskih objekata u sklopu satelitske mreže,

3.       geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacije zemaljske postaje u satelitskoj službi koja služi za upravljanje svemirskim objektom koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1: 5000 ili 1:25000 ili digitalnoj ortofoto karti,

4.       proračun potrebne snage odašiljača, značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja i potrebne izračene snage te prikaz proračuna satelitske uzlazne i silazne radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i kakvoće veze,

5.       zahtijevano frekvencijsko područje s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala),

6.       planirani datum i lokacija lansiranja svemirskog objekta,

7.       osnovne karakteristike orbite, uključujući:

a)    ophodno vrijeme,

b)    nagib orbitalne ravnine u odnosu na ekvatorijalnu ravninu (inklinacija orbite),

c)     najveća udaljenost od Zemlje (apogej),

d)    najmanja udaljenost od Zemlje (perigej),

8.       podatke o proizvođaču svemirskog objekta te informacije o planiranoj uporabi i skupini primatelja podataka dobivenih obavljanjem svemirske aktivnosti,

9.       ugovore koje je nositelj dozvole sklopio radi obavljanja svemirske aktivnosti, uključujući ugovor o lansiranju,

10.  podatke kojima se potvrđuje sukladnost ugrađene radijske opreme,

11.  provedbene planove u slučaju kvara na komunikacijskim vezama između zemaljske postaje u satelitskoj službi i svemirskog objekta, gubitka kontrole nad svemirskim objektom, kvara bitnih sustava za napajanje svemirskog objekta električnom energijom, kontrole položaja ili upravljanja putanjom i sličnih izvanrednih događaja koji utječu na upravljanje svemirskim objektom,

12.  informaciju o podatcima koji se dobivaju obavljanjem svemirske aktivnosti, uz istaknutu razlučivost snimaka površine Zemlje,

13.  izvješće o poduzetim mjerama za sprječavanje nastanka svemirskog otpada, uzimajući u obzir najnovija dostignuća i međunarodno priznate smjernice za sprječavanje nastanka svemirskog otpada, osobito u svrhu:

a)    izbjegavanja stvaranja i otpuštanja svemirskog otpada tijekom uobičajenog rada svemirskog objekta,

b)    sprječavanja raspadanja svemirskog objekta u orbiti,

c)     uklanjanja svemirskog objekta nakon završetka svemirske aktivnosti, bilo putem kontroliranog pada i sagorijevanja u Zemljinoj atmosferi ili pomicanjem u orbitu namijenjenu za odlaganje svemirskog otpada,

d)    izbjegavanja sudara s drugim svemirskim objektima u svemiru,

14.  planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) puštanja u rad svemirskog objekta,

15.  planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) ponovnog ulaska svemirskog objekta u Zemljinu atmosferu ili pomicanja svemirskog objekta u orbitu namijenjenu za odlaganje svemirskog otpada."

Članak 7.

U članku 14. stavku 8. riječi „HAKOM-u/a“ zamjenjuje se riječju „Agencija“ u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Iza članka 16. dodaje se naslov: „Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti“ i novi članak 16.a koji glasi:

 Članak 16.a

(1)            Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti podnosi se nakon prethodno provedenog postupka za puštanje u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), a prije puštanja u rad svemirskog objekta.

(2)            Satelitska mreža prijavljena u ITU podrazumijeva jedan ili više svemirskih objekata kojima se obavljaju svemirske aktivnosti, a koji su povezani s jednom ili više odgovarajućih zemaljskih postaja u satelitskoj službi odgovornih za prijenos podataka i upravljanje svemirskim objektom.

(3)            Zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka može se udovoljiti ako:

1. podnositelj zahtjeva prethodno završi postupak usklađivanja uporabe radijskih frekvencija i satelitskih orbita definiran Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), uključujući i možebitni postupak usklađivanja pri Međunarodnoj radioamaterskoj uniji (IARU),

2. svemirska aktivnost ne predstavlja neposrednu prijetnju javnom redu, zdravlju, sigurnosti osoba i imovine te ne ugrožava nacionalnu sigurnost i preuzete međunarodne obveze Republike Hrvatske,

3. podnositelj zahtjeva ispunjava sve odredbe Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), uključujući i plaćanje odgovarajućih naknada definiranih Odlukom 482 Vijeća ITU-a,

4. podnositelj zahtjeva predvidi mjere koje je potrebno poduzeti za siguran završetak svemirske aktivnosti.

(4)            Agencija će izdati dozvolu u roku od 30 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 16. Pravilnika.

(5)            Ukoliko radijska postaja u satelitskoj mreži uzrokuje štetne smetnje, nositelj dozvole ju je na zahtjev Agencije dužan bez odgode ugasiti.

(6)            U slučaju da Radiokomunikacijski ured Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU-BR) poništi prijavu satelitske mreže i ukloni je iz Glavnog međunarodnog upisnika radijskih frekvencija (MIFR), Agencija će oduzeti dozvolu.

(7)   Nositelj dozvole odgovoran je za nadoknadu štete nastale uslijed obavljanja svemirske aktivnosti.

Članak 9.

Članak 21. stavak 6. mijenja se i glasi:

(6) Odlukom o izdavanju dozvole mogu se odrediti uvjeti i rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.“

         Članak 10.

Članak 31. stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti uvjeti i rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.“

Članak 11.

Članak 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti uvjeti i rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.“

Članak 12.

U članku 54. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Iznimno, za sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu za pravne osobe koje su ovlaštenje ishodile u svojim matičnim državama, a koje je Agencija priznala pri Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU) sukladno ITU-T Preporuci D.90, ne izdaje se posebno ovlaštenje.”

Članak 13.

U Dodatku 1. obrazac opće dozvole mijenja se i glasi:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

OPĆA DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG
SPEKTRA

Broj OD-

1.

OPĆI PODACI O RADIJSKOJ POSTAJI

1.1.

Vrsta radijske postaje (uređaja)

 

1.2.

Dodatne informacije o vrsti radijske postaje (uređaja)

 

 

1.3.

Odluka CEPT-a o izuzeću od izdavanja pojedinačne dozvole za radijsku postaju

 

1.4.

Odgovarajuće CEPT-ove preporuke, odluke i/ili izvjća

 

1.5.

Odgovarajuće harmonizirane norme

 

1.6.

Odgovarajuća EU odluka

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

 

2.1.

 

Frekvencijski pojas

 

2.2.

Razmak kanala i širina kanala

 

2.3.

Dupleksni razmak i upareni radiofrekvencijski spektar

 

2.4.

Vrsta radiokomunikacijske službe

 

3.

UREĐAJ

3.1.

Dopuštena snaga odiljača ili gustoća snage

 

3.2.

Najveća dopuštena efektivna (izotropno) izračena snaga   (e.r.p. / e.i.r.p.)

 

3.3.

Dopuštena vrsta emisije

 

3.4.

Dopuštena vrsta antene

 

4.

OPĆI I POSEBNI UVJETI UPORABE RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Opći uvjeti uporabe radijske postaje

 

4.2.

Posebni uvjeti uporabe radijske postaje

 

5.

NAPOMENE

5.1.

 

Uređaj mora udovoljavati svim uvjetima iz Direktive 2014/53/EU

5.2.

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi na neodređeno vrijeme

Dozvola vrijedi bez pata i potpisa

 

 

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)

Obrazac HAKOM-OB-D00-OD

Članak 14.

U Dodatku 2. obrasci dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra mijenjaju se i glase:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
U MIKROVALNOJ VEZI

Broj MV-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

 

TOČKA A

TOČKA B

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencija odiljača i prijamnika

TX A:                                               TX B:

RX A:                                               RX B:

2.2.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta

radijske postaje

 

3.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

3.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

 

3.2.

Zemljopisna duljina i širina

 

 

3.3.

Nadmorska visina (m)

 

 

4.

PASIVNI REPETITOR

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina

 

4.3.

Nadmorska visina središta (m)

 

4.4.

Dobitak (dBi) ili površina (m2)

 

5.

UREĐAJ

5.1.

Vrsta emisije

 

5.2.

Brzina prijenosa

 

5.3.

Proizvođač i tip uređaja

 

 

5.4.

Snaga na izlazu iz odiljača

 

 

5.5.

Dinamika ATPC-a (dB)

 

 

5.6.

Prijamna razina (dBm)

 

 

5.7.

Min prijamna snaga (dBm)

 

 

5.8.

Razina termalnog šuma (dBm)

 

 

5.9.

Razred uređaja (prema ETSI-u)

 

 

6.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

6.1.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

 

6.2.

Snaga na ulazu u antenu (dBm)

 

 

6.3.

Najveći dobitak antene (dBi)

 

 

6.4.

Glavni smjer zračenja / prijama (°)

 

 

6.5.

Elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

 

6.6.

Polarizacija

 

6.7.

Proizvođač i vrsta antene

 

 

6.8.

Razred antene (prema ETSI-u)

 

 

7.

NAPOMENE

7.1.

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.           *(elektronički potpisano)

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

  KLASA:Obrazac HAKOM-OB-D02-MV

  URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

8.

DODATNI PODACI

 

 

 

 

8.1.

Odašiljačka filtarska maska

 

 

 

 

8.2.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija A) kopolarni:

 

 

 

 

8.3.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija B) kopolarni:

 

 

 

 

8.4.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija A) kontrapolarni:

 

 

 

 

8.5.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija B) kontrapolarni:

Obrazac HAKOM-OB-D02-MV

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA NEPOKRETNU RADIJSKU POSTAJU

Broj NP-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija odiljača

 

2.2.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

UREĐAJ

3.1.

Proizvođač i tip uređaja

 

3.2.

Nazivna snaga i dopuštena snaga odiljača (W)

 

3.3.

Vrsta emisije

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina (°, min, s)

 

4.3.

Nadmorska visina (m)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Najveća efektivna izračena snaga - ERP (dBW)

 

5.2.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

5.3.

Najveća efektivna visina i pripadajući kut (m, °)

 

5.4.

Glavni smjer zračenja (°)

 

5.5.

Elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

5.6.

Dobitak antenskog sustava (dBd)

 

5.7.

Vrsta antene i polarizacija

 

5.8.

Kôd dijagrama zračenja (horizontalni/vertikalni)

 

6.

NAPOMENE

6.1.

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.            *(elektronički potpisano)             

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

  KLASA:Obrazac HAKOM-OB-D03-NP

  URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA POKRETNU RADIJSKU POSTAJU

Broj PK-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija odiljača

 

2.2.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

URAJ

3.1.

Snaga odilja

 

3.2.

Vrsta emisije

 

3.3.

Broj uraja za koje vrijedi dozvola

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Podrje uporabe

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina središta podrja pokrivanja

 

4.3.

Polumjer podrja pokrivanja (km)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Dobitak (dBd)

 

5.2.

Vrsta antene

 

5.3.

Polarizacija

 

6.

NAPOMENE

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.           *(elektronički potpisano)             

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

  KLASA:Obrazac HAKOM-OB-D04-PK

  URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

REPUBLIKA                      HRVATSKA

   REPUBLIC                 OF CROATIA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

CROATIAN REGULATORY AUTHORITY FOR NETWORK INDUSTRIES

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU

SHIP STATION LICENCE / LICENCE DE STATION DE NAVIRE / LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO

Broj/No. PL-                                     .

Naziv plovila ili registracijska oznaka

Name of the ship or registration mark

Pozivna oznaka ili druga oznaka prepoznavanja

Call sign or other identification

Kategorija službe i korespondencije

Public correspondence category

NIB (Nacionalni identifikacijski broj)

National identification number

 

 

 

 

Nositelj dozvole / Licence holder

Naziv / Ime i prezime

Name

 

OIB

Personal identification number

 

Selektivni pozivni broj / Selective call No.

Satelitski identifikacijski broj /Satellite ID

SSFC

MMSI/DSC

 

 

 

ODAŠILJAČI

Transmitters

Broj uređaja

Number of transmitters

Frekvencijska područja ili dodijeljene frekvencije

Frequency bands or assigned frequencies

MF/HF

 

VHF

 

VHF

prijenosni (portable)

VHF

zračni (air)

UHF

 

EPIRB

B

E

SART

 

AIS

 

RADAR

S

X

SATELLITE

Inmarsat C

Ostali (others)

 

Ostali odašiljači

(Other transmitters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI UREĐAJI

Other equipment

 

Oznaka prethodne dozvole

Reference to previous licence

 

NAPOMENE / REMARKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi do otpisa plovila.

 

Potpis ovlaštene osobe:

 

 

License will be expired by dismantling of ship.

 

Authentication:

 

 

 

M.P.

*(elektronički potpisano)

 

 

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)

 

(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

 

 

 

 

 

 

KLASA:Obrazac HAKOM-OB-D05-PL

URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
U RADIODIFUZIJI

Broj RT-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

1.4.

Oznaka mreže

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencija odiljača (MHz)

 

2.2.

Redni broj kanala

 

2.3.

Pomak frekvencije (offset)

 

2.4.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Vrijeme rada

 

3.

UREĐAJ

3.1.

Proizvođač i tip uređaja

 

3.2.

Nazivna snaga i dopuštena snaga odiljača (W/W)

 

3.3.

Vrsta emisije

 

3.4.

PI kod

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina (°, min, s)

 

4.3.

Nadmorska visina (m)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Najveća efektivna izračena snaga ERP (dBW)

 

5.2.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

5.3.

Glavni smjerovi zračenja (°)

 

5.4.

Smjerovi ograničenja zračenja / Gušenje (°, dB)

 

5.5.

Elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

5.6.

Dobitak antenskog sustava (dBd)

 

5.7.

Vrsta antene i polarizacija

 

5.8.

Sažet opis antenskog sustava

 

6.

NAPOMENE

 

6.1.

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

    *(elektronički potpisano)

M.P.

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

  KLASA:      Obrazac HAKOM-OB-D06-RT

  URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
U SATELITSKOJ SLUŽBI

Broj SA-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

(a)

ZEMALJSKA POSTAJA U SATELITSKOJ SLUŽBI

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencija odilja

 

2.2.

Frekvencija prijamnika

 

2.3.

Širina kanala

 

2.4.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

3.

URAJ

3.1.

Proizv i tip uređaja

 

3.2.

Nazivna snaga i dopuštena snaga odilja

 

3.3.

Vrsta emisije i brzina prijenosa

 

3.4.

Kakva prijamnog sustava - G/T (dB/K)

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina

 

4.3.

Nadmorska visina (m)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Najva ekv. izotrop. izračena snaga - EIRP (dBW)

 

5.2.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

5.3.

Azimut i elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

5.4.

Dobitak antenskog sustava (dBi)

 

5.5.

Širina glavnog snopa (°) i promjer antene (m)

 

5.6.

Vrsta antene i polarizacija

 

6.

NAPOMENE

6.1.

Značajke satelita

(naziv, vrsta i orbitalni položaj satelita)*

 

*Ispunjava se u slučaju da se dozvola ne izdaje i za svemirsku aktivnost navedenu pod (b)

6.2.

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

 

                                                                                                             *(elektronički potpisano)

M.P.

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

  KLASA:                                          Obrazac HAKOM-OB-D07-SA

  URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

(b)

SVEMIRSKI OBJEKT KOJIM SE OBAVLJAJU SVEMIRSKE AKTIVNOSTI

7.

PODATCI PRIJAVLJENI U ITU

7.1.

Naziv satelitske mreže

 

7.2.

Broj svemirskih objekata u satelitskoj mreži

 

7.3.

BR IFIC broj i oznaka posebnog odjeljka

 

8.

UPORABA FREKVENCIJE

8.1.

Frekvencija odilja

 

8.2.

Frekvencija prijamnika

 

8.3.

Širina kanala

 

8.4.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

9.

URAJ

9.1.

Proizv i tip uređaja

 

9.2.

Nazivna snaga i dopuštena snaga odilja

 

9.3.

Vrsta emisije i brzina prijenosa

 

10.

KARAKTERISTIKE ORBITE

10.1.

Geostacionarna orbita

 

10.2.

Negeostacionarna orbita

Ophodno vrijeme

 

10.3.

Nagib orbitalne ravnine u odnosu na ekvatorijalnu ravninu (inklinacija orbite)

 

10.4.

Najveća udaljenost od Zemlje (apogej)

 

10.5.

Najmanja udaljenost od Zemlje (perigej)

 

11.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

11.1.

Najva ekv. izotrop. izračena snaga - EIRP (dBW)

 

11.2.

Dobitak antenskog sustava (dBi)

 

11.3.

Vrsta antene i polarizacija

 

12.

NAPOMENE

12.1.

Dodatne zemaljske postaje u satelitskoj službi

(naziv lokacije, zemljopisna duljina i širina, nadmorska visina)**

**Ispunjava se u slučaju da osim zemaljske postaje u satelitskoj službi navedenoj pod (a) postoje dodatne zemaljske postaje u satelitskoj službi koje se povezuju sa svemirskim objektom navedenim pod (b)

12.2.

Planirani datum i lokacija lansiranja svemirskog objekta

 

12.3.

Planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) puštanja u rad satelitske mreže

 

12.4.

Planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) završetka svemirske aktivnosti

 

12.5.

 

   Obrazac HAKOM-OB-D07-SA

REPUBLIKA                      HRVATSKA

   REPUBLIC                 OF CROATIA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

CROATIAN REGULATORY AUTHORITY FOR NETWORK INDUSTRIES

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA ZRAKOPLOVU

AIRCRAFT STATION LICENCE / LICENCE DE STATION D’AÉRONEF / LICENCIA DE ESTACIÓN DE AERONAVE

Broj/No. ZR-                                  .

Državna pripadnost
i registracijska oznaka zrakoplova

Nationality and registration mark
of the aircraft

Pozivna oznaka ili druga
oznaka prepoznavanja

Call sign or other identification

Tip zrakoplova

Type of aircraft

ELT kod

ELT code

 

 

 

 

Nositelj dozvole / Licence holder

Naziv / Ime i prezime

Name

 

OIB

Personal identification number

 

UREĐAJI

EQUIPMENT

Proizvođač i tip

Type

Snaga (W)

Power (W)

Vrsta emisije

Class of emission

Frekvencijska područja
ili dodijeljene frekvencije

Frequency bands
or assigned frequencies

Odašiljači

Transmitters

 

 

 

 

Odašiljači za nuždu

Aircraft's emergency

transmitters

 

 

 

 

Odašiljači sredstava
za spašavanje

Survival craft
transmitters

 

 

 

 

OSTALI UREĐAJI

OTHER EQUIPMENT

 

Oznaka prethodne dozvole

Reference to previous licence

 

NAPOMENE / REMARKS

 

 

 

 

Dozvola vrijedi do otpisa zrakoplova.

 

Potpis ovlaštene osobe:

 

 

License will be expired by

dismantling of aircraft.

 

Authentication:

 

 

 

 

 

 

M.P.

          *(elektronički potpisano)

 

 

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)

 

(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

 

 

 

 

 

KLASA:        Obrazac HAKOM-OB-D08-ZR

URBROJ:

*ako je dozvola elektronički potpisana, elektronički potpis nalazi se na kraju dozvole na zasebnoj stranici

Članak 15.

U Dodatku 3. obrasci odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra mijenjaju se i glase:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

ODOBRENJE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA POKRETNU RADIJSKU POSTAJU

   Broj OPK-

1.

                                                               NOSITELJ ODOBRENJA

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija odilja

 

2.2.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

URAJ

3.1.

Snaga odilja

 

3.2.

Vrsta emisije