Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 11. listopada 2017. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 27. listopada 2017. 15:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Zagreb, rujan 2017.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje propisa za provedbu ZEK-a, čije donošenje je u nadležnosti HAKOM-a sukladno ZEK-u.

Stupanjem na snagu posljednjih izmjena ZEK-a (NN br. 72/17; ZID ZEK), pojedine odredbe ZEK-a su izmijenjene, što posljedično utječe i na odredbe određenih trenutno važećih podzakonskih propisa.

U tom smislu, HAKOM je ocijenio osnovanim donijeti izmjene Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12-ispravak i 97/14).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik) donesen je temeljem ovlasti propisane člankom 82. stavkom 4. ZEK-a i njime su propisani temeljni uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra te postupak izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

ZID ZEK-om izmijenjena je odredba članka 92. koja se odnosi na prijenos i davanje u najam radiofrekvencijskog spektra, slijedom čega je odredbe Pravilnika bilo nužno uskladiti s izmjenama navedenog članka. U bitnome, osnovna izmjena je u načinu davanja u najam RF spektra, za koji više nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost HAKOM-a. U tom smislu, Pravilnikom je detaljnije uređen način kako postupak prijenosa tako i davanja u najam RF spektra (članak 3. i članak 4.).

Dodatno, Pravilnikom je uređen način uporabe RF spektra bez dozvole, odnosno temeljem odobrenja, u skladu s odredbama članka 86. te je tako propisan način podnošenja zahtjeva te uvjeti dodjele i uporabe tako dodijeljenog RF spektra (članak 7.).

Dodatno, jasnije su uređeni uvjeti dodjele i uporabe RF spektra za pojedine vrste dozvola (članak 1.).

Predviđena je mogućnost izmjene uvjeta dodjele i uporabe RF spektra iz razloga usklađivanja s mjerodavnim odlukama i propisima donesenim na razini Europske unije i/ili međunarodnoj razini (članak 5.).

Odredba koja se tiče produljenja dozvola za uporabu RF spektra je dodatno usklađena s člankom 91.1. na način da je jasno naznačeno za koje dozvole je moguće tražiti produljenje i koje podatke je potrebno dostaviti u zahtjevu (članak 6.).

Izmjene članka 13. odnose se na uređivanje načina dostave tehničke dokumentacije prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, obzirom da je propušteno bilo omogućiti dostavu iste i pisanim putem, a koja izmjena se pokazala nužnim uzevši u obzir nemogućnost dostave dokumentacije isključivo u elektroničkom obliku zbog tehničkih karakteristika. Isto tako, dodatno su pojašnjene pojedine odredbe koje propisuju izgled tehničke dokumentacije (članak 8.). U skladu s navedenim izmjenama izmijenjeni su i obrasci dozvola iz Dodatka 2. Precizirano je da je tehnička dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi propisana posebnim pravilnikom kojim se uređuje područje amaterskih radijskih komunikacija (članak 9.).

Dodatno, uređen je postupak izmjene parametara radijske postaje u odnosu na postojeću dozvolu na način da je specificirano da je za korištenje izmijenjenih parametara potrebno prethodno odobrenje HAKOM-a (članak 10.).

Ostale izmjene odnose se na izmjene uočenih pogrešaka u pisanju.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 84. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14; dalje: Pravilnik) u članku 2. stavku 2., iza broja 89. briše se zarez i dodaje se slovo „i“, a riječi „i 92.“ se brišu.

U stavku 4. na kraju točke 5. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 6. koja glasi:

„6. druge obveze ovisno o dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru koje se odnose na kvalitetu usluge ili tehničke parametre mreže.“

Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„(5)Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra koji se određuju u dozvolama izdanim prema postupku iz članka 88. Zakona obuhvaćaju sljedeće:

1.dodijeljeni radiofrekvencijski spektar,

2.rok valjanosti dozvole,

3.vrstu radiokomunikacijske službe,

4.druge podatke ovisno o vrsti radiokomunikacijske službe.“

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. brišu se riječi „iz članka 82.a Zakona“.

U stavku 4. riječ „elektromagnetsko“ zamjenjuje se riječju „elektromagnetskog“.

Članak 3.

Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi:

„Prijenos radiofrekvencijskog spektra“

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Članak 5.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i osoba na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas dodijeljen tom dozvolom, zajednički podnose Agenciji pisani zahtjev za davanje suglasnosti za prijenos dijela ili cijelog radiofrekvencijskog pojasa dodijeljenog tom dozvolom.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka ne može se podnijeti ako je u tijeku postupak izmjene uvjeta dodjele i uporabe iz dozvole za koju se podnosi zahtjev.

(3) Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaze da osoba na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas ispunjava uvjete dodjele i uporabe određene dozvolom za koju se podnosi zahtjev.

(4) Agencija može, ukoliko ocijeni potrebnim, zatražiti dopunu zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

(5) U slučaju da u trenutno podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka postoje dospjele, a nepodmirene financijske obveze temeljem dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se podnosi zahtjev, Agencija će pozvati podnositelje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka da u roku od 15 dana podmire dugovanja.

(6) Na druga pitanja vezano uz prijenos radiofrekvencijskog pojasa primjenjuju se odredbe članka 92. Zakona.“

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se naslov „Najam radiofrekvencijskog spektra“ i novi članak 5.a. koji glasi:

 Članak 5.a.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra može dati u najam cijeli ili dio radiofrekvencijskog pojasa dodijeljenog tom dozvolom.

(2) U slučaju davanja u najam radiofrekvencijskog pojasa, nositelj dozvole obvezan je o tome bez odgode dostaviti Agenciji pisanu obavijest koja mora sadržavati sljedeće:

- broj dozvole

- podatke o najmoprimcu

- podatak o radiofrekvencijskom pojasu koji se daje u najam

- zemljopisno područje koje će koristiti najmoprimac

- trajanje najma.

(3) Uz obavijest iz stavka 3. ovog članka, nositelj dozvole obvezan je dostaviti Agenciji ugovor o najmu radiofrekvencijskog pojasa.“

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Agencija može donijeti odluku o izmjeni uvjeta uporabe određenim u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanim na temelju postupaka propisanih člankom 88., 88a., 89, 90. i 92. ZEK-a, u sljedećim slučajevima:

1.    ako je propisani postupak usklađivanja uporabe radiofrekvencijskog spektra na međunarodnoj razini završio s negativnim ishodom ili uz izmjenu uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra,

2.    ako su prije isteka roka valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra nužne izmjene Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra, planova dodjele radijskih frekvencija ili baza radiofrekvencijskog spektra, u svrhu usklađivanja uporabe radijskih frekvencija razini Europske unije i međunarodnoj razini,

3.    radi usklađivanja s mjerodavnim odlukama i propisima donesenim na razini Europske unije i/ili međunarodnoj razini,

4.    radi smanjenja razine smetnji koje ugrožavaju rad radiokomunikacijskih službi ili drugih službi iz članka 9. Pravilnika,

5.    radi ostvarivanja djelotvornije uporabe radiofrekvencijskog spektra,

6.    radi zaštite ljudi od elektromagnetskog zračenja.“

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi radiofrekvencijskog spektra“ dodaju se riječi „dodijeljenih sukladno članku 88.a, 89. ili 90. Zakona“

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati razloge zbog kojih se traži produljenje i rok za koji se traži produljenje.“

Dosadašnji stavci 2.-6. postaju stavci 3.-7.

Članak 7.

Iza članka 9. dodaje se naslov „Odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra“ i novi članak 9.a. koji glasi:

 Članak 9.a.

„(1) Radiofrekvencijski pojas koji je Tablicom namjene određen isključivo za vojnu uporabu, imaju pravo koristiti Oružane snage Republike Hrvatske, bez pribavljanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) O uporabi radiofrekvencijskog pojasa iz stavka 1. ovog članka Oružane snage Republike Hrvatske obvezne su na zahtjev Agencije dostaviti pisano izvješće o uporabi.

(3) Radiofrekvencijski pojas koji je Tablicom namjene određen za civilnu i/ili vojnu uporabu imaju pravo koristiti Oružane snage Republike Hrvatske, policija, sigurnosno-obavještajne agencije, tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu te hitne službe, bez pribavljanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(4) Za uporabu radiofrekvencijskog pojasa iz stavka 3. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje Agencije.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se Agenciji na propisanom obrascu u pisanom obliku, a Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, zaprimati zahtjev i elektroničkim putem.

(6) Obrasce zahtjeva iz stavka 5. ovog članka Agencija objavljuje u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama, a može ih objaviti i na drugi prikladan i javno dostupan način.

(7) Uz zahtjev iz stavka 5. ovog članka Agenciji se obvezno dostavlja i odgovarajuća dokumentacija propisana u člancima 13. i 14. Pravilnika.

(8) Odobrenjem će biti propisani uvjeti dodjele i uporabe iz članka 2. stavka 5. ovog Pravilnika.“

Članak 8.

U članku 13. stavku 3. iza riječi „pisanom“ dodaju se riječi „ili elektroničkom“.

U stavku 4. iza riječi „dostavlja se u“ dodaju se riječi „pisanom ili“.

U stavku 5. točka 3. mijenja se i glasi:

„(3) geodetske podloge (naziv lokacija, zemljopisne odrednice lokacija u sfernim koordinatama (λ,φ) ili Gauss-Krugerovim koordinatama (x,y), uz najveću pogrješku od  25 m, ili zemljopisne odrednice u HTRS sustavu ili WGS84 sustavu izmjerene GPS uređajem, s naznačenim sustavom u kojem su dostavljene zemljopisne odrednice i naznačenom mjernom pogrješkom, te nadmorska  visina  lokacija i  zemljopisni položaj lokacija, ucrtan na zemljovidu prikladnog mjerila),“

U stavku 7. riječi „u zrakoplovnoj i pomorskoj službi“ zamjenjuju se riječima „u frekvencijskom području iznad 1 GHz“.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

„(8) Tehnička dokumentacija za mikrovalnu vezu mora sadržavati sljedeće:

1.      opis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.). U slučaju mikrovalnih veza koje se ostvaruju bez optičke vidljivosti, potrebno je navesti koji tip prepreke narušava optičku vidljivost,

2.      geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1:5000 ili 1:25000 ili digitalnoj ortofoto karti,

3.      izjava projektanta da se projektiranje temelji na prethodno obavljenom pregledu odašiljačke i prijamne lokacije, te da je realizacija mikrovalne veze moguća,

4.      grafički prikaz profila radijske trase s ucrtanom radijskom trasom i Fresnelovim elipsoidom za standardnu i refraktivnu atmosferu, profil terena na radijskoj trasi s uključenim građevinama u naseljenim područjima u zoni mogućeg djelovanja na Fresnelov elipsoid (raster profila od najviše 100 m, pri čemu na udaljenosti do 1 km od krajnjih točaka mora biti manji od 100 m), tablični brojčani ispis trase radijskog koridora ili izjava projektanta o slobodnoj Fresnelovoj zoni za standardnu i refraktivnu atmosferu. Iznimno za mikrovalne veze bez optičke vidljivosti, grafički prikaz profila radijske trase mora imati ucrtane prepreke koje ulaze u Fresnelov elipsoid ili tlocrtni prikaz radijske trase s ucrtanim preprekama na kojima je predviđen ogib ili refleksija radijske zrake,

5.      tlocrt i bokocrt ili fotografiju objekta na koji se postavlja antenski sustav, zajedno s ucrtanim planiranim smještajem antenskog sustava,

6.      opis zahtijevanih tehničkih  značajki uređaja i pripadajuće opreme,  pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze, i značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja,

7.      proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage te prikaz proračuna usmjerene radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i ostvarene kakvoće, raspoloživosti i pouzdanosti sustava. U slučaju mikrovalnih veza koje se ostvaruju bez optičke vidljivosti, proračun veze treba sadržavati i očekivane vrijednosti dodatnih gušenja koja se javljaju uslijed prepreke na trasi, ogiba ili refleksije,

8.      zahtijevano frekvencijsko područje, s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala).“

U stavku 9. točka 2. mijenja se i glasi:

„2. geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1: 5000 ili 1:25000 ili digitalnoj ortofoto karti,“

Članak 9.

U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi:

„(5) Iznimno, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi propisana je posebnim pravilnikom kojim se uređuje područje amaterskih radijskih komunikacija.“

Članak 10.

U članku 40. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Nositelj dozvole može podnijeti prijavu za izmjenu parametara radijske postaje u odnosu na postojeću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji izdanu prema članku 88.a, 89. ili 90. Zakona.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

„(4) Ukoliko zahtjev za izmjenu parametara iz stavaka 3. ovog članka ocijeni opravdanim, Agencija će nositelju dozvole izdati odobrenje za izmjenu parametara, nakon čega nositelj dozvole može pustiti u rad radijsku postaju prema izmijenjenim parametrima.“

Dosadašnji stavak 4. se briše.

Članak 11.

U članku 41. točki 3. riječ „ispunjavanje“ zamjenjuje se riječju „ispunjavanja“.

Članak 12.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi:

„Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija“

U članku 43. stavku 1. riječ „ispunjavanje“ zamjenjuje se riječju „ispunjavanja“.

U stavku 4. riječ „komunikacija“ zamjenjuje se riječju „medija“.

Članak 13.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi:

„Način obavljanja tehničkog pregleda uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i ispunjavanja uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija“

U članku 44. stavku 8. riječi „stavka 7.“ zamjenjuju se riječima „stavka 6.“.

U stavku 9. riječi „stavka 8.“ zamjenjuju se riječima „stavka 6.“.

Članak 14.

U članku 45. stavku 2. iza riječi „Tehničkim“ briše se riječ „se“.

Članak 15.

U članku 56. točki 4. riječ „posjedovanju“ zamjenjuje se riječju „posjedovanje“.

Članak 16.

U Dodatku 2. mijenjaju se sljedeći obrasci dozvola:

-          Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju

-          Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju

-          Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA NEPOKRETNU RADIJSKU POSTAJU

Broj NP-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija odilja

 

2.2.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

URAJ

3.1.

Proizv i tip uređaja

 

3.2.

Nazivna snaga i dopuštena snaga odilja (W)

 

3.3.

Vrsta emisije

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina (°, min, s)

 

4.3.

Nadmorska visina (m)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Najva efektivna izračena snaga - ERP (dBW)

 

5.2.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

5.3.

Najva efektivna visina i pripadaji kut (m, °)

 

5.4.

Glavni smjer zračenja (°)

 

5.5.

Elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

5.6.

Dobitak antenskog sustava (dBd)

 

5.7.

Vrsta antene i polarizacija

 

5.8.

Kôd dijagrama zračenja (horizontalni/vertikalni)

 

6.

NAPOMENE

6.1.

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.                                                  

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

Obrazac HAKOM-OB-D03-NP

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA POKRETNU RADIJSKU POSTAJU

Broj PK-

1.

NOSITELJ DOZVOLE

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija odilja

 

2.2.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

URAJ

3.1.

Snaga odilja

 

3.2.

Vrsta emisije

 

3.3.

Broj uraja za koje vrijedi dozvola

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Podrje uporabe

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina središta podrja pokrivanja

 

4.3.

Polumjer podrja pokrivanja (km)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Dobitak (dBd)

 

5.2.

Vrsta antene

 

5.3.

Polarizacija

 

6.

NAPOMENE

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.                                                  

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

Obrazac HAKOM-OB-D04-PK

REPUBLIKA                      HRVATSKA

   REPUBLIC                 OF CROATIA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

CROATIAN REGULATORY AUTHORITY FOR NETWORK INDUSTRIES

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU

SHIP STATION LICENCE / LICENCE DE STATION DE NAVIRE / LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO

Broj/No. PL-                                     .

Naziv plovila ili registracijska oznaka

Name of the ship or registration mark

Pozivna oznaka ili druga oznaka prepoznavanja

Call sign or other identification

Kategorija službe i korespondencije

Public correspondence category

 

 

 

Nositelj dozvole / Licence holder

Naziv / Ime i prezime

Name

 

OIB

Personal identification number

 

Selektivni pozivni broj / Selective call No.

Satelitski identifikacijski broj /Satellite ID

SSFC

MMSI/DSC

 

 

 

ODAŠILJAČI

Transmitters

Broj uređaja

Number of transmitters

Frekvencijska područja ili dodijeljene frekvencije

Frequency bands or assigned frequencies

MF/HF

 

VHF

 

VHF

prijenosni (portable)

VHF

zračni (air)

UHF

 

EPIRB

B

E

SART

 

AIS

 

RADAR

S

X

SATELLITE

Inmarsat C

Ostali (others)

 

Ostali odašiljači

(Other transmitters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI UREĐAJI

Other equipment

 

Oznaka prethodne dozvole

Reference to previous licence

 

NAPOMENE / REMARKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi do otpisa plovila.

 

Potpis ovlaštene osobe:

 

 

License will be expired by dismantling of ship.

 

Authentication:

 

 

 

M.P.

 

 

 

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)

 

(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

 

 

 

 

 

 

Obrazac HAKOM-OB-D05-PL

Obrazac HAKOM-OB-D05-PL

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.