Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 06. srpnja 2016. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 21. srpnja 2016. 13:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O PRENOSIVOSTI BROJA

Zagreb, srpanj 2016.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 76. stavkom 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Pravilnika o prenosivosti broja.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

1. Ocjena stanja

Trenutno je na snazi Pravilnik o prenosivosti broja (NN br. 24/15).

U primjeni Pravilnika o prenosivosti broja pokazalo se da je odredba članka 23., kojom su propisane naknade za nepravovremeni prijenos broja, neprecizna, slijedom čega je istu potrebno na odgovarajući način izmijeniti kako bi se izbjegle mogućnosti različitog tumačenja i primjene.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

2. Obrazloženje izmjena

Izmjenama članka 23. Pravilnika jasnije je propisan način određivanja iznosa naknade za nepravovremeni prijenos broja, na koji pravo ostvaruje krajnji korisnik kao i primatelj broja te su također propisani maksimalni iznosi navedene naknade.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točka 1. i članka 76. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj ________ 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O PRENOSIVOSTI BROJA

Članak 1.

U Pravilniku o prenosivosti broja (Narodne novine broj 24/15), članak 23. mijenja se i glasi:

„(1) U slučaju nepravovremenog prijenosa broja, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja ima pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja.

(2) U slučaju nepravovremenog prijenosa jednog broja, naknada iz stavka 1. ovog članka iznosi 10 kuna za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja. U slučaju nepravovremenog prijenosa više od jednog broja, za koje je podnesen jedan Zahtjev za prijenos broja, naknada ne može biti veća od 100 kuna satu.

(3) Naknada iz stavka 2. ovog članka se obračunava za razdoblje od najviše petnaest (15) dana nepravovremenog prijenosa broja.

(5) Podnositelj Zahtjeva za prijenos broja nema pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja za razdoblje u kojem je nepravovremeni prijenos uzrokovan nedostupnošću ili neodazivom podnositelja Zahtjeva za prijenos broja na pozive za instalaciju usluge ili dostavljanje opreme.

(5) Zahtjev za isplatom naknade iz stavka 2. ovog članka podnosi se pisanim ili elektroničkim putem primatelju broja, najkasnije u roku od trideset (30) dana od datuma realizacije prijenosa broja ili isteka roka iz članka 11. stavka 11. ovog Pravilnika.

(6) Primatelj broja će u roku od sedam (7) radnih dana od dana primitka zahtjeva za isplatom naknade obavijestiti podnositelja navedenog zahtjeva o načinu isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja. U slučaju da je nepravovremeni prijenos broja prouzročio davatelj broja, primatelj broja proslijedit će davatelju broja u roku od tri (3) radna dana zahtjev za isplatom naknade zajedno sa svim potrebnim podacima za isplatom naknade koje je dobio od krajnjeg korisnika. Davatelj broja će u roku od sedam (7) radnih dana od dana primitka zahtjeva za isplatom naknade odgovoriti krajnjem korisniku.

(7) Obveza isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja utvrđuje se na temelju evidencije datuma prijenosa broja u CABP-u i na temelju podataka o mogućnosti korištenja usluge na prenesenom broju. Isplata naknade mora biti realizirana najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva.

(8) U slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade ili ukoliko smatra da mu naknada nije ispravno obračunata, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja može u roku od trideset (30) dana podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija.

(9) U slučaju nepravovremenog prijenosa broja, primatelj broja ima pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja od davatelja broja, neovisno o zahtjevu podnositelja Zahtjeva za prijenos broja.

(10) U slučaju nepravovremenog prijenosa jednog broja, naknada iz stavka 9. ovog članka, za svaki započeti dan nepravovremenog prijenosa broja, iznosi 50 kuna po danu za prvih deset (10) dana nepravovremenog prijenosa, a nakon desetog dana 75 kuna po danu. U slučaju nepravovremenog prijenosa više od jednog broja, za koje je podnesen jedan Zahtjev za prijenos broja, naknada ne može biti veća od 500 kuna po danu, za prvih deset (10) dana nepravovremenog prijenosa broja, odnosno 750 kuna po danu, nakon desetog dana nepravovremenog prijenosa.

(11) Naknada iz stavka 10. ovog članka obračunava se za razdoblje od najviše petnaest (15) dana nepravovremenog prijenosa broja. Primatelj broja nema pravo na naknadu iz stavka 10. ovog članka, ukoliko je Zahtjev za prijenos broja podnesen istovremeno sa zahtjevom za veleprodajnu uslugu.

(12) Naknada za nepravovremeni prijenos broja ne može se isplatiti za razdoblje tehničke nemogućnosti rada CABP-a iz članka 3. stavka 11. ovog Pravilnika.

(13) Pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja ima i podnositelj Zahtjeva za prijenos broja u slučaju otkaza prijenosa broja iz članka 13. stavka 5. točke a. ovog Pravilnika, uz odgovarajuću primjenu odredbi ovog članka.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja stupa na snagu osmi dan od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.