Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. lipnja 2015. 10:00
Datum zatvaranja rasprave: 30. srpnja 2015. 14:00
Uključi prikaz broja:

 

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Sadržaj

UVOD

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a

1.2Investicijski plan HAKOM-a

1.3Plan financiranja HAKOM-a

1.4 Obrazloženje

1.5 Poveznice s Godišnjim programom rada

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1     Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija

2.2Investicijski plan za područje elektroničkih komunikacija

2.3Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

2.4 Obrazloženje

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1      Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga

3.2Plan financiranja za područje poštanskih usluga

3.3 Obrazloženje

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1      Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga

4.2Plan financiranja za područje željezničkih usluga

4.3 Obrazloženje

Financijski plan

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016.

UVOD

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Financijski plan HAKOM-a.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o poštanskim uslugama i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija, zasebno za područje poštanskih usluga i zasebno za područje željezničkih usluga.

Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

I. Financijski plan HAKOM-a

II. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija

III. Financijski plan za područje poštanskih usluga

IV. Financijski plan za područje željezničkih usluga.

Poglavlja se sastoje od:

I. Plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja

II. Investicijskog plana

III. Plana financiranja

IV. Obrazloženja.

Poveznice s Godišnjim programom rada za 2016. dane su unutar poglavlja Financijskog plana HAKOM-a.

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a

1.2Investicijski plan HAKOM-a

1.3Plan financiranja HAKOM-a

 

1.4 Obrazloženje

        Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja HAKOM-a.

Iskazani manjak prihoda (5) pokriva se viškom prenesenih prihoda iz prethodnih razdoblja.

Svi rashodi, izuzev Programa za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima te Projekta uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima, financiraju se iz redovnih prihoda.

        Investicijski plan

U tablici plana investicija dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija. Sve planirane investicije financiraju se iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

        Plan financiranja

Plan financiranja prikazuje plan financiranja HAKOM-a. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja. Iz tekućih prihoda financiraju se redovni rashodi HAKOM-a, a iz viška prenesenih prihoda financiraju se cjelokupne investicije, Program za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima te Projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima.

Iz viška prenesenih prihoda planira se financiranje:

• Programa za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima u iznosu od 5.000.000 kn. Program završava u 2016.

• Projekta uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima u iznosu od 823.000 kn

• GIS EKI baze u iznosu od 2.500.000 kn

• Ulaganja u tuđu imovinu u iznosu od 562.500 kn

• Poslovnih objekata u iznosu od 6.158.750 kn

• Računala i računalne opreme u iznosu od 3.662.500 kn

• Ostale uredske opreme u iznosu od 87.500 kn

• Uredskog namještaja u iznosu od 112.500 kn

• Komunikacijske opreme u iznosu od 325.000 kn

• Opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 75.000 kn

• Mjernih i kontrolnih uređaja u iznosu od 5.410.000 kn

• Ulaganja u računalne programe u iznosu od 3.865.000 kn.

HAKOM planira financirati nabavu GIS EKI baze u iznosu od 2.500.000 kn kao ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja. Državna geodetska uprava će biti vlasnik GIS EKI baze koja će se implementirati u okviru Centralnog registra prostornih jedinica, dok će HAKOM imati pravo korištenja. GIS EKI baza je HAKOM-u potrebna zbog korisničkih procesa (uvjeti gradnje, uzakonjenje i dr.), kao podloga za pripremne projekte vezano uz strukturne fondove EU i kao temelj provedbe svih projektnih aktivnosti vezanih uz katastar vodova, gradnju objekata itd.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude manji od planiranog, navedene aktivnosti realizirat će se u skladu s visinom ostvarenog iznosa viška prikupljenih sredstava.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog, višak iznad planiranog iznosa će se Izmjenama i dopunama financijskog plana prenijeti u 2017.

1.5 Poveznice s Godišnjim programom rada

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda i investicija:

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1    Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija

2.2Investicijski plan za područje elektroničkih komunikacija

U tablici plana investicija (Tablica 1.2) dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija i financiraju se iz viška prenesenih prihoda.

2.3Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

2.4 Obrazloženje

        Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija.

Iskazani manjak prihoda (5) pokriva se viškom prenesenih prihoda iz prethodnih razdoblja.

        Investicijski plan

U tablici plana investicija dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija.

        Plan financiranja

Plan financiranja prikazuje plan financiranja HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

U planu financiranja za područje elektroničkih komunikacija planirani su prihodi prema vrstama propisanih naknada i pripadajući iznosi rashoda i investicija koji se financiranju iz istih.

Plan prihoda raščlanjen je na prihode od naknada za frekvencije, prihoda od naknada za adrese i brojeve i prihoda od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga.

Plan rashoda područja elektroničkih komunikacija raščlanjen je na: rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, rashode za ostale poslove HAKOM-a i rashode koji će se financirati iz drugih izvora. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode, ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1    Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga

 

3.2Plan financiranja za područje poštanskih usluga

Svi rashodi područja poštanskih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine. Manjak prihoda u iznosu od 300.000 kn odnosi se na rashode otpisanih potraživanja.

 

3.3 Obrazloženje

        Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja područja poštanskih usluga.

        Plan financiranja

Svi rashodi područja poštanskih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

 

4.1    Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga

4.2Plan financiranja za područje željezničkih usluga

Svi rashodi područja željezničkih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.

4.3 Obrazloženje

        Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja područja željezničkih usluga.

        Plan financiranja

Svi rashodi područja željezničkih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.