Pripremam raspravu
Javna rasprava - Cijene usluga međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 29. lipnja 2016. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 20. srpnja 2016. 16:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/16-05/10

URBROJ: 376-11-16-1

Zagreb, 29. lipnja 2016.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 29. lipnja 2016. donijelo

ODLUKU

I. Određuju se cijene usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu nepokretnu komunikacijsku mrežu operatora Hrvatski Telekom d.d. u iznosu od 0,88 lipa/minuta u vrijeme jakog prometa i 0,44 lipa/minuta u vrijeme slabog prometa.

II. Ostali operatori koji imaju status operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji obvezni su primjenjivati cijene iz točke I.

III. Određuju se cijene usluge započinjanja (originacije) poziva u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži operatora Hrvatski Telekom d.d. u iznosu od 1,01 lipa/minuta u vrijeme jakog prometa i 0,50 lipa/minuta u vrijeme slabog prometa.

IV. Određuju se iznosi naknada koje operator Hrvatski Telekom d.d. naplaćuje ostalim operatorima za pozive na brojeve hitnih službi te za pristup uslugama s posebnom tarifom i pristup uslugama besplatnog poziva u mrežama ostalih operatora kako je navedeno u Privitku 1 koji je sastavni dio odluke.

V. Cijene iz točaka I.-IV. ove odluke primjenjuju se od 1. siječnja 2017.

VI. Trgovačka društva iz točke I. i II. obvezna su najkasnije 8 dana od donošenja ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama izmijenjenu Standardnu ponudu međupovezivanja s ugrađenom cijenama iz točke I.-IV. ove odluke i datumom primjene iz točke V. ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je odlukom o analizi tržišta veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji od 30. ožujka 2015. (KLASA:UP/I-344-01/14-03/14, URBROJ: 376-11-15-12; dalje: Analiza tržišta završavanja poziva) i odlukom o izmjeni Analize tržišta završavanja poziva od 23. prosinca 2015. (KLASA: UP/I-344-01/15-05/13, URBROJ: 376-11-15-13) odredila trgovačkim društvima Akton d.o.o., Amis Telekom d.o.o., BT Net d.o.o., Fenice telekom grupa d.o.o., H1 Telekom d.d., Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT), Iskon Internet d.d., Magić Net d.o.o., Metronet d.o.o., Metronet telekomunikacije d.d., Net-connect d.o.o, Novi-Net d.o.o., Omonia d.o.o., Optika kabel TV d.o.o., Orinoco d.o.o., OT-Optima Telekom d.d., Skvid d.o.o., Softnet d.o.o., Terrakom d.o.o., Vipnet d.o.o. i Vocalis d.o.o. obvezu nadzora cijena za uslugu veleprodajnog završavanja poziva u mrežu navedenih operatora, započetih s A brojeva koji pripadaju nekom od nacionalnih ili EU/EEA operatora neovisno o mreži u kojoj je poziv započeo (dalje: usluga završavanja poziva).

Analizom tržišta završavanja poziva definirano je da se za regulirane cijene završavanja poziva primjenjuje cijena definirana odlukom od 11. prosinca 2013. (KLASA: UP/I-344-01/13-05/23, URBROJ: 376-11/13-04). Navedenom odlukom, HAKOM je odredio cijene završavanja poziva na način da se od 1. siječnja 2015. primjenjuje cijena dobivena na temelju troškovnog modela „odozdo prema gore“ uz primjenu „pure“ LRIC pristupa, i to u iznosu od 0,60 lp/min za vrijeme jakog prometa i 0,30 lp/min za vrijeme slabog prometa.

Nadalje, HAKOM je odlukom o analizi tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj mreži od 30. ožujka 2015. (UP/I-344-01/14-03/13, URBROJ: 376-11-15-11; dalje: Analiza tržišta započinjanja poziva) odredio trgovačkom društvu HT obvezu nadzora cijena usluge započinjanja poziva iz nepokretne mreže HT-a.

Analizom tržišta započinjanja poziva, na temelju rezultata troškovnog modela „odozdo prema gore“ uz primjenu LRAIC+ pristupa, HAKOM je odredio cijenu usluge započinjanja poziva u nepokretnu mrežu HT-a u iznosu od 0,836 lp/min u vrijeme jakog prometa i 0,418 lp/min u vrijeme slabog prometa. Naknade koje HT naplaćuje ostalim operatorima za pozive na brojeve hitnih službi te za pristup uslugama s posebnom tarifom i pristup uslugama besplatnog poziva u mrežama ostalih operatora definirane su odlukom HAKOM-a od 11. prosinca 2013. (KLASA: UP/I-344-01/13-05/23, URBROJ: 376-11/13-04) te nisu mijenjane Analizom tržišta započinjanja poziva.

HAKOM-ov troškovni model „odozdo prema gore“ izrađen je u suradnji s konzultantskom kućom TERA Consultants na temelju Metodologije izrade i primjene troškovnih modela za nepokretnu i pokretnu mrežu i univerzalnu uslugu od 29. veljače 2012. (KLASA: UP/I-344-01/11-09/08, URBROJ: 376-11-12-13; dalje: Metodologija) te Preporuke o regulaciji cijena završavanja poziva[1].

Kako bi mogao izračunati naknade za buduća razdoblja, HAKOM je ažurirao postojeći troškovni model. U tu svrhu, HT je dostavio potrebne podatke u skladu s rokovima definiranim gore navedenim analizama tržišta. Naime, troškovni model za nepokretnu mrežu se temelji na podatcima HT-a. Prilikom ažuriranja troškovnog modela zadržane su pretpostavke iz postojećeg modela, a ažurirani su podatci o potražnji i cijenama opreme kao i podatci koji se odnose na operativne troškove. S obzirom da troškovni model nije predvidio postojanje IP međupovezivanja (u trenutku izrade troškovnog modela HT je nudio samo TDM međupovezivanje), a HT je u međuvremenu počeo s nuđenjem navedene usluge, HAKOM je prilikom određivanja cijene za uslugu završavanja (terminacije) poziva u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži u obzir uzeo i trošak mrežnih elementa koji su nužni kako bi se omogućilo IP međupovezivanje.

Također, HAKOM je ažurirao vrijednost WACC-a za nepokretnu mrežu koja sukladno odluci HAKOM-a od 31. svibnja 2016. (KLASA: UP/I-344-01/16-05/03, URBROJ: 376-11-16-9) iznosi 8,73% od 1. siječnja 2017.

Na temelju dobivenih troškova (koji uključuju kapitalne, operativne i veleprodajne specifične troškove), HAKOM je odlučio o iznosima cijena usluge završavanja poziva u nepokretnu mrežu HT-a kako je navedeno u točki I. izreke ove odluke, pri čemu je za određivanje navedenih cijena koristio rezultate troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup. Naime, u Preporuci o regulaciji cijena završavanja poziva, Europska komisija preporučuje korištenje upravo takvog modela i pristupa za određivanje cijena usluge završavanja poziva.

HAKOM je, kao i prilikom određivanja cijena završavanja poziva u 2013., cijenu usluge završavanja poziva u nepokretnu mrežu HT-a odredio na temelju troškova NGN mreže.

Na temelju rezultata troškovnog modela za 2017., za planiranu NGN mrežu HT-a, HAKOM je odredio cijenu usluge završavanja poziva u iznosu od 0,72 lipa/minuta. Kako bi odredio odgovarajuće cijene za vrijeme jakog i slabog prometa, HAKOM je, uz pretpostavku 65% ostvarenog prometa u vrijeme jakog prometa te dvostruko veće cijene za vrijeme jakog prometa u odnosu na cijene za vrijeme slabog prometa, odredio cijene kako je navedeno u točki I. izreke ove odluke.

S obzirom da je odlukom o analizi tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji od 30. ožujka 2015. (KLASA: :UP/I-344-01/14-03/14, URBROJ: 376-11-15-12) određeno da su ostali operatori za cijenu usluge završavanja (terminacije) poziva u vlastitu mrežu obvezni primjenjivati cijenu usluge koja je određena HT-u, odlučeno je kao u točki II. izreke ove odluke.

Na temelju rezultata troškovnog modela za 2017. za planiranu NGN mrežu HT-a primjenjujući LRAIC+ pristup u skladu s analizom tržišta započinjanja poziva, HAKOM je odredio cijenu usluge započinjanja (originacije) poziva u iznosu od 0,83 lipa/minuta. Kako bi odredio odgovarajuće cijene za vrijeme jakog i slabog prometa, HAKOM je, uz pretpostavku 65% ostvarenog prometa u vrijeme jakog prometa te dvostruko veće cijene za vrijeme jakog prometa u odnosu na cijene za vrijeme slabog prometa, odredio cijene kako je navedeno u točki III. izreke ove odluke.

Na temelju rezultata troškovnog modela za 2017. za planiranu NGN mrežu HT-a primjenjujući LRAIC+ pristup na prethodno opisani način, HAKOM je odredio iznose naknada koje HT naplaćuje ostalim operatorima za pozive na brojeve hitnih službi te za pristup uslugama s posebnom tarifom i pristup uslugama besplatnog poziva u mrežama ostalih operatora kako je navedeno u Privitku 1 ove odluke. Razlike u iznosima navedenih naknada većinom nastaju kao posljedica različitih veleprodajnih specifičnih (nemrežnih) troškova koji se razlikuju među pojedinim uslugama, a značajno su veći i od specifičnih veleprodajnih troškova vezanih uz usluge započinjanja (originacije) i završavanja poziva u nepokretnu mrežu HT-a. Stoga je odlučeno kao u točki IV. izreke ove odluke.

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 62. stavaka 3. i 4. ZEK-a odlučio kao u izreci ove odluke.

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

Predsjednik Vijeća

 

dr. sc. Dražen Lučić

Privitak 1 – naknade koje HT naplaćuje ostalim operatorima (hitne službe, usluge s posebnom tarifom i besplatni poziv)

Vrsta usluge

Iznos naknade (lp/min)

112 – državna hitna služba

6,77

192 – policija

6,77

193 – vatrogasci

6,77

194 – hitna medicinska pomoć

6,77

195 – Nacionalna središnjica za spašavanje na moru

6,77

1987 – HAK – pomoć na cestama

20

Pristup uslugama s posebnom tarifom u mreži Operatora korisnika

2,28

Pristup uslugama s posebnom tarifom putem CS/CPS-a

2,28

Pristup uslugama besplatnog poziva u mreži Operatora korisnika

2,28

[1] Commission Recommendation on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU (2009/396/EC), 20 May 2009

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.