Pripremam raspravu
Javna rasprava - Izmjene i dopune Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12; dalje: Uredba) u dijelu koji se odnosi na Dodatak 2. i 3.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 29. listopada 2020. 12:00
Datum zatvaranja rasprave: 16. studenog 2020. 12:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Na temelju članka 17. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i članka 14. stavka 3. Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15), u postupku izmjena i dopuna Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 28. listopada 2020. donosi

ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture od 10. rujna 2020.

2. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog novog Plana razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama od 25. rujna 2020.

3. Planovi iz točke 1. i 2. izreke ovog rješenja sastavni su dio ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je od Hrvatske udruge poslodavaca 10. rujna 2020. prijedlog novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (lokacije izgrađenih i planiranih zona za postavu samostojećih antenskih stupova; dalje: Objedinjeni plan), u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti.

Objedinjen plan sastavni je dio Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15; dalje Uredba).

Kako je sastavni dio Uredbe i Plan radiodifuzijske mreže elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama (dalje: Plan radiodifuzijske mreže), HAKOM je, radi ekonomičnosti postupka izmjena i dopuna Uredbe, ocijenio osnovanim zatražiti očitovanje Odašiljača i veza d.o.o., kao operatora radiodifuzijskih mreža, o potrebi izmjena i navedenog dokumenta.

Naime, člankom 14. Uredbe propisan je postupak donošenja izmjena i dopuna Objedinjenog plana i Plana radiodifuzijske mreže. Tim postupkom propisana je obveza ishođenja prethodne suglasnosti HAKOM-a na nove prijedloge tih dokumenata, kako bi temeljem suglasnosti HAKOM-a operatori pokretnih komunikacija i operatori radiodifuzijskih mreža mogli od ministarstva nadležnog za elektroničke komunikacije zatražiti da se Vladi Republike Hrvatske predlože izmjene i dopune Uredbe.

25. rujna 2020. zaprimljen je prijedlog izmjena postojećeg Plana radiodifuzijske mreže od strane Odašiljača i veza d.o.o.

Slijedom navedenog, HAKOM je analizirao dostavljene dokumente te je utvrđeno:

• da je novi Objedinjeni plan usuglašen od sva tri mobilna operatora i time osigurava razvoj mreža pokretnih komunikacija na način da se u prostoru gradi minimalni broj samostojećih antenskih stupova po načelu zajedničkog korištenja

• u Objedinjenom planu povećanje ukupnog broja novo planiranih lokacija ne prelazi 10% te se smatra opravdanim i razvojnim

• novi Plan radiodifuzijske mreže ima neznatne izmjene u odnosu na stari plan te se predviđa povećanje ukupnog broja novo planiranih lokacija u radiodifuziji je za 5 (pet) dodatnih lokacija što predstavlja oko 7% povećanja

Nastavno na navedeno, u oba dokumenta nema bitnih dodatnih zahtjeva na prostor kao najvredniji i ograničavajući prirodni resurs, odnosno osigurava se poticanje zajedničkog korištenja prema članku 30. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17).

Sukladno provedenoj analizi ne postoje prepreke za izdavanje prethodne suglasnosti na prijedloge novog Objedinjenog plana i novog Plana radiodifuzijske mreže.

Sukladno članku 14. stavku 3. Uredbe, o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.