Pripremam raspravu
Javna rasprava - izmjena dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-03/19, RF-DTV-01/10, RF-DTV-04/19 i RF-DTV-01/14
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 26. svibnja 2020. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 10. lipnja 2020. 15:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:

URBROJ: 376-06-1-20-1

Zagreb, 26. svibnja 2020.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 91.a stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) te članka 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17), u postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, vezano uz izmjenu dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u multipleksima MUX A, B, D, L-ZA, M1, M2 i L1, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 26. svibnja 2020. donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. se u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/09 i njezinim kasnijim izmjenama br. RF-DTV-01/19 i RF-DTV-03/19, mijenja krajnji rok prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX A i MUX B na području Republike Hrvatske, na način da se produljuje zaključno do 31. prosinca 2020., a sukladno puštanju u rad digitalnih regija iz multipleksa M1.

II. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. se u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/10 mijenja krajnji rok prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske, na način da se produljuje zaključno do 31. prosinca 2020., a sukladno puštanju u rad digitalnih regija iz multipleksa M1.

III. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. se u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-04/19 mijenjaju sljedeći uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra:

  1. odgađa se početak uporabe radiofrekvencijskog spektra za multiplekse M1 i L1, određen u točki 2. dozvole, zaključno do 31. prosinca 2020.
  2. odgađa se datum početka emitiranja i rokovi ostvarenja pokrivenosti za multiplekse M1 i L1 iz točke 5. dozvole zaključno do 31. prosinca 2020.
  3. trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. obvezno je dostaviti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti dinamiku izgradnje istokanalne mreže radijskih postaja za zemaljsku digitalnu televiziju za multiplekse M1 i L1 s datumima početka emitiranja te datumima osiguranja pokrivenosti po digitalnim regijama sukladno točki 5. dozvole, najkasnije 30 dana prije početka emitiranja M1 i L1 iz podtočke a.

IV. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. se u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF –DTV- 01/14, mijenjaju sljedeći uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra:

  1. mijenja se vremensko razdoblje trajanje dozvole do 19. svibnja 2025.
  2. za pokrivanje digitalne regije L-ZA određuje se kanal K-43
  3. određuje se prelazak na DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja istodobno s početkom rada navedenog sustava u multipleksima M1 i L1.

V. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. bit će izdane nove dozvole usklađene s izmijenjenim uvjetima iz točke I.-IV. ove odluke.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. (dalje: OiV) podnijelo je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) 27. ožujka 2020. zahtjev za produljenjem roka važenja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za MUX A, B, D, L-ZA do 31. prosinca 2020. te posljedično usklađenje roka važenja u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra za M1, M2 i L1, sve pod istim uvjetima pod kojima su izdane. Navedeno nastavno na obavijest HAKOM-a o planiranju odgode krajnjeg roka prestanka odašiljanja televizijskih signala u sustavu zemaljske televizije u DVB-T/MPEG-2 formatu, a time i roka potpunog prelaska na novi sustav DVB-T2/HEVC zbog okolnosti izazvane COVID-19 epidemijom. OiV pojašnjava da, iako je kao mrežni operator spreman provesti prelazak na novi DVB-T2 sustav kako je predviđeno postojećim dozvolama, očekuje kako zbog krizne situacije i prema javno dostupnim informacijama, prelazak na DVB-T2 /HEVC standard neće moći započeti prije studenog 2020.

OiV je naknadno dopisom od 15. svibnja 2020. izmijenio svoj zahtjev u odnosu na dozvolu za regiju L-ZA, pojašnjavajući kako, nastavno na obavijest HAKOM-a o uspješnoj koordinaciji kanala za K-43 za područje L-ZA, traži produljenje roka važenja navedene dozvole i izmjenu uvjeta uporabe RF spektra. Tako predlaže da se dozvola izmijeni na način da se odašiljanje u regiji L-ZA nastavi u postojećem DVB-T sustavu s MPEG-2 standardom kodiranja video signala najkasnije do 31. prosinca 2021., koji rok je u skladu s Nacionalnim planom djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz, a da se prelazak na DVB-T2 sustav kodiranja uskladi s prelaskom ostalih multipleksa. Također, traži produljenje dozvole barem do isteka koncesije televizijskog nakladnika čiji se program odašilje u navedenoj regiji, odnosno barem do 19. svibnja 2025. Dodatno, za odašiljanje u DVB-T/MPEG sustavu kodiranja predlaže istu konstelaciju signala i parametre odašiljanja kako je trenutno uređeno dozvolom, dok za DVB-T2/HEVC sustav kodiranja predlaže sljedeću konstelaciju signala: DVB-T2, 32K, QPSK, CR: 3/4, GI: 1/128, PP7.

HAKOM je zahtjev OiV-a za produljenjem roka važenja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za multiplekse MUX A, MUX B i MUX D te za multiplekse M1, M2 i L1 tumačio kao zahtjev za izmjenom dozvola. Naime, produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra moguće je jedino u slučaju ukoliko je riječ o radiofrekvencijskom spektru za koji nije proveden postupak dodjele nakon isteka trenutno vrijedeće dozvole, odnosno koji je slobodan, što nije slučaj kod radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz. Riječ je o radiofrekvencijskom spektru koji je dodijeljen za multiplekse M1, M2 i L1 do 31. prosinca 2030. Slijedom navedenog, u odnosu na zahtjev OiV-a primjenjuje se postupak propisan člankom 91.a. stavkom 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK).

U odnosu na dozvolu za regiju L-ZA, kako je tražena izmjena roka važenja te tehničkih uvjeta uporabe predmetnog radiofrekvencijskog spektra, HAKOM je i navedeni zahtjev tumačio kao zahtjev za izmjenom dozvole.

Pored navedenog, HAKOM je 26. ožujka 2020. zaprimio dopis Nacionalne udruge televizija, kojim traže izmjenu cijene koju lokalne televizijske postaje plaćaju OiV-u, neovisno o prolongiranju rokova prelaska na DVB-T2 sustav emitiranja, napominjući kako je prelazak na DVB-T2 trebao umanjiti mjesečni trošak emitiranja za 50%, a trenutna krizna situacija uzrokovana COVID-19 epidemijom još je dodatno otežala rad nakladnika jer su im prihodi uslijed krize pali. Stoga navode kako nisu u mogućnosti podnijeti bilo kakav neplanirani trošak uslijed odgode prelaska.

U svrhu utvrđivanja relevantnih činjenica, HAKOM je dopisom od 14. travnja 2020. tražio OiV očitovanje na dopis Nacionalne udruge televizija te dostavu podataka o troškovima koje bi imao u slučaju izmjene rokova važenja dozvola za koje je podnio zahtjev.

Također, HAKOM je zatražio Agenciju za elektroničke medije dostavu podataka o prihodima nakladnika imajući u vidu situaciju uzrokovanu COVID-19 epidemijom, a nastavno na navode Nacionalne udruge televizija o padu prihoda.

Agencija za elektroničke medije u svom očitovanju od 6. svibnja 2020. navodi kako je suglasna s prijedlogom produljenja dozvola za MUX A, MUX B, MUX D i L-ZA do prosinca 2020., naglašavajući da navedeno produljenje ne bi trebalo biti na štetu nakladnika televizije, koji su korisnici usluga OiV-a, posebno imajući u vidu negativne učinke epidemije COVID-19 na cjelokupno gospodarstvo, pa tako i na sektor medija. Iako ne raspolaže podacima o padu prihoda nakladnika uslijed COVID-19 epidemije, napominje kako temeljem dostupnih informacija Nacionalne udruge televizija, iz kojih proizlazi da je tijekom ožujka 2020. došlo do otkaza marketinških ugovora, a time i do pada prihoda te također smanjenja lokalnih proračuna uslijed poduzetih mjera štednje, mišljenje je navedene Agencije kako je uslijed epidemije COVID-19 došlo do značajnog utjecaja na poslovanje nakladnika.

OiV je 24. travnja 2020. dostavio očitovanje, kao i tražene podatke o operativnim troškovima, koji su označeni poslovnom tajnom, slijedom čega će navedeni podaci biti na odgovarajući način označeni prilikom objave ove odluke.

U svom očitovanju navodi kako je, pored dopisa Nacionalne udruge televizija koji mu je dostavljen od strane HAKOM-a, zaprimio i zajednički zahtjev RTL-a, Nove TV i Nacionalne udruge televizija upućen predsjedniku Vlade RH, vezano uz smanjenje cijene usluge odašiljanja te je, imajuću i vidu okolnosti uzrokovane kriznom situacijom, spreman televizijskim nakladnicima dati popuste za uslugu odašiljanja u postojećim multipleksima i to od 1. travnja 2020. do prelaska na nosi standard DVB-T2/HEVC, kako slijedi:

1. popust 10% za odašiljanje u multipleksima A i B (četiri HRT-ova programa te po dva RTL-a i Nove TV)

2. popust 27% za odašiljanje u multipleksu D (tri programa nacionalne televizije (RTL Kockica, CMC, sptv) te svi programi regionalne i lokalne razine koncesije)

3. odgoda plaćanja 50% obveza uvećanih za 3% za usluge pružene u razdoblju 1. travanj 2020.-30. studeni 2020. reprogramom kroz 12 mjeseci (plativo od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021. u jednakim mjesečnim obrocima).

Napominje da je navedeni prijedlog rezultat detaljne analize, procjene stanja i sagledavanja svih čimbenika koji utječu na cijene, a temelji se na očekivanom smanjenju cijene odašiljanja koje se trebalo dogoditi početkom lipnja 2020. prelaskom na novi standard te s druge strane na povećanim troškovima koje će OiV imati zbog odgode prelaska. Dodatno ističe kako bi zahtijevano sniženje cijene od 50% do kraja godine odnosno prelaska na novi standard odašiljanja ugrozilo OiV-ovo poslovanje te da isto nije održivo. Napominje kako navedena ponuda podrazumijeva zadržavanje postojeće kvalitete usluge odašiljanja, a također ističe će da u slučaju smanjenja bilo kojih od izravnih troškova (električna energija, naknade) OiV-u, to smanjenje u punom iznosu prenijeti na nakladnike. Također ističe da su televizijski nakladnici ključni kupci usluga i o njihovom poslovanju u velikoj mjeri ovisi poslovanje OiV-a te teret krize stoga moraju podnijeti svi podjednako, slijedom čega je pripremljena predmetna ponuda vodeći računa o propisima iz zaštite tržišnog natjecanja i dozvolama u smislu pružanja usluga.

Što se tiče operativnih troškova, OiV je dostavio popis troškova po multipleksima s osnovnom strukturom troškova kako slijedi:

 

MUX A

MUX B

MUX D

M1

M2

L1

Trošak MUX-a, HRK/god

[----------][1]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

el. energija

[----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

gorivo

[----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

amortizacija

[----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

[-----------]

ostalo (ostali materijalni troškovi, naknade, osoblje/zaposlenici,…)

 

[----------]

 

[-----------]

 

[-----------]

 

[-----------]

 

[-----------]

 

[-----------]

Navodi da bi očekivano smanjenje cijene odašiljanja nakon prelaska na DVB-T2 standard odašiljanja iznosilo:

-          do 22% za HRT-ove, RTL-ove i programe Nove TV u multipleksima A i B (u prosjeku)

-          do 32% za programe CMC, RTL Kockica i sptv u multipleksu D

-          od 20 do 50% za programe regionalne i lokalne razine u multipleksu D, ovisno o regiji i zakupljenom kapacitetu, dodatno precizirajući očekivano smanjenje temeljeno na navedenim kriterijima.

U odnosu na troškove OiV-a zbog odgode prelaska na novi standard odašiljanja, OiV precizira da je riječ o troškovima pogona dvije mreže više u odnosu na planirano, odnosno raditi će mreže MUX A, MUX B, MUX D i M2, a trebale bi raditi M1, M2 i L1. Uzimajući u obzir predloženi popust od 1. travnja 2020., OiV ističe da njegovi neplanirani troškovi za razdoblje travanj-studeni 2020., iznose oko [-----------] kuna, a sastoje se uglavnom od troškova električne energije, naknada za frekvencije i zakupa infrastrukture za mreže MUX B i MUX D. Napominje da je na sebe preuzeo troškove vlastitog rada, materijala za pogon i odražavanje, trošak vlastite infrastrukture i prijenosne mreže, dok se amortizacija stare opreme nije uračunavala.

OiV također dostavlja analizu prihoda koje bi ostvario u razdoblju travanj-studeni, koji bi iznosili:

-          [-----------]kuna, ukoliko ne bi došlo do odgode

-          [-----------]kuna, ukoliko bi OiV zbog odgode prelaska naplatio uslugu odašiljanja po postojećim uvjetima

-          [-----------]kuna, u slučaju predloženih popusta, čime je naknada za nakladnike za [-----------] kuna veća u odnosu na slučaj iz prve alineje.

Analizom svih relevantnih činjenica utvrđeno je sljedeće.

U odnosu na zahtjev OiV-a za produljenjem roka važenja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za MUX A, MUX B, MUX D, M1, M2 i L1, riječ je o zahtjevu za izmjenom roka važenja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije, zbog poteškoća oko prelaska na novi DVB-T2 sustav emitiranja, uslijed situacije uzrokovane COVID-19 epidemijom.

Naime, temeljem natječajnog postupka pokrenutog 28. siječnja 2009. (odluka o pokretanju KLASA: UP/I-344-01/09-01/255, URBROJ: 376-13-09-01), OiV-u je izdana dozvola za multiplekse MUX A i MUX B s rokom važenja do 24. travnja 2019. Odlukom HAKOM-a od 15. siječnja 2019. (KLASA: UP/I-344-05/18-01/5381, URBROJ: 376-03-19-9), OiV-u je produljeno trajanje navedene dozvole do 30. lipnja 2020. Nadalje, odlukom HAKOM-a od 18. listopada 2019. (KLASA: UP/I-344-05/19-03/01 URBROJ: 376-06-1-19-12), dodatno su izmijenjeni uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra na način da je omogućen prestanak rada pojedinih digitalnih regija multipleksa MUX A i MUX B od 24. svibnja 2020. do zaključno 30. lipnja 2020. sukladno puštanju u rad digitalnih regija iz multipleksa M1.

Nadalje, temeljem natječajnog postupka pokrenutog 19. svibnja 2010. (odluka o pokretanju KLASA: UP/I-344-04/10-01/01, URBROJ: 376-10-13-01), OiV-u je izdana dozvola za multipleks MUX D s rokom važenja do 21. srpnja 2020.

Navedenim dozvolama za multiplekse MUX A, MUX B i MUX D, OiV-u je dodijeljen radiofrekvencijski spektar za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za DVB-T mreže u MGEP-2 sustavu kodiranja.

Temeljem natječajnog postupka pokrenutog 18. travnja 2019. (odluka o pokretanju KLASA: UP/I-344-05/19-03/01, URBROJ: 376-06-1-19-2), OiV-u je izdana dozvola za multipleks M1, M2 i L1, na sljedeće vremensko razdoblje:

-          za multipleks M1 od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030.

-          za multipleks M2 od 18. travnja 2019. do 31. prosinca 2030.

-          za multipleks L1 od 22. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030.

Navedenom dozvolom određen je, između ostalog, novi standard kodiranja i odašiljanja, i to DVB-T2/HEVC.

Kontinuitet u trajanju navedenih dozvola nužan je kako bi se osigurao neprekinuti rad usluge zemaljskog pružanja digitalne televizije. Utoliko, rokovi trajanja navedenih dozvola, tj. dozvola za MUX A, MUX B i MUX D s jedne strane te dozvola za M1 i M2 s druge strane, su usklađeni, kako bi se osigurao nastavak rada programskog sadržaja koji se nalaze u navedenim multipleksima.

U odnosu na prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja DVB-T2/HEVC, kako je određeno uvjetima natječajnog postupka za multiplekse M1, M2 i L1, navedeno podrazumijeva tehničke izmjene ne samo na strani OiV-a nego i na strani krajnjih korisnika, obzirom je nužna nabava prijamničke opreme (tv uređaji, prijamnici) koja podržava spomenuti standard odašiljanja. Situacija uzrokovana COVID-19 epidemijom dovela je do otežane nabave prijamničke opreme, kako u nacionalnom tako i u međunarodnom smislu. Uslijed mjera donesenih od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite ograničeno je kretanje stanovništva te su u određenom razdoblju zatvorene prodavaonice prijamničke opreme. Nadalje, usporedive mjere na međunarodnom nivou otežale su proizvodnju i stavljanje na tržište te iste opreme. S druge strane, trenutno postojeće nacionalne mjere vezano uz školu na daljinu pretpostavljaju neprekinuti rad programskog sadržaja, obzirom se za potrebe škole na daljinu koriste televizijski kanali nacionalnih nakladnika.

Utoliko, HAKOM smatra osnovanim odgoditi krajnji rok za prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja DVB-T2/HEVC zaključno do 31. prosinca 2020. te posljedično, kako bi se osigurao kontinuitet rada programskog sadržaja, dodatno produljiti rad multipleksa MUX A, MUX B i MUX D.

Riječ je o krajnjem roku do kojeg je moguć rad u DVB-T2 sustavu odašiljanja, dok se ne stvore uvjeti za prelazak na DVB-T2 sustav odašiljanja, pri čemu HAKOM smatra da, imajući u vidu mjere popuštanja mjera poduzetih radi COVID-19 situacije, prelazak može biti pokrenut i ranije. OiV-u je određena obveza dostave dinamike izgradnje istokanalne mreže radijskih postaja za zemaljsku digitalnu televiziju, odnosno datuma početka emitiranja te datuma osiguranja pokrivenosti po digitalnim regijama za multiplekse M1 i L1 u DVB-T2/HEVC standardu odašiljanja, najkasnije 30 dana prije početka rada M1 i L1, kako bi se utvrdili konačni rokovi prelaska na DVB-T2 sustav odašiljanja i posljedično uskladile obveze OiV-a u odnosu na uporabu dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra.

HAKOM smatra da se navedenom odgodom ne dovodi u pitanje provedba Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz (donesen na sjednici Vlade RH 7. svibnja 2020.), kojim je također prepoznata očekivana odgoda prelaska na DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja uslijed COVID-19 epidemije. Tako je navedenim planom kao planirani rok potpunog prelaska odašiljanja digitalne zemaljske televizije za slobodan prijam programa u javnosti na sustav DVB-T2 (sa standardom kodiranja H.265/HEVC) određen prosinac 2021.

Stoga je odlučeno kao u točkama I.-III. odluke.

Nadalje, u slučaju prelaska na DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja, cijena odašiljanja koja je utvrđena ponudom OiV-a u tom natječajnom postupku (natječajni postupak za MUX M1, M2 i L1) za nakladnike je manja u odnosu na cijenu koja se odnosi na DVB-T sustav odašiljanja (natječajni postupak za MUX A, MUX B i MUX D).

U odnosu na zahtjeve nakladnika za smanjenjem cijene odašiljanja u DVB-T sustavu odašiljanja te prijedlog OiV-a za izmjenama cijena u vidu popusta i odgode plaćanja obveza, HAKOM je mišljenja kako je prijedlog OiV-a za izmjenom cijena, imajući u vidu prethodno opisane okolnosti, opravdan.

Naime, odgoda prelaska na DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja uslijed situacije uzrokovane COVID-19 epidemijom, dovela je do složene situacije na tržištu u odnosu na tri aspekta korisnika, tj. za OiV kao nositelja dozvole, za nakladnike i za krajnje korisnike. S jedne strane bilo je nužno osigurati kontinuitet u odašiljanju televizijskih programa u situaciji otežane nabave prijamničke opreme, a time i uspješnog prelaska na novi sustav odašiljanja, ali s druge strane navedena mjera evidentno dovodi do neplaniranih troškova kako na strani OiV-a, tako i nakladnika. Naime, OiV ima obvezu nastaviti odašiljati u standardu DVB-T, čime ima neplanirane troškove oko opreme i sustava, obzirom da je već započeo pripremu za prelazak na DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja, kako je precizirao u svom očitovanju od 24. travnja 2020., a nakladnici imaju neplanirane troškove odašiljanja, za koje su osnovano očekivali smanjenje počevši od 1. srpnja 2020.

HAKOM u odnosu na predloženu cijenu OiV-a ne nalazi da bi bila protivna uvjetima propisanim natječajnim postupcima niti regulatornim načelima iz članka 5. ZEK-a te stoga smatra kako nema zapreke da OiV pregovara s nakladnicima radi postizanja dogovora oko predložene cijene odašiljanja za vrijeme trajanja odgode prelaska na DVB-T2 sustav odašiljanja, u okvirima ograničenja utvrđenim natječajnom dokumentacijom.

U odnosu na zahtjev OiV-a za izmjenom dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za područje digitalne regije L-ZA, riječ je o dozvoli koja je izdana temeljem postupka javnog poziva pokrenutog 30. srpnja 2014. (odluka o pokretanju KLASA: UP/I-344-05/14-03/01, URBROJ: 376-03-14-3), na razdoblje do 21. srpnja 2020. HAKOM je ocijenio da su razlozi zbog kojih je tražena izmjena opravdani. Naime, iz zahtjeva OiV-a proizlazi da se primarno traži produljenje navedene dozvole do isteka trajanja koncesije televizijskog nakladnika čiji se program odašilje u navedenoj regiji. Uvidom u evidenciju Agencije za elektroničke medije, točnije Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije, utvrđeno je da je u navedenoj regiji nakladniku Sjever sjeverozapad d.o.o. koncesija dodijeljena do 19. svibnja 2025. Slijedom navedenog, kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju djelatnosti televizije i odašiljanju programa u navedenoj regiji postojećem nakladniku, produljen je rok valjanosti dozvole do isteka koncesije.

Nadalje, kako je provedenim postupkom usklađivanja mreža koji je dovršen u ožujku 2020. osiguran novi kanal za rad radijske postaje u navedenoj regiji, bilo je nužno odrediti izmjenu SFN kanala te je određen kanal 43.

Kako bi se osiguralo da i u navedenoj regiji bude omogućeno emitiranje u DVB-T2 sustavu odašiljanja, a s obzirom na provedeno međunarodno usklađivanje koje je rezultiralo osiguranjem  kanala za nastavak odašiljanja u navedenoj regiji, OIV-u je određena obveza prelaska na DVB-T2/HEVC sustav istovremeno s početkom rada navedenog sustava u multipleksima M1 i L1.

Na navedeni način osigurava se ispunjavanje mjera Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz, obzirom je do prosinca 2021. nužno osigurati potpuni prelazak odašiljanja digitalne zemaljske televizije za slobodan prijam programa u javnosti na sustav DVB-T2 (sa standardom kodiranja H.265/HEVC).

U odnosu na predloženu DVB-T2 varijantu sustava, potrebno je naglasiti kako je omogućen rad svih DVB-T2 varijanti sustava koje su opisane u Preporuci o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj, koja se po potrebi može usklađivati, slijedom čega će HAKOM prijedlog OiV-a o tehničkim parametrima DVB-T2 varijante sustava razmatrati u okviru postupka ažuriranja navedene Preporuke.

Stoga je odlučeno kao u točki IV. izreke.

Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra odlučeno je kao u točki V. izreke.

Sukladno članku 91a. stavku 2. ZEK-a, o prijedlogu odluke proveden je postupak javne rasprave u trajanju od 26. svibnja do 10. lipnja 2020.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

[1] [------] –podaci označeni poslovnom tajnom

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.