Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 21. kolovoza 2017. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 04. rujna 2017. 15:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Pravilnik o izmjenama i dopunama

         Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Zagreb, kolovoz 2017.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 29. st. 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Trenutno je na snazi Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN br. 152/11 i 151/14).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11 i 151/14, dalje: Pravilnik) usklađuje se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 72/17, dalje: ZID ZEK).

Naime, izmijenjenim člankom 29. st. 1. ZEK-a propisano je da se za pravo puta na općem dobru i na nekretninama iz članka 27. st. 1. ZEK-a plaća naknada za pravo puta iz članka 28. ZEK-a. Prethodni uvjet: „na temelju izdane potvrde o pravu puta“ brisan je. Obzirom da članak 28. st. 6. ZEK-a predviđa slučajeve u kojima upravitelj općeg dobra i vlasnik nekretnine na kojoj se nalazi elektronička komunikacijska infrastruktura pokreće postupak pred HAKOM-om za utvrđivanje infrastrukturnog operatora, količine i vrste EKI i visine naknade za pravo puta, ZEK u ovom postupku ne predviđa izdavanje potvrde o pravu puta jer se ista izdaje samo na zahtjev infrastrukturnog operatora, potrebno je odredbe Pravilnika uskladiti sa navedenim odredbama ZID ZEK-a.

Iz navedenog razloga se u članku 1. mijenja sadržaj Pravilnika, kako bi se uskladio s ostalim izmjenama u tekstu.

Članak 2.

Ovim se člankom nomotehnički uređuju stavci 2. i 3. članka 2. kako bi se uskladili s izmjenama ZID ZEK-a.

Članak 3.

Ovim se člankom nomotehnički usklađuje naslov iznad članka 3. s tekstom u istom članku. Naime, u ovom članku je riječ o zahtjevu za izdavanje potvrde o pravu puta koju može podnijeti samo infrastrukturni operator.

Članak 4.

Ovim se člankom nomotehnički usklađuje naslov iznad članka 4. i tekst članka 4. u postupcima u kojima se na zahtjev infrastrukturnog operatora izdaje potvrda o pravu puta.

Članak 5.

Ovim se člankom uređuje naslov iznad članka 5. i tekst članka 5. sa ZID ZEK-om na način da se zbog prethodno navedene promjene u članku 29. st. 1. ZID ZEK-a, a u postupcima u kojima upravitelj općeg dobra, odnosno vlasnik nekretnine na kojoj se nalazi EKI, pokreće postupak pred HAKOM-om za utvrđivanje infrastrukturnog operatora, količine i vrste EKI i visine naknade za pravo puta, ne predviđa izdavanje potvrde o pravu puta jer se ista izdaje samo na zahtjev infrastrukturnog operatora.

Stavak 2. dodan je kako bi se HAKOM-u omogućilo da u postupku zahtijeva dostavu svih dokumenata i podataka od stranaka, radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Obzirom da plaćanje naknade za pravo puta više nije vezano uz izdavanje potvrde o pravu puta već uz podnošenje zahtjeva vlasnika nekretnine odnosno upravitelja općeg dobra, plaćanje naknade se računa od dana zaprimanja zahtjeva (stavak 3.).

Članak 6.

Ovom se izmjenom usklađuje članak 8. st. 1. Pravilnika sa člankom 28. st. 4. ZEK-a.

Također, bolje se pojašnjava da se naknada za pravo puta ne može plaćati po različitim pravnim osnovama, npr. u situacijama u kojima infrastrukturni operator i vlasnik nekretnine imaju uređene imovinsko pravne odnose temeljem ugovora o služnosti, a vlasnik nekretnine istovremeno pokreće postupak pred HAKOM-om.

Članak 8.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Članak 9.

Ovom izmjenom mijenja se obrazac potvrde o pravu puta na način da se izostavlja dio koji je nepotreban.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

Članak 1.

U Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta (Narodne novine, br. 152/11 i 151/14)  članak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim Pravilnikom propisuju se postupci izdavanja potvrde o pravu puta, utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izračuna, visine i načina plaćanja naknade za pravo puta te sadržaj i oblik obrasca potvrde o pravu puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.“.

Članak 2.

U članku 2. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„(2)  Za jednu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture pravo puta može imati samo jedan infrastrukturni operator.

(3)  U slučaju da su dva ili više infrastrukturnih operatora sufinancirali izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) će utvrditi pravo puta za tu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za onog infrastrukturnog operatora koji je međusobnim ugovorom određen da će biti nositelj prava puta.“.

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi:

„III UTVRĐIVANJE PRAVA PUTA

Zahtjev infrastrukturnog operatora za izdavanje potvrde o pravu puta“.

Članak 4.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi:

Izdavanje potvrde o pravu puta na zahtjev infrastrukturnog operatora“.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

  „(1)  HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta infrastrukturnom operatoru u roku trideset (30) dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Infrastrukturni operator obvezan je bez odgode obavijestiti vlasnika nekretnine, odnosno upravitelja općeg dobra o izdanoj potvrdi o pravu puta i obvezi plaćanja naknade te započeti plaćati naknadu za pravo puta.“.

Članak 5.

Naslov iznad članka 5. i članak 5. mijenjaju se i glase:

„Utvrđivanje infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta po zahtjevu upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine

Članak 5.

(1)  Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može HAKOM-u podnijeti zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora te utvrđivanja količine i vrste infrastrukture i visine naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i posebnim propisima.

(2) U postupku iz stavka 1. HAKOM je ovlašten zahtijevati od operatora za kojeg se pretpostavlja da je infrastrukturni operator dostavljanje svih potrebnih podataka i dokumenata o njegovoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, a osobito:

a) popis katastarskih čestica i čestica identifikacija iz zemljišnih knjiga, površinu koju zauzima njegova elektronička komunikacijska infrastruktura, a  na koju se odnosi zahtjev, razvrstano po vrstama nekretnina;

b)  izvod iz katastra vodova za trase i geodetsku dokumentaciju stvarnog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture za koje je podnesen zahtjev. Ako elektronička komunikacijska infrastruktura nije prijavljena u katastru vodova ili nije moguće pribaviti izvod iz katastra vodova, potrebno je dostaviti ovjereni elaborat za katastar vodova;

c) uporabnu dozvolu izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture koja glasi na infrastrukturnog operatora ili na ime univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika;

d) dokaz da je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dokument investicijske izgradnje).

(3) HAKOM će za razdoblje od zaprimanja zahtjeva nadalje, utvrditi tko je infrastrukturni operator, količinu i vrstu elektroničke komunikacijske infrastrukture koja je izgrađena na nekretninama iz stavka 1. te visinu godišnje naknade za pravo puta.

(4) U postupku iz ovog članka ne izdaje se potvrda o pravu puta.

(5) Podaci iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se u elektroničkom zapisu u Tablici definiranoj od strane HAKOM-a.“

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Infrastrukturni operator obvezan je plaćati upravitelju općeg dobra ili vlasniku nekretnina na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura naknadu za pravo puta, a upravitelj općeg dobra i vlasnik nekretnina na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura obvezan je infrastrukturnom operatoru omogućiti pristup na nekretnine radi postavljanja, korištenja održavanja i pregleda elektroničke komunikacijske infrastrukture te uključenja ili isključenja korisnika.“.

U članku 8. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„(4) Naknada za pravo puta ne može se plaćati istovremeno po dvije različite pravne osnove.“

Članak 7.

Članak 9. se briše.

 Članak 8.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Članak 9.

Dodatak 1 mijenja se i glasi:

Dodatak 1

POTVRDA O PRAVU PUTA

Broj: [BrojPotvrde]

1.

Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište infrastrukturnog operatora

[{Naziv}]

[{Adresa1}]

[{Adresa2}]

OIB: [{MB}]

2.

Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište vlasnika nekretnine ili upravitelja općeg dobra

Redni broj od 1. do  {zz.} iz Tablica 1[BrojPotvrde]

od  [{Datum}]g.

xy -  listova

 

3.

Podaci o nekretnini (katastarska čestica, katastarska općina, JLS županija)

Ukupan broj k.č.  {..}

Katastarska općina

Ukupan broj  z.k.č. {..}

Katastarska općina

Jedinica Lokalne Samouprave

Županija

4.

Površina koju zauzima elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema  i iznos naknade

Ukupna dužina trasa

[{DuzinaTrase}] (m)

[{Povrsina}] m2

 

5. 

Iznos naknade za pravo puta

 

Naknada se plaća od dana

 

[{Cijena}] kn/m2

                             Datum

KLASA: [{Klasa}]

URBROJ: [{UrudzbeniBroj}]

Zagreb, [{Datum}]g.

 

 

M.P.

 

RAVNATELJ

mr. sc. Mario Weber

NAPOMENA:

[{Napomena}]

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.