Pripremam raspravu
Javna rasprava - Postupak izmjene uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-01/11
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 18. srpnja 2018. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 02. kolovoza 2018. 13:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-05/18-01/3751

URBROJ: 376-03-18-2

Zagreb,

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 91a. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), u postupku izmjene uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF–DTV-01/11, izdane trgovačkim društvima HP Produkcija d.o.o., Branimirova 4, Zagreb, Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb i HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  na sjednici održanoj _______  donosi

ODLUKU

I. Mijenjaju se uvjeti uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-01/11, na način da se Tablica 1. iz točke 5. dozvole mijenja i glasi:

Digitalna regija

Kanal u mreži za multipleks MUX C

Kanal u mreži za multipleks MUX E

D1

38[1]

51(56) [1][3]

D2

38[1] / 28[2]

26

D3

28[2]

53[2]

D4

28[2]

53[2]

D5

57

39

D6

36

34

D7

21

45

D8

23

41

D9

22

21 (45)[4]

NAPOMENE:

[1]U istoj SFN mreži pokriva se digitalna regija D1 i istočni dio digitalne regije D2

[2]U istoj SFN mreži pokrivaju se digitalne regije D4, D3, i zapadni dio digitalne regije D2

[3]Trenutno nije moguće koristiti kanal K-51 već se do obavijesti HAKOM-a omogućava korištenje privremenog zamjenskog kanala K-56.

[4]Trenutno nije moguće koristiti kanal K-21 već se do obavijesti HAKOM-a omogućava korištenje privremenog zamjenskog kanala K-45.

II. U ostalim dijelovima dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-01/11 ostaje neizmijenjena.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 4. srpnja 2018. zahtjev društva Odašiljači i veze d.o.o. (dalje: OiV), za proširenjem dozvole br. RF-DTV-01/11 s novom radijskom postajom Psunj te posljedično zahtjev za izdavanjem odobrenja za rad navedene radijske postaje s novim parametrima, a sve u svrhu ostvarenja dodatnog pokrivanja sa signalima MUX C i MUX E mreže. Kao privitak zahtjevu OiV je dostavio idejni projekt Ip 384/18-rk radijske postaje Psunj.

HAKOM je utvrdio kako je u predmetnom slučaju riječ o zahtjevu za izmjenom uvjeta uporabe dozvole br. RF-DTV-01/11, obzirom da proširenje dozvole s novom radijskom postajom Psunj posljedično dovodi do izmjene rasporeda kanala koji je određen u točki 5. dozvole za digitalnu regiju D2.

Naime, prema dozvoli RF-DTV-01/11 (mijenjana odlukama od 21. ožujka 2012., 4. srpnja 2012., 17. lipnja 2013. i 29. studenog 2013.), predviđeno je korištenje sljedećih kanala:

• U zapadnom dijelu digitalne regije D2 predviđeno je emitiranje signala MUX C na kanalu K-28;

• U regiji D2 predviđeno je emitiranje signala MUX E na kanalu K-51 uz privremeno korištenje kanala K-56.

Iz projekta koji je dostavio OiV, proizlazi da OiV planira proširenje mreže na objektu Psunj ugradnjom opreme na kanalima K-28 i K-26, pri čemu dozvolom nije uređena mogućnost korištenja kanala K26.

Stoga, HAKOM je ocijenio kako je radi proširenja MUX C i MUX E mreže, što dovodi i do kvalitetnijeg pokrivanja konzumnog područja te bolje usluge za krajnje korisnike, osnovano izmijeniti dozvolu na način da se odobri zamjena kanala u digitalnoj regiji D2, odnosno da se kanali K-51 i K-56, na kojima su parametri odašiljanja trenutno ograničeni, zamijene s kanalom K-26.

Na navedeni način će se u konačnici omogućiti daljnja izgradnja mreže na osnovu međunarodno usklađenih parametara koji su dostupni na kanalu K-26.

Temeljem članka 40. stavka 4. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17), HAKOM će naknadno odlučiti o zahtjevu OiV-a za izdavanjem odobrenja za rad radijske postaje s novim parametrima, obzirom da navedeno nije predmetom izmjena uvjeta iz dozvole.

O predmetnoj odluci, sukladno obvezi propisanoj člankom 91.a. stavkom 2. ZEK-a, provest će se javna rasprava u trajanju od 18. srpnja do 2. kolovoza 2018.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.