Pripremam raspravu
Javna rasprava - Izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 11. listopada 2017. 13:05
Datum zatvaranja rasprave: 27. listopada 2017. 12:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/17-05/05

URBROJ: 376-11-17-3

Zagreb, 11. listopada 2017.

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 11. listopada 2017. donijelo

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, određuju se izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije kako slijedi:

I.1.                        

U članku 3 Cijene usluge najma korisničke linije iza trećeg odlomka dodaje se tekst koji glasi:

Ukoliko Operator korisnik uslugu najma korisničke linije koristi u kombinaciji s veleprodajnim širokopojasnim pristupom za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s, mjesečna naknada za WLR uslugu uvećava se za dodatnu naknadu koja se određuje prema sljedećoj formuli:

Dodatna naknada =

(NBSA naknada za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s + naknada za PVC VoIP od 256 kbit/s) – (WLR naknada + BSA naknada + naknada prosječnih dodatnih minuta originacije po prosječnoj cijeni peak/off peak).

Sve naknade odnose se na pristup na Ethernet razini. U slučaju promjene nekog od ulaznih parametara HT je dužan o istome obavijestiti HAKOM i operatore korisnike minimalno 45 dana prije početka primjene novog iznosa dodatne naknade.“

I.2.                        

U Dodatku 3 WLR cjenik definirati dodatnu naknadu koja se plaća ukoliko Operator korisnik uslugu najma korisničke linije koristi u kombinaciji s veleprodajnim širokopojasnim pristupom za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s.

II. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke.

III. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je ukloniti sve odredbe koje su protivne odredbama iz točke I. izreke ove odluke. U ostalim dijelovima Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije ostaje nepromijenjena.

IV. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke početi primjenjivati Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 2. listopada 2017. zaprimila dopis operatora Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT), u kojem HT obavještava HAKOM o odustajanju od najavljenog i dopuštenog povećanja cijene za veleprodajnu uslugu najma korisničke linije (dalje: WLR) koje je trebalo stupiti na snagu 1. siječnja 2018. Dodatno, HT u svome dopisu navodi kako će zbog odustajanja od povećanja cijene WLR-a doći do određenih nelogičnosti u pogledu primjene cijena veleprodajnih usluga putem kojih Operatori korisnici mogu ostvariti veleprodajni širokopojasni pristup u kombinaciji s govornom uslugom te se traži rješenje za nastali problem.

HT nelogičnosti vidi u činjenici da je kombinacija WLR usluge i usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje: BSA) za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s značajno jeftinija od kombinacije usluga veleprodajnog širokopojasnog pristupa za brzine veće ili jednake 30 Mbit/s kada krajnji korisnik ostvaruje osnovni pristup mreži putem usluge operatora korisnika (dalje: NBSA usluga) i dodatnog virtualnog kanala za VoIP (dalje: VoIP PVC).

Ocjenjujući zahtjev HT-a, utvrđeno je sljedeće.

HAKOM je odlukom od 14. rujna 2016. (KLASA: UP/I-344-01/16-05/11, URBROJ: 376-11/16-10) definirao različitu cijenu NBSA usluge ovisno o tome uzima li Operator korisnik pristupnu brzinu manju od 30 Mbit/s ili je ista veća ili jednaka 30 Mbit/s, a sve kako bi se poticalo ulaganje u infrastrukturu koja omogućava velike pristupne brzine, a što je u konačnici i u skladu s cijevima Digitalne Agende 2020. Prilikom definiranja naknade za NBSA uslugu za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s, HAKOM je vodio računa da kombinacija WLR i BSA usluge za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s, kod koje WLR usluga ne uzima u obzir ulaganja u infrastrukturu, ne bude jeftinija od kombinacije NBSA usluge za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s kod koje je uzeta u obzir potreba za ulaganjem u pristupnu infrastrukturu kako bi se te brzine omogućile i VoIP PVC-a.

Zbog novonastalih okolnosti uslijed kojih neće doći do povećanja WLR cijene, pojavljuje se nelogičnost niže cijene za kombinaciju WLR i BSA usluge za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s u odnosu na NBSA naknadu za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s u kombinaciji s VoIP PVC-om. Kako bi se otklonila navedena nelogičnost te nastavilo poticati ulaganje u infrastrukturu koja omogućava velike brzine pristupa, HAKOM na javnu raspravu stavlja izmjenu Standardne ponude za WLR na način da se uvodi dodatna naknada kada se WLR usluga koristi u kombinaciji s BSA uslugom za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s.

Imajući u vidu sve navedeno, HAKOM temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 58. stavka 3. ZEK-a, na javnu raspravu daje prijedlog odluke o izmjeni Standardne ponude za uslugu najma korisničke linije, kojom se uvođenjem dodatne naknade cijena korištenja WLR usluge u kombinaciji s BSA uslugom za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s izjednačava s cijenom korištenja NBSA usluge za pristupne brzine veće ili jednake 30 Mbit/s i VoIP PVC-om od 256 kbit/s, kako je to opisano u točkama I.1. i I.2. izreke.

Cijena WLR usluge kada se koristi s BSA uslugom za pristupne brzine manje od 30 Mbit/s ostaje nepromijenjena, odnosno u tom slučaju se ista ne uvećava za dodatnu naknadu iz točke I. ove odluke.

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

 

 

Predsjednik Vijeća

 

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.