Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 17. rujna 2020. 15:30
Datum zatvaranja rasprave: 02. listopada 2020. 16:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plan dodjele za frekvencijski pojas

1920-1980/2110-2170 MHz

Zagreb, rujan 2020.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

EC odlukama 2012/688/EU i (EU) 2020/667 te ECC odlukom ECC/DEC/(06)01 harmoniziran je frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (dalje: 2100 MHz) i propisani tehnički uvjeti za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, tj. pokretne i nepokretne komunikacijske mreže (MFCN - Mobile/Fixed Communications Networks). Propisani tehnički uvjeti omogućuju uporabu ovog frekvencijskog pojasa i za 5G NR tehnologiju.

HAKOM stoga predlaže izmjene postojećeg Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz na način da se u navedenom frekvencijskom pojasu omogući 5G NR tehnologija i aktivnih antenskih sustava. Posljedično propisuju potrebni tehnički uvjeti za bazne postaje i krajnje postaje u navedenom frekvencijskom pojasu.

Radi preciznosti i jasnoće propisa predmet javne rasprave je novi Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz.

Imajući u vidu da predložene izmjene Plana ne predstavljaju dodatne obveze za adresate predmetnih Planova te da su iste u interesu kako operatora tako i razvoja tehnologije i novih usluga u okviru dostupnih resursa, predloženo je stupanje na snagu Planova prvog dana nakon objave u Narodnim novinama.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

Plan dodjele za frekvencijski pojas

1920-1980/2110-2170 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1. Opći uvjeti

Frekvencijski pojas (MHz)

Područje uporabe

Primjena

Širina bloka

1920-1980/2110-2170

Republika Hrvatska

Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom 2012/688/EU, EC odlukom (EU) 2020/667 i ECC odlukom ECC/DEC/(06)01

5 MHz

(2) Dupleksni način rada je FDD. Dupleksni razmak je 190 MHz uz frekvencijsko područje uzlazne veze 1920 – 1980 MHz i frekvencijsko područje silazne veze 2110 – 2170 MHz.

(3) Donji pojas 1920–1980 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za uzlaznu vezu bez uparenog spektra unutar gornjeg pojasa 2110–2170 MHz.

(4) Gornji pojas 2110–2170 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za silaznu vezu bez uparenog spektra unutar donjeg pojasa 1920–1980 MHz.

(5) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1)             Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatera, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka.

Tablica 2. Elementi BEM-a

Element BEM-a

Definicija

Unutar bloka

Odnosi se na blok za koji je izveden BEM.

Osnova

Spektar unutar frekvencijskog pojasa silazne veze FDD-a, osim bloka dodijeljenog operateru i odgovarajućih prijelaznih područja.

Prijelazno područje

Spektar unutar frekvencijskog pojasa silazne veze od 0 do 10 MHz ispod i od 0 do 10 MHz iznad bloka dodijeljenog operateru. Prijelazna područja ne primjenjuju se ispod 2110 MHz ili iznad 2170 MHz.

(2) Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za neaktivne antenske sustave (ne-AAS) i aktivne antenske sustave (AAS) određuju se Tablicom 3. i Tablicom 4.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područje izvanpojasnih emisija za područje silazne veze

Srednje ograničenje EIRP-a po anteni za ne-AAS (1)

Srednje ograničenje TRP-a po ćeliji za AAS (2)

Širina pojasa mjerenja

Frekvencije s razmakom većim od 10 MHz od donjeg ili gornjeg ruba bloka

9 dBm

1 dBm

5 MHz

(1) Razina BEM-a za ne-AAS utvrđena je po anteni i primjenjuje se na konfiguraciju baznih postaja s najviše četiri antene po sektoru..

(2) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage za AAS primjenjuje se na svaki pojedini sektor

Tablica 4. Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područje izvanpojasnih emisija za područje silazne veze

Srednje ograničenje EIRP-a po anteni za ne-AAS (1)

Srednje ograničenje TRP-a po ćeliji za AAS (2)

Širina pojasa mjerenja

–10 do –5 MHz od donjeg ruba bloka

11 dBm

3 dBm

5 MHz

–5 do 0 MHz od donjeg ruba bloka

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

0 do +5 MHz od gornjeg ruba bloka

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

+5 do +10 MHz od gornjeg ruba bloka

11 dBm

3 dBm

5 MHz

(1) Razina BEM-a za ne-AAS utvrđena je po anteni i primjenjuje se na konfiguraciju baznih postaja s najviše četiri antene po sektoru.

(2) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage za AAS primjenjuje se na svaki pojedini sektor

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

Ograničenje snage unutar bloka za krajnje postaje određuje se Tablicom 5.

Tablica 5. Ograničenje snage unutar bloka

Maksimalna srednja snaga (1)

24 dBm

(1) Ograničenje snage određeno je kao EIRP za terminalne postaje namijenjene da budu nepokretne ili instalirane odnosno kao TRP za terminalne postaje namijenjene da budu pokretne ili nomadske. EIRP i TRP jednaki su za izotropne antene. Dopušteno odstupanje vrijednosti maksimalne srednje snage utvrđeno je usklađenim standardima kako bi se uzeli u obzir rad u ekstremnim uvjetima okoliša i raspršenost.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Članak 5.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

KLASA:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.