Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. studenog 2016. 15:05
Datum zatvaranja rasprave: 30. prosinca 2016. 15:05
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 -2690 MHz

Zagreb, studeni 2016.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 9. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje planova dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojasa. U konkretnom slučaju predmet javne rasprave je prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 -2690 MHz.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Frekvencijski pojas 25002690 MHz u Republici Hrvatskoj trenutno nije u uporabi. Stoga se predlaže donošenje navedenog Plana dodjele, koji je izrađen uzimajući u obzir tehničke specifikacije propisane Odlukom Odbora za elektroničke komunikacije ECC/DEC/(05)05 (izmijenjena 18. ožujka 2015.), a usporedive tehničke specifikacije propisane su i Odlukom Europske komisije 2008/477/EU. Drugim riječima, radi potpune implementacije navedenih odluka potrebno je donijeti Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz. Time bi se indirektno trebala potaknuti dodjela ovog dijela radiofrekvencijskog spektra.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS

2500 -2690 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1.

Frekvencijski pojas (MHz)

Područje uporabe

Primjena

2500-2690

Republika Hrvatska

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s ECC/DEC/(05)05

(2) U frekvencijskom pojasu 2500 – 2690 MHz širina dodijeljenog spektra je višekratnik bloka frekvencija širine 5 MHz.

(3) Frekvencijski pojas 2500 – 2570 MHz uparen je s pojasom 2620 – 2690 MHz i koristi se kao frekvencijski dupleks (FDD) gdje je 2500 – 2570 MHz frekvencijski pojas uzlazne veze, a 2620 – 2690 MHz frekvencijski pojas silazne veze.

(4) Frekvencijski pojas 2570 – 2620 MHz može se koristiti kao vremenski dupleks (TDD) ili kao dodatna silazna veza SDL (Supplemental Downlink).

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1) S ciljem neometanog rada različitih pokretnih i nepokretnih komunikacijskih mreža u frekvencijskom pojasu 25002690 MHz, definira se maska ruba kanala (BEM) koja je određena emisijom unutar bloka, emisijom u prijelaznim frekvencijama kako je propisano u Tablici 2. ovog Plana dodjele i emisijom izvan bloka kako je propisano u Tablici 3. ovog Plana dodjele.

(2) Neograničavajuća maska ruba kanala (BEM) određena je u Tablicama 2., 3. i 4. ovog Plana dodjele na način da granična vrijednost za pojedinu frekvenciju odgovara većoj vrijednosti od vrijednosti propisane za emisije izvan bloka i vrijednosti propisane za pojedini frekvencijski blok.

Tablica 2. BEM emisije unutar bloka

Frekvencijski pojas

Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage (EIRP)

Blok dodijeljen operatoru

+61 dBm/5 MHz

Tablica 3. BEM emisije izvan bloka

Frekvencijski pojas

Maksimalna srednja ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP)

2615 – 2620 MHz odnosno FDD blokovi silazne veze (uključujući i SDL blokove), TDD blokovi sinkronizirani s TDD blokom koji je uzrok smetnje ili oni TDD blokovi koji se koriste isključivo za silaznu vezu.

+4 dBm/5 MHz

Frekvencije u pojasu 2500 – 2690 MHz koje nisu obuhvaćene definicijom iz prethodnog retka.

-45 dBm/5 MHz

Tablica 4. BEM emisije u prijelaznim frekvencijama

Frekvencijski pojas

Maksimalna srednja ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP)

-5 do 0 MHz od donjeg ruba dodijeljenog bloka

+16 dBm/5 MHz

0 do +5 MHz od gornjeg ruba dodijeljenog bloka

+16 dBm/5 MHz

(3) Iznimno, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti može, na zahtjev operatora, dozvoliti rad s ograničenjem ekvivalentne izotropne izračene snage (EIRP) od 68 dBm/5 MHz, u opravdanim slučajevima.

(4) Sinkronizirani način rada podrazumijeva rad dvije različite TDD mreže kod kojih nema istovremene transmisije uzlazne i silazne veze.

(5) Ograničavajuća maska ruba kanala (BEM) određena je Tablicama 3. i 5. ovog Plana dodjele na način da granična vrijednost za pojedinu frekvenciju odgovara većoj vrijednosti od vrijednosti propisane za emisije izvan bloka i vrijednosti propisane za pojedini frekvencijski blok.

(6) Ograničavajuća maska ruba kanala (BEM) primjenjuje se za svaki blok širine 5 MHz u slučaju nesinkroniziranog načina rada između TDD mreža odnosno za blok 2570 – 2575 MHz osim kada se taj blok koristi za uzlaznu vezu.

Tablica 5. BEM emisije unutar bloka s ograničenjem

Frekvencijski pojas

Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage (EIRP)

Blokovi s ograničenje sukladno članku 5.

+25 dBm/5 MHz

(7) Operatori kojima su dodijeljeni susjedni blokovi mogu, uz prethodno odobrenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti , dogovoriti korištenje drugačije maske ruba kanala (BEM) od one definirane stavcima 2. i 5. ovog članka.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

(1) Granične vrijednosti emisija unutar bloka za krajnje postaje određene su u Tablici 6.

Tablica 6. BEM emisije unutar bloka za krajnje postaje

 

Maksimalna srednja snaga (uključujući )

Ukupna izračena snaga (TRP)

31 dBm/5 MHz

EIRP

35 dBm/5 MHz

(2) Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage (EIRP) primjenjuje se za nepokretne i postavljene krajnje postaje, a ograničenje ukupne izračene snage (TRP) se primjenjuje za pokretne i prenosive krajnje postaje.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:   011-02/16-02/14

URBROJ: 376-03-16-1

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.