Pripremam raspravu
Javna rasprava - Odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 21. kolovoza 2017. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 11. rujna 2017. 15:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/17-05/04

URBROJ: 376-11-17-02

Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 21. kolovoza 2017. donijelo

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, određuju se izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji kako slijedi:

I.1.                        

U članku 1.1. Predmet, opseg i ograničenja Standardne ponude iza rečenice koja glasi:

„Usluge kolokacije pružit će se Operatoru korisniku Standardne ponude kao preduvjet za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji HT-a.“

dodaje se rečenica koja glasi:

„Iznimno od gore navedenog, HT neće pružati usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji/potpetlji na lokacijama gdje se koristi vektoring funkcionalnost na VDSL2 tehnologiji niti će na tim lokacijama biti dostupna usluga kolokacije.“

I.2.                        

U članku 1.4. Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica vrše se sljedeće izmjene:

Značenje pojma Glavni razdjelnik - (MDF) mijenja se na način da sada glasi:

Glavni razdjelnik - (MDF) -  mjesto na kojem lokalna petlja završava i spaja se na širokopojasni pretplatnički uređaj (sučelje između DSLAM uređaja i pristupne mreže HT-a).

Briše se pojam Udaljeni pretplatnički stup te odgovarajuće značenje.

Dodaje se pojam VDSL vektoring - metoda poništavanja preslušavanja na daljem kraju (FEXT) kod korištenja VDSL2 tehnologije.

I.3.                        

U članku 2.1. Usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji u pristupnoj mreži na kraju članka dodaje se rečenica koja glasi:

„Izdvojeni pristup lokalnoj petlji HT-a nije dozvoljen sa lokacija na kojima se koristi VDSL vektoring. Na lokaciji glavnog razdjelnika (FTTN i FTTC koncepti) na kojoj se koristi VDSL vektoring, nije dostupna ni jedna vrsta usluge kolokacije.“

I.4.                        

U članku 2.2. Usluga kolokacije iza prvog odlomka dodaje se rečenica koja glasi:

„Na lokaciji glavnog razdjelnika na kojoj se koristi VDSL vektoring, nije dostupna ni jedna vrsta usluge kolokacije.“

I.5.                        

Naziv poglavlja 2.2.4. Fizička kolokacija u vanjskom kabinetu za FTTC koncept mijenja se na način da glasi Fizička kolokacija na lokaciji kabineta za FTTC koncept.

I.6.                        

U članku 2.3.1. Usluga kolokacije u lokalnoj zavisnoj petlji (potpetlji) mijenja se tekst koji glasi:

Uvjeti za pružanje usluge kolokacije u vanjskom kabinetu na novim lokacijama koje HT gradi u sklopu FTTC koncepta

Na mjestima gdje je HT ugradio vanjski kabinet, uz potpuno očuvanje integriteta mreže, HT će osigurati prostor za realizaciju usluge izdvojenog pristupa lokalnoj potpetlji, što znači da će HT osigurati prostor za završavanje posrednog kabela Operatora korisnika Standardne ponude.

Na način da sada glasi:

„Uvjeti za pružanje usluge kolokacije u vanjskom kabinetu na novim lokacijama koje HT gradi u sklopu FTTC koncepta na kojem se ne koristi VDSL vektoring

Na mjestima gdje je HT ugradio vanjski kabinet na kojem se ne koristi VDSL vektoring, uz potpuno očuvanje integriteta mreže, HT će osigurati prostor za realizaciju usluge izdvojenog pristupa lokalnoj potpetlji, što znači da će HT osigurati prostor za završavanje posrednog kabela Operatora korisnika Standardne ponude.“

I.7.                        

U članku 2.3.1. Usluga kolokacije u lokalnoj zavisnoj petlji (potpetlji) mijenja se tekst koji glasi:

Kolokacija na lokacijama u neposrednoj blizini kabineta HT-a izgrađenim za FTTC koncept

Operator korisnik Standardne ponude u neposrednoj blizini kabineta HT-a može izgraditi svoj vanjski kabinet u skladu sa svim prethodno pribavljenim suglasnostima i dozvolama.

na način da sada glasi:

Kolokacija na lokacijama u neposrednoj blizini kabineta HT-a izgrađenim za  FTTC koncept na kojem se ne koristi VDSL vektoring

Operator korisnik Standardne ponude u neposrednoj blizini kabineta HT-a na kojem se ne koristi VDSL vektoring može izgraditi svoj vanjski kabinet u skladu sa svim prethodno pribavljenim suglasnostima i dozvolama.

I.8.                        

U članku 3.1. Podaci o položaju lokacija na kojima se ostvaruje fizički pristup i dostupnosti lokalnih petlji u određenim dijelovima pristupne elektroničke komunikacijske mreže na kraju poglavlja dodaje se točka 5. koja glasi:

informacije na kojim FTTN i FTTC čvorovima se koristi VDSL vektoring.

I.9.                        

U članku 4.1.2. Prijenosna tehnologija u tablici dodati novi redak koji glasi:

H09

Prema standardu

-

Vectoring VDSL2

ITU-T G 993.5

I.10.                  

U članku 4.3. Tehnički opis usluge – Lokalna zavisna petlja (potpetlja) iza prvog odlomka dodaje se rečenica koja glasi:

„Na FTTC čvorovima na kojima se koristi VDSL vektoring nije dostupna usluga lokalne zavisne potpetlje.“

I.11.                  

U članku 4.3. Tehnički opis usluge – Lokalna zavisna petlja (potpetlja) na kraju poglavlja dodaje se rečenica koja glasi:

„Usluge u pristupnoj zavisnoj mreži nisu dostupne s lokacije zavisnog čvora ako se na njima koristi VDSL vektoring.“

I.12.                  

Članak 4.3.5. Prespajanje usluga za krajnje korisnike Operatora korisnika Standardne ponude mijenja se na način da glasi:

Prespajanje usluga za postojeće krajnje korisnike (pretplatnike) Operatora korisnika Standardne ponude s pristupne mreže na pristupnu zavisnu mrežu obavlja se temeljem slijedećeg pravila:

• Krajnji korisnici Operatora korisnika Standardne ponude za koje Operatori korisnici Standardne ponude od HT-a koriste uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji mogu biti spojeni na jedan od dva načina nakon uspostave lokacije zavisnog čvora:

◦ S lokacije nezavisnog čvora putem spojnog kabela (Operatori korisnici Standardne ponude koji imaju kolokaciju samo na lokaciji nezavisnog čvora)

◦ S lokacije zavisnog čvora (Operatori korisnici Standardne ponude koji imaju kolokaciju na lokaciji zavisnog čvora, uz uvjet da se na lokaciji zavisnog čvora ne koristi VDSL vektoring).

Prespajanje usluga za postojeće krajnje korisnike (pretplatnike) s pristupne mreže na pristupnu zavisnu mrežu, u slučaju da se na FTTC čvoru ne koristi VDSL vektoring,  HT neće naplaćivati kada Operator korisnik radi prespajanje svojih korisnika u trenutku kada HT radi prespajanje svojih korisnika pristupne mreže na pristupnu zavisnu mrežu.

U slučaju naknadnog prespajanja Operator korisnik će platiti naknadu sukladno navedenom u ovoj Standardnoj ponudi (Aktivacija potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ili potpetlji (postojeća parica)).“

I.13.                  

Dodaje se novi članak 4.4. Primjena VDSL vektoringa koji glasi:

„Svrha VDSL vektoring metode je smanjiti/otkloniti međusobno preslušavanje VDSL linija koje su spojene na isti VDSL DSLAM smješten na lokaciji nezavisnog (FTTN) ili zavisnog (FTTC) čvora.

Ovom metodom se u značajnoj mjeri poništava preslušavanje na daljem kraju (FEXT) koje nastaje između parica u kabelu na kojima je uklučen VDSL vektoring s istog VDSL DSLAM uređaja.

VDSL vektoring nema štetnog utjecaja na susjedne linije/parice u kabelu koje nisu obuhvaćene vektoring metodom, ali te parice izvan obuhvata mogu štetno utjecati na učinak vektoringa.

Na VDSL vektoring performanse najveći štetni utjecaj imaju tzv. strane VDSL linije/parice koje su istog profila kao i vektoring parice i koje polaze sa iste MDF lokacije te kao takve nisu dopuštene. Iz tog razloga, u slučaju uključenja VDSL vektoringa na određenoj MDF lokaciji, na toj istoj lokaciji nije dostupna niti jedna vrsta usluge kolokacije.

Strane VDSL2 linije/parice sa nezavisnog čvora, čiji izvor signala ima električnu udaljenost (ESEL) izmjerenu na f=1MHz veću od 19,1 dB  od izvora VDSL vektoring linija na zavisnom čvoru, imaju štetan utjecaj koji se tolerira.

Strane ADSL linije, bez obzira na lokaciju izvora signala, imaju zanemariv utjecaj na performanse VDSL2 vektoring linije.

Sve linije koje rade sa VDSL DSLAM uređaja na kojem je uključena vektoring funkcionalnost moraju biti na korisničkoj strani zaključene sa modemima koji podržavaju VDSL vektoring, u protivnom se te linije ponašaju kao strane VDSL linije.

U pristupnoj mreži HT-a VDSL vektoring se primjenjuje prema sljedećim pravilima:

Primjena VDSL vektoringa na lokacijama zavisnih čvorova u HT mreži (FTTC koncept):

          VDSL vektoring se primjenjuje na zavisnim čvorovima u HT mreži (FTTC) za koje je HT najavio primjenu vektoringa u skladu s pravilima iz poglavlja 22 ove Standardne ponude (Izmjena tehničkih parametara)

          Na zavisnim čvorovima (FTTC) dozvoljena je primjena samo VDSL 2 tehnologije u profilu 17a, pri čemu se vektoring metoda primjenjuje istovremeno na sve linije.

          VDSL2 vektoring se može primijeniti prema pravilima iz ove standardne ponude, na sve nove zavisne čvorove (FTTC) i sve zavisne čvorove (FTTC) koji su pušteni u rad bez vektoringa a na kojima nema zatečene kolocirane pristupne opreme operatora.

          Na lokaciji zavisnog čvora na kojem je primijenjen VDSL vektoring nije dostupna usluga izdvojenog lokalnog pristupa potpetlji niti usluga kolokacije

          Bez obzira na primjenu VDSL2 vektoringa na zavisnom čvoru (FTTC) i dalje će biti omogućeno pružanje usluge izdvojenog lokalnog pristupa petlji na paricama koje se preko tog zavisnog čvora propagiraju do nezavisnog čvora gdje je smještena kolocirana oprema operatora korisnika. Usluga izdvojenog lokalnog pristupa petlji sa takvog nezavisnog čvora omogućena je za sve tehnologije koje su propisane ovom standardnom ponudom

          Kod primjene VDSL vektoringa na zavisnim čvorovima (FTTC) obavezna je primjena DPBO metode kako je opisano u poglavlju 4.3.4.

Primjena VDSL vektoringa na lokacijama nezavisnih čvorova u HT mreži (FTTN koncept)

          VDSL vektoring se primjenjuje na nezavisne čvorove (FTTN) za koje je HT najavio primjenu vektoringa u skladu s pravilima iz poglavlja 22 ove Standardne ponude (Izmjena tehničkih parametara).

          Na nezavisnim čvorovima (FTTN) dozvoljena je primjena VDSL 2 17a i ADSL 2+ tehnologija, pri čemu se vektoring metoda primjenjuje istovremeno na sve VDSL2 17a linije.

          VDSL vektoring može se primijeniti prema pravilima iz ove Standardne ponude, na sve nove i postojeće nezavisne čvorove (FTTN), a na kojima nema zatečene kolocirane pristupne opreme operatora i čiji je kapacitet (broj HH) u obuhvatu takav da ne postoji potreba za instalacijom više od jednog DSLAM uređaja koji ima vektoring funkcionalnost i koji je ujedno jedini VDSL2 DSLAM uređaj na toj lokaciji

          Na lokaciji nezavisnog čvora u FTTN konceptu na kojem je primijenjen VDSL vektoring nije dostupna usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji te usluga kolokacije

Za sve prethodno navedene slučajeve vrijedi pravilo da niti u jednom trenutku u istom primarnom kabelu ne smiju egzistirati VDSL linije/parice čiji izvor signala dolazi sa više od jednog pristupnog uređaja (DSLAM-a) s istog čvora.

Dosadašnja točka 4.4. Tehnički opis usluge – FttB/FttDP koncept postaje točka 4.5.

I.14.                  

U članku 6. Postupci pregovaranja, podnošenja zahtjeva i pružanja usluge izdvojenog pristupa lokalnim petljama te ograničenja pri njihovoj uporabi prva rečenica petog odlomka mijenja se na način da sada glasi:

Na temelju sklopljenog Ugovora o izdvojenom pristupu lokalnoj petlji, Operator korisnik Standardne ponude stječe pravo na podnošenje zahtjeva za pružanje kolokacijskih usluga iz članka 9. ove Standardne ponude na lokacijama na kojima se ne koristi VDSL vektoring.“

I.15.                  

U članku 8. Odbijanje zahtjeva operatora korisnika standardne ponude na kraju prvog odlomka dodaje se točka 4 koja glasi:

„na lokaciji za koju je Operator korisnik Standardne ponude podnio zahtjev za kolokaciju koristi se ili je najavljen VDSL vektoring.“

I.16.                  

U članku 10. Kolokacija u drugom odlomku tekst koji glasi:

„Pružanje kolokacijskih usluga ovisi o raspoloživosti prostornih resursa u objektima HT-a, odnosno na zemljištima HT-a.“

mijenja se na način da sada glasi:

„Pružanje kolokacijskih usluga ovisi o raspoloživosti prostornih resursa u objektima HT-a, odnosno na zemljištima HT-a i o tehnologiji koju HT koristi ili namjerava koristiti na dotičnoj lokaciji. Ukoliko se koristi ili je najavljen VDSL vektoring, usluga kolokacije na toj lokaciji nije dozvoljena.“

I.17.                  

U članku 10. Kolokacija u drugom odlomku rečenica koja glasi:

„Ukoliko se radi o skraćivanju petlje i instalaciji aktivne opreme bliže krajnjem korisniku, Operator korisnik Standardne ponude u neposrednoj blizini kabineta HT-a može montirati svoj vanjski kabinet u skladu sa svim prethodno pribavljenim suglasnostima i dozvolama.“

mijenja se na način da sada glasi:

„Ukoliko se radi o skraćivanju petlje i instalaciji aktivne opreme bliže krajnjem korisniku, Operator korisnik Standardne ponude u neposrednoj blizini kabineta HT-a može montirati svoj vanjski kabinet u skladu sa svim prethodno pribavljenim suglasnostima i dozvolama, samo u slučaju kad HT na tom kabinetu ne koristi ili za koji nije najavljen VDSL vektoring.“

I.18.                  

U članku 10. Kolokacija u trećem odlomku rečenica koja glasi:

„Ukoliko se radi o uvođenju novog zavisnog čvora, HT će osigurati prostor za interkonekcijski kabel kapaciteta 50% ukupnog kapaciteta pristupne zavisne mreže.“

mijenja se na način da sada glasi:

„Ukoliko se radi o uvođenju novog zavisnog čvora na kojem se ne koristi ili za koji nije najavljen VDSL vektoring, HT će osigurati prostor za interkonekcijski kabel kapaciteta 50% ukupnog kapaciteta pristupne zavisne mreže.“

I.19.                  

U članku 10. Kolokacija u trećem odlomku tekst koji glasi:

„Na lokaciji zavisnog čvora mogući su slijedeći oblici kolokacije:“

mijenja se na način da sada glasi:

„Na lokaciji zavisnog čvora mogući su slijedeći oblici kolokacije, samo u slučaju kad HT na tom kabinetu ne koristi ili kada za isti nije najavljen VDSL vektoring:“

I.20.                  

U članku 10.1. Fizička kolokacija prva rečenica mijenja se na način da sada glasi:

„Iz razloga sigurnosti i razdvajanja granica odgovornosti, ukoliko se na lokaciji ne koristi ili nije najavljen VDSL vektoring, HT prvenstveno nudi uslugu fizičke kolokacije u zasebnim kolokacijskim sobama ili vanjskim kabinetima, u iznimnim situacijama i unutar prostorije glavnog razdjelnika HT-a (pod posebnim uvjetima sigurnosti).“

I.21.                  

U članku 10.1. Fizička kolokacija u poglavlju Fizička kolokacija u vanjskim kabinetima dodaje se nova alineja koja glasi:

u kabinetu se ne koristi ili nije najavljen VDSL vektoring

I.22.                  

U članku 10.1. Fizička kolokacija u poglavlju Fizička kolokacija u vanjskim kabinetima u sklopu FTTC koncepta prva rečenica mijenja se na način da sada glasi:

„Uslugu fizičke kolokacije u vanjskim kabinetima u sklopu FTTC koncepta HT pruža samo u slučaju ako se u kabinetu ne koristi ili nije najavljen VDSL vektoring .“

I.23.                  

U članku 10.1. Fizička kolokacija u poglavlju Posebni uvjeti za fizičku kolokaciju na malim lokacijama HT-a u prvom odlomku dodaje se nova alineja koja glasi:

na lokaciji se ne koristi ili nije najavljen VDSL vektoring.

I.24.                  

U članku 10.2. Udaljena kolokacija rečenica koja glasi:

„Zahtjev Operatora korisnika Standardne ponude za udaljenom kolokacijom putem upredenog metalnog kabela do prostorije Operatora korisnika Standardne ponude ili vanjskog kabineta ostvaruje se ako udaljenost između prostorije Operatora korisnika Standardne ponude ili vanjskog kabineta i lokacije HT-a nije veća od 300 metara.“

mijenja se na način da sada glasi:

„Zahtjev Operatora korisnika Standardne ponude za udaljenom kolokacijom putem upredenog metalnog kabela do prostorije Operatora korisnika Standardne ponude ili vanjskog kabineta ostvaruje se ako udaljenost između prostorije Operatora korisnika Standardne ponude ili vanjskog kabineta i lokacije HT-a nije veća od 300 metara i ako se ne koristi ili nije najavljen VDSL vektoring.“

I.25.                  

U članku 10.3. Virtualna kolokacija iza druge rečenica u prvom odlomku dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Virtualna kolokacija nije moguća ako HT na toj lokaciji koristi ili je najavljen VDSL vektoring.“

I.26.                  

U članku 11.1. Zahtjev u poglavlju Posebna ponuda za kolokaciju na kraju petog odlomka dodaje se rečenica koja glasi:

„Ako na zatraženoj lokaciji glavnog razdjelnika HT koristi ili je najavljen VDSL vektoring, na predmetnoj lokaciji nije moguća fizička, udaljena ili virtualna kolokacija, te će HT odbiti takav zahtjev Operatora korisnika Standardne ponude za kolokacijom.“

I.27.                  

U članku 11.1. Zahtjev u poglavlju Posebna ponuda za kolokaciju u šestom i sedmom odlomku dodaje se nova alineja koja glasi:

ako se na lokaciji koristi ili je najavljen VDSL vektoring.

I.28.                  

U članku 22. Izmjena tehničkih parametara u desetom odlomku vrše se sljedeće izmjene:

dodaje se nova točka 1. koja glasi:

„Podatak da li će se na novoj lokaciji koristiti VDSL vektoring

Postojeće točke 1. do 11. postaju točke 2. do 12.

Nova točka 9. (dosadašnja 8.) mijenja se na način da sada glasi:

„tip kolokacije koju HT nudi na novoj lokaciji (prostor u kabinetu, unutrašnja kolokacija i sl.), ukoliko se na novoj lokaciji neće koristi VDSL vektoring;“

I.29.                  

U članku 22. Izmjena tehničkih parametara u jedanaestom odlomku s obzirom na izmjene definirane točkom I.28. ove odluke potrebno je uskladiti pozivanje na numeraciju iz odlomka deset.

I.30.                  

U članku 22. Izmjena tehničkih parametara u jedanaestom odlomku druga rečenica mijenja se na način da sada glasi:

HT će obavijestiti Operatore korisnike Standardne ponude nakon izrade projektne dokumentacije od strane HT-a, a kada Operator korisnik Standardne ponude iskaže interes da na lokaciji novog čvora montira kolokacijsku opremu, ukoliko se na lokaciji novog čvora neće koristiti VDSL vektoring.“

I.31.                  

U članku 22. Izmjena tehničkih parametara na kraju članka dodaje se rečenica koja glasi:

„HT će 3 mjeseca unaprijed obavijestiti Operatore korisnike (neovisno na kojoj točki pristupa su prisutni) o planiranom korištenju VDSL vektoringa na FTTC i FTTN lokacijama koje su puštene u rad. HT može započeti spajati Krajnje korisnike na tim FTTC i FTTN lokacijama putem VDSL vektoring tehnologije po isteku roka od 3 mjeseca računajući od datuma obavijesti operatorima korisnicima o planu uvođenja vektoringa na tim lokacijama.“

I.32.                  

U članku 27.5. Jedinstveni zahtjev za veleprodajne usluge Hrvatskog Telekoma d.d. potrebno je ažurirati Jedinstveni zahtjev za veleprodajne usluge Hrvatskog telekoma d.d. s obzirom na uvođenje VDSL vektoring tehnologije.

II. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke te s uklonjenim svim odredbama koje su protivne ugrađenim izmjenama.

III. U ostalim dijelovima Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ostaje nepromijenjena.

IV. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke početi primjenjivati Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 6. srpnja 2017. zaprimila dopis operatora Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT), u kojem HT podnosi zahtjev za pokretanje postupka izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (dalje: Standardna ponuda). HT postupak pokreće s ciljem uvođenja vektoring tehnologije u mrežu HT-a.

Prije podnošenja zahtjeva za pokretanjem postupka izmjene Standardne ponude, HT je proveo dva pilot projekta u kojima je testirana vektoring tehnologija. Prvi pilot projekt proveden je na samo jednoj lokaciji (Jordanovac u Zagrebu) te nisu zabilježeni nikakvi problemi prilikom testiranja vektoring funkcionalnosti. Kako bi se pokrili najvažniji scenariji koji su mogući u mreži dogovoren je i drugi pilot projekt koji je proveden na šest lokacija od kojih je HT odabrao tri lokacije, dok su operatori korisnici odabrali preostale tri lokacije. Rezultati oba pilota prezentirani su operatorima korisnicima te niti jedan operator nije prijavio smetnje kod krajnjih korisnika koje bi se moglo dovesti u vezu s uvođenjem vektoringa.

S obzirom na uspješnu provedu oba pilot projekta, HT pokreće postupak izmjene Standardne ponude te se predlažu izmjene koje su nužne kako bi se vektoring tehnologija mogla uspješno implementirati u mrežu HT-a.

Slijedom navedenog, predložene su izmjene Standardne ponude u točki I. izreke ove odluke.

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) odlučio kao u izreci ove odluke.

Sukladno članku 22. stavuk 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

 

 

Predsjednik Vijeća

 

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.