Pripremam raspravu
Javna rasprava - Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 11. listopada 2017. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 27. listopada 2017. 15:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA

Zagreb, rujan 2017.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje propisa za provedbu ZEK-a, čije donošenje je u nadležnosti HAKOM-a sukladno ZEK-u.

Stupanjem na snagu posljednjih izmjena ZEK-a (NN br. 72/17; ZID ZEK), pojedine odredbe ZEK-a su izmijenjene, što posljedično utječe i na odredbe određenih trenutno važećih podzakonskih propisa.

U tom smislu, HAKOM je ocijenio osnovanim staviti izvan snage Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09) donesen je temeljem ovlasti propisane člankom 24. stavkom 8. ZEK-a (NN br. 73/08), sada 24. stavak 6. ZEK-a, kojim je propisana ovlast HAKOM-a za donošenje pravilnika kojima će se pobliže propisati tehnički, uporabni i drugi uvjeti za određene vrste elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Navedeni Pravilnik primjenjuje se pri planiranju, projektiranju, gradnji, rekonstrukciji, dogradnji, uporabi i održavanju elektroničkih komunikacijskih mreža poslovnih zgrada, stambenih zgrada i poslovno-stambenih zgrada, s pripadajućom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom te kabelske kanalizacije za pristupne vodove tih zgrada.

Međutim, ZID ZEK-om su nadodani novi članci 24.a. i 24.b., koji uređuju obveze investitora zgrade vezano uz fizičku infrastrukturu unutar zgrade i pristup navedenoj infrastrukturi, slijedom čega je ocijenjeno osnovanim staviti izvan snage Pravilnik.

Naime, člancima 24.a. i 24.b. ZID ZEK-a, prenosi se dio odredbi Direktive 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, koje se odnose na fizičku infrastrukturu unutar zgrada (članak 8.) te pristup toj infrastrukturi (članak 9.). Pravilnik također sadrži odredbe kojima se propisuju tehnički uvjeti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu (EKMI) unutar zgrada kao i uvjete pristupa EKMI zgrada. Međutim, kako se odredbe Pravilnika značajno sadržajno i terminološki razlikuju od odredbi članaka 24.a. i 24b. ZID ZEK-a, potrebno je Pravilnik staviti izvan snage, kako bi se izbjegle eventualne proturječnosti u primjeni.

Tehnički detalji o fizičkoj infrastrukturi unutar zgrada i pristupnoj točci iz članka 24.a ZID ZEK-a će se, po potrebi, pobliže urediti novim pravilnikom.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 24. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (»Narodne novine« broj 155/09).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA: 011-02/17-02/05

URBROJ: 376-04-17-1

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.