Pripremam raspravu
Javna rasprava - Odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 21. kolovoza 2017. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 11. rujna 2017. 15:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/17-05/03

URBROJ: 376-11-17-02

Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 21. kolovoza 2017. donijelo

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, određuju se izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa kako slijedi:

I.1.                        

U članku 1.8. Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica vrše sa sljedeće izmjene:

Pojmovi Nezavisni čvor i Zavisni čvor mijenjaju značenje na način da sada glase:

Nezavisni čvor - lokacija na kojoj je instalirana aktivna oprema HT-a i na kojoj počinje pristupna mreža. Kada je lokacija nezavisnog čvora povezana putem spojnog bakrenog kabela s lokacijom zavisnog čvora tada je s lokacije nezavisnog čvora omogućeno pružanje pojedinih postojećih usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa i na području pristupne zavisne mreže. Lokacije nezavisnih čvorova nisu međusobno povezane bakrenim kabelima te nije moguće pružanje usluge sa područja pokrivanja jednog nezavisnog pristupnog čvora pristupnom mrežom koju pokriva drugi nezavisni pristupni čvor (FTTN koncept);

Zavisni čvor – lokacija na kojoj je instalirana aktivna oprema HT-a i na kojoj počinje pristupna zavisna mreža. Lokacija zavisnog čvora je povezana putem spojnog bakrenog kabela s lokacijom nezavisnog čvora (FTTC koncept);

Dodaju se novi pojmovi VDSL vektoring i MSAN POTS port s pripadajućim značenjima:

VDSL vektoring - metoda poništavanja preslušavanja na daljem kraju (FEXT) kod korištenja VDSL2 tehnologije;

MSAN POTS port - Multi Service Access Node Plain Old Telephone Service, port za uskopojasnu govornu uslugu.

I.2.                      

U članku 3.6. Realizacija usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa za Internet uslugu na temelju ADSL/VDSL tehnologije na IP razini na kraju članka dodaje se tekst koji glasi:

 „Na pojedinim FTTN lokacijama primjenjuje se VDSL vektoring uz sljedeće uvjete:

          HT može primijeniti VDSL vektoring na sve nove i postojeće nezavisne čvorove (FTTN) u mreži HT-a na kojima u trenutku najave uvođenja VDSL vektoringa na taj FTTN čvor, sukladno poglavlju 3.17. ove Standardne ponude, nema zatečene kolocirane pristupne opreme operatora i čiji je kapacitet (broj HH u obuhvatu) takav da  ne postoji potreba za instalacijom više od jednog DSLAM uređaja koji ima vektoring funkcionalnost i koji je ujedno jedini VDSL2 DSLAM uređaj na toj lokaciji

          uz najavu primjene VDSL vektoringa na pojedinoj lokaciji sukladno poglavlju 3.17. (Izmjena tehničkih parametara), pri čemu se na toj lokaciji instalira VDSL2 17a  i ADSL2+ tehnologija, na način da se vektoring metoda primjenjuje istovremeno na sve VDSL2 17a linije,

          operatori korisnici koji koriste uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa uz primjenu VDSL vektoringa dužni su koristiti VDSL vektoring modem na lokaciji Krajnjeg korisnika, sukladno popisu vektoring modema iz Priloga 2 Dodatka 8 ove Standardne ponude,

          niti u jednom trenutku u istom primarnom kabelu ne smiju egzistirati VDSL2 linije čiji izvor signala dolazi s više od jednog pristupnog uređaja (DSLAM-a) s istog čvora.“

I.3.                        

U članku 3.14. Realizacija usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTC rješenja iza rečenice „Na DSLAM uređaju se koriste širokopojasni portovi za terminaciju širokopojasnih usluga dok se za pružanje POTS usluge koristi MSAN port na istom uređaju.

dodaje se tekst koji glasi:

„Na pojedinim FTTC lokacijama primjenjuje se VDSL vektoring uz slijedeće uvjete:

          Dozvoljena je primjena samo VDSL2 tehnologije u profilu 17a pri čemu se vektoring metoda primjenjuje istovremeno na sve linije,

          Operatori korisnici koji koriste uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa uz primjenu VDSL vektoringa dužni su koristiti VDSL vektoring modem na lokaciji Krajnjeg korisnika, sukladno popisu vektoring modema iz Priloga 2 Dodatka 8 ove Standardne ponude

          HT može primijeniti VDSL vektoring na svim novim i postojećim zavisnim čvorovima (FTTC) uz najavu primjene VDSL vektoringa operatorima korisnicima sukladno poglavlju 3.17. (Izmjena tehničkih parametara),

          Niti u jednom trenutku u istom primarnom kabelu ne smiju egzistirati VDSL2 linije čiji izvor signala dolazi s više od jednog pristupnog uređaja (DSLAM-a) s istog čvora“

I.4.                        

U članku 3.14. Realizacija usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTC rješenja iza slike 30. dodaje se tekst koji glasi:

„Na pojedinim FTTC lokacijama nema instaliranih MSAN POTS portova, te je na njima moguće koristiti isključivo veleprodajni širokopojasni pristup kada krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup mreži putem usluge Operatora korisnika (naked BSA).“

I.5.                        

U članku 3.14. Realizacija usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTC rješenja dodaje se slika iz Privitka 1 ove odluke.

I.6.                        

U članku 3.17. Izmjene tehničkih parametara u stavku (2) iza rečenice: „Obavijest Operatorima korisnicima mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:“ dodaje se nova točka 7) koja glasi:

Podatak o tome hoće li se na novoj lokaciji koristiti VDSL vektoring“.

I.7.                        

U članku 3.17. Izmjene tehničkih parametara u stavku (2) iza rečenice: „Vremenski okvir može biti u rasponu 2-4 tjedna u ovisnosti o kompleksnosti prespajanja (veličina obuhvata, broju korisnika, broju nastavaka u kojima se izvode aktivnosti).“ dodaje se tekst koji glasi:

Nakon primitka ove obavijesti, a ukoliko je najavljeno da će se na predmetnom čvoru koristiti VDSL vektoring, Operator korisnik je dužan svojim Krajnjim korisnicima koji se nalaze u području obuhvata novog čvora i koji će biti spojeni na novi čvor osigurati korištenje VDSL vektoring modema do puštanja u rad novog čvora.

I.8.                        

U članku 3.17. Izmjene tehničkih parametara dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

HT će 3 mjeseca unaprijed obavještavati Operatore korisnike (neovisno na kojoj točki pristupa su prisutni) o planiranom korištenju VDSL vektoringa na FTTC i FTTN lokacijama koje su puštene u rad (dalje u tekstu: Postojeće lokacije). HT može započeti spajati Krajnje korisnike na tim FTTC i FTTN lokacijama putem VDSL vektoring tehnologije, po isteku roka od 3 mjeseca računajući od datuma obavijesti operatorima korisnicima.

Obavijest Operatorima korisnicima mora sadržavati, za svakog pojedinog Operatora korisnika, popis njegovih Krajnjih korisnika realiziranih putem usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na koje će se primjenjivati VDSL vektoring s njegovim pripadajućim jedinstvenim identifikatorom (ID-om).

Operator korisnik je dužan u roku od 3 mjeseca računajući od obavijesti HT-a dostaviti i instalirati Krajnjem korisniku modem za VDSL vektoring, sukladno popisu modema iz Priloga 2 Dodatka 8. ove Standardne ponude.

Ukoliko Operator korisnik u navedenom roku ne dostavi i instalira modem za VDSL vektoring Krajnjem korisniku, HT ima pravo privremeno obustaviti pružanje usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa Operatoru korisniku sukladno poglavlju 8.6. ove Standardne ponude.

I.9.                        

U članku 3.17. Izmjene tehničkih parametara dosadašnji stavci (3), (4), (5), (6) i (7) postaju stavci (4), (5), (6), (7) i (8).

I.10.                   

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na kraju stavka (7) dodaje se rečenica koja glasi:

Neovisno o prethodno navedenom, pristup na DSLAM razini na FTTC kabinetu moguć je isključivo putem direktnog spajanja na DSLAM uređaj na način da je moguće spojiti maksimalno dva operatora.“

I.11.                   

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa dodaje se novi stavak (23) koji glasi:

 Na FTTC lokacijama na kojima nisu instalirani MSAN POTS portovi, moguće je koristiti isključivo veleprodajni širokopojasni pristup kod kojeg Krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup mreži putem usluge Operatora korisnika. Na takvim lokacijama će HT odbijati zaprimljene zahtjeve operatora korisnika za veleprodajni širokopojasni pristup ukoliko isti budu glasili na slučaj kod kojeg Krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup mreži putem HT-a.“

I.12.                   

Članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa dosadašnji stavci (23), (24), (25), (26) i (27) postaju stavci (24), (25), (26), (27) i (28).

I.13.                   

Članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa iza dosadašnjeg stavka (27), sada (28), dodaje se novi stavak (29) koji glasi:

„U slučaju zahtjeva za aktivaciju pojedinačnog veleprodajnog širokopojasnog pristupa koji se nalazi u području obuhvata FTTN ili FTTC rješenja s VDSL vektoring tehnologijom, zahtjev će biti realiziran ukoliko je Operator korisnik u zahtjevu označio da želi VDSL vektoring, te ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti za realizaciju zahtjeva. Osnovni uvjeti za VDSL vektoring realizaciju usluge ukoliko se korisnik nalazi na području obuhvata FTTN lokacije na kojoj je dostupan VDSL vektoring je da se korisnik ujedno nalazi i na petlji čije slabljenje na frekvenciji od 1 MHz je manje od 35,85 dB, a što odgovara duljini do 1500m za kabel promjera vodiča 0,4mm (za VDSL2 17), a ako se radi o duljini većoj od 1500m zahtjev će biti realiziran na ADSL tehnologiji. Ukoliko Operator korisnik na zahtjevu za aktivaciju pojedinačnog veleprodajnog širokopojasnog pristupa koji se nalazi u području obuhvata FTTN lokacije na kojoj je dostupan VDSL vektoring nije označio da želi koristiti VDSL vektoring, zahtjev će biti realiziran putem ADSL tehnologije u slučaju da se radi o petlji čije je slabljenje na frekvenciji od 1 MHz veće od 35,85 dB, a što odgovara duljini većoj od 1500m, a ako se radi o duljini manjoj od 1500m zahtjev će biti odbijen. Ukoliko Operator korisnik na zahtjevu za aktivaciju pojedinačnog veleprodajnog širokopojasnog pristupa koji se nalazi u području obuhvata FTTC lokacije na kojoj je dostupan VDSL vektoring nije označio da želi koristiti VDSL vektoring, zahtjev će biti odbijen.“

I.14.                   

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa dosadašnji stavci (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43) (44), (45), (46), (47) i (48) postaju stavci (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49) i (50).

I.15.                   

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dosadašnjem stavku (46), sada (48), dodaju se dvije nove alineje koje glase:

- informaciju da li se na FTTN ili FTTC lokaciji koristi VDSL vektoring;

- informaciju da li na FTTC lokaciji nema instaliranih MSAN POTS portova;

I.16.                   

U članku 4.3. Razlozi za odbijanje zahtjeva i/ili trajno/privremeno obustavljanje pružanja usluge na kraju stavka (2) dodaju se tri nove alineje koje glase:

„-ukoliko je traženo uključenje usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa kod kojeg Krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup mreži putem usluge HT, na FTTB/FTTDP i FTTC rješenju gdje nisu instalirani MSAN POTS portovi;

-ukoliko Operator korisnik na zahtjevu za uključenje veleprodajnog širokopojasnog pristupa nije označio da želi korisiti VDSL vektoring, a Krajnji korisnik se nalazi u području obuhvata FTTN ili FTTC rješenja s VDSL vektoring tehnologijom, pri čemu se u slučaju FTTN rješenja ujedno nalazi i na petlji čije je slabljenje na frekvenciji od 1 MHz manje od 35,85 dB, a što odgovara duljini do 1500m za kabel promjera vodiča 0,4mm;

-ako operator korisnik nije Krajnjem korisniku dostavio i instalirao modem za VDSL vektoring u roku definiranom u stavku 3. poglavlja 3.17. ove Standardne ponude.“

I.17.                   

U članku 7. Kakvoća usluga dodaje se stavak (13) koji glasi:

„Operator korisnik je dužan osigurati korištenje VDSL vektoring modema za Krajnje korisnike koji se nalaze u području obuhvata FTTN i FTTC čvorova na kojima se koristi VDSL vektoring. Ukoliko se utvrdi da predmetni Krajnji korisnik ne koristi VDSL vektoring modem, HT može privremeno isključiti uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa sukladno poglavlju 8.6. ove Standardne ponude uz obavijest Operatoru korisniku 15 dana unaprijed. U razdoblju od primitka navedene obavijesti do privremenog isključenja usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa za predmetnog Krajnjeg korisnika će raditi u modu limitirane snage.“

I.18.                   

U članku 8.5.1 Postupak dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

U slučaju da se u postupku otklona smetnje ustanovi da Krajnji korisnik koristi modem koji nije namijenjen za VDSL vektoring, a Krajnji korisnik se nalazi u području obuhvata FTTN ili FTTC rješenja s VDSL vektoring tehnologijom, smetnja će biti odjavljena sa šifrom «Nije u području odgovornosti HT-a» pri čemu se istovremeno Operatoru korisniku dostavlja obavijest da će HT privremeno isključiti predmetni veleprodajni širokopojsni pristup ukoliko u roku od 15 dana kod Krajnjeg korisnika ne instalira modem za VDSL vektoring. U razdoblju od primitka navedene obavijesti do privremenog isključenja, usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa za predmetnog Krajnjeg korisnika radit će u modu limitirane snage.“

Dosadašnji stavci (8), (9), (10), (11) (12), (13) i (14) postaju stavci (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15).

I.19.                   

U članku 8.6. Privremena obustava pružanja usluge u stavku (1) dodaje se nova alineja koja glasi:

„-u slučaju da Krajnji korisnik ne koristi modem za VDSL vektoring, a nalazi se u području obuhvata FTTN ili FTTC rješenja s VDSL vektoring tehnologijom;.“

I.20.                   

U Dodatku 2 B potrebno je ažurirati Jedinstveni zahtjev za veleprodajne usluge Hrvatskog Telekoma d.d. s obzirom na uvođenje VDSL vektoring tehnologije.

I.21.                   

U Prilogu 2 Dodatka 8 u poglavlju Tehnički uvjeti koje mora zadovoljavati VDSL CPE modem na kraju odjeljka Opći tehnički zahtjevi, dodaje se rečenica koja glasi:

„VDSL vektoring modem mora podržavati ITU-T G.993.5 i ITU-T G.998.4.“

I.22.                   

U Dodatku 14. Procedura provjere tehničke mogućnosti realizacije zahtjeva za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem ADSL/VDSL pristupne tehnologije u poglavlju Referentne tablice dodaju se tablice koje su definirane u Privitku 2 ove odluke.

II. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke te s uklonjenim svim odredbama koje su protivne ugrađenim izmjenama.

III. U ostalim dijelovima Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa ostaje nepromijenjena.

IV. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke početi primjenjivati Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 6. srpnja 2017. zaprimila dopis operatora Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT), u kojem HT podnosi zahtjev za pokretanje postupka izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje: Standardna ponuda). HT postupak pokreće s ciljem uvođenja vektoring tehnologije u mrežu HT-a.

Prije podnošenja zahtjeva za pokretanjem postupka izmjene Standardne ponude, HT je proveo dva pilot projekta u kojima je testirana vektoring tehnologija. Prvi pilot projekt proveden je na samo jednoj lokaciji (Jordanovac u Zagrebu) te nisu zabilježeni nikakvi problemi prilikom testiranja vektoring funkcionalnosti. Kako bi se pokrili najvažniji scenariji koji su mogući u mreži dogovoren je i drugi pilot projekt koji je proveden na šest lokacija od kojih je HT odabrao tri lokacije, dok su operatori korisnici odabrali preostale tri lokacije. Rezultati oba pilota prezentirani su operatorima korisnicima te niti jedan operator nije prijavio smetnje kod krajnjih korisnika koje bi se moglo dovesti u vezu s uvođenjem vektoringa.

S obzirom na uspješnu provedu oba pilot projekta, HT pokreće postupak izmjene Standardne ponude te se predlažu izmjene koje su nužne kako bi se vektoring tehnologija mogla uspješno implementirati u mrežu HT-a.

Slijedom navedenog, predložene su izmjene Standardne ponude u točki I. izreke ove odluke.

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) odlučio kao u izreci ove odluke.

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

 

 

Predsjednik Vijeća

 

dr. sc. Dražen Lučić

Privitak 1

Način realizacije FTTC koncepta u pristupnoj mreži kada na lokaciji nema instaliranih MSAN POTS portova

Privitak 2

Referentna Tablica za VDSL17a za FTTC s vektoringom

Duljina za promjer 0.4  [m]

Slabljenje na 300 kHz [dB]

Silazno slabljenje za pojas DS1 (Sve pločice)  [dB]

ESEL 20 do 30, MUS-110,
(254-8500kHz)

ESEL 31 do 70, MUS-95,
(254-2208kHz)

Uzlazna brzina (Sve pločice) tg6 [kbit/s]

Uzlazna brzina (Sve pločice) tg8 [kbit/s]

Silazna brzina (Sve pločice)  tg6 [kbit/s]

Silazna brzina (Sve pločice)  tg8 [kbit/s]

Silazna brzina (Sve pločice)  tg6 [kbit/s]

Silazna brzina (Sve pločice)  tg8 [kbit/s]

0

0.00

0.0

104,495

98,551

114,218

109,947

49,898

49,898

50

0.69

0.9

100,903

94,653

111,940

108,512

49,898

49,898

100

1.38

2.6

97,259

90,805

109,830

106,916

49,898

49,898

150

2.07

4.4

96,340

89,584

108,142

105,418

49,898

49,898

200

2.76

5.7

95,387

88,395

106,608

103,771

49,898

49,898

250

3.45

7.0

90,696

83,854

101,108

97,824

48,019

47,279

300

4.14

8.3

85,945

79,368

95,805

91,691

46,005

44,797

350

4.83

9.7

80,740

74,523

90,337

85,296

43,411

41,756

400

5.52

10.8

75,529

69,683

84,813

78,963

40,783

38,750

450

6.21

12.0

69,777

64,322

79,061

72,691

39,026

36,673

500

6.91

13.1

64,052

58,938

73,109

66,608

37,205

34,657

550

7.60

14.2

52,407

48,066

66,017

59,811

33,729

31,233

600

8.29

15.3

40,752

37,204

58,821

53,108

30,198

27,859

650

8.98

16.3

34,966

31,745

53,184

47,938

25,925

23,869

700

9.67

17.3

29,155

26,309

47,505

42,806

21,630

19,898

750

10.36

18.4

26,529

23,792

41,248

37,196

18,206

16,745

800

11.05

19.2

23,883

21,293

34,983

31,593

14,780

13,594

850

11.74

20.0

22,271

19,753

33,541

30,344

12,747

11,721

900

12.43

20.8

20,640

18,230

32,102

29,094

10,719

9,845

950

13.12

21.6

19,213

16,924

30,706

27,867

9,581

8,779

1000

13.81

22.5

17,765

15,636

29,322

26,628

8,449

7,708

1050

14.50

23.3

16,122

14,208

26,612

24,180

7,320

6,634

1100

15.19

24.1

14,468

12,791

23,894

21,737

6,191

5,561

1150

15.88

24.9

13,013

11,559

21,206

19,323

5,106

4,540

1200

16.57

25.6

11,558

10,326

18,520

16,906

4,011

3,527

1250

17.26

26.4

11,173

10,047

17,213

15,741

3,203

2,785

1300

17.95

27.8

10,790

9,767

15,911

14,571

2,385

2,053

1350

18.64

29.2

10,409

9,484

14,614

13,395

2,095

1,786

1400

19.33

30.0

10,034

9,196

13,324

12,214

1,800

1,524

1450

20.02

30.9

9,666

8,902

12,040

11,027

1,502

1,265

1500

20.72

31.3

9,308

8,600

10,762

9,835

1,200

1,008


Referentna Tablica za VDSL17a za FTTN s vektoringom

Duljina za promjer 0.4  [m]

Slabljenje na 300 kHz [dB]

Silazno slabljenje za pojas DS1 (Sve pločice)  [dB]

Silazna brzina (Sve pločice)  tg6 [kbit/s]

Silazna brzina (Sve pločice)  tg8 [kbit/s]

Uzlazna brzina (Sve pločice) tg6 [kbit/s]

Uzlazna brzina (Sve pločice) tg8 [kbit/s]

0

0.00

0.0

117,002

116,108

49,898

49,898

50

0.69

0.9

116,455

114,941

49,898

49,898

100

1.38

2.6

115,888

113,796

49,898

49,898

150

2.07

4.4

114,255

111,648

49,898

49,898

200

2.76

5.7

112,599

109,524

49,898

49,898

250

3.45

7.0

108,936

105,496

48,019

47,279

300

4.14

8.3

105,245

101,495

46,005

44,797

350

4.83

9.7

98,182

94,313

43,411

41,756

400

5.52

10.8

91,077

87,171

40,783

38,750

450

6.21

12.0

84,776

80,876

39,026

36,673

500

6.91

13.1

78,438

74,616

37,205

34,657

550

7.60

14.2

70,116

66,551

33,729

31,233

600

8.29

15.3

61,755

58,524

30,198

27,859

650

8.98

16.3

56,208

53,214

25,925

23,869

700

9.67

17.3

50,645

47,919

21,630

19,898

750

10.36

18.4

45,627

43,156

18,206

16,745

800

11.05

19.2

40,605

38,396

14,780

13,594

850

11.74

20.0

39,003

36,870

12,747

11,721

900

12.43

20.8

37,404

35,342

10,719

9,845

950

13.12

21.6

35,844

33,841

9,581

8,779

1000

13.81

22.5

34,291

32,334

8,449

7,708

1050

14.50

23.3

33,237

31,283

7,320

6,634

1100

15.19

24.1

32,187

30,228

6,191

5,561

1150

15.88

24.9

31,139

29,170

5,106

4,540

1200

16.57

25.6

30,091

28,113

4,011

3,527

1250

17.26

26.4

28,753

26,790

3,203

2,785

1300

17.95

27.8

27,411

25,471

2,385

2,053

1350

18.64

29.2

26,062

24,159

2,095

1,786

1400

19.33

30.0

24,706

22,853

1,800

1,524

1450

20.02

30.9

23,343

21,554

1,502

1,265

1500

20.72

31.3

21,970

20,264

1,200

1,008

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.