Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Odluke o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. prosinca 2021. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 11. veljače 2022. 16:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/21-05/12

URBROJ: 376-11-21-05

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u postupku izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijelo

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, određuju se izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA) kako slijedi:

I.1.

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa u stavku 24. mijenja se prva rečenica na način da sada glasi:

• „…ali je potrebno izgraditi svjetlovodnu infrastrukturu od obiteljske kuće do postojeće svjetlovodne infrastrukture (izvoda), HT će realizirati zahtjev Operatora korisnika u roku od najviše 30 dana po primitku zahtjeva za uključenje.“

I.2.

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na kraju stavka 24. dodaju se slijedeće rečenice:

• Zahtjev je moguće odbiti i nakon potvrde tehničke mogućnosti ako do Krajnjeg korisnika nije moguće provući svjetlovodnu nit zbog toga što krajnji korisnik ili treća strana to ne dozvoljavaju. Vrijeme potrebno za dobivanje suglasnosti/odobrenja/dozvole nadležnih tijela/vlasnika nekretnine se ne računa u rok uključenja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa.

Dnevna kvota zahtjeva za uključenje u slučaju kada je potrebno izgraditi svjetlovodnu infrastrukturu od obiteljske kuće do izvoda je 2 zahtjeva po jednom distribucijskom čvoru. U ovu kvotu ulaze zahtjevi za uključenje uz izgradnju svjetlovodne infrastrukture, za bilo koju uslugu na FTTH rješenju, od strane Operatora korisnika i HT-a. HT je obvezan zahtjeve za veleprodajni širokopojasni pristup kada treba izgraditi svjetlovodnu infrastrukturu od obiteljske kuće do izvoda a koji udovoljavaju dnevnoj kvoti, realizirati u standardnom roku iz prethodnog podstavka ovog stavka 24. U slučaju da broj zahtjeva za veleprodajni širokopojasni pristup odstupa od dnevne kvote, HT je obavezan realizirati takve zahtjeve u roku od dodatnih pet radnih dana u odnosu na standardni rok realizacije iz prvog podstavka ovog stavka 24. Ukoliko je Operator korisnik zatražio datum aktivacije usluge a zahtjev prelazi okvir dnevne kvote, HT će ovisno o raspoloživim internim resursima realizirati tražene usluge na način da će produljiti rok realizacije u odnosu na željeni datum jedino za zahtjeve čiji je željeni datum realizacije kraći od „standardnog roka iz prvog podstavka ovog stavka 24. + dodatnih pet radnih dana“ i to za dodatno razdoblje koje omogućava da rok realizacije ne bude dulji od „standardnog roka iz prvog podstavka ovog stavka 24. + dodatnih pet radnih dana“. Produljenje roka za dodatnih 5 radnih dana nije opravdano ukoliko je rok realizacije već produljen u skladu s točkom 4.1. stavkom 28. ove Standardne ponude. HT će o tome će unaprijed obavijestiti Operatora korisnika putem B2B servisa. Obrada zahtjeva pojedinog Operatora korisnika provodi se po FIFO metodi.

I.3.

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa dodaje se stavak 25. koji glasi:

• (25) U slučaju zahtjeva za Novi pojedinačni pristup, kada se provjerom tehničkih mogućnosti ustanovi da su na adresi krajnjeg korisnika zauzeti svi instalirani kapaciteti te postoji mogućnost uključenja tražene usluge uz proširenje svjetlovodne infrastrukture, HT će u roku od 5 radnih dana od primitka zahtjeva provjeriti tehničku mogućnost, te putem B2B servisa obavijestiti Operatora korisnika da se radi o realizaciji usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na FTTH rješenju (NBSA)  uz proširenje, te će dostaviti odgovor Operatoru korisniku o mogućnosti realizacije zahtjeva uz napomenu "Potrebno proširenje svjetlovodne infrastrukture".

Operator korisnik ima rok od daljnjih 5 radnih dana od datuma primitka odgovora HT-a da pošalje B2B potvrdu da ostaje kod zahtjeva za uključenje NBSA usluge za novog korisnika. Ako Operator korisnik ne pošalje HT-u potvrdu u navedenom roku od 5 radnih dana smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Ukoliko je Operator korisnik poslao potvrdu da HT realizira uključenje uz proširenje svjetlovodne infrastrukture, HT će u roku od daljnjih 15 dana od datuma potvrde zahtjeva, izraditi tehničko rješenje za proširenje svjetlovodne infrastrukture te po završetku izrade tehničkog rješenja isto dostaviti Operatoru korisniku. Operator korisnik će u roku od narednih 5 radnih dana od datuma zaprimanja tehničkog rješenja odgovoriti HT-u putem B2B servisa ostaje li i dalje pri svome zahtjevu za uključenje NBSA usluge. U slučaju naknadnog odustajanja od zahtjeva za uključenje NBSA usluge, trošak izrade tehničkog rješenja snosi Operator korisnik.

U slučaju kada za realizaciju nije bilo potrebno ishoditi građevinske i neke druge dozvole i suglasnosti, HT će u roku od 30 dana od dana prihvaćanja tehničkog rješenja od strane Operatora korisnika realizirati tehničko rješenje. U slučaju kada je za realizaciju potrebno ishoditi građevinske i neke druge dozvole i suglasnosti, HT ima rok od 30 dana od dana ishođenja istih, da realizira tehničko rješenje i uključenje NBSA usluge. Neovisno o vremenu potrebnom za ishođenje dozvola i suglasnosti, u navedeno vrijeme realizacije nije uključeno vrijeme čekanja koje nije u domeni HT-a, a HT će o istome obavijestiti Operatora korisnika putem B2B servisa.

Zahtjev je moguće odbiti i nakon potvrde tehničke mogućnosti ako do Krajnjeg korisnika nije moguće provući svjetlovodnu nit zbog toga što krajnji korisnik ili treća strana to ne dozvoljavaju.

I.4.

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa dosadašnji stavci 25. do 54. postaju stavci 26. do 55.

II. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka ove odluke objaviti na svojim Internetskim stranicama Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA) s ugrađenim izmjenama i dopunama iz točke I. izreke ove odluke te s uklonjenim svim odredbama koje su protivne ugrađenim izmjenama i dopunama.

III. U ostalim dijelovima Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA) ostaje nepromijenjena.

IV. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je početi primjenjivati izmjene i dopune iz točke I. izreke ove odluke najranije u roku od 30 dana od dana primitka ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 27. listopada 2021. putem elektroničke pošte zahtjev operatora Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21 (dalje: HT) za pokretanje postupka izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje: Standardna ponuda NBSA). HT je u zahtjevu naveo da postupak pokreće s ciljem prilagodbe rokova i uvjeta pružanja NBSA usluga koje se realiziraju putem FTTH tehnologije specifičnostima različitih statusa izgradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža (dalje: SDM).

Naime, HT ukazuje kako u praksi postoje različiti statusi izgradnje SDM-a koji imaju svoje specifičnosti, pa stoga u svom zahtjevu predlaže i drugačiji pristup po pitanju rokova i načina realizacije veleprodajnih usluga. Dakle, HT smatra kako unatoč tome što u praksi postoje različiti statusi izgradnje SDM mreža, Standardnom ponudom NBSA su trenutno definirani jedinstveni rokovi realizacije koji su u nekim specifičnim situacijama prekratki. Također, s obzirom da je iz istih razloga pokrenuo i postupak izmjene Standardne ponude za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (dalje: FA-PON usluga), HT navodi da je za iste statuse izgradnje SDM-a za obje standardne ponude potrebno ujednačiti rokove realizacije, odnosno na isti način definirati dnevne kvote.

Tako u odnosu na uključenje obiteljskih kuća gdje je SDM mreža izgrađena, ali svjetlovodna nit još uvijek nije spojena na obiteljsku kuću, HT ističe kako trenutno definirani rokovi za realizaciju usluge nisu dovoljni jer zbog specifičnosti situacije u tom slučaju može biti i infrastrukturnih radova (npr. tehničar u fazi realizacije utvrdi da postojeće cijevi iz nekog razloga nisu prohodne jer su npr. oštećene, potrgane i sl., pa se u njih ne mogu uvući svjetlovodni kabeli u kojem slučaju treba graditi novi privod). Stoga, HT u ovu standardnu ponudu predlaže dodati opis uključenja novog korisnika u obiteljskim kućama u slučaju kada svjetlovodna nit nije spojena na objekt, s maksimalnim rokom uključenja od 30 dana.

Dodatno, HT ovdje važnim smatra naglasiti da se aktivnosti koje su nužne za uključenje NBSA u slučaju kada svjetlovodna nit nije spojena na obiteljsku kuću značajno razlikuju od aktivnosti koje se odrađuju kod uključenja usluge na bakru (kako u pogledu vrste aktivnosti tako i u pogledu trajanja) te da je u jednom danu moguće uključiti značajno manje NBSA usluga za razliku od usluga na bakru. Stoga, za realizaciju FTTH zahtjeva u slučaju kada svjetlovodna nit nije spojena na obiteljsku kuću, HT ističe kako je nužno definirati dnevnu kvotu zahtjeva po distribucijskom čvoru, jer spajanjem više operatora na jedan distribucijski čvor rezultira velikim brojem zahtjeva na istom geografskom području koje tehničke jedinice zadužene za to područje ne mogu odraditi u jednom danu te je potrebno ravnomjerno rasporediti broj zahtjeva po danima (npr. ako dva operatora dostave ukupno deset zahtjeva za istu tehničku jedinicu za isti dan, to nije moguće odraditi i doći će do kašnjenja). Smatra kako je proces uključenja korisnika na optici procesno najsličniji procesu mini projekta na bakru, odnosno proširenja do 300m i kao takav je dizajniran, bez obzira na duljinu privoda, pa je za realizaciju svakog NBSA privoda potrebno izraditi tehničko rješenje, realizirati privod (radovi izvan i unutar stana korisnika, instalaterski radovi s probojem unutar objekta i postavljanje optičkog kabela) i evidentirati podatke u sustavu popisa imovine (inventory sustavu) na osnovu stanja izvedenog na terenu. HT napominje kako uvođenjem dnevnih kvota, broj zahtjeva bi se raspoređivao po danima prilikom slanja informacije o prihvaćanju zahtjeva i tada bi se operatoru javio planirani datum realizacije koji bi mogao biti isti koji je operator tražio ili bi se realizacija prebacila na slijedeći dan ako je traženi datum već popunjen. Dnevne kvote zahtjeva bi obuhvaćale zahtjeve FA usluga svih operatora koji su spojeni na isti distribucijski čvor, NBSA zahtjeve na optici i zahtjeve HT maloprodaje na optici. U nastavku HT iznosi i činjenicu da se kao i drugi operatori u Republici Hrvatskoj suočava s manjkom kadra koji je obučen vršiti spajanja svjetlovodnih kabela jer je teško naći dovoljno stručnog kadra za potrebna spajanja krajnjih korisnika. S obzirom na navedeno, HT smatra kako bi produljenje roka realizacije na 30 dana i uvođenje dnevnih kvota omogućilo pravovremenu realizaciju usluga na optici. Nadalje, HT smatra kako su produljenje roka i definiranje kvota bitni s obzirom na činjenicu kako veliki broj krajnjih korisnika po prvi puta traži priključak putem svjetlovodne mreže pa je i broj ovakvih uključenja znatno veći nego je to za očekivati u budućnosti kada će do većine krajnjih korisnika već biti izgrađen svjetlovodni priključak.

Nadalje, u odnosu na uključenje obiteljskih kuća i zgrada kad je potrebno proširenje svjetlovodne distribucijske mreže jer su svi kapaciteti zauzeti (konektori i optičke niti), HT ističe kako u slučaju kada operator dostavi zahtjev za uključenje novog korisnika na adresi gdje postoje aktivni FTTH korisnici koji su zauzeli sve konektore, tada je potrebno odraditi proširenje konektora i izgradnju novog privoda za što je često potrebno izvesti opsežne radove, koji uključuju izradu tehničkog rješenja, ishođenje suglasnosti, a ponekad i građevinske radove. Tehnički to znači otvaranje postojećih spojnica, uvlačenje ili polaganje (zračna mreža) segmenata kabela većeg kapaciteta, spajanje niti, završna mjerenja. U slučajevima nedostatnih kapaciteta kabelske kanalizacije čak je potreban i prekid prometa kod zamjene segmenta kabela ili pojačanje kabelske kanalizacije. Naime, HT navodi da dimenzionira svjetlovodnu distribucijsku mrežu u skladu s Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14), na način da koliko god je moguće, točno procijeni broj korisničkih jedinica na području gradnje SDM-a. Unatoč tome, HT tvrdi da u rijetkim slučajevima gdje ima izgrađene „velike“ distribucijske čvorove (s više kabelskih pravaca), u područjima obiteljskih kuća, gdje nije moguće točno odrediti broj stanova (korisničkih jedinica) u objektima te gdje postoji pojačana gradnja novih objekata – „zgrada“ na područjima gdje su bile privatne kuće se može dogoditi da su na pojedinim adresama iskorišteni izgrađeni kapaciteti.

HAKOM je ocijenio kako je traženi prijedlog izmjene i dopune Standardne ponude NBSA u cijelosti razuman, pa su stoga određene izmjene i dopune Standardne ponude NBSA kao u točki I. izreke ove odluke.

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) odlučio kao u izreci ove odluke.

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.