Pripremam raspravu
Javna rasprava - izmjena dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-02/19 i RF-DTV-01/09
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 26. rujna 2019. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 11. listopada 2019. 14:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 91.a stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) te članka 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrevencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17), u postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, vezano uz izmjenu dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj _____ donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, mijenja se krajnji rok prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX A i MUX B na području Republike Hrvatske, dodijeljeno dozvolom br. RF-DTV-01/09, na 24. svibanj 2020.

II. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, mijenja se početak prava uporabe radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za multipleks M1, dodijeljeno dozvolom br. RF-DTV-02/19, na 25. svibnja 2020.

III. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, bit će izdane nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz točke I. i II. ove odluke, u roku od 8 dana od donošenja ove odluke.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. (dalje: OiV) podnijelo je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) 9. rujna 2019. zahtjev za izmjenom roka za početak korištenja radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz za multipleks M1, na način da umjesto od 1. srpnja 2020. pravo na korištenje počinje od 25. svibnja 2020.

OiV pojašnjava kako je dozvolom br. RF-DTV-02/19 kao početak odašiljanja nove M1 mreže i prestanak odašiljanja postojećih MUX A i MUX B mreža određen 1. srpanj 2020., međutim kako se od 12. lipnja do 12. srpnja 2020. održava 16. Europsko prvenstvo u nogometu, smatra da bi, zbog promjene sustava odašiljanja u tijeku i pred samu završnicu prvenstva, moglo biti negativne reakcije javnosti. Stoga predlaže da se prelazak na DVB-T2 sustav odašiljanja provede izvan razdoblja Europskog prvenstva u nogometu, konkretno u razdoblju od 25. svibnja do 5. lipnja 2020., u kojem razdoblju OiV prelazak planira provesti po regijama. Smatra da bi navedena izmjena imala više povoljnih ukupnih učinaka, kako što su slika u HD rezoluciji, veća vjerojatnost da će prijamnici koji će biti u prodaji prije Europskog prvenstva u nogometu biti kompatibilni s novim standardom te stabilno stanje bez promjena sustava tijekom prvenstva. Dodatno pojašnjava da za OiV nije prihvatljiva mogućnost predviđena Natječajnom dokumentacijom, da do isteka prijelaznog roka multipleks M1 može raditi u DVB-T tehnologiji uz upotrebu MPEG-2 sustava kodiranja sa programskim sadržajima multipleksa MUX A i B u SD kvaliteti uz obveznu upotrebu statističkog multipleksiranja, niti je takvu mogućnost predvidio u svojoj Ponudi na natječaj. Takva opcija bila bi financijski nepovoljna za OiV, a također kvaliteta slike bi se, s obzirom na raspoloživi kapacitet, degradirala u odnosu na postojeće stanje.

Analizom zahtjeva OiV-a i svih relevantnih činjenica odlučeno je kako slijedi.

U provedenom natječajnom postupku za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije, za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na određenim lokalnim područjima, ponuda OiV-a odabrana je kao najpovoljnija te je OiV-u dodijeljena dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz br. RF –DTV- 02/19, kojoj su određeni uvjeti uporabe dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra.

U odnosu na multipleks M1, OiV-u je dozvola izdana na vremensko razdoblje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030. Početak prava korištenja radiofrekvencijskog spektra za navedeni multipleks usklađen je s rokom prestanka važenja dozvole br. RF-DTV-01/09, koja ističe 30. lipnja 2020.

U slučaju dozvole br. RF-DTV-01/09, riječ je o dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga upravljanja dvjema elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije (MUX A i MUX B).

Kako je multipleks M1 predviđen za programski sadržaj iz multipleksa MUX A i MUX B, time je početak rada multipleksa M1 usklađen s prestankom rada multipleksa MUX A i MUX B.

Imajući u vidu zahtjev OiV-a za izmjenom početka roka korištenja multipleksa M1, HAKOM smatra osnovanim isti usvojiti, s obzirom da je OiV ukazao na tehničku spremnost osigurati raniji prelazak na novi sustav odašiljanja, koji u konačnici ima prednosti za krajnje korisnike u smislu bolje kvalitete slike, veće dostupnosti signala multipleksa M1 u odnosu na multipleks M2 od otprilike 2% stanovništva te osobito imajući u vidu interes javnosti za praćenjem Europskog prvenstva u nogometu, a time je usmjeren na djelotvorniju uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Stoga je bilo potrebno izmijeniti i krajnji rok važenja dozvole br. RF-DTV-01/09, na način da ista ističe prije početka rada novog multipleksa M1.

O prijedlogu izmjene dozvola RF-DTV-01/09 i RF-DTV-02/19 proveden je postupak javne rasprave od 26. rujna do 11. listopada 2019.

Slijedom svega navedenog, temeljem članka 91.a stavka 2. ZEK-a i članka 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17) odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

Dostaviti:

1. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb – osobnom dostavom

2. U spis

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.