Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 02. prosinca 2019. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 16. prosinca 2019. 12:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Zagreb, prosinac 2019.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. stavkom 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje pravilnika kojim se uređuju temeljni uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra te postupak izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Trenutno je na snazi Pravilnik o dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12-ispravak, 97/14 i 116/17).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

1. Ocjena stanja

Glavni razlozi za izmjene postojećeg Pravilnika su usklađivanje sa Zakonom o  izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika NN br. 17/19, kojim je u članku 115. predviđena mogućnost korištenja jedinstvenog upravnog mjesta za potrebe vođenja upravnog postupka upisa broda u upisnik brodova i sve vezane upravne postupke koje vode druga nadležna tijela. Pri tome je obavljanje poslova jedinstvenog upravnog mjesta povjereno lučkoj kapetaniji koja vodi upravni postupak upisa broda u upisnik brodova.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

2. Obrazloženje izmjena

Članak 12. i 14.

S obzirom da je uz upis brodova u upisnik brodova povezana i obveza ishođenja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, uzimajući u obzir mogućnost podnošenja zahtjeva putem jedinstvenog upravnog mjesta, kako je uređeno prethodno navedenom odredbom Zakona o  izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, izmjenama Pravilnika  omogućuje se podnošenje zahtjeva za izdavanje predmetnih dozvola putem jedinstvenog upravnog mjesta, što će posljedično olakšati i ubrzati cjelokupni postupak vezano uz upis brodova i ishođenje dozvola uza uporabu radiofrekvencijskog spektra.

S obzirom da je Pravilnikom propisana mogućnost podnošenja zahtjeva HAKOM-u pisanim ili elektroničkim putem (u praksi putem aplikacije e-Dozvole), bilo je potrebno predvidjeti mogućnost podnošenja zahtjeva putem jedinstvenog upravnog mjesta. Posljedično, dodane su odredbe u članku 12. koji uređuje navedenu mogućnost, samo za prvi upis plovila, te je također jasno određeno koji su podaci i dokumentacija potrebni u navedenom postupku, čime je izmijenjen i članak 14. Pravilnika.

Obzirom da je navedenim Zakonom uređen pojam Nacionalnog identifikacijskog broja (NIB), koji se dodjeljuje brodu, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova, člankom 14. predviđena je obveza dostave tog podatka u postupku ishođenja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu.

Dodatak 1.

Izmijenjen je obrazac opće dozvole, radi usklađivanja s mjerodavnim propisima EU.

Dodatak 2. i članak 15.

Izmijenjen je sadržaj i obrazac dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, jer je dodan podatak o Nacionalnom identifikacijskom broju (NIB), koji se dodjeljuje brodu, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova, a koji je propisan člankom 186. Zakona i kao takav mjerodavan za identifikaciju plovila.

Dodatak 3. i članak 9.a

Propisani su obrasci odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koja se izdaju sukladno članku 9a. Pravilnika, jer do sada nisu bila definirana, a ovakvim definiranjem se precizira izgled obrasca. Također je u tom smislu dodana odredba u članak 9.a.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82. stavka 2. Zakona o elektroničkim  komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (Narodne novine, br. 45/12, 50/12-ispravak, 97/14 i 116/17) u članku 9.a. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

 (9)Obrasci odobrenja propisani su u Dodatku 3. Pravilnika.

Članak 2.

U članku 12. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

(5) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, ukoliko je riječ o prvom upisu broda u upisnik brodova, može se podnijeti i putem lučke kapetanije, koja obavlja poslove jedinstvenog upravnog mjesta za potrebe vođenja upravnog postupka upisa broda u upisnik brodova i sve vezane upravne postupke koje vode druga nadležna tijela, sukladno Pomorskom zakoniku. 

(6) U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu putem jedinstvenog upravnog mjesta iz stavka 5. ovog članka, HAKOM-u moraju biti dostavljeni svi podaci koji su propisani ovim Pravilnikom.“

Članak 3.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže dokumentacijom iz stavka 1. ovog članka, uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu obvezno prilaže potvrdu o rezervaciji registracijske oznake ili rješenje o nazivu plovila te podatak o Nacionalnom identifikacijskom broju koji se dodjeljuje brodu, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova (NIB), koje je izdala mjerodavna lučka kapetanija, odnosno ministarstvo mjerodavno za poslove pomorstva.“

Dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„(8) U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, koji se podnosi putem jedinstvenog upravnog mjesta sukladno članku 12. stavku 5. ovog Pravilnika, nije potrebno dostavljanje dokumentacije iz stavka 1., 2. i 6. ovog članka, pri čemu točnost traženih podataka o plovilu i vlasniku plovila, odnosno podatke o nazivu, adresi, OIB-u vlasnika plovila, NIB-u, nazivu i registracijskoj oznaci plovila, provjerava lučka kapetanija nadležna za potrebe vođenja upravnog postupka upisa broda u upisnik brodova te HAKOM-u dostavlja skup navedenih podataka, u obliku koji je utvrđen tehničkim rješenjem između HAKOM-a i sustava jedinstvenog upravnog mjesta. 

Članak 4.

U članku 15. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

„1. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu  –  naziv  ili  ime  i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole, naziv plovila ili registracijsku oznaku, pozivnu oznaku ili drugu oznaka prepoznavanja, kategoriju službe i korespondencije, selektivni pozivni broj (SSFC i MMSI/DSC), satelitski identifikacijski broj, te Nacionalni identifikacijski broj koji se dodjeljuje brodu, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova (NIB),“

Članak 5.

U Dodatku 1. obrazac opće dozvole mijenja se i glasi:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

OPĆA DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG
SPEKTRA

Broj OD-

1.

OI PODACI O RADIJSKOJ POSTAJI

1.1.

Vrsta radijske postaje (uređaja)

 

1.2.

Dodatne informacije o vrsti radijske postaje (uređaja)

 

 

1.3.

Odluka CEPT-a o izuzeću od izdavanja pojedinne dozvole za radijsku postaju

 

1.4.

Odgovaraje CEPT-ove preporuke, odluke i/ili izvješća

 

1.5.

Odgovaraje harmonizirane norme

 

1.6.

Razred uređaja prema Direktivi 2014/53/EU

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

 

2.1.

 

Frekvencijski pojas

 

2.2.

Razmak kanala i širina kanala

 

2.3.

Dupleksni razmak i upareni radiofrekvencijski spektar

 

2.4.

Vrsta radiokomunikacijske službe

 

3.

URAJ

3.1.

Dopuštena snaga odilja ili gustoća snage

 

3.2.

Najva dopuštena efektivna (izotropno) izračena snaga   (e.r.p. / e.i.r.p.)

 

3.3.

Dopuštena vrsta emisije

 

3.4.

Dopuštena vrsta antene

 

4.

OI I POSEBNI UVJETI UPORABE RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Opći uvjeti uporabe radijske postaje

 

4.2.

Posebni uvjeti uporabe radijske postaje

 

5.

NAPOMENE

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi na neodređeno vrijeme

Dozvola vrijedi bez pata i potpisa

 

 

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)

Obrazac HAKOM-OB-D00-OD

Članak 6.

U Dodatku 2. obrazac dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu mijenja se i glasi:

 REPUBLIKA                      HRVATSKA

   REPUBLIC                 OF CROATIA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

CROATIAN REGULATORY AUTHORITY FOR NETWORK INDUSTRIES

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU

SHIP STATION LICENCE / LICENCE DE STATION DE NAVIRE / LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO

Broj/No. PL-                                     .

Naziv plovila ili registracijska oznaka

Name of the ship or registration mark

Pozivna oznaka ili druga oznaka prepoznavanja

Call sign or other identification

Kategorija službe i korespondencije

Public correspondence category

NIB (Nacionalni identifikacijski broj)

National identification number

 

 

 

 

Nositelj dozvole / Licence holder

Naziv / Ime i prezime

Name

 

OIB

Personal identification number

 

Selektivni pozivni broj / Selective call No.

Satelitski identifikacijski broj /Satellite ID

SSFC

MMSI/DSC

 

 

 

ODAŠILJAČI

Transmitters

Broj uređaja

Number of transmitters

Frekvencijska područja ili dodijeljene frekvencije

Frequency bands or assigned frequencies

MF/HF

 

VHF

 

VHF

prijenosni (portable)

VHF

zračni (air)

UHF

 

EPIRB

B

E

SART

 

AIS

 

RADAR

S

X

SATELLITE

Inmarsat C

Ostali (others)

 

Ostali odašiljači

(Other transmitters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI UREĐAJI

Other equipment

 

Oznaka prethodne dozvole

Reference to previous licence

 

NAPOMENE / REMARKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozvola vrijedi do otpisa plovila.

 

Potpis ovlaštene osobe:

 

 

License will be expired by dismantling of ship.

 

Authentication:

 

 

 

M.P.

 

 

 

(mjesto i nadnevak izdavanja dozvole)

 

(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

 

 

 

 

 

 

Obrazac HAKOM-OB-D05-PL

Članak 7.

Dodaje se novi Dodatak 3. koji glasi:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

ODOBRENJE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA POKRETNU RADIJSKU POSTAJU

    Broj OPK-

1.

                                                             NOSITELJ ODOBRENJA

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija odilja

 

2.2.

Frekvencijsko područje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

URAJ

3.1.

Snaga odilja

 

3.2.

Vrsta emisije

 

3.3.

Broj uraja za koje vrijedi dozvola

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Podrje uporabe

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina središta podrja pokrivanja

 

4.3.

Polumjer podrja pokrivanja (km)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Dobitak (dBd)

 

5.2.

Vrsta antene

 

5.3.

Polarizacija

 

6.

NAPOMENE

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

Odobrenje vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.                                                  

(mjesto i nadnevak izdavanja odobrenja)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

Obrazac HAKOM-OB-O02-OPK

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

ODOBRENJE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
ZA NEPOKRETNU RADIJSKU POSTAJU

    Broj ONP-

1.

                                                                NOSITELJ ODOBRENJA

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija odilja

 

2.2.

Frekvencijsko podrje ili dodijeljena frekvencija prijamnika

 

2.3.

Vrsta radiokomunikacijske službe i radijske postaje

 

2.4.

Kategorija uporabe

 

2.5.

Pozivna oznaka

 

2.6.

Drugi znak identifikacije

 

2.7.

MMSI broj

 

3.

URAJ

3.1.

Proizv i tip uređaja

 

3.2.

Nazivna snaga i dopuštena snaga odilja (W)

 

3.3.

Vrsta emisije

 

4.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina (°, min, s)

 

4.3.

Nadmorska visina (m)

 

5.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

5.1.

Najva efektivna izračena snaga - ERP (dBW)

 

5.2.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

5.3.

Najva efektivna visina i pripadaji kut (m, °)

 

5.4.

Glavni smjer zračenja (°)

 

5.5.

Elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

5.6.

Dobitak antenskog sustava (dBd)

 

5.7.

Vrsta antene i polarizacija

 

5.8.

Kôd dijagrama zračenja (horizontalni/vertikalni)

 

6.

NAPOMENE

6.1.

 

 

 

 

Odobrenje vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.                                                  

(mjesto i nadnevak izdavanja odobrenja)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

Obrazac HAKOM-OB-O01-ONP

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

ODOBRENJE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
U MIKROVALNOJ VEZI

   Broj OMV-

1.

                                                                          NOSITELJ ODOBRENJA

1.1.

Naziv / Ime i prezime

 

1.2.

OIB

 

1.3.

Adresa

 

 

TKA A

TKA B

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencija odilja i prijamnika

TX A:                                               TX B:

RX A:                                               RX B:

2.2.

Vrsta radiokomunikacijske službe i vrsta

radijske postaje

 

3.

LOKACIJA RADIJSKE POSTAJE

3.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

 

3.2.

Zemljopisna duljina i širina

 

 

3.3.

Nadmorska visina (m)

 

 

4.

PASIVNI REPETITOR

4.1.

Naziv lokacije i oznaka županije

 

4.2.

Zemljopisna duljina i širina

 

4.3.

Nadmorska visina središta (m)

 

4.4.

Dobitak (dBi) ili površina (m2)

 

5.

URAJ

5.1.

Vrsta emisije

 

5.2.

Brzina prijenosa

 

5.3.

Proizvođač i tip uređaja

 

 

5.4.

Snaga na izlazu iz odilja

 

 

5.5.

Dinamika ATPC-a (dB)

 

 

5.6.

Prijamna razina (dBm)

 

 

5.7.

Min prijamna snaga (dBm)

 

 

5.8.

Razina termalnog šuma (dBm)

 

 

5.9.

Razred uređaja (prema ETSI-u)

 

 

6.

ANTENSKI SUSTAV I DIJAGRAM ZRAČENJA

6.1.

Visina antenskog sustava iznad tla (m)

 

 

6.2.

Snaga na ulazu u antenu (dBm)

 

 

6.3.

Najvi dobitak antene (dBi)

 

 

6.4.

Glavni smjer zračenja / prijama (°)

 

 

6.5.

Elevacijski kut glavnog snopa (°)

 

 

6.6.

Polarizacija

 

6.7.

Proizv i vrsta antene

 

 

6.8.

Razred antene (prema ETSI-u)

 

 

7.

NAPOMENE

7.1.

 

 

 

 

Odobrenje vrijedi od (nadnevak) do (nadnevak)Potpis ovlaštene osobe:

M.P.                                                    

(mjesto i nadnevak izdavanja odobrenja)(ime i prezime i dužnost ovlaštene osobe u Agenciji)

Obrazac HAKOM-OB-O03-OMV

8.

DODATNI PODACI

8.1.

Odašiljačka filtarska maska

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

Udaljenost od središnje frekvencije (MHz)

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativno gušenje (dB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija A) – kopolarni:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

Kut (°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativno gušenje (dB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija B) – kopolarni:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

Kut (°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativno gušenje (dB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija A) – kontrapolarni:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

Kut (°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativno gušenje (dB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.

Dijagram antenskog zračenja (lokacija B) – kontrapolarni:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

Kut (°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativno gušenje (dB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Obrazac HAKOM-OB-O03-OMV

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika objavit će se u Narodnim novinama i stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.