Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 04. travnja 2019. 15:17
Datum zatvaranja rasprave: 06. svibnja 2019. 15:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Zagreb, travanj 2019.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 35. stavkom 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (dalje: Pravilnik).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

1. Ocjena stanja

Posljednje izmjene Pravilnika donesene su na sjednici Vijeća u travnju 2016., te su stupile na snagu u svibnju 2016.

HAKOM je sukladno članku 36. ZEK-a u razdoblju od 8. veljače do 5. ožujka 2019. proveo javni poziv za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama u Republici Hrvatskoj, kao i javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog područja Republike Hrvatske.

U okviru javnog poziva posebno su upućeni pozivi udrugama za osobe s invaliditetom, uključujući i Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kojima je zatraženo njihovo mišljenje o kvaliteti pružanja univerzalne usluge, imajući u vidu posebne potrebe tih kategorija korisnika.

HAKOM je izvršio analizu pružanja kakvoće univerzalne usluge prilikom koje je uzeo u obzir sve pristigle komentare, mišljenja i sugestije zainteresiranih osoba u okviru javnog poziva, godišnja izvješća o pokazateljima kakvoće pružanja univerzalne usluge, kao i posebna izvješća zatražena od strane operatora o brzinama širokopojasnog pristupa internetu. Temeljem pokazatelja proizašlih iz predmetne analize, predlažu se određene promjene Pravilnika.

2. Obrazloženje izmjena Pravilnika

Analiza pružanja univerzalne usluge izvršena sukladno članku 36. ZEK-a, ukazala je na potrebu određenog usklađenja pojedinih odredbi Pravilnika.

Jedna od bitnijih izmjena odnosi se na pitanje brzine prijenosa podataka koje operatori univerzalnih usluga moraju osigurati.

Iz podataka prikupljenih tijekom analize pružanja univerzalne usluge vidljivo je kako je u 2014., odnosno u godini koja je prethodila proglašenju operatora univerzalne usluge za uslugu pristupa mreži, kojem je određeno da djelotvorni (širokopojasnog) pristup internetu znači minimalna brzina od 1 Mbit/s, udio korisnika koji su koristili brzine do i uključujući 4 Mbit/s iznosio preko 60%. Na kraju 2018. udio korisnika koji koriste te brzine iznosio je manje od 30%. Dodatno, na temelju podataka za razdoblje 2016. – 2018. odnosno na temelju trendova u zadnje tri godine, HAKOM je mišljenja kako je moguće očekivati da će taj postotak dodatno pasti u iduće dvije godine odnosno da će pasti ispod granice od 20%.

Isto tako, ako se promatraju isključivo korisnici koji koriste unutar osnovnog širokopojasnog pristupa internetu neku od brzina između 1 Mbit/s i 4 Mbit/s, vidljivo je kako gotovo 95% korisnika osnovnog pristupa internetu na kraju 2018. koristilo brzinu od 4 Mbit/s.

Imajući u vidu prethodno navedeno, HAKOM smatra da postojeća minimalna brzina pristupa internetu treba biti povećana na 4 Mbit/s. Naime, kako je navedeno i u javnom pozivu, HAKOM se rukovodio i novom Direktivom (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, neovisno o tome što ista još uvijek nije prenesena u hrvatsko zakonodavstvo. Neovisno o toj činjenici, u Dodatku V. Direktive naveden popis usluga koje usluga širokopojasnog pristupa internetu treba podržavati, te je u tom smislu HAKOM vodio računa da brzina pristupa internetu mora biti povećana u cilju osiguranja dostupnosti spomenutih usluga u nadolazećem razdoblju. Navedene usluge iz Dodatka V. Direktive za svoje ispravno funkcioniranje zahtijevaju određene brzine širokopojasnog pristupa internetu u dolaznom i odlaznom smjeru.

Pored navedenih izmjena, slijedeća bitna izmjena Pravilnika odnosi se na izmjenu obveza postavljanja javnih telefonskih govornica. Naime, analiza kakvoće pružanja univerzalne usluge pokazala je znatan pad broja minuta (prometa) za sve javne telefonske govornice odnosno ukupan broj minuta u promatranom razdoblju pao je za gotovo 65%, iz čega HAKOM zaključuje kako se smanjuje društvena važnost javnih telefonskih govornica.  

Nastavno na navedeno, HAKOM smatra kako operator univerzalnih usluga ne treba u budućem razdoblju imati obvezu kojom je potrebno osigurati najmanje jednu telefonsku govornicu na svakih 1000 stanovnika po županiji (postojeća obveza) odnosno da obveza ne treba sadržati broj javnih telefonskih govornica na određeni broj stanovnika po županiji.

S druge strane, HAKOM ne smatra da su javne telefonske govornice u potpunosti izgubile važnost (postale povijesna usluga) za krajnje korisnike te smatra da je iste potrebno osigurati isključivo u mjestima od javnog interesa koje obuhvaćaju prema prijedlogu definicije javne ustanove, državne institucije, urede jedinica lokalne i područne samouprave, te druge institucije od javnog interesa, uključujući carine, kolodvore, trajektna pristaništa i brodske luke, zatvore, pošte, sudove i slične ustanove.

Vezano uz spomenutu izmjenu, utvrđena je obveza operatora univerzalnih usluga da osigura unutar ili u blizini mjesta od javnog interesa barem jednu govornicu koja je prilagođena osobama s invaliditetom. Pri tome se ne očekuje postavljanje novih javnih telefonskih govornica u sve institucije koje odgovaraju gore opisanoj definiciji, već se pretpostavlja zadržavanje postojećeg stanja. To ne isključuje obvezu postavljanja javnih telefonskih govornica u novoizgrađena mjesta od javnog interesa ili temeljem opravdanog zahtjeva.

U odnosu na druge zahtjeve i prijedloge udruga za osobe s invaliditetom, HAKOM napominje su mjere za osobe s invaliditetom propisane Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih mreža i usluga, te se stoga u izmjenama predmetnog pravilnika na iste samo referira.

Kako je analizom utvrđeno gotovo zanemarivo korištenje tiskanog izdanja imenika, izmjenom Pravilnika predlaže se utvrđenje obveze izdavanja isključivo elektroničkog oblika imenika. Preostale promjene odnose se na terminološko usklađivanje, kao i na brisanje odredbi koje više nisu primjenjive (članak 18. Pravilnika) ili su riješene odredbama drugih propisa (članak 19. stavak 3.).

U svrhu osiguravanja transparentnosti, a imajući u vidu i komentare udruga za osobe s invaliditetom, uvedena je obveza operatora da informaciju o uvjetima i načinu pružanja univerzalnih usluga učini dostupnom na lako uočljivom mjestu na početnoj Internet stranici operatora (izmjena članka 19. stavka 4. Pravilnika).

III. TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 35. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 146/12, 82/14 i 41/16; dalje: Pravilnik), u članku 3. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

„3. mjesto od javnog interesa: javne ustanove, državne institucije, uredi jedinica lokalne i područne samouprave, te druge institucije od javnog interesa, uključujući carine, trajektne luke i brodska pristaništa, kolodvore, zatvore, pošte, sudove i slične ustanove

(2) U članku 3., u dosadašnjoj točki 15. mijenja se tekst u zagradi tako da glasi: (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/12).

(3) U članku 3. Pravilnika dosadašnje točke 3.-15. postaju točke 4.-16.

Članak 2.

(1)             U članku 17. Pravilnika stavci 6. i 7. brišu se.

Članak 3.

(1)             U članku 18. Pravilnika stavci 2, 3 i 4 brišu se.

(2)             U članku 18. dosadašnji stavci 5, 6 i 7 postaju stavci 2, 3 i 4.

(3)             U dosadašnjem stavku 5. članka 18. Pravilnika riječ „telefonskoj“ zamjenjuje se riječju „komunikacijskoj“.

(4)             U dosadašnjem stavku 6. članka 18. Pravilnika briše se dio rečenice koji glasi: „i komunikacijski promet“.

(5)             U članku 18. dosadašnji stavak 7. Pravilnika mijenja se i glasi:

„ (7) Operatori univerzalnih usluga obvezni su osigurati minimalno one mjere i usluge prilagođene osobama s invaliditetom predviđene Pravilnikom iz članka 34. Zakona.“

(6)             U članku 18. Pravilnika dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„(5) Operatori univerzalnih usluga obvezni su osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama omogućuju brzinu prijenosa podataka od 4 Mbit/s u dolaznom smjeru i 512kbit/s u odlaznom smjeru.“

Članak 4.

(1)             U članku 19. Pravilnika stavak 3. briše se.

(2)             U članku 19., u dosadašnjem stavku 4. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

„4. informacija o načinu i uvjetima pružanja univerzalne usluge mora biti lako uočljiva na početnoj internet stranici operatora.“

(3)               U članku 19. Pravilnika briše se dosadašnji stavak 5.

Članak 5.

(1)             U članku 20. stavak 1. Pravilnika mijenja se i glasi:

„ (1) Operator univerzalnih usluga obvezan je postaviti i osigurati uporabu javnih telefonskih govornica u prostorima ili blizini mjesta od javnog interesa. Iznimno, Agencija može rješenjem naložiti operatoru univerzalnih usluga postavljanje javne telefonske govornice u prostorima ili blizini mjesta od javnog interesa ili u skladu s iskazanim opravdanim potrebama.“

(2)             U članku 20. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

   „(2) Operator univerzalnih usluga obvezan je osigurati da najmanje jedna telefonska govornica unutar ili blizini pojedinog mjesta od javnog interesa bude prilagođena za potrebe osoba s invaliditetom. Agencija može rješenjem naložiti operatoru univerzalnih usluga postavljanje javne telefonske govornice prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom na određenom području u skladu s iskazanim opravdanim potrebama.“

(3)             U članku 20. stavak 4. briše se.

(4)             U članku 20. dosadašnji stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Operator univerzalnih usluga može uz prethodnu suglasnost Agencije i prethodno zaprimljen zahtjev mjesta od javnog interesa, prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na određenoj lokaciji.“

(5)             U članku 20. stavak 6. Pravilnika briše se.

(6)             U članku 20. Pravilnika dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4., a stavak 7. postaje stavak 5. Pravilnika.

Članak 6.

U Pravilniku u članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Sveobuhvatni imenik svih pretplatnika mora biti dostupan svim korisnicima usluga u prikladnom elektroničkom obliku.“

Članak 7.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbe članka 3. stavka 6. ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika koja stupa na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

KLASA:  

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.