Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana HAKOM-a za 2021.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 03. prosinca 2021. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 17. prosinca 2021. 00:00
Uključi prikaz broja:

srpan0Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.

1

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2021.

1.    Opći dio

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2021. obuhvaćene su promjene prihvaćene kroz drugi rebalans proračuna. Drugi rebalans proračuna donesen je 16.studenoga 2021. NN 122/2021.

Drugim rebalansom proračuna HAKOM je:

-          povećao planirani donos viška iz prethodnih godina prema stvarnom iznosu (33.539.744 kn),

-          izvršio rebalans plana prihoda 2021. pri čemu su prihodi povećani za 7.788.620 kn,

-          povećao financiranje iz prihoda u iznosu povećanja prihoda (7.788.620 kn) te je za isti iznos smanjeno financiranje iz prenesenih sredstava iz prethodnih godina,

-          izvršio rebalans plan rashoda 2021. pri čemu su rashodi smanjeni za 3.591.340 kn te je smanjeno financiranje iz prenesenih sredstava iz prethodnih godina za ukupno 11.379.960 kn

-          razlika između prihoda i rashoda 2021. u iznosu 873.752 kn planira se pokriti iz donosa viška iz prethodnih godina,

-          ostatak viška iz prethodnih godina prenosi se u 2022. godinu.

2.    Povećanje plana prihoda i primitaka za 2021.

3.    Povećanje/smanjenje plana rashoda i izdataka 2021.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.