Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 11. listopada 2017. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 27. listopada 2017. 15:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

Zagreb, rujan 2017.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje propisa za provedbu ZEK-a, čije donošenje je u nadležnosti HAKOM-a sukladno ZEK-u.

Na temelju dosadašnje prakse, HAKOM je uočio nejasnoće i nedorečenosti postojećeg Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama (NN br. 45/12 i 97/14, dalje: Pravilnik). Također, Hrvatski radioamaterski savez (dalje: HRS) je predložio određene izmjene u svezi uporabe određenih radiofrekvencijskih pojaseva.

U tom smislu, HAKOM je ocijenio osnovanim donijeti izmjene Pravilnika.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Pravilnik je donesen temeljem ovlasti propisane člankom 82.a stavkom 5. ZEK-a i njime su propisani podrobniji uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme.

U cilju podrobnijeg opisa djelovanja radioamaterskih klubova, dodana je definicija radioamaterskog kluba u članku 2.

U suradnji s HRS-om, u članku 4. je dodatno propisano za koje je postaje je potrebna suglasnost HRS-a.

U članku 13. je dodatno pojašnjeno privremeno postavljanje radioamaterske postaje.

U Dodatku 1, Tablici 1., dodani su, u dogovoru s HRS-om, određeni frekvencijski pojasevi uz osnovna ograničenja (2 MHz, 5 kHz, 14 MHz), uz izmjenu odgovarajućih napomena.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (NN br. 45/12 i 97/14; dalje: Pravilnik) u članku 2. na kraju točke 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

„4. radioamaterski klub: udruga radioamatera registrirana u skladu s propisima RH.“

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

„3. amaterski repetitor ili digipitor koji postavlja Savez ili klub, na temelju plana koji se dostavlja Agenciji ili uz prethodnu pisanu suglasnost Saveza,“

U stavku 3. na kraju točke 5. zarez se zamjenjuje točkom i dodaje se nova rečenica koja glasi:

 „Za postavljanje ove postaje klub treba dobiti prethodnu suglasnost Saveza,“

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. iza riječi „mjeseca“ dodaje se riječ „neprekidno“.

Članak 4.

U Dodatku 1., poglavlju 1., Tablica 1. mijenja se i glasi:

TABLICA 1.

Razred

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina pojasa

A

135,7 – 137,8 kHz

4

S

1

200 Hz

472 – 479 kHz

4*

S

1

200 Hz

1810 – 1850kHz

 

 Pex

1500

2.7 kHz

1850-2000 kHz

6

S

1000

2.7 kHz

3500 – 3800 kHz

 

P

1500

2.7 kHz

5351,5 - 5366,5 kHz

7

S

15

7000 – 7100 kHz

1

Pex

1500

7100 – 7200 kHz

1

S

1500

10 100 – 10 150 kHz

3

S

250

2.7 kHz

14 000 – 14 250 kHz

1

Pex

1500

14 250 – 14 350 kHz

 

Pex

1500

18 068 – 18 168 kHz

1

Pex

1500

21 000 – 21 450 kHz

1

Pex

1500

24 890 – 24 990 kHz

1

Pex

1500

28 000 – 29 700 kHz

1

Pex

1500

6.0 kHz

50 000 – 51 900 kHz

 

S

100

12.0 kHz

70 000 – 70 450 kHz

 

S

10

12.0 kHz

144 – 146 MHz

1

Pex

1500

20.0 kHz

Razred

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala

A

430 – 440 MHz

2, 5

Pex

1500

2 MHz / 7 MHz

1240 – 1300 MHz

1*, 5

S

1500

2 MHz / 7 MHz / 18 MHz

2300 – 2400 MHz

 5

S

150

10 MHz / 20 MHz

2400 – 2450 MHz

1, 2, 5

S

10 MHz / 20 MHz

3400 – 3410 MHz

 5

S

10 MHz

5650 – 5850 MHz

1*, 5

S

10 MHz / 20 MHz

10 – 10,45 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

10,45 – 10,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

24 – 24,05 GHz

1

Pex

 

24,05 – 24,25 GHz

2, 5

S

10 MHz / 20 MHz

47 – 47,2 GHz

1

Pex

 

76 – 77,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

77,5 – 78 GHz

 5

P

10 MHz / 20 MHz

78 – 81 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

122,25 – 123 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

134 – 136 GHZ

 5

Pex

10 MHz / 20 MHz

136 – 141 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

241 – 248 GHz

1

S

 

248 – 250 GHz

1

Pex

 

Razred

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala

P

3500 – 3800 kHz

7000 – 7200 kHz

14040 – 14150 i 14280 - 14350

21000 - 21450 kHz

 

P

100

2.7 kHz

28000 - 29700 kHz

 

P

100

6.0 kHz

144 – 146 MHz

1

Pex

100

20.0 kHz

430 – 440 MHz

2, 5

Pex

2 MHz / 7 MHz

1240 – 1300 MHz

1*, 5

S

2 MHz / 7 MHz / 18 MHz

2300 – 2400 MHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

2400 – 2450 MHz

1, 2, 5

S

10 MHz / 20 MHz

5650 – 5850 MHz

1*, 5

S

10 MHz / 20 MHz

10 – 10,45 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

10,45 – 10,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

24 – 24,05 GHz

1, 5

Pex

10 MHz / 20 MHz

24,05 – 24,25 GHz

2

S

 

47 – 47,2 GHz

1

Pex

 

76 –77,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

77,5 – 78 GHz

 5

P

10 MHz / 20 MHz

78 – 81 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

122,25 – 123 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

134 – 136 GHZ

 5

Pex

10 MHz / 20 MHz

136 – 141 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

241 – 248 GHz

1

S

 

248 – 250 GHz

1

Pex

 

U poglavlju 2., Napomeni 5, točka 2. mijenja se i glasi:

„- 18 MHz i 20 MHz – odnosi se na frekvencijsko ili kvadraturno modulirani prijenos.“

U poglavlju 2., iza Napomene 5 dodaju se nove Napomene 6 i 7 koje glase:

„Napomena 6:

U frekvencijskom području 1850 - 2000 kHz najveća srednja snaga odašiljača iznosi 1000  W.

Napomena 7:

U frekvencijskom području 5351,5 - 5366,5 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP –Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 15 W.“

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.