Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400 - 3800 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. studenog 2016. 14:25
Datum zatvaranja rasprave: 30. prosinca 2016. 14:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plana dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz

Zagreb, studeni 2016.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 9. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje planova dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojasa. U konkretnom slučaju predmet javne rasprave je prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Frekvencijski pojas 3400 – 3600 MHz trenutno se u Republici Hrvatskoj koristi za bežični širokopojasni pristup u frekvencijskom podpojasu 3410 – 3600 MHz, te za prenosive mikrovalne veze i pokretne kamere (ENG/OB) u frekvencijskom pojasu 3600 – 3800 MHz.

Istovremeno, Republika Hrvatska mora usvojiti provedbenu odluku Europske komisije 2014/276/EU koja nalaže usklađivanje frekvencijskog pojasa 3400 – 3800 MHz za potrebe zemaljskih sustava koji pružaju elektroničke komunikacije na razini čitave EU.

Imajući u vidu prethodno rečeno, ali i činjenicu da je navedeni frekvencijski pojas jedan od glavnih pojaseva za uvođenje 5G tehnologija u razdoblju od sljedećih nekoliko godina, potrebno je donijeti Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS

3400 -3800 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1)  Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1.

Frekvencijski pojas (MHz)

Područje uporabe

Vremensko ograničenje

Primjena

3400 – 3450 / 3500 - 3550

Republika Hrvatska osim Međimurske i Varaždinske županije

-

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s ECC/DEC/(11)06

3400 – 3450 / 3500 - 3550

Republika Hrvatska

Raspoloživo nakon 04.11.2023.

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s ECC/DEC/(11)06

3450 – 3500 / 3550 - 3590

Republika Hrvatska

-

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s ECC/DEC/(11)06

3590 - 3800

Republika Hrvatska

Raspoloživo nakon 31.12.2020

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s ECC/DEC/(11)06

(2U frekvencijskom pojasu 3400 – 3800 MHz širina dodijeljenog spektra je višekratnik bloka frekvencija širine 5 MHz.

(3U frekvencijskom pojasu 3400 – 3800 MHz koristi se vremenski dupleks (TDD).

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1) S ciljem neometanog rada različitih pokretnih i nepokretnih komunikacijskih mreža u frekvencijskom pojasu 3400 – 3800 MHz definira se maska ruba kanala (BEM), koja je određena emisijom unutar bloka, emisijom u prijelaznim frekvencijama kako je propisano u Tablici 2.ovog Plana dodjele i emisijom izvan bloka kako je propisano u Tablici 3. ovog Plana dodjele.

(2)  Unutar dodijeljenog bloka, osim u prvih 5 MHz i zadnjih 5 MHz dodijeljenog bloka kod nesinkroniziranih TDD mreža, maksimalna snaga ne smije prijeći 68 dBm po anteni mjereno unutar 5 MHz.

(3)  Za femto bazne postaje obavezno je korištenje kontrole snage.

(4)  U slučaju nesinkroniziranih TDD mreža, u prvih, odnosno zadnjih 5 MHz u dodijeljenom bloku koji su susjedni bloku frekvencija druge nesinkronizirane mreže, maksimalna snaga ne smije prijeći 4 dBm po ćeliji mjereno unutar 5 MHz.

(5) U slučaju sinkroniziranih TDD mreža, maska ruba kanala (BEM) u prijelaznim frekvencijama definirana je u Tablici 2.

Tablica 2. BEM u prijelaznim frekvencijama između sinkroniziranih TDD mreža

Frekvencijski pojas

Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage po anteni, mjereno unutar 5 MHz

-5 do 0 MHz od donjeg ruba dodijeljenog bloka ili

0 do 5 MHz od gornjeg ruba dodijeljenog bloka(1)

MIN(2)(Pmax-40; 21) dBm / 5 MHz

-10 do -5 MHz od donjeg ruba dodijeljenog bloka ili

5 do 10 MHz od gornjeg ruba dodijeljenog bloka(1)

MIN(2)(Pmax-43; 15) dBm / 5 MHz

(1) – unutar bloka dodijeljenog susjednoj sinkroniziranoj TDD mreži u ovisnosti o tome da li se on nalazi ispod ili iznad dodijeljenog bloka

(2) – funkcija čiji je rezultat manji od dva broja, argumenta funkcije

Pmax je maksimalna snaga nosioca bazne postaje mjerene kao maksimalna dozvoljena ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP).

(6)  Maska ruba kanala (BEM) u prijelaznim frekvencijama ne primjenjuje se za susjedne nesinkronizirane TDD mreže, niti ispod 3400 MHz odnosno iznad 3800 MHz.

(7)  Maska ruba kanala (BEM) izvan dodijeljenog bloka definirana je u Tablici 3.

Tablica 3. BEM izvan dodijeljenog bloka

Vrsta susjednih TDD mreža

Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage, mjereno unutar 5 MHz

Sinkronizirane

MIN(1)(Pmax-43; 13) dBm / 5 MHz, po anteni

Nesinkronizirane

-34 dBm / 5 MHz, po ćeliji

(1) – funkcija čiji je rezultat manji od dva broja, argumenta funkcije

Pmax je maksimalna snaga nosioca bazne postaje mjerene kao maksimalna dozvoljena ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP).

(8)  Operatori kojima su dodijeljeni susjedni blokovi mogu, uz prethodno odobrenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti , dogovoriti korištenje drugačije maske ruba kanala (BEM) od one definirane stavcima 3., 4. i 6. ovog članka.

(9) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti će po potrebi provoditi koordinaciju s nepokretnom satelitskom službom i mikrovalnim vezama u susjednom radiofrekvencijskom pojasu.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

(1Maksimalna vrijednost unutarpojasne emisije za krajnje postaje iznosi 25 dBm

(2)  Ograničenje snage iz stavka 1. ovog članka za nepokretne i postavljene krajnje postaje je definirana kao ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP), a za pokretne i prenosive krajnje postaje kao ukupna izračena snaga (TRP)

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:   011-02/16-02/12

URBROJ: 376-03-16-1

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.