Pripremam raspravu
Javna rasprava - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeli adresa i brojeva
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 15. listopada 2020. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 16. studenog 2020. 12:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI ADRESA I BROJEVA

Zagreb, listopad 2020.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 70. stavka 9. i članka 78.a. stavka 4Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 71/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva (85/12, 67/13 i 129/15).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

S obzirom na predložene izmjene Plana numeriranja na način da se isti dopuni peteroznamenkastim NDC-om za usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, bile su potrebne izmjene Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva.

Stoga je u članku 5. stavku 4. Pravilnika propisana mogućnost dodjele blokova brojeva u rasponu od 10.000.

Druge izmjene odnose se na usklađivanje s odredbama Plana numeriranja i Pravilnika o prenosivosti broja, u dijelu koji se odnosi na uporabu SMS/MMS kratkog koda.

Tako je u članku 5. Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva predviđena dodjela:

-          kratkih kodova za usluge SMS/MMS-a

-          koda za oznaku mreže (NetID).

Nadalje, u članku 12. Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva uređena je dodjela kratkih kodova 116XXX - šesteroznamenkastih harmoniziranih SMS/MMS kratkih brojeva koji se dodjeljuju za pružanje usluga od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti putem SMS poruka.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 70. stavka 9. i članka 78.a. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O DODJELI ADRESA I BROJEVA

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva (Narodne novine broj 85/12, 67/13 i 129/15; dalje: Pravilnik), stavak 4. mijenja se i glasi:

Za M2M usluge i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži operator može podnijeti Zahtjev za primarnu dodjelu nezemljopisnih brojeva u sljedećim blokovima brojeva:

−  10.000,

−  100.000,

−  1.000.000,

−  10.000.000 brojeva.“

Članak 2.

U članku 5. dodaju se novi stavci 6. i 7., koji glase:

(6) Agencija dodjeljuje kratke kodove za usluge SMS/MMS-a na temelju zahtjeva operatora za pojedinačnom dodjelom kratkih kodova za usluge SMS/MMS-a.

(7) Agencija dodjeljuje kod za oznaku mreže (NetID) na temelju zahtjeva operatora za pojedinačnom dodjelom koda za oznaku mreže (NetID), sukladno pravilniku kojim su propisani način, uvjeti i postupak ostvarivanja prenosivosti broja.“

Članak 3.

U članku 12. dodaje se novi stavak 2.:

„(2) Kratki kodovi 116XXX su šesteroznamenkasti harmonizirani SMS/MMS kratki brojevi koji se dodjeljuju za pružanje usluga od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti putem SMS poruka.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva objavit će se u Narodnim novinama i stupa na snagu 1. siječnja 2021.

KLASA: 011-02/13-02/10

URBROJ: 376-05-4-20-04

Zagreb, 15. listopada 2020.

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.