Pripremam raspravu
Javna rasprava - Izmjena analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 20. rujna 2017. 12:00
Datum zatvaranja rasprave: 05. listopada 2017. 12:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:                                                     PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

URBROJ:

Zagreb, 20. rujna 2017.

Na temelju članka 12.stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), u postupku izmjene analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 20. rujna 2017. donosi

ODLUKU

I. Mijenja se regulatorna obveza pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže određena trgovačkom društvima Hrvatski Telekom d.d., Zagreb VIPnet d.o.o., Zagreb i Tele2 d.o.o., Zagreb na način da se na stranici 38. dokumenta „Analiza tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži“koji dokument je pripadajući odluci od 30. ožujka 2015. (KLASA: UP/I-344-01/14-03/08 , URBROJ: 376-11-15-16) doda točka 5. koja glasi:

„5. obveza da omoguće drugim operatorima na zahtjev IP međupovezivanje sa svojim pokretnim mrežama najkasnije od 1. siječnja 2018. te objave uvjete IP međupovezivanja unutar standardne ponude operatora, sukladno dokumentu o Uvjetima IP međupovezivanja koji je privitak Odluke od 28. svibnja 2015. (KLASA: UP/I-344-01/15-03/04, URBROJ: 376-11-15-09), odnosno svim izmjena i dopuna navedenog dokumenta.

II. Mijenja se regulatorna obveza pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže određena trgovačkim društvima Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o., na način da se na stranici 40. dokumenta „Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži“ koji dokument je pripadajući odluci od 30. ožujka 2015. (KLASA: UP/I-344-01/14-03/08 , URBROJ: 376-11-15-16) dodaje novi odlomak koji glasi:

„Dodatno, HAKOM je operatorima pokretnih mreža nametnuo obvezu pružanja IP međupovezivanja najkasnije od 1. siječnja 2018. na zahtjev drugih operatora sukladno uvjetima IP međupovezivanja koji će biti doneseni u postupku ažuriranja dokumenta o Uvjetima IP međupovezivanja, a koji će uzeti u obzir specifičnosti IP međupovezivanja s pokretnim mrežama. Navedenom obvezom HAKOM želi osigurati ispunjavanje obveza iz članka 5. stavka 5. točke 2. ZEK-a prema kojoj HAKOM pridonosi razvoju unutarnjeg tržišta Europske unije, između ostalog, i poticanjem uspostave i razvoja transeuropskih mreža te međusobnog djelovanja (interoperabilnosti) sveeuropskih usluga i povezanosti između krajnjih korisnika usluga. Naime, niti s ekonomske, a niti s tehnološke strane, nije opravdano da svaki operator zasebno implementira svoje protokole za IP-IP međupovezivanje, jer u tom slučaju ne bi bila osigurana interoperabilnost između usluga i povezanosti krajnjih korisnika usluga različitih operatora na tržištu. HAKOM će stoga u suradnji s operatorima organizirati radionice na temu IP međupovezivanja s pokretnim mrežama čiji je cilj usuglašavanje uvjeta IP međupovezivanja s operatorima pokretnih mreža.“

III. U ostalim dijelovima dokument „Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži“ ostaje nepromijenjen.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom od 30. ožujka 2015. (KLASA: UP/I-344-01/14-03/08 , URBROJ: 376-11-15-16) na

tržištu veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, trgovačkim društvima Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Vipnet d.o.o., Zagreb i Tele2 d.o.o., Zagreb određena je regulatorna obveza pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže u dijelu koji se odnosi na pristup u svrhu međupovezivanja.

U 2015., na temelju zaključaka s održanih radionica na temu IP međupovezivanja čiji je cilj bio usuglašavanje uvjeta IP međupovezivanja između operatora i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM), izrađen je dokument o „Uvjetima IP međupovezivanja“ (dalje: Dokument) kojim su se definirali SIP/SDP standardi koji se u svrhu IP međupovezivanja za javnu govornu uslugu, kao i s njom povezane usluge, koriste između operatora nepokretne mreže u Republici Hrvatskoj.

Isti je dokument privitak Odluke od 28. svibnja 2015. (KLASA: UP/I-344-01/15-03/04, URBROJ: 376-11-15-09), koja je izmijenjena Odlukom od 3. veljače 2017. (KLASA:UP/I-344-01/15-03/04; URBROJ: 376-11-17-1).

Kako je obveza IP međupovezivanja po gore navedenim Odlukama bila propisana samo operatorima nepokretnih mreža, HAKOM je pokrenuo postupak izmjene Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, s ciljem određivanja regulatorne obveze IP međupovezivanja i operatorima pokretnih mreža najkasnije od 1. siječnja 2018., koja se potreba ukazala zbog povezivanja svih mreža, a što je istaknuto i u komentarima operatora iznesenim u postupku javne rasprave prilikom donošenja Odluke od 3. veljače 2017 (KLASA:UP/I-344-01/15-03/04; URBROJ: 376-11-17-1).

U cilju zadovoljenja pravnog temelja za nametanje regulatorne obveze pružanja IP međupovezivanja od strane pokretnih operatora zainteresiranim stranama, HAKOM je pokrenuo postupak izmjene analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži.

Izmjene predmetne analize odnose se stoga na obvezu određivanja obveze IP međupovezivanja operatorima pokretnih mreža najkasnije od 1. siječnja 2018. sukladno uvjetima iz Dokumenta, a koji će biti ažuriran na način da obuhvaća i sve specifičnosti IP međupovezivanja s operatorima pokretnih mreža. Naime, kako su u proteklim godinama operatori nepokretnih mreža prešli međusobno na IP međupovezivanje, dok su s operatorima pokretnih mreža zadržali TDM međupovezivanje, iskazana je potrebna za potpunim prelaskom na IP međupovezivanje i s operatorima pokretnih mreža u svrhu smanjenja troškova mreže, obzirom da je održavanje paralelnog IP i TDM međupovezivanja dodatan trošak za operatore u odnosu na potpuno IP međupovezivanje sa svim operatorima.

Navedenim određenjem HAKOM je želio osigurati ispunjavanje obveza iz članka 5. stavka 5. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) prema kojoj HAKOM pridonosi razvoju unutarnjeg tržišta Europske unije, između ostalog, i poticanjem uspostave i razvoja transeuropskih mreža te međusobnog djelovanja (interoperabilnosti) sveeuropskih usluga i povezanosti između krajnjih korisnika usluga. Naime, niti s ekonomske, a niti s tehnološke strane, nije opravdano da svaki operator zasebno implementira svoje protokole za IP-IP međupovezivanje, jer u tom slučaju ne bi bila osigurana interoperabilnost između usluga i povezanosti krajnjih korisnika usluga različitih operatora na tržištu.

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka odluke.

 

 

                  Predsjednik Vijeća

 

 

 

 

 

dr. sc. Dražen Lučić

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.