Pripremam raspravu
Javna rasprava - izmjena dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/20
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 17. srpnja 2020. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 17. kolovoza 2020. 15:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-05/20-01/2790

URBROJ: 376-06-1-20-2

Zagreb, 17. srpanj 2020.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 91.a stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) te članka 6. i 7. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17), u postupku pokrenutom na zahtjev nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/20, trgovačkih društava Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, HT Produkcija d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb i Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, vezano uz izmjenu navedene dozvole, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 17. srpnja 2020. donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Nositeljima dozvole br. RF-DTV-01/20, HT Produkciji d.o.o., Odašiljačima i vezama d.o.o. i Hrvatskom Telekomu d.d., produljuje se do 31. prosinca 2030. pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za multiplekse MUX C i MUX E.

II. U dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/20 mijenja se uporaba kanala u digitalnim regijama kako slijedi:

Digitalna regija

Kanal u mreži za multipleks MUX C

Kanal u mreži za multipleks MUX E

D1

38[1]

56 [3]/ 21[4]/ 23 [1]

D2

38[1] / 28[2]

26[3]/ 23

D3

28[2]

53[3]/ 48[2]

D4

28[2]

53[3]/ 48[2]

D5

57[3]/ 29

39[4]/ 34

D6

36

34

D7

21[3]/ 35

45

D8

23[3]/ 34

41

D9

22[3]/ 28[4]/ 29

45

NAPOMENE:

[1]U istoj SFN mreži pokriva se digitalna regija D1 i istočni dio digitalne regije D2

[2]U istoj SFN mreži pokrivaju se digitalne regije D4, D3, i zapadni dio digitalne regije D2

[3]Kanal se može koristiti do trenutka gašenja MUX A, MUX B i MUX D u pojedinoj regiji

[4]Kanal se može koristiti privremeno do obavijesti HAKOM-a. Nakon obavijesti HAKOM-a potrebno je prijeći na konačni kanal unutar 90 dana.

III. Nositeljima dozvole iz točke I. ove odluke bit će izdana nova dozvola usklađena s izmijenjenim uvjetima iz točke I. i II. ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 1. srpnja 2020. zahtjev nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/20, trgovačkih društava Odašiljači i veze d.o.o., HT Produkcija d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d. (dalje: nositelji dozvole), za produljenjem prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz navedene dozvole za narednih 10 godina, a najmanje do 31. prosinca 2030., do kada je Nacionalnim planom djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz (dalje: Nacionalni plan djelovanja) i mjerodavnoj legislativi osigurana raspoloživost frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga televizije. Također, traže i promjenu odašiljačkih kanala određenih dozvolom te radi ekonomičnosti postupka predlažu istodobno s postupkom produljenja dozvole provesti postupak izmjene kanala u dozvoli.

Nositelji dozvole pojašnjavaju kako zahtjev podnose temeljem članka 91.a stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK ), članka 7. st. 1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik) te točke II. odluke Vijeća HAKOM-a od 27. veljače 2019., radi poslovnog interesa svih nositelja dozvole i nastavka pružanja usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije.

U odnosu na zahtjev za produljenje dozvole, nositelji dozvole navode kako je produljenje dozvole nužno radi pravovremenog planiranja investicija u prijamničku (korisničku), odašiljačku, procesnu i headend opremu, planiranja marketinških aktivnosti, planiranja produženja ili ugovaranja višegodišnjih ugovora s vlasnicima sadržaja te planiranja strategije razvoja usluga koje se pružaju putem dozvole. Pri tome smatraju kako je produljenje dozvole potrebno provesti dovoljno prije početka prelaska na digitalno odašiljanje isključivo u DVB-T2/HEVC sustavu, koje je u tijeku, a koje izravno utječe na potrebu zamjene korisničke opreme nužne za korisnike Evo tv usluge i time je odlučno za poslovnu sigurnost nositelja dozvole i transparentnost za krajnje korisnike Evo tv usluge.

U odnosu na traženu promjenu odašiljačkih kanala određenih navedenom dozvolom, nositelji dozvole navode kako je promjena potrebna radi pravovremene provedbe aktivnosti i ciljeva određenih Nacionalnim planom djelovanja. Smatraju kako bi bilo opravdano odašiljačke kanale Evo tv mreža promijeniti istovremeno s prelaskom s DVB-T na DVB-T2 odašiljanja, radi smanjenja troškova i utjecaja na krajnje korisnike Evo tv usluge vezano uz prilagodbu antena odnosno zajedničkih antenskih sustava na zgradama (dalje: ZAS). Usklađenom promjenom kanala koji se koriste za Evo tv uslugu s promjenom kanala iz ostalih multipleksa koji se koriste za odašiljanje digitalne zemaljske televizije za slobodan prijam programa u javnosti, smanjio bi se broj potrebnih izmjena kanala i prilagodbi ZAS-ova, kao i s time povezani troškovi. U zahtjevu predlažu privremene kanale koji bi se koristili do izdavanja dozvola za preostale raspoložive multiplekse iz Nacionalnog plana djelovanja te konačne kanale koji bi bili korišteni nakon toga. U odnosu na predložene privremene kanale, ističu kako je riječ o kanalima koji imaju povoljnije parametre i većina ih je sada u uporabi u mrežama digitalne televizije te se posljedično očekuje manji utjecaj smetnji koje dolaze iz Italije i uzrokuju probleme u prijmu televizijskih kanala u priobalnom dijelu Hrvatske. Također nalaze se u većini zajedničkih antenskih sustava, čime se omogućuje veća dostupnost signala kod gledatelja.

Analizom svih relevantnih činjenica, HAKOM je zahtjev nositelja dozvole ocijenio osnovanim.

Nositeljima dozvole je odlukom (KLASA: UP/I-344-05/11-03/01 URBROJ: 376-13/MG-11-10 (IS)) od 26. listopada 2011. i odlukom (KLASA: UP/I-344-05/20-01/901, URBROJ: 376-06-1-20-2) od 26. ožujka 2020. odobrena uporaba radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području UHF 470-862 MHz, za dvije elektroničke komunikacijske mreže digitalne televizije MUX C i MUX E, do 26. listopada 2021.

Dozvolom RF-DTV-01/20 nositeljima dozvole propisani su uvjeti uporabe dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, imajući u vidu uvjete propisane Natječajnom dokumentacijom za dodjelu navedenog dijela radiofrekvencijskog spektra i Zajedničkom ponudom na natječaj nositelja dozvole.

Nositelji ponude u predmetnom dijelu radiofrekvencijskog spektra pružaju uslugu odašiljanja programskih sadržaja (TV programa) i dodatnih usluga, u sklopu Evo tv usluge.

Iz dostavljenog zahtjeva za produljenje i izmjenu dozvole utvrđeno je kako su nositelji dozvole zainteresirani za nastavak korištenja navedenog radiofrekvencijskog spektra i pružanje Evo tv usluge za dodatnih 10 godina, čime također postupaju sukladno obvezi propisanoj točkom II. b. odluke Vijeća HAKOM-a od 27. veljače 2019.

Riječ je o obvezi podnošenja zahtjeva za produljenje dozvole, koja mjera je HT-u, kako jednom od nositelja dozvole, određena u okviru postupka ocjene koncentracije koja nastaje stjecanjem 100% udjela u temeljnom kapitalu društva HP Produkcija d.o.o. (temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-19/11962-2 od 01.04.2019. društvo HP Produkcija d.o.o. izmijenilo je tvrtku u HT produkcija d.o.o.) od strane društva Hrvatski Telekom d.d.

Svrha navedene mjere je osigurati nastavak pružanja predmetnog tipa usluge, tj. usluge naplatne televizije za narednih 10 godina, kako bi se osiguralo postojanje na tržištu dodatne tehnologije preko koje se pruža usluga naplatne televizije. Stoga, HAKOM smatra opravdanim dopustiti produljenje predmetne dozvole do 31. prosinca 2030., što je također u skladu s mjerama iz Nacionalnog plana djelovanja, kojim je predviđena raspoloživost frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga televizije.

U odnosu na zahtjev za izmjenom odašiljačkih kanala, HAKOM je usvojio prijedlog nositelja dozvole i u istom postupku ocjenjivao osnovanost zahtjeva za produljenje i izmjenu uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra, obzirom su oba uvjetovana izmjenama u uporabi tzv. UHF frekvencijskog pojasa, odnosno frekvencijskog pojasa 470-790 MHz.

Naime, riječ je o frekvencijskom pojasu u kojem se jedan dio pojasa 694-790 MHz (tzv. druga digitalna dividenda)¸, sukladno Odluci (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji, prenamjenjuje za zemaljske sustave koji mogu pružati bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija, dok se drugi dio pojasa 470-694 MHz nastavlja koristiti za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga i daljnji razvoj digitalne zemaljske televizije te za uporabu od strane bežičnog audio PMSE-a.

Sukladno Nacionalnom planu djelovanja, cilj je omogućiti raspoloživost frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za sustav digitalne zemaljske televizije barem do 2030. godine, što će se postići prelaskom odašiljanja digitalnog televizijskog signala na tehnološki napredniji DVB-T2 sustav odašiljanja, uz uporabu naprednijeg standarda kodiranja H.265/HEVC.

U multipleksima MUX C i MUX E primjenjuje se DVB-T2 sustav odašiljanja sa standardom kodiranja MPEG-4 (H.264/AVC) te je, imajuću u vidu produljenje dozvole za rad navedenih multipleksa do 31. prosinca 2030., izvjesna promjena standarda kodiranja na H.265/HEVC i posljedično promjena korisničke opreme za korisnike Evo tv usluge.

Prelazak na DVB-T2 sustav odašiljanja sa standardom kodiranja H.265/HEVC trenutno je u tijeku u dijelu radiofrekvencijskog spektra koji se koristi u multipleksima MUX A, MUX B, MUX D i L-ZA. Imajući u vidu spomenutu prenamjenu druge digitalne dividende, programski sadržaj iz navedenih multipleksa kasnije će biti korišten u multipleksima M1, M2, L1 te L-ZA, pri čemu je prelazak na DVB-T2 sustav odašiljanja sa H.265/HEVC standardom kodiranja u tom dijelu spektra potrebno osigurati do 31. prosinca 2020.

Nacionalnim planom djelovanja predviđene su, osim multipleksa M1, M2 i L1, dodatne mreže s nacionalnim pokrivanjem za buduće potrebe televizijskih usluga i to M3 (sadržaj iz MUX C), M4 (sadržaj iz MUX E), M5 (FTA i/ili PAY TV; buduće potrebe) i M6 (FTA i/ili PAY TV; buduće potrebe).

Kako multipleksi M5 i M6 trenutno nisu dodijeljeni, to je HAKOM ocijenio osnovanim usvojiti prijedlog nositelja dozvole za omogućavanjem privremenog korištenja odašiljačkih kanala iz navedenih multipleksa. Naime, u velikom dijelu riječ je o kanalima koji su sada u uporabi u mrežama zemaljske digitalne televizije te se stoga omogućavanjem njihove privremene uporabe, do dodjele multipleksa M5 i M6, nositeljima dozvole smanjuje broj potrebnih izmjena kanala i prilagodbi ZAS-ova jer je riječ o kanalima koji se trenutno nalaze u većini ZAS-ova. Time se s jedne strane nositeljima dozvole smanjuju troškovi koje bi imali vezano uz primjenu kanala, i posljedično ukupni troškovi povezani s produljenjem dozvole i prelaskom na novi standard kodiranja, te s druge strane krajnjim korisnicima smanjuju troškovi za prilagodbu ZAS-ova kao i osigurava manji broj smetnji u prijmu televizijskih kanala, osobito u priobalnom dijelu Hrvatske, a time i veća dostupnost signala.

Isto tako, HAKOM je usvojio prijedlog konačnih kanala, odnosno kanala koji će se koristiti nakon izdavanja dozvola za multiplekse M5 i M6.

Riječ je o privremenim i konačnim kanalima iz točke II. izreke.

Pri tome je HAKOM odredio nositeljima dozvole obvezu da po obavijesti HAKOM-a u roku od 90 dana zamijene privremene kanale s konačnim kanalima. Navedeni rok ocijenjen je opravdanim za  poslove vezano uz operativno organiziranje i promjenu kanala od strane nositelja dozvole te za provedu natječajnog postupka za izdavanje dozvola za M5 i M6 od strane HAKOM-a.

Stoga je temeljem članka 91.a ZEK-a i članka 6. i 7. Pravilnika odlučeno kao u izreci. Pri tome će se, sukladno izmjenama roka važenja dozvole i kanala odašiljanja, uskladiti i drugi relevantni uvjeti uporabe određeni u dozvoli.

Sukladno članku 91.a. stavku 3. ZEK-a, o prijedlogu odluke potrebno je provesti postupak javne rasprave.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.