Pripremam raspravu
Javna rasprava - Određivanje jednokratnih naknada na tržištu M3b - izmjena SP Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i SP Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 19. svibnja 2022. 17:00
Datum zatvaranja rasprave: 07. srpnja 2022. 16:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/21-05/03

URBROJ: 376-05-1-22-47

Zagreb, 19. svibnja 2022.

Na temelju članka 12. stavka 1., članka 58. stavka 3. i članka 62. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište i određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. donijelo

ODLUKU

1.    Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560 određuju se cijene na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište kako slijedi, pri čemu definirane cijene predstavljaju najvišu razinu cijena te izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa kako slijedi:

U članku 4.3. stavak (4) Razlozi za odbijanje zahtjeva i/ili trajno/privremeno obustavljanje pružanja usluge, mijenja se iznos naknade za administrativnu obradu zahtjeva s 12 HRK na 5,52 HRK.

1.2.        

U članku 5.3. Cjenik za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije (uključujući i FTTC rješenje)“ mijenja se tablica ispod naslova Jednokratne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za Internet uslugu na temelju ADSL/VDSL tehnologije u slučaju kada Krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup mreži putem usluge HT-a (BSA korisnik) (u HRK)“ na način da ista sada glasi:

USLUGA

HRK bez PDV-a

BSA aktivacija (novi korisnici)

201,37

BSA aktivacija (postojeći korisnici) kada postoji zasebni port za govornu uslugu

85,91

BSA aktivacija (postojeći korisnici) kada ne postoji zasebni port za govornu uslugu

68,73

Promjena brzine

0,59

Promjena brzine koja uključuje prebacivanje s nezavisnog čvora na zavisni čvor

144,10

BSA deaktivacija

75,37

Preseljenje BSA

270,10

Ponovna aktivacija BSA nakon privremenog isključenja

0,59

Neosnovana prijava kvara kada je potreban izlazak tehničara na teren

110,73

Neosnovana prijava kvara kada nije potreban izlazak tehničara na teren

19,09

Prijelaz s naked BSA na BSA /BSA+WLR

92,55

Prijelaz s ULL na BSA /BSA+WLR

92,55

Nadalje, u istom članku (5.3), mijenja se i tablica ispod naslova „Jednokratne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za Internet uslugu na temelju ADSL/VDSL tehnologije u slučaju kada Krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup mreži putem usluge Operatora korisnika (NBSA korisnik) (u HRK)“ na način da ista sada glasi:

USLUGA

HRK bez PDV-a

NBSA aktivacija na novoj parici

201,37

NBSA aktivacija na postojećoj parici (novi korisnik)

75,37

NBSA aktivacija na postojećoj parici (postojeći korisnik)

75,37

Promjena brzine

0,59

NBSA deaktivacija

75,37

Preseljenje NBSA na novu lokaciju (potrebna aktivacija na novoj parici)

270,10

Preseljenje NBSA na novu lokaciju (potrebna aktivacija na postojećoj parici)

144,10

Ponovna aktivacija NBSA nakon privremenog isključenja

0,59

Neosnovana prijava kvara kada je potreban izlazak tehničara na teren

110,73

Neosnovana prijava kvara kada nije potreban izlazak tehničara na teren

19,09

Prijelaz s BSA na naked BSA

92,55

Prijelaz s ULL-a na naked BSA

92,55

Prijelaz s WLR na naked BSA

92,55

Realizacija i priključenje završne točke mreže na točku raspodjele (izvod pristupne mreže)

474,39

Tekst ispod obje tablice ostaje nepromijenjen.

1.3.        

U članku 5.4. Cjenik za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTH i FTTB/FTTDP rješenja mijenja se tablica ispod naslova „Jednokratne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za Internet uslugu na temelju FTTH/FTTB/FTTDP rješenja (u HRK)“ na način da ista sada glasi:

USLUGA

 

HRK bez PDV-a

FTTH/FTTB/FTTDP aktivacija (novi korisnik)

201,37

FTTH/FTTB/FTTDP aktivacija (postojeći korisnik realiziran na odgovarajućem FTTH ili FTTB/FTTDP rješenju)

167,01

FTTB/FTTDP aktivacija (postojeći korisnik realiziran na nezavisnom čvoru ili zavisnom FTTC čvoru koji se prebacuje na FTTB/FTTDP)

270,10

Promjena brzine

0,00

FTTH/FTTB/FTTDP deaktivacija

94,46

Preseljenje na novu lokaciju

270,10

Ponovna aktivacija nakon privremenog isključenja

0,00

Neosnovana prijava kvara kada je potreban izlazak tehničara na teren

101,19

Neosnovana prijava kvara kada nije potreban izlazak tehničara na teren

9,55

1.4.        

U članku 5.5. Cjenik dodatnih virtualnih kanala za IPTV i VoIP uslugu putem ADSL/VDSL/G.fast/FTTH pristupa mijenja se tablica ispod naslova „Jednokratne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za IPTV i VoIP uslugu (u HRK)“ na način da ista sada glasi:

USLUGA

HRK bez PDV-a

Posebni virtualni kanal - aktivacija

0,00

Aktivacija samostalnog posebnog virtualnog kanala za IPTV/VoIP uslugu na novoj parici

201,37

Aktivacija samostalnog posebnog virtualnog kanala za IPTV/VoIP uslugu na postojećoj parici (novi korisnik)

75,37

Aktivacija samostalnog posebnog virtualnog kanala za IPTV/VoIP uslugu na postojećoj parici (postojeći korisnik)

75,37

Deaktivacija samostalnog posebnog virtualnog kanala za IPTV/VoIP uslugu

75,37

Preseljenje samostalnog posebnog virtualnog kanala na novu lokaciju (potrebna aktivacija na novoj parici)

270,10

Preseljenje samostalnog posebnog virtualnog kanala na novu lokaciju (potrebna aktivacija na postojećoj parici)

75,37

Ponovna aktivacija posebnog virtualnog kanala nakon privremenog isključenja

0,00

1.5.        

Članak 5.6. Cjenik uspostave pristupa na DSLAM razini – instalacija novog preklopnika mijenja se novim člankom 5.6. „Cjenik uspostave pristupa na DSLAM razini – instalacija novog preklopnika“ na način da glasi:

5.6. Cjenik uspostave pristupa na DSLAM razini – instalacija novog preklopnika

VRSTA NAKNADE

HRK bez PDV-a

Jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika [HRK]

34.006,27

Jednokratna naknada za uspostavu pristupa i konfiguraciju linka na DSLAM razini [HRK]

2.295,73

Mjesečna naknada [HRK/mjesečno]

717,65

Jednokratna naknada za korištenje para niti u tamponu HT-a [HRK/par niti]

431,70

Jednokratna naknada za realizaciju tampon kabela za operatora korisnika

Prema troškovniku

Jednokratne i mjesečne naknade iz gornje tablice se plaćaju po lokaciji, a ne po Operatoru korisniku.

Jednokratnu naknadu za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz gornje tablice plaća Operator korisnik koji traži pristup na DSLAM razini kada je potrebna nabavka i instalacija novog preklopnika.

Jednokratnu naknadu za uspostavu pristupa i konfiguraciju linka na DSLAM razini plaća svaki Operator korisnik neovisno o trenutku traženja pristupa na DSLAM razini.

1.6.        

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa mijenja se stavak (7) tako da glasi:

HT će na zahtjev operatora korisnika omogućiti pristup na DSLAM razini na određenoj DSLAM lokaciji putem direktnog spajanja na pojedini DSLAM uređaj na navedenoj lokaciji ako postoji tehnička mogućnost takvog spajanja. Ako na pojedinoj DSLAM lokaciji postoji više DSLAM uređaja te je HT već ugradio agregacijski preklopnik za svoje potrebe kako bi agregirao promet više DSLAM uređaja pri čemu na tom postojećem preklopniku postoje slobodna sučelja, HT će omogućiti spajanje na postojeći agregacijski preklopnik. Operatori korisnici kroz B2B servise mogu dobiti informaciju o postojanju agregacijskih preklopnika sa slobodnim sučeljima na takvim lokacijama.

Ako ne postoji tehnička mogućnost direktnog spajanja na DSLAM uređaj na određenoj lokaciji, ni slobodna sučelja na postojećem agregacijskom preklopniku, koristit će se tehničko rješenje koje podrazumijeva instalaciju novog preklopnika na navedenoj lokaciji. Operator korisnik može koristiti navedeno tehničko rješenje i u situaciji kada postoji tehnička mogućnost direktnog spajanja na DSLAM uređaj ako iz bilo kojeg razloga ne želi koristiti mogućnost direktnog spajanja. U slučaju tehničkog rješenja s novim preklopnikom, operator korisnik plaća 50% troškova za nabavu i instalaciju preklopnika (jednokratna naknada iz članka 5.6.), dok preostalih 50% troškova snosi HT.

Ako više operatora korisnika istovremeno zatraži pristup na DSLAM razini na pojedinoj lokaciji koji će se omogućiti putem navedenog tehničkog rješenja, tada se određuje nova jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz članka 5.6. koju u jednakim iznosima plaćaju svi operatori korisnici koji su istovremeno zatražili navedeni pristup. Na taj način se jednokratni trošak nabavke i instalacije novoga preklopnika dijeli na jednake dijelove između HT-a i operatora korisnika koji su istovremeno zatražili navedeni pristup. Nova jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika se određuje prema sljedećoj formuli:

gdje je:

JN-jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz tablice iz članka 5.6.

TBOK-Trenutni broj Operatora korisnika koji istovremeno traže pristup traži pristup na DSLAM razini na istoj lokaciji kada je potrebna nabavka i instalacija novog preklopnika

NBOK- Novi broj Operatora korisnika koji istovremeno traže pristup traži pristup na DSLAM razini na istoj lokaciji kada je potrebna nabavka i instalacija novog preklopnika

Ako novi operator korisnik zatraži pristup na DSLAM razini na lokaciji na kojoj je drugi operator korisnik već ostvario direktno spajanje na DSLAM uređaj/e te više nije moguće direktno spajanje novih operatora korisnika, HT će omogućiti pristup na DSLAM razini putem novog preklopnika na način da će svi operatori korisnici koji već ostvaruju ili su zatražili pristup na DSLAM razini na navedenoj lokaciji biti spojeni na novi preklopnik te će svi, u jednakim iznosima, dijeliti jednokratni trošak nabave i instalacije novog preklopnika (Nova jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika određena prema gornjoj formuli).

Operator korisnik će svoj dio troška nabave i instalacije novog preklopnika u HT-ovoj mreži nadoknaditi tako što će biti oslobođen plaćanja mjesečne naknade (mjesečna naknada iz članka 5.6.) sve dok ne nadoknadi svoj dio jednokratnog troška u potpunosti. Iznos mjesečne naknade iz članka 5.6. definiran je po lokaciji, a određuje se na način da se ukupni mjesečni trošak preklopnika (CapEx+OpEx) u jednakim dijelovima dijeli s HT-om i operatorima korisnicima koji na određenoj lokaciji ostvaruju pristup na DSLAM razini.

Operatori korisnici koji plate jednokratnu naknadu za nabavku i instalaciju novog preklopnika su oslobođeni plaćanja mjesečne naknade sve dok ne nadoknade buduću vrijednost uplaćenog iznos jednokratne naknade u korisnom životnom vijeku uporabe nabavljenog i instaliranog preklopnika.

Broj mjeseci za koje je operator korisnik oslobođen plaćanja mjesečne naknade HT-u iznosi 73, a izračunava se na sljedeći način:

gdje je:

BV- buduća vrijednost plaćene jednokratne naknade za nabavku i instalaciju novog preklopnika kroz korisni životni vijek uporabe, a koja se dobije primjenom WACC-a od 6,28%

MN – iznos mjesečne naknade

Ako novi operator korisnik zatraži pristup na DSLAM razini na lokaciji na kojoj je drugi operator korisnik već ostvario pristup putem novog preklopnika, novi operator je oslobođen obveze plaćanja jednokratne naknade za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz članka 5.6., ali će odmah po uspostavi pristupa početi plaćati odgovarajući iznos mjesečne izračunat prema ukupnom broju operatora korisnika koji ostvaruju pristup na DSLAM razini na navedenoj lokaciji. Dodavanjem novoga operatora na određenoj lokaciji, vrši se ponovni izračun mjesečne naknade koju plaća svaki Operator korisnik koji ostvaruje pristup na DSLAM razini na navedenoj lokaciji prema formuli:

gdje je:

TMN-Trenutna mjesečna naknada

TBOK-Trenutni broj Operatora korisnika koji ostvaruju pristup na DSLAM razini na navedenoj lokaciji,

NBOK- Novi broj Operatora korisnika koji ostvaruju pristup na DSLAM razini na navedenoj lokaciji

Istovremeno, HT će ponovo izračunati broj mjeseci za koje je postojeći operator oslobođen plaćanja mjesečne naknade uzimajući u obzir iznos jednokratne naknade koji je do tada nadoknađen te novi iznos mjesečne naknade koji plaćaju svi operatori na navedenoj lokaciji.

Troškovi vezani uz realizaciju povezivanja Operatora korisnika od kolokacijskog prostora ili od kabelskih uvoda na lokaciji HT-a do HT-ovog postojećeg ili novog preklopnika preko kojeg je moguć pristup traženom DSLAM-u, ovisno o lokaciji i/ili izboru operatora korisnika mogu biti:

• Jednokratna naknada za korištenje para niti u tamponu HT-a iz članka 5.6.

• Jednokratna naknada za realizaciju tampon kabela za operatora korisnika koja se plaća prema troškovniku HT-a

U slučaju realizacije povezivanja Operatora korisnika od kolokacijskog prostora ili od kabelskih uvoda na lokaciji HT-a do HT-ovog postojećeg ili novog preklopnika preko kojeg je moguć pristup traženom DSLAM-u putem tampon kabela koji se izrađuje za Operatora korisnika, Operator korisnik dužan je prije početka izvođenja radova i obavljanja aktivnosti za realizaciju tampon kabela Operatora korisnika od kolokacijskog prostora ili od kabelskih uvoda do HT-ovog postojećeg ili novog preklopnika preko kojeg će biti moguć pristup traženom DSLAM-u uplatiti 50% procijenjenih troškova kao predujam.

Nakon uplate predujma od strane Operatora korisnika, HT će pristupiti izvođenju radova i obaviti aktivnosti za realizaciju tampon kabela Operatora korisnika od kolokacijskog prostora ili od kabelskih uvoda do HT-ovog postojećeg ili novog preklopnika preko kojeg će biti moguć pristup traženom DSLAM-u. HT nije obvezan pristupiti nabavi i instalaciji novog preklopnika prije nego Operator korisnik podmiri HT-u troškove nabave i instalacije novog preklopnika (jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz članka 5.6. Standardne ponude). HT će realizirati traženi pristup na postojeći preklopnik u roku od 60 dana od uplate predujma iz ovog stavka. Traženi pristup na novi preklopnik HT će realizirati u roku od 60 dana od uplate predujma iz ovog stavka, pod uvjetom da je jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz članka 5.6. ove Standardne ponude uplaćena najkasnije s uplatom predujma. U protivnom, rok od 60 dana počinje teći s danom uplate jednokratne naknade za nabavku i instalaciju novog preklopnika iz članka 5.6. ove Standardne ponude.

Neovisno o prethodno navedenom, pristup na DSLAM razini na FTTC kabinetu moguć je isključivo putem direktnog spajanja na DSLAM uređaj na način da je moguće spojiti maksimalno dva operatora

1.7.        

Dodaje se članak 5.8. „Cjenik uspostave pristupa na pristupnim točkama“ koji glasi:

HT za uspostavu pristupa na pristupnim točkama naplaćuje jednokratne naknade prema donjoj tablici.

USLUGA

HRK bez PDV-a (ovisno o razini pristupa)

DSLAM/OLT

Ethernet Spoke

Ethernet HUB

IP regionalni

IP nacionalni

(N)BSA pristup – planiranje, realizacija, konfiguracija i aktivacija sučelja [HRK]

2.295,73

3.840,97

5.208,84

6.976,71

10.621,95

Jednokratna naknada za par niti u HT-ovom tampon kabelu [HRK/par niti]

431,70

Jednokratna naknada za realizaciju tampon kabela za operatora korisnika

Prema troškovniku

2.    Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, određuju se izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa kako slijedi:

2.1.        

U Dodatku 2 u cijelosti se briše članak 2.8. „Jednokratna naknada za aktivaciju usluge vlastitih iznajmljenih vodova koju Operatori korisnici koriste za pružanje bitstream usluge“ zajedno s pripadajućom tablicom.

3.    Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, određuju se cijene na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište kako slijedi, pri čemu definirane cijene predstavljaju najvišu razinu cijena te izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa kako slijedi:

3.1.        

U članku 5. (1) Jednokratne naknade mijenjaju se postojeće jednokratne naknade za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa kako je definirano donjom tablicom.

USLUGA

HRK bez PDV-a

Realizacija spajanja operatora na HT

Prema troškovniku HT-a

Uspostava funkcionalnosti hibridnog širokopojasnog pristupa i nabava modema za mobilni podatkovni promet

150.000

Aktivacija hibridnog širokopojasnog pristupa za pojedinačnog krajnjeg korisnika

128,82

Isključenje hibridnog širokopojasnog pristupa za pojedinačnog krajnjeg korisnika

86,82

Jednokratne naknade za uključenje, isključenje i promjene na veleprodajnom širokopojasnom pristupu koji predstavlja sastavni dio usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

Prema cjeniku iz Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa

4.    Hrvatski Telekom d.d. je obvezan iz Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa ukloniti sve odredbe koje su protivne odredbama iz točaka 1. do 3. izreke ove odluke, dok u ostalim dijelovima predmetne standardne ponude ostaju nepromijenjene.

5.    Obvezuje se Hrvatski Telekom d.d. najkasnije 15 dana od donošenja ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama standardne ponude iz točke 4. ove odluke s ugrađenim izmjenama iz točaka 1. do 3. izreke ove odluke, pri čemu se izmjene primjenjuju u roku od 30 dana od donošenja ove odluke.

Obrazloženje

U travnju 2021. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je objavila javni poziv za dostavu komentara i prijedloga izmjena važećih jednokratnih naknada u standardnim ponudama Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT). Predmetne jednokratne naknade određene su odlukama[1] HAKOM-a te objavljene u sljedećim standardnim ponudama HT-a:

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa,

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON),

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa,

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa.

Navedenim odlukama određene su jednokratne naknade za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dok je uvid u jednokratne naknade za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže i za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, HAKOM izvršio prije njihove objave u pripadajućim standardnim ponudama HT-a.

HAKOM smatra da je važeće jednokratne naknade HT-a potrebno ažurirati kako bi odražavale relevantne troškove budući su na temelju rezultata novog BU-LRIC troškovnog modela u 2021. godini određene mjesečne naknade veleprodajnih usluga na tržištima M3a[2], M3b[3] i M4&exM14[4] te da se važeće jednokratne naknade temelje na troškovima djelatnika HT-a po satu koji proizlaze iz HT-ovog TD-FAC troškovnog modela[5] za 2012. godinu.

Stoga je HAKOM objavio javni poziv i pozvao operatore da dostave svoje komentare o iznosima i načinu izračuna jednokratnih naknada te je zatražio dostavu specifikacija aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti za svaku jednokratnu naknadu. Od HT-a je uz specifikaciju aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti zatražena i dostava troškova zaposlenika po satu na predmetnim aktivnostima. HAKOM je od drugih pružatelja veleprodajnih usluga zatražio specifikacije aktivnosti i vremena provedbe aktivnosti pri realizaciji veleprodajnih usluga u njihovoj mreži, u svrhu njihove usporedbe u odnosu na dostavljene aktivnosti i potrebno vrijeme za njihovu provedbu od strane HT-a.

U produženom roku do 24. svibnja 2021. svoje komentare, prijedloge izmjena važećih jednokratnih naknada, specifikaciju aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti dostavili su sljedeći operatori: Infrastruktura d.o.o., Ludbreg, Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Telemach Hrvatska d.o.o., Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebački digitalni grad, Zagreb i Rune Crow d.o.o., Opatija.

U komentarima na javni poziv operatori su u bitnom komentirali sljedeće:

A1 se načelno slaže s pristupom HAKOM-a vezano uz određivanje iznosa jednokratnih naknada na način da se vrijeme potrebno za obavljanje određene aktivnosti pomnoži sa troškom sata rada zaposlenika HT-a ali smatra da je nužno ispravno definiranje potrebnih aktivnosti i vremena za njihovo obavljanje, pri čemu treba voditi računa o aktivnostima i/ili troškovima koji su već uključeni u mjesečne naknade veleprodajnih usluga na temelju novog troškovnog modela. U tom smislu, vrlo bitno je utvrditi točno trajanje pojedine aktivnosti kao i trošak zaposlenika HT-a koji odrađuje navedenu aktivnost te A1 ukazuje na nerealno visoke iznose cijena po satu[6], a koje HT koristi kod kreiranja faktura operatorima korisnicima za usluge koje se naplaćuju prema utrošenom vremenu HT zaposlenika.

Također, A1 smatra kako nije opravdano u iznos jednokratne naknade uključivati bilo kakvo dodatno vrijeme koje nastaje kao posljedica velike udaljenosti HT-ovih tehničara od lokacija na kojima se obavljaju potrebne aktivnosti jer HT sam određuje na koji način će organizirati svoju mrežu tehničkog osoblja te na koji način će učinkovito upravljati svojim resursima. Dodatno, smatra da nije opravdano u iznosu jednokratne naknade vožnju do lokacije honorirati na jednak način kao ostale aktivnosti potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva operatora korisnika jer vožnja do lokacije zasigurno ne zahtijeva istu razinu vještina koje su potrebne za realizaciju zahtjeva operatora korisnika za određenu veleprodajnu uslugu.

A1 smatra da je potrebno smanjiti jednokratne naknade za aktivaciju usluge vlastitih iznajmljenih vodova za 1 Gb i 10 Gb sučelja[7] koju operatori korisnici koriste za pružanje bitstream usluge. Predmetne naknade se vežu isključivo uz nabavnu cijenu sučelja (sve ostale aktivnosti realizacije pristupa se obračunavaju dodatno) te se nisu mijenjale već dugi niz godina unatoč činjenici da se kroz navedeno razdoblje, u skladu s tržišnim trendovima, smanjila nabavna cijena navedenih sučelja.

OT-Optima Telekom smatra da je nužno izvršiti reviziju svih postojećih veleprodajnih jednokratnih naknada te iste značajno sniziti i uskladiti dok je naplatu pojedinih naknada potrebno u cijelosti ukinuti budući da je od 2014. godine do danas izvršena digitalizacija i automatizacija cjelokupnog procesa aktivacije/deaktivacije veleprodajnih usluga na predmetnim tržištima,

Cijene uključenja novog i/ili postojećeg korisnika, preseljenja linije, migracije između veleprodajnih usluga, deaktivacije usluga potrebno je sniziti i međusobno uskladiti uzevši u obzir potrebne radnje za realizaciju predmetnih usluga. Naknadu za neosnovanu prijavu kvara treba odrediti uzevši u obzir postotak kvarova kod kojih je potreban izlazak na teren budući da je postupak rješavanja kvarova većim dijelom automatiziran, npr. mjerenjem na liniji. Automatizirane radnje također treba uzeti u obzir kod uključenja/isključenja linije, administrativne obrade zahtjeva i povlačenja zahtjeva nakon proteka roka od dva dana.

Predlaže da se postojeći rok od dva dana za povlačenje zahtjeva podigne na tri odnosno pet dana ovisno o realizaciji postojeće ili nove parice jer je to realan rok u kojem operator može povući zahtjev za realizaciju veleprodajne usluge na zahtjev samog korisnika s obzirom da korisnik ima rok od 14 dana za odustajanje.

Telemach smatra da je potrebno smanjiti trošak sata rada iz točke 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji te sukladno tome izmijeniti i sve ostale jednokratne naknade iz standardnih ponuda koje se izračunavaju temeljem troška sata rada. Predlaže, također, izmijeniti jednokratnu naknadu za uspostavu pristupa na DSLAM razini (točka 5.6 BSA ponude) te jednokratnih naknada iz članka 2.8. Dodatka 2 Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa. Poziva HAKOM da u sklopu javne rasprave objavi specifikaciju troškova od kojih se predmetne naknade sastoje.

Na zahtjev HAKOM-a za dostavom dodatnih podataka i pojašnjenja, HT je u kolovozu i prosincu 2021. traženo dostavio na način da dostavljeno sadrži povjerljive podatke[8] i verziju koja je prikladna za javnu objavu.

Nakon razmatranja svih pristiglih komentara i prijedloga, odlučeno je kao u izreci te se u nastavku daje obrazloženje pojedinih odredbi izreke ove odluke.

Izračun cijene jednokratnih naknada HT-a sastoji se od specifikacije aktivnosti koje su potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva, specifikacije zadataka koje je potrebno odraditi u mreži HT-a te internog troška sata rada zaposlenika HT-a za 2019. godinu koji obavljaju potrebne aktivnosti.

Interni trošak sata rada HT-ovih zaposlenika računa se na razini funkcionalnog područja (njem. Funktionsbereich - FUB) i to za organizacijska, funkcionalna te projektna mjesta troška na kojima su evidentirani zaposlenici. Računa se prosječni trošak sata rada na razini FUB-a tzv. HRPF (hourly rate per FUB). Izračun internog troška sata rada je izrađen na temelju stvarnih troškova nastalih u 2019. godini, te je kao zadnji dostupan korišten u kalkulaciji troška jednokratnih veleprodajnih naknada dostavljenoj od strane HT-a.

Aktivnosti koje je potrebno odraditi kod realizacije jednokratnih aktivnosti se obavljaju od strane tri HT-ove radne jedinice. Regionalne multifunkcionalne terenske grupe (eng. Multifunctional field group – MFG) su timovi tehničara zaduženi za instalacije i priključenja privatnih, poslovnih i veleprodajnih korisnika na mrežu HT-a i održavanje privatnih, poslovnih i veleprodajnih usluga. Aktivnosti koje obavljaju su: ispitivanje tehničkih mogućnosti, uključenja, uključenja dodatnih usluga, isključenja, otklanjanja smetnji prve razine, te rad vezan uz javne telefonske govornice. Sve aktivnosti MFG-a su vezane za usluge, osim aktivnosti otklanjanje smetnji prve razine koje su vezane za imovinu (prema mjestu smetnje).

HAKOM ističe da je u vrijeme potrebno za obavljanje jednokratnih aktivnosti uvijek kada je to opravdano uključeno i vrijeme vožnje HT-ovih tehničara do lokacije na kojoj se obavlja određena aktivnost tj. zadatak. Što se tiče opravdanosti da se vrijeme vožnje uključi u vrijeme potrebno za obavljanje jednokratnih aktivnosti tehničara HAKOM se ne slaže s komentarom A1 koji je zaprimljen na javnom pozivu da “bilo kakvo vrijeme koje je uključeno u iznos jednokratne naknade, a odnosi se na vožnju do lokacije na kojoj se obavlja određena aktivnost, prema mišljenju A1, ne bi smjelo biti pomnoženo s jediničnom cijenom koja je određena za navedenu aktivnost jer vožnja do lokacije zasigurno ne zahtijeva istu razinu vještina koje su potrebne za realizaciju zahtjeva operatora korisnika za određenu veleprodajnu uslugu.” odnosno da  “stoga nije opravdano u iznosu jednokratne naknade vožnju do lokacije honorirati na jednak način kao ostale aktivnosti potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva operatora korisnika.” Naime, HAKOM je stava da je opravdano i ispravno vrijeme vožnje uključiti u vrijeme potrebno za jednokratne aktivnosti te da je opravdano to vrijeme množiti s istom visinom jediničnog troška sata HT-ovih zaposlenika koji obavljaju te jednokratne aktivnosti zbog toga jer je činjenica da je HT-ov tehničar za vrijeme vožnje jednako angažiran kao i kada obavlja neku jednokratnu aktivnost. Isto tako, ako bi se prihvatili argumenti A1 to bi značilo da HT uz tehničare koji obavljaju jednokratne aktivnosti povezane s realizacijom veleprodajnih usluga ima angažirane vozače, što bi prema mišljenju HAKOM-a bilo potpuno neučinkovito i samo bi povećalo troškove i visinu jednokratnih naknada. Međutim, s obzirom da je vrijeme vožnje značajno u odnosu na ukupno trajanje pojedinih aktivnosti HAKOM je posebnu pažnju posvetio određivanju prosječnog vremena vožnje koje se može dodijeliti aktivnostima koje su dio jednokratnih veleprodajnih aktivnosti za koje se ovom odlukom određuju jednokratne naknade. U tu svrhu HAKOM je od HT-a zatražio cjelokupni izvještaj o vožnjama svih tehničara po danima za sve dane iz prvog tromjesečja 2022. koji su obavljali zadatke i aktivnosti koji su dio jednokratnih aktivnosti za koje se određuju visine naknada u ovom postupku. HAKOM je iz tog izvještaja za svaku pojedinu vožnju utvrdio udio aktivnosti koje spadaju u aktivnosti za koje se određuju visine jednokratnih naknada, odnosno trajanje vožnje koje otpada na aktivnosti i zadatke koji su predmet ove odluke. Prosječno trajanje vožnje za aktivnosti za koje se određuje jednokratna naknada potom je određena kao kvocijent zbroja tako određenih trajanja vožnji i zbroja aktivnosti koje su uzete u obzir.

Centar za upravljanje uslugama (eng. Service managing center - SMC) vrši upravljanje uslugama, izdaje i šalje radne naloge za uključenja i otklanjanje grešaka, daje stručnu tehničku podršku terenskim grupama, prodajnim predstavnicima i kontaktnom centru za realizaciju privatnih i veleprodajnih usluge, vrši nadzor kvalitete usluga i radi izvješćivanje o kvaliteti usluga. Aktivnosti SMC-a uzimaju u obzir samo automatiziranu obradu podataka bez ručne odrade za koju je HT predložio da se uzme u obzir u 10% slučajeva. HAKOM smatra da se aktivnosti u SMC-u trebaju odrađivati u cijelosti automatizirano u IT sustavima, bez angažiranja ljudskog rada.

Pozadinski ured veleprodaje  ručno korigira podatke u operaterovomu zahtjevu kada se podaci dostavljeni putem B2B-a ne poklapaju s podacima u HT sustavu.

U Privitku 1 dana je specifikacija aktivnosti i zadataka koje su uzete u obzir prilikom izračuna jednokratnih naknada iz ove odluke.

Pored izračuna cijena jednokratnih naknada koje se naplaćuju radi nadoknade troškova HT-a koje ima prilikom obavljanja aktivnosti koje su potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva, a koji se vrši na temelju specifikacije zadataka koje je potrebno odraditi u mreži HT-a, vremena potrebnih za obavljanje tih zadataka te internog troška sata rada zaposlenika HT-a za 2019. godinu koji obavljaju potrebne aktivnosti, HAKOM je u ovom postupku, uzimajući u najvećoj mogućoj mjeri u obzir komentare i prijedloge operatora koji su zaprimljeni u javnom pozivu, izračunao i odredio  jednokratne i mjesečne naknade koje se naplaćuju kod uspostave pristupa na DSLAM razini kada je potrebna nabavka i instalacija novog preklopnika. Kod izračuna jednokratne naknade za nabavku i instalaciju novog preklopnika primijenjeno je osnovno načelo kao i u odluci[9] prema kojoj se jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika odredila na način da je ta jednokratna naknada za operatora korisnika jednaka 50% troškova nabavke i instalacije novog preklopnika. Razlika u odnosu na navedenu odluku iz 2014. jest  što se prema ovoj odluci jednokratna naknada za nabavku i instalaciju novog preklopnika u slučaju kada više operatora zatraži pristup na DSLAM razini uz tehničko rješenje koje uključuje nabavku i instalaciju novog preklopnika određuje na način da je ona jednaka trošku nabavke i instalacije novog preklopnika podijeljenim na HT i operatore korisnike koji istovremeno zatraže pristup u jednakim dijelovima, dok se ranije ta jednokratna naknada određivala na način da se 50% troška nabavke i instalacije novog preklopnika dijelio na operatore korisnike dok je 50% troška uvijek snosio HT. HAKOM smatra da je pravednije da se jednokratni trošak nabavke i instalacije preklopnika jednako dijeli na sve operatore koji u trenutku nabavke i instalacije novog preklopnika ostvaruju ili traže pristup na DSLAM razini na lokaciji na kojoj je potrebno instalirati novi preklopnik.

Osim toga, za razliku od odluke iz 2014., uvodi se jednokratna naknada za uspostavu pristupa i konfiguraciju linka na DSLAM razini koju operatori korisnici plaćaju bez obzira u kojem trenutku se uspostavlja pristup. Ta jednokratna naknada nadoknađuje veleprodajne specifične troškove povezane s uspostavom pristupa i konfiguracije sučelja i linka na DSLAM razini i prema mišljenju HAKOM-a ta naknada treba biti izdvojena i treba je plaćati svaki pojedini operator korisnik, neovisno o trenutku uspostave pristupa (za vrijeme ili nakon nabavke i instalacije novog preklopnika), budući da taj trošak nije uključen u jednokratnu naknadu za nabavku i instalaciju novog preklopnika. HT je dostavio podatke o aktivnostima i vremenima aktivnosti na temelju kojih je određena ova jednokratna naknada, a HAKOM ih je izmijenio u mjeri u kojoj je smatra opravdanom kako bi odražavala stvarna vremena potrebna za provedbu konkretnih aktivnosti.

Mjesečna naknada iz točke 1.5. ove odluke određena je na način kako slijedi. Primjenom metode kosih anuiteta (eng. Tilted annuities) te uz primjenu ulaznih parametara (jedinični trošak nabave i instalacije novog preklopnika (CapEx), trend promjene troška nabave i instalacije preklopnika, OpEx troškovi, trend promjene OpEx troškova, postotni dodatak (mark up) na OpEx troškove za određivanje G&A troškova, stopa WACC-a, korisni životni vijek uporabe) iz BU-LRIC+ troškovnog modela HAKOM-a, pri čemu je podatke o tipu/modelu preklopnika dostavio HT, odredio godišnji, odnosno mjesečni trošak preklopnika. Nakon toga se tako utvrđeni mjesečni trošak dijeli na onoliko operatora koliko ih ostvaruje pristup putem tog preklopnika (uključujući i HT) što predstavlja mjesečnu naknadu koju trebaju plaćati operatori korisnici koji ostvaruju pristup. HAKOM pri tom ističe, da je operator korisnik koji plati jednokratnu naknadu za nabavku i instalaciju preklopnika oslobođen plaćanja tako određene mjesečne naknade sve dok ne nadoknadi buduću vrijednost plaćene jednokratne naknade u korisnom životnom vijeku uporabe. Buduća vrijednost plaćene jednokratne naknade u korisnom životnom vijeku uporabe određuje se prema formuli:

gdje je:

BV-buduća vrijednost u korisnom životnom vijeku uporabe

JN-plaćena jednokratna naknada za nabavku i instalaciju preklopnika

WACC- ponderirani prosječni trošak kapitala (eng. Weighted Average Cost of Capital)

KŽV – korisni životni vijek uporabe preklopnika (eng. Useful Life)

HAKOM ovakav način izračuna broja mjeseci za koje je operator korisnik oslobođen plaćanja mjesečne naknade, a kako bi nadoknadio iznos unaprijed plaćene jednokratne naknade za nabavku i instalaciju preklopnika koji ostaje u vlasništvu HT-a smatra pravednijim, jer se na ovaj način nadoknađuje buduća vrijednost uplaćenog iznosa, kao što se trošak kapitala kroz primjenu WACC-a uračunava i kod izračuna mjesečne naknade koja se plaća HT-u.

Točkama 1.7. i 2.8. ove odluke HAKOM uređuje pitanje troškova kod uspostave pristupa na pristupnim točkama na kojima se koriste usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Prema mišljenju HAKOM-a, a to su isticali i operatori u svojim komentarima koje je HAKOM zaprimio na javnom pozivu, uspostava pristupa na različitim pristupnim točkama i troškovi koji se pri tome plaćaju nisu u potpunosti transparentni. Stoga je HAKOM temeljem podataka HT-a o aktivnostima i vremenima koja su potrebna za obavljanje tih aktivnosti kod uspostave pristupa, odredio jednokratne naknade koje se plaćaju za planiranje, realizaciju, konfiguraciju i aktivaciju sučelja i uspostavu potrebnih linkova kod uspostave pristupa na različitim pristupnim razinama na kojima se koristi usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Potrebno je napomenuti da u te jednokratne naknade nisu uključeni kapitalni (CapEx) i operativni (OpEx) troškovi sučelja budući da su isti uključeni u izračun mjesečnih naknada za korištenje usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa koje su 2021. određene na temelju BU-LRIC+ troškovnog modela HAKOM-a. U te jednokratne naknade su, dakle, uključeni samo opravdani troškovi povezani sa specifičnim veleprodajnim aktivnostima i jednokratnim aktivnostima  planiranja, realizacije, konfiguracije i aktivacije sučelja i uspostave potrebnih linkova od DSLAM-ova do točke pristupa (tzv. BSA link provisioning). Naime, prema navodima HT-a kod konfiguracije veleprodajnog širokopojasnog pristupa konfigurira se interkonekcijsko sučelje na koji se priključuje vod operatora korisnika (u slučaju kada operator korisnik do pristupne točke dolazi vlastitim vodom) ili kojim počinje vod HT-a (u slučaju kada operator korisnik za pristup koristi vod HT-a). HT pri tom dodatno navodi da je postupak konfiguracije sučelja uvijek isti i da uključuje konfiguriranje svakog pojedinog DSLAM-a koji je obuhvaćen određenom IP razinom, kako bi BSA promet sa svakog pojedinog  DSLAM-a završio na sučelju na kojem je spojen BSA pristupni vod. To znači da se za nacionalni pristup konfiguriraju svi DSLAM-ovi u mreži HT-a, za pristup na regionalnoj razini se konfigurira 1/4 DSLAM-ova, za pristup na Ethernet HUB razini 1/6 DSLAM-ova. Sama konfiguracija DSLAM-ova se prema HT-u obavlja na Spoke ruterima. Također, HT ističe da se za svakog pojedinog operatora korisnika postupak konfiguracije i sučelja i DSLAM-ova radi potpuno ispočetka da bi se BSA promet svakog operatora sa svakog DSLAM-a usmjerio na jedno određeno sučelje za njegov BSA pristup.

Uzimajući u obzir rečene navode i opis postupka konfiguracije sučelja i uspostave pristupa HAKOM je procijenio vrijeme potrebno za obavljanje navedenih aktivnosti te je izračunao jednokratne naknade množeći to vrijeme s troškom radnog sata zaposlenika HT-a koji obavljaju te aktivnosti. Dio aktivnosti čiji trošak je sastavni dio ovih jednokratnih naknada obavljaju vanjski izvođači te je HAKOM taj dio troška odredio na temelju troškovnika tih vanjskih izvođača.

Jedan dio jednokratnih naknada i troškova uspostave pristupa na pristupnim točkama za korištenje usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa odnosi se na troškove realizacije povezivanja opreme Operatora korisnika od kolokacijskog prostora ili od kabelskih uvoda na lokaciji HT-a do interkonekcijskog sučelja (realizacija tzv. tampon kabela). Prema navodima HT-a, ovisno o lokaciji i /ili izboru operatora korisnika postoje dvije mogućnosti:

• Operator korisnik koristi niti iz HT-ovog postojećeg tampon kabela

• Potrebna je realizacija posebnog tampon kabela samo za tog operatora korisnika

Uzimajući u obzir te dvije moguće situacije HAKOM je zatražio od HT-a dostavu podataka o troškovima uspostave tampon kabela u oba slučaja. Na temelju tako dostavljenih podataka HAKOM je primjenom metode kosih anuiteta odredio ukupne godišnje kapitalne troškove (CapEx) prosječnog tampon kabela realiziranog za potrebe HT-a. Na tako utvrđene godišnje CapEx troškove dodani su godišnji operativni troškovi te na taj način utvrđen ukupni godišnji odnosno mjesečni trošak, pri čemu je uzeto u obzir da je iskoristivost niti u tampon kabelu na razini od 75%[10].

Tako dobiveni ukupan mjesečni trošak podijeljen je s ukupnim brojem parova niti u prosječnom tampon kabelu kako bi se dobio mjesečni trošak po paru niti u HT-ovom prosječnom tampon kabelu koji iznosi HRK/mjesečno/par niti. S obzirom da je prema mišljenju HAKOM-a jednostavnije provesti u praksi da se naknada za korištenje para niti u tampon kabelu plaća jednokratno, HAKOM je izračunao koliko bi operator korisnik u životnom vijeku tampon kabela ukupno platio mjesečnih naknada te je iz tog iznosa buduće vrijednosti diskontiranjem izračunao sadašnju vrijednost tog iznosa koji predstavlja jednokratnu naknadu za korištenje para svjetlovodnih niti u tampon kabelu HT-a.

Za drugu situaciju realizacije tampon kabela samo za pojedinog operatora korisnika za koju je teško unaprijed predvidjeti koliki bi bili troškovi jer su oni specifični za svaku pojedinu situaciju, HAKOM je mišljenja da je opravdano da se realizacija takvog tampon kabela plaća jednokratno prema stvarnim troškovima koji se utvrđuju sukladno pojedinom tehničkom rješenju i jediničnim troškovima radova i materijala iz troškovnika koji vrijedi i kod realizacije HT-ovih tampon kabela.

U odnosu na to, točkom 1.6. ove odluke utvrđuje se da se odredba o plaćanju predujma u iznosu od 50% procijenih troškova iz  članka 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa stavak (7) odnosi samo na situaciju izvođenja radova i obavljanja aktivnosti za realizaciju tampon kabela Operatora korisnika od kolokacijskog prostora ili od kabelskih uvoda do HT-ovog postojećeg ili novog preklopnika preko kojeg će biti moguć pristup traženom DSLAM-u.

S obzirom da je dio troškova uspostave pristupa za korištenje usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa bio propisan u Dodatku 2 člankom 2.8. Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, s obzirom na izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa iz točaka 1.6. i 1.7. ove odluke te radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi HAKOM je točkom 2.1. ove odluke odredio brisanje članka 2.8. iz Dodatka 2 Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa.

Detaljni izračuni jednokratnih naknada iz točaka  1.5., 1.6., i 1.7. ove odluke nalaze se u Privitku 2 i sastavni su dio ove odluke.

Točkom 3. ove odluke HAKOM određuje jednokratne naknade koje se naplaćuju sukladno odredbama Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa.

Izračun cijene dijela jednokratnih naknada (Aktivacija/Isključenje hibridnog širokopojasnog pristupa za pojedinačnog krajnjeg korisnika) sastoji se od specifikacije aktivnosti koje su potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva, specifikacije zadataka koje je potrebno odraditi te internog troška sata rada zaposlenika HT-a za 2019. godinu koji obavljaju potrebne aktivnosti.

Jednokratne nakade za realizaciju usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa (uključenje, promjena, isključenje), koja je sastavni dio hibridnog širokopojasnog pristupa, naplaćuju se prema cjeniku iz Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa te koje su određene točkom 1. ove odluke.

Jednokratna naknada za realizaciju povezivanja na HT-ovu platformu za hibridni širokopojasni pristup, sukladno odredbama Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, naplaćuje se u skladu s opravdanim troškovima koje je HT imao prilikom povezivanja. S obzirom da operatori tijekom javnog poziva nisu predložili promjene ove odredbe te da tijekom njezine primjene nije bilo nikakvih sporova vezano uz njezinu provedbu, HAKOM smatra da istu nije potrebno mijenjati ovom odlukom.

Što se tiče jednokratne naknade Uspostava funkcionalnosti hibridnog širokopojasnog pristupa i nabava modema za mobilni podatkovni promet, s obzirom da je u članku 5. stavak 4. Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa propisano da se jednokratne naknade za aktivaciju hibridnog širokopojasnog pristupa za pojedinačne Krajnje korisnike i mjesečna naknada za hibridni širokopojasni pristup, ne naplaćuje onoliko dugo dok se ne potroši iznos kojeg je Operator uplatio na ime jednokratne naknade za uspostavu funkcionalnosti hibridnog širokopojasnog pristupa i nabavu modema za mobilni podatkovni prometodnosno da se ta naknada u potpunosti vraća operatoru korisniku kroz korištenje usluge veleprodajnog hibridnog širokopojasnog pristupa, HAKOM nije smatrao potrebnim mijenjati njezine iznos. Naime, ta naknada predstavlja osiguranje HT-u da će operator korisnik koristiti uslugu veleprodajnog hibridnog širokopojasnog pristupa nakon što se uspostavi funkcionalnost za njezine korištenje. HAKOM ističe da tijekom javnog poziva također nije bilo nikakvih prijedloga vezano uz potrebu izmjene te naknade.

Slijedom navedenog, na temelju članka 12. stavka 1., članka 58. stavka 3. i članka 62.  ZEK-a, Vijeće HAKOM-a odlučilo je kao u izreci.

Sukladno članku 22. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

Dostaviti:

-          U spis

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

Privitak 1- Specifikacija aktivnosti i zadataka koje su uzete u obzir prilikom izračuna jednokratnih naknada iz ove odluke (verzija za javnu objavu)

Privitak 2- Detaljni izračuni jednokratnih naknada za uspostavu pristupa na različitim razinama pristupa iz točaka  1.5., 1.6. i 1.7. ove odluke

[1] KLASA: UP/I-344-01/13-05/39, URBROJ: 376-11-14-9 od 25. ožujka 2014.,

  KLASA: UP/I-344-01/13-05/38, URBROJ: 376-11-14-15 od 3. srpnja 2014. i

  KLASA: UP/I-344-01/13-05/43, URBROJ: 376-11-14-12 od 3. srpnja 2014.

  KLASA: UP/I-344-01/13-05/19, URBROJ: 376-11-14-15; 30. srpnja 2014

[2] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04, URBROJ: 376-05-1-21-27 od 25. veljače 2021

[3] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04,URBROJ: 376-05-1-21-28, od 25. veljače 2021

[4] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04, URBROJ: 376-05-1-21-53 od 10. lipnja 2021

[5] Troškovni model koji se temelji na računovodstvenoj metodologiji potpuno raspodijeljenih troškova

[6] Točka 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

[7] Poglavlje 2.8 Dodatka 2 Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa

[8] Izračun internog sata rada organizacijskih jedinica unutar HT-a i vremena trajanja aktivnosti

[9] KLASA: UP/I-344-01/13-05/19, URBROJ: 376-11-14-15; 30. srpnja 2014

[10] Postotak od 75% maksimalne iskorištenosti svjetlovodnih niti u tampon kabelu dobiven je na temelju pretpostavke i tvrdnji HT-a da se nikada neće iskoristiti sve niti u tampon kabelu te činjenice da HT unatoč tome izrađuje tampon kabel koji ima 96 niti, iako bi mogao realizirati kabele s manjim brojem niti. S obzirom da je prvi sljedeći niži kapacitet kabela 72 niti pretpostavljeno je da bi sve 72 niti u tom kabelu trebale biti iskorištene, inače HT ne bi realizirao veći kapacitet kabela. Zauzeće 72 niti u 96-nitnom kabelu predstavlja iskoristivost od 75%.

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.