Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog dokumenta Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. listopada 2020. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 27. studenog 2020. 14:00
Uključi prikaz broja:

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 15. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 30., članka 37. stavka 3., članka 40. stavka 5., članka 41.stavka 4., članka 50. stavka 3. i članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK O

IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O OBAVLJANJU UNIVERZALNE USLUGE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o obavljanju univerzalne usluge (»Narodne novine«, broj 41/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

“5. HAKOM: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti“.

(2) U članku 2. točka 10. Pravilnika riječ „sekogrami“ zamjenjuje se riječima „pošiljke za slijepe“.

(3) U članku 2. Pravilnika dodaje se nova točka 14. koja glasi:

„14. rok uručenja poštanskih pošiljaka: vrijeme od prijma poštanske pošiljke do njena propisna uručenja. Vrijeme prijma poštanske pošiljke utvrđuje se na temelju otiska žiga davatelja univerzalne usluge na potvrdi o primitku pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne izdaje potvrda o primitku pošiljke.“

(4) U članku 2. Pravilnika dosadašnja točka 14. postaje točka 15., mijenja se i glasi:

„15. Zakon: Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19).

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. točka 4. Pravilnika riječ „sekogramazamjenjuje se riječima „pošiljaka za slijepe“.

Članak 3.

(1) U članku 4. stavak 1. Pravilnika riječ „sekogrami“ zamjenjuje se riječima „pošiljke za slijepe“.

(2) Članak 4. stavak 5. Pravilnika mijenja se i glasi:

(5) Pod paketom u unutarnjem poštanskom prometu smatra se poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete.“

(3) U članku 4. stavku 6. Pravilnika riječ „sekogramom“ zamjenjuje se riječima „ pošiljkom za slijepe“.

                                                                         Članak 4.

(1) U članku 5. stavak 5. Pravilnika riječ „sekograma“ zamjenjuje se riječima „pošiljke za slijepe“.

(2) U članku 5. stavku 11. Pravilnika iza riječi „univerzalnebriše se riječ “poštanske“. 

Članak 5.

(1) U članku 8. Pravilnika dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Davatelj univerzalne usluge obvezan je u svojim Općim uvjetima propisati i primjenjivati rokove uručenja poštanskih pošiljaka iz članka 3. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovog Pravilnika na način kako je to određeno člankom 40. Zakona.“

(2) Dosadašnji članak 8. stavak 3. Pravilnika postaje stavak 4., a  dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

(1) U članku 10. stavak 2. i stavku 3. alineja 2. Pravilnika riječi „poštanska središta“ zamjenjuju se riječima „središta razrade- sortirnica“.

(2) U članku 10. stavku 3. alineja 5. rečenica „drugi uređaji i naprave namijenjeni prijmu poštanskih pošiljaka“ mijenja se i glasi: „drugi uređaji i naprave namijenjeni prijmu i uručenju poštanskih pošiljaka“.

Članak 7.

(1) U članku 14. Pravilnika naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: 

„Središte razrade – sortirnica.“

(2) U članku 14. stavak 1. Pravilnika riječi: „Poštansko središte“ zamjenjuju se riječima: „Središte razrade – sortirnica“.

(3) U članku 14. stavak 2. Pravilnika riječi „Poštanska središta“  zamjenjuju se riječima „ Središta razrade – sortirnica.“

Članak 8.

(1) U članku 22. stavak 1. Pravilnika iza riječi „omogućiti pristup poštanskoj mreži“ brišu se riječi „ ; kada i gdje je to moguće,“

(2) U članku 22. stavak 1. točka 1. Pravilnika mijenja se i glasi:

„1. u elementima poštanske mreže iz članka 11. stavak 3. točka 1. ovog Pravilnika kako slijedi: najmanje 1 (jedan) ured u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave (županije), osim onih jedinica područne (regionalne) samouprave u kojima je od strane davatelja univerzalne usluge organiziran element poštanske mreže iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika: 

-  za poštanske pošiljke koje nisu usmjerene;

- za poštanske pošiljke koje su usmjerene prema odredištima ili adresama primatelja za uručenje prema načinu i organizaciji uručenja pošiljaka navedenog elementa poštanske mreže;

-  za poštanske pošiljke koje su usmjerene prema odredištima ili adresama primatelja za unutarnji i međunarodni poštanski promet na način kako to zahtijeva davatelj univerzalne usluge.“

(3) U članku 22. stavak 1. točka 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

„ 2. u elementima poštanske mreže iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika:

-  za poštanske pošiljke koje nisu usmjerene;

– za poštanske pošiljke koje su usmjerene prema odredištima ili adresama primatelja za unutarnji i međunarodni poštanski promet na način kako to zahtijeva davatelj univerzalne usluge.“

Članak 9.

(1) U članku 23. stavak 2. Pravilnika iza riječi „korisnika usluga“ dodaju se riječi „ ,njihovo eventualno usmjeravanje.

(2) U članku 23. stavak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

„(3)Pristup poštanskoj mreži u smislu članka 22. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, podrazumijeva da korisnik pristupa obavi prijam pošiljaka, njihovo eventualno usmjeravanje na način kako to zahtijeva davatelj univerzalne usluge, a zatim ih predaje u ugovorenu točku pristupa poštanskoj mreži radi eventualnog usmjeravanja te daljnjeg prijenosa i uručenja na adrese primatelja.

(3) U članku 23. Pravilnika iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„(4) Davatelj univerzalne usluge obvezan je korisniku pristupa omogućiti korištenje usluga iz članka 20. Zakona koje se pružaju zajedno s uslugama iz članka 15. stavka 2. točke 1., 2. i 3. Zakona. Korisnik pristupa obvezan je pri korištenju navedenih usluga postupati sukladno odredbama članka 20. stavak 2. Zakona.

(4) Dosadašnji članak 23. stavak 4. Pravilnika postaje stavak 5.

(5) U članku 23. Pravilnika iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

„(6) Uvjete pristupa poštanskoj mreži 15 dana prije početka primjene davatelj univerzalne usluge obvezan je dostaviti HAKOM-u. HAKOM može odlukom u cijelosti ili djelomično izmijeniti ili ukinuti odredbe uvjeta pristupa poštanskoj mreži prije ili nakon njihove objave.“ 

Članak 10.

U članku 24. stavak 3. Pravilnika riječ: „grupiranje“ zamjenjuje se s riječi: „usmjeravanje“.

Članak 11.

(1) U članku 25. stavak 1. Pravilnika mijenja se i glasi:

„(1) Cijene pristupa poštanskoj mreži određuju se na temelju računovodstvenih podataka o prosječnim jediničnim troškovima univerzalne usluge dobivenih računovodstvenim razdvajanjem iz članka 47. stavak 3. i 4. Zakona, za razdoblje protekle 3 kalendarske godine, pri čemu se kod određivanja cijene pristupa poštanskoj mreži moraju uzeti u obzir svi izbjegnuti troškovi radnji obavljenih od strane korisnika pristupa prije pristupanja poštanskoj mreži. Korisnik pristupa može odraditi i druge aktivnosti koje kao takve predstavljaju izbjegnuti trošak davatelja univerzalne usluge.“

(2) U članku 25. stavak 2. Pravilnika briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. koji se mijenja i glasi:

„(2) Pravo na cijene iz stavka 1. ovog članka ostvaruju korisnici koji pristupaju poštanskoj mreži s najmanje 3000 poštanskih pošiljaka ukupno tijekom jednog kalendarskog mjeseca.

(3) U članku 25. Pravilnika dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Cijene pristupa poštanskoj mreži, cijene za pristup podacima i uslugama iz članka 24. ovog Pravilnika te izračuni referentnih vrijednosti troškova radnji koje korisnik pristupa može obaviti prije pristupa poštanskoj mreži sastavni su dio uvjeta pristupa poštanskoj mreži iz članka 23. stavak 6. ovog Pravilnika koje je davatelj univerzalne usluge obvezan dostaviti HAKOM-u. HAKOM može svojom odlukom u cijelosti ili djelomično izmijeniti ili ukinuti cijene iz stavka 1. ovog članka.“

Članak 12.

U članku 27. stavak 2. Pravilnika iza riječi: „korisnicima pristupa pisanim putem“ dodaje se riječ „detaljnije“.

Članak 13.

(1) U članku 28. stavak 2. Pravilnika iza riječi: „mora sadržavati“ dodaje se riječ: „najmanje“

(2) U članku 28. Pravilnika iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„(3) Primjerak Ugovora davatelj univerzalne usluge  nakon početka primjene obvezan je dostaviti HAKOM-u.„

                                                                       Članak 14.

(1) Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Davatelj univerzalne usluge obvezan je uskladiti uvjete i način obavljanja usluga pristupa poštanskoj mreži, kao i opće uvjete obavljanja univerzalne usluge prema ovim izmjenama i dopunama Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama.

Klasa: 011-02/20-01/01

Urbroj: 376-04/20-1

Zagreb, 28. listopada 2020.

Predsjednik Vijeća

HAKOM-a
Tonko Obuljen, v. r.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.