Pripremam raspravu
Javna rasprava - Smjernice za provođenje testa ekonomske ravnoteže
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 04. siječnja 2021. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 02. veljače 2021. 14:00
Uključi prikaz broja:

SMJERNICE ZA PROVOĐENJE TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE

Verzija 1.0.

Zagreb, prosinac, 2020.

Sadržaj

1.UVOD

1.1. Definicije

1.2. Pravni okvir

2. METODOLOGIJA ZA PRIMJENU TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE KOJU PROVODI HAKOM

2.1. Zahtjevi na koje se može primijeniti test ekonomske ravnoteže

2.2. Metodologija i kriteriji za procjenu

2.3. Postupci i procedure

2.3.1. Obavijest o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika

2.3.2. Zahtjev za test ekonomske ravnoteže

2.3.3. Dostava podataka HAKOM-u

2.3.4. Nepotpune informacije

3. REZULTATI TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE

4. POSTUPAK TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE TIJEKOM NATJEČAJA UGOVORA O JAVNOJ USLUZI

5. POVJERLJIVOST PODATAKA

6. SURADNJA REGULATORNIH TIJELA

7. PRILOZI3

1.  UVOD

Propisi Europske unije i Republike Hrvatske omogućuju otvaranje europskog željezničkog tržišta i promicanje konkurencije na putničkom željezničkom tržištu kroz niz mjera, uključujući i sveobuhvatni zahtjev da se pristup mreži omogući na pošten i transparentan način. Međutim, isto zakonodavstvo utvrđuje i ograničenja kojima se pristup željezničkoj infrastrukturi može uskratiti, a odnosi se na situacije u kojima postoje dokazi da bi nova usluga mogla imati značajan negativan utjecaj na ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama.

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/1795 od 20. studenoga 2018. o utvrđivanju postupka i kriterija za primjenu testa ekonomske ravnoteže (dalje: Provedbena uredba) na temelju članka 11. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. za vozni red koji počinje 12. prosinca 2020., određuje na koji način treba pristupiti ovom ograničenju. Provedbena uredba opisuje „test ekonomske ravnoteže“ (dalje: TER) koji regulatorno tijelo mora provesti u donošenju odluke o odobravanju zahtjeva za otvoreni pristup, koji se navodi u ovim smjernicama.

Članak 23. stavak 1. Zakona o željeznici (NN br. 32/19, dalje: ZOŽ) omogućava neodobravanje pristupa željezničkoj infrastrukturi za pružanje usluga prijevoza putnika određenog polazišta i određenog odredišta kada jedan ili više ugovora o javnim uslugama pokrivaju isti ili alternativni pravac i kada bi pravo pristupa ugrozilo ekonomsku ravnotežu tih ugovora o javnim uslugama.

Suštinski, nove usluge mogu donijeti pogodnosti korisnicima usluga željezničkog putničkog prijevoza. Međutim, u skladu sa zakonskim obvezama, potrebno je razmotriti utjecaj na državna sredstva kao i niz čimbenika koji utječu na odluku regulatornog tijela u odobravanju pristupa.

Stoga ovaj pristup treba pratiti zahtjev postavljen u Provedbenoj uredbi da se izričito razmotri utjecaj nove usluge na profitabilnost usluga koje se obavljaju u okviru ugovora o javnim uslugama i na neto trošak nadležnog tijela koje je dodijelilo ugovor o javnim uslugama.

1.1. Definicije

Za potrebe i bolje razumijevanje ovog dokumenta primjenjuju se slijedeće definicije[1]:

a)    „nova usluga željezničkog prijevoza putnika (dalje: nova usluga)“ znači željeznički prijevoz putnika koji se planira obavljati prema redovitom voznom redu, koji je u potpunosti nov ili koji podrazumijeva znatne izmjene postojećeg željezničkog prijevoza

putnika, posebno u smislu povećane učestalosti prijevoza ili povećanog broja zaustavljanja, a koji nije predviđen ugovorom o javnim uslugama;

b)    „test ekonomske ravnoteže” znači postupak procjene, opisan u članku 11. stavcima od 1. do 4. i članku 11.a Direktive 2012/34/EU i detaljnije opisan u članku 10., koji provodi regulatorno tijelo na zahtjev jednog od subjekata iz članka 11. stavka 2. Direktive 2012/34/EU kako bi se utvrdilo bi li predložena nova usluga željezničkog prijevoza putnika ugrozila ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama;

c)     „ugovor o javnim uslugama” znači ugovor o javnim uslugama kako je definiran u članku 2. točki i. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 koja se odnosi na željeznički prijevoz;

d)    „nadležno tijelo” znači nadležno tijelo kako je definirano člankom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1370/2007;

e)    „neto financijski učinak” znači učinak nove usluge željezničkog prijevoza putnika na neto saldo troškova i prihoda koji proizlazi iz ispunjavanja obveza obavljanja javne usluge propisanih u ugovoru o javnim uslugama, koji uključuje razumnu dobit;

f)      „isključivo pravo” znači pravo kako je definirano člankom 2. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1370/2007;

g)    „operator javne usluge” znači svaki javni ili privatni prijevoznik ili skupina takvih prijevoznika koji obavljaju usluge javnog prijevoza putnika ili svako javno tijelo koje pruža usluge javnog prijevoza putnika.

1.2. Pravni okvir

Člankom 22. stavkom 3. ZOŽ-a je propisano kako se, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1370/2007 i Uredbu (EU) 2016/2338, svakom željezničkom prijevozniku, uz jednake, nediskriminirajuće i transparentne uvjete, mora odobriti pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi u svrhu pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika. Navedeno pravo pristupa, sukladno članku 22. stavku 5. ZOŽ-a, znači kako željeznički prijevoznik koji pruža uslugu prijevoza putnika ima pravo ukrcati i iskrcati putnike u službenom mjestu predviđenom za ulazak ili izlazak putnika.

Međutim, člankom 23. stavkom 1. ZOŽ-a predviđena je mogućnost odbijanja pristupa infrastrukturi u slučajevima u kojima bi ekonomska ravnoteža takvih ugovora o javnim uslugama bila ugrožena novim uslugama željezničkog prijevoza putnika.

Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. utvrđuje se da se operatorima javnih usluga (dalje: prijevoznik) za ispunjavanje obveza pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika može dodijeliti financijska naknada ili isključiva prava, ili oboje. Međutim, dodjela isključivih prava željezničkim prijevoznicima ne bi trebala imati za posljedicu zatvaranje domaćeg tržišta željezničkog prijevoza putnika.

Takva isključiva prava ne bi trebala isključivati pravo pristupa drugih željezničkih prijevoznika, osim ako TER pokaže da bi, uzimajući u obzir vrijednost isključivih prava, nova usluga željezničkog prijevoza putnika imala znatan negativan utjecaj na profitabilnost usluga koje se obavljaju u okviru ugovora o javnim uslugama ili neto trošak njihova pružanja za nadležno tijelo ili oboje, ovisno o aranžmanima za podjelu rizika predviđenima u ugovoru o javnim uslugama.

TER treba provesti samo u pogledu usluga željezničkog prijevoza putnika koje se ne pružaju u okviru ugovora o javnim uslugama i koje su potpuno nove ili podrazumijevaju znatnu izmjenu postojeće usluge. Taj pojam obuhvaća i komercijalne usluge prijevoznika koji izvršava ugovor o javnim uslugama.

Regulatorno tijelo treba procijeniti bi li se predložena izmjena usluge željezničkog prijevoza putnika trebala smatrati znatnom.

2. METODOLOGIJA ZA PRIMJENU TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE KOJU PROVODI HAKOM

2.1. Zahtjevi na koje se može primijeniti test ekonomske ravnoteže

Provedbena uredba određuje da se TER može primijeniti na nove željezničke usluge u prijevozu putnika, a pri čemu se misli na potpuno novu uslugu ili onu koja podrazumijeva znatnu izmjenu postojeće željezničke usluge za putnike, posebno u pogledu povećane frekvencije usluga ili povećanog broja zaustavljanja, a koja nije pružena ugovorom o javnim uslugama, odnosno za nove usluge željezničkog prijevoza putnika između određenog polazišta i određenog odredišta, ako jedan ili više ugovora o javnim uslugama obuhvaća isti ili alternativni pravac. S druge strane, cijena se ne bi trebala smatrati znatnom izmjenom, osim ako nije u skladu s uobičajenim tržišnim ponašanjem.

Navedeno znači da se TER može primijeniti na zahtjevima novih prijevoznika i zahtjevima za značajne izmjene postojećih usluga u putničkom prijevozu. Dakle, to su oni prijevoznici koji pružaju usluge putničkog prijevoza isključivo na komercijalnoj osnovi, tj. ne pružaju se u okviru ugovora o javnim uslugama.

TER se također može primijeniti na komercijalne usluge koje pruža prijevoznik koji posluje pod ugovorom o javnim uslugama, za usluge koje nisu obuhvaćene navedenim ugovorom, ukoliko to zatraži nadležno tijelo.

Zahtjevi za produljenje trajanja postojećih prava pristupa neće se smatrati novom uslugom ili "značajnom" izmjenom i stoga neće biti podvrgnuti TER-u.

2.2. Metodologija i kriteriji za procjenu

Članak 10. Provedbene uredbe opisuje sadržaj TER-a i kriterije ocjene. Navodi da će se ekonomska ravnoteža smatrati ugroženom kad bi nova usluga imala značajan negativan utjecaj na:

a) profitabilnost usluga koje pružaju operatori javnih usluga i/ili

b) značajno povećanje neto troška za nadležno tijelo.

Ekonomska analiza će ocijeniti utjecaj predložene nove usluge na ugovor o javnim uslugama u cjelini, tijekom cijelog vremenskog razdoblja, uzimajući u obzir vrijednost svih postojećih isključivih prava koja su im dodijeljena. Provedbena uredba propisuje da se unaprijed utvrđeni pragovi ili posebni kriteriji mogu primjenjivati, ali ne strogo ili izolirano od drugih kriterija niti se smiju postavljati takvi pragovi u nacionalno zakonodavstvo. Procjena se treba temeljiti na objektivnoj metodologiji koju donosi regulatorno tijelo, uzimajući u obzir posebnosti željezničkog prometa u dotičnoj državi članici kao i procjenu neto koristi za korisnike proizašle iz nove usluge prijevoza putnika željeznicom.

Metoda koju će primjenjivati HAKOM temelji se i na iskustvima drugih regulatornih tijela država članica EU.

HAKOM će analizirati nekoliko elemenata u donošenju odluke o ugrožavanju ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika kako je opisano u nastavku, a svaki zahtjev za provođenje TER-a će se razmatrati pojedinačno, što je u skladu s Provedbenom uredbom koja navodi da je potrebno uravnotežiti legitimne interese operatera koji izvršavaju ugovor o javnim uslugama i nadležnih tijela s jedne strane te glavne ciljeve za stvaranje jedinstvenog Europskog željezničkog prostora te iskorištavanje širih socijalnih koristi, s druge strane."

Razmatrat će se osobito sljedeći elementi prilikom provođenja TER-a, u skladu s člankom 10. Provedbene uredbe:

1. Utjecaj na profitabilnost usluga koje prijevoznik obavlja u okviru ugovora o javnim uslugama - analiza dostavljenog poslovnog plana prijevoznika (novog prijevoznika i prijevoznika koji obavlja PSO). Kao dokaze, podnositelj zahtjeva za TER obvezan je

2. dostaviti predviđanja prometa, potražnje prihoda i financija na temelju kojih se radi procjena prihoda i broja putnika zbog kojih će nova usluga vjerojatno suziti ponudu postojeće domaće usluge prema ugovoru o javnim uslugama (utjecaj nove usluge na preuzimanje dijela putnika i prihoda, što je zapravo pretpostavka koju treba dokazati). Kako podnositelj zahtjeva za TER uz zahtjev, treba pružiti i dokaze da nova usluga može ugroziti ekonomsku ravnotežu ugovora o javnoj usluzi tako obavezno navodi koje sve trase (vlakove) nova usluga ugrožava.

HAKOM provodi analizu zamjenjivosti novih usluga i usluga javnog prijevoza putnika.

3. Utjecaj na neto trošak nadležnog tijela koje je dodijelilo ugovor o javnim uslugama - analiza utjecaja nove usluge na neto trošak za PSO nadležnog tijela. Potrebno je promatrati novu uslugu prema vremenu izvođenja (kalendaru vožnje), također potrebno je paziti da li nova usluga utječe samo na jedan vlak ili na više njih (polazaka vlakova i alternativne trase, poglavlje prije). Nova usluga može imati utjecaj na trenutne financijske pokazatelje ugovora o javnoj usluzi, ali i u narednom periodu te je potrebno analizom dokazati utjecaj nove usluge na neto trošak kojeg plaća nadležno tijelo.

4. Neto koristi za korisnike – analiza širih neto koristi za korisnike proizašle iz novih usluga, a uključuje vrste karata i njihove pogodnosti, vrijeme putovanja, informacije o putovanju, vozni red, kvaliteta usluga u vlaku i sl.

5. Ostali čimbenici utvrđeni u članku 10. uključujući utjecaj na izvedbu i kvalitetu željezničkih usluga - u okviru ovog segmenta analize, mogu se razmatrati aktivnosti vezane uz društvenu odgovornost i druge pozitivne učinke potencijalno uvedene zbog nove usluge (manji broj putnika u osobnim automobilima, autobusima, poticanje korištenja bicikala/multimodalni prijevoz putnika i sl.). Ova faza omogućava razmatranje bilo kojeg drugog čimbenika za koji se smatra da je bitan za specifičan slučaj i kao takvog ga je teško definirati u općim uputama.

2.3. Postupci i procedure

Provedbena uredba određuje postupak i vremenske okvire koji se primjenjuju na zahtjeve za novom uslugom.

2.3.1. Obavijest o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika

Podnositelj zahtjeva koji planira zatražiti infrastrukturni kapacitet radi obavljanja usluge željezničkog prijevoza putnika na trasama na kojima između određenog polazišta i određenog

odredišta jedan ili više ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika pokriva istu ili alternativnu trasu dužan je učiniti sljedeće:

1.) HAKOM-u i upravitelju infrastrukture dostaviti ispunjeni obrazac Obavijesti o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika (dalje: Obavijest) i to najmanje 18 mjeseci prije početka voznog reda na koji se zahtjev za infrastrukturni kapacitet odnosi. Obrazac je dostupan na HAKOM-ovoj mrežnoj stranici (poveznica: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=10260 , prilog 1. ovog dokumenta).

2.) ukoliko su podaci u Obavijesti nepotpuni, HAKOM će obavijestiti podnositelja i dati mogućnost da dopuni podatke u razumnom roku koji ne premašuje 10 radnih dana od dana kada je podnositelj zahtjeva zaprimio zahtjev za dopunom podataka. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

3) HAKOM će na svojim mrežnim stranicama objaviti Obavijest koju je dostavio podnositelj zahtjeva, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 10 dana od primitka potpunih podataka i obavijestiti nadležne strane navedene u točki 2.3.2 ovog dokumenta.

Informacije o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika obuhvaćaju barem prve tri godine rada i ukoliko to bude moguće, prvih pet godina rada. HAKOM međutim, može u opravdanim slučajevima pristati i na kraće razdoblje.

2.3.2. Zahtjev za test ekonomske ravnoteže

HAKOM će pokrenuti provođenje TER-a onda kad to zatraži bilo koja od sljedećih strana:

-          nadležno tijelo za dodjelu sredstava kroz ugovor o javnim uslugama,

-          bilo koje drugo zainteresirano nadležno tijelo s pravom ograničavanja pristupa u skladu s člankom 11. Direktive 2012/34/EU,

-          upravitelj infrastrukture,

-          prijevoznik koji pruža uslugu pod ugovorom o javnim uslugama.

1.) Zainteresirane strane mogu zatražiti od HAKOM-a provođenje TER-a u roku od 30 dana od dana zaprimanja informacije o planiranoj usluzi prijevoza putnika. Zainteresirana strana svoj zahtjev treba poslati u elektroničkom obliku na adresu zeljeznica@hakom.hr ili na adresu Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb.

2.) Subjekt koji zahtijeva provođenje TER-a mora HAKOM-u dostaviti podatke navedene u točki 2.3.3 ovog dokumenta, uz relevantne dokaze da nova usluga može ugroziti ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama.

3.) Ako HAKOM u roku od 30 dana ne primi zahtjev za provođenje TER-a, isti se neće provoditi i svaki zahtjev pristigao izvan tog roka će se smatrati nepravovremenim.

2.3.3. Dostava podataka HAKOM-u

Subjekt koji traži provođenje TER-a svojim je zahtjevom dužan osigurati sve relevantne podatke potrebne HAKOM-u za donošenje odluke. Dodatno, HAKOM može tražiti podatke i od nadležnog tijela, prijevoznika koji obavlja javnu uslugu, podnositelja zahtjeva i upravitelja infrastrukture.

1. Subjekt koji zahtijeva test ekonomske ravnoteže dostavlja sljedeće podatke:

(a) ime, adresu, pravni oblik, osobni identifikacijski broj (ako je primjenjivo) subjekta koji podnosi zahtjev;

(b) kontaktne informacije osobe odgovorne za upite;

(c) dokaze o ugrožavanju ekonomske ravnoteže ugovora o javnim uslugama novom uslugom željezničkog prijevoza putnika;

(d) primjerak ugovora o javnim uslugama, ako je subjekt koji podnosi zahtjev nadležno tijelo ili željeznički prijevoznik koji izvršava ugovor o javnim uslugama.

2. U procesu provođenja testa ekonomske ravnoteže, HAKOM može zatražiti dostavu dodatnih podataka:

(a) od nadležnog tijela:

(1) relevantna predviđanja prometa, potražnje i prihoda, uključujući metodologiju predviđanja;

(2) prema potrebi, metodologiju i podatke upotrijebljene za izračun neto financijskog učinka na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. i Priloga toj uredbi;

(b) od željezničkog prijevoznika koji izvršava ugovor o javnim uslugama:

(1) presliku ugovora o javnim uslugama ako nije dostavljen u skladu s gornjom točkom 1., podtočkom (d);

(2) poslovni plan prijevoznika za pravac obuhvaćen ugovorom o javnim uslugama ili alternativni pravac;

(3) relevantna predviđanja prometa, potražnje i prihoda, uključujući metodologiju predviđanja;

(4) informacije o prihodima i profitnim maržama koje prijevoznik stekne na pravcu obuhvaćenom ugovorom o javnim uslugama ili alternativnom pravcu;

(5) vozni red njegovih usluga, uključujući vremena polaska, usputna zaustavljanja, vremena dolaska i presjedanja;

(6) procjenu elastičnosti usluga (npr. elastičnost cijena, elastičnost u pogledu kvalitete usluga);

(7) troškove kapitala i operativne troškove za usluge pružene na temelju ugovora o javnim uslugama, kao i promjene u pogledu troškova i potražnje koje uzrokuje nova usluga željezničkog prijevoza putnika;

(c) od podnositelja zahtjeva, informacije o njegovim planovima za obavljanje nove usluge željezničkog prijevoza putnika, uključujući:

(1) poslovni plan;

(2) predviđanje putničkog prometa i prihoda, uključujući metodologiju predviđanja;

(3) strategije za određivanje cijena;

(4) organizaciju prodaje karata;

(5) specifikacije željezničkih vozila (npr. indeks popunjenosti, broj sjedala, tehnička specifikacija prema vrsti vozila);

(6) marketinšku strategiju;

(d) od upravitelja infrastrukture:

(1) informacije povezane s relevantnim prugama ili njihovim dijelovima kako bi se osiguralo da se nova usluga željezničkog prijevoza putnika može pružati na toj infrastrukturi;

(2) informacije o mogućim učincima u pogledu izvedbe i otpornosti predložene nove usluge željezničkog prijevoza putnika;

(3) procjenu učinaka na korištenje kapaciteta;

(4) planove za razvoj infrastrukture u pogledu pravaca obuhvaćenih novom uslugom željezničkog prijevoza putnika, uključujući okvirno navođenje vremena kada će se ti planovi provoditi;

(5) informacije o relevantnim okvirnim sporazumima koji su sklopljeni ili koji su predmet rasprave, konkretno s prijevoznikom koji izvršava ugovor o javnim uslugama.

3. Sve informacije potrebno je poslati HAKOM-u:

u elektroničkom obliku:

 na adresu: zeljeznica@hakom.hr ili

na adresu: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Dodatne informacije HAKOM može zatražiti u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva za provođenje TER-a.

2.3.4. Nepotpune informacije

Sukladno Provedbenoj uredbi HAKOM donosi odluku u roku od 6 tjedana od primitka svih informacija, a u svakom slučaju prije roka za primitak zahtjeva za kapacitetom, koji je postavio upravitelj infrastrukture. Ovisno o raspoloživosti podataka potrebnih za donošenje odluke, a u navedenom roku, HAKOM može odlučiti slijedeće:

       Ukoliko je podnositelj zahtjeva pružio nepotpune podatke, HAKOM će provesti TER na temelju dostupnih podataka ili ako smatra da su podaci nedovoljni za obavljanje testa, odbacit će zahtjev;

• Ukoliko je subjekt koji zahtijeva TER pružio nepotpune podatke, HAKOM će provesti TER na temelju dostupnih podataka, ili ako smatra da su podaci nedovoljni za provođenje testa, odbacit će zahtjev za provođenje TER-a;

• Ukoliko prijevoznik koji pruža javnu uslugu nije subjekt koji je podnio zahtjev i pružio je nepotpune podatke, HAKOM će obaviti TER na temelju dostupnih podataka ili ako smatra da su podaci nedovoljni za obavljanje ispitivanja, donosi odluku kojom se pristup dodjeljuje.

3. REZULTATI TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE

Temeljem provedenog TER-a, HAKOM će donijeti odgovarajuću odluku predviđenu člankom 11. stavkom 2. Direktive 2012/34/EU i to da se pristup željezničkoj infrastrukturi dodjeljuje, mijenja, dodjeljuje samo pod određenim uvjetima ili odbija.

1. Ako bi ekonomska ravnoteža ugovora o javnim uslugama bila ugrožena novom uslugom željezničkog prijevoza putnika:

(a) HAKOM prema potrebi navodi moguće promjene u toj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika, kao što su izmjene učestalosti, trasa, usputnih zaustavljanja ili voznog

reda kojima bi se osiguralo da su ispunjeni uvjeti za dodjelu prava pristupa predviđeni u članku 10. stavku 2. Direktive 2012/34/EU i/ili

(b) HAKOM može izdati preporuke nadležnim tijelima prema potrebi s obzirom na neto koristi za korisnike iz članka 10. stavka 5. točke (a) Provedbene uredbe, o drugim promjenama koje nisu povezane s novom uslugom prijevoza putnika, čime bi se osiguralo da su uvjeti za dodjelu prava pristupa ispunjeni.

2. U okolnostima opisanima u članku 5. stavku 2. podstavku 2. Provedbene uredbe, ako se testom ekonomske ravnoteže postojećeg ugovora o javnim uslugama dokaže da se pristup može dodijeliti, on mora biti vremenski ograničen dok se ne dobiju rezultati testa ekonomske ravnoteže koji se provodi u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 7. Provedbene uredbe.

3. HAKOM obavještava subjekte navedene u članku 11. stavku 3. Direktive 2012/34/EU o vrsti svoje odluke koja nije povjerljiva i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici.

4. POSTUPAK TESTA EKONOMSKE RAVNOTEŽE TIJEKOM NATJEČAJA UGOVORA O JAVNOJ USLUZI

Ako se u vrijeme provođenja TER-a provede natječaj za ugovor o javnim uslugama koji pokriva istu ili alternativnu rutu:

a)    HAKOM može obustaviti razmatranje predloženog zahtjeva za provođenje TER-a na ograničeno vrijeme, dok se ne dodijeli novi ugovor o javnim uslugama. Obustava će trajati najviše 12 mjeseci od primitka prijave ili dok se natječajni postupak ne zaključi, ovisno što prije nastupi; ili

b)    HAKOM može provesti TER prema postojećem ugovoru o javnim uslugama i ukoliko se pokaže da se pristup može odobriti, pristup će biti vremenski ograničen do isteka postojećeg ugovora o javnim uslugama.

HAKOM će donijeti odluku o obustavi razmatranja ili nastavku razmatranja privremenog pristupa nakon konzultacija s podnositeljem zahtjeva i relevantnim subjektima.

U slučaju više zahtjeva za provođenjem TER-a, HAKOM može donijeti različite odluke o primljenim zahtjevima na temelju analize njihovih utjecaja na ekonomsku ravnotežu ugovora o javnim uslugama, konkurentskih učinaka, neto koristi za kupce i infrastrukturu i dr.

5. POVJERLJIVOST PODATAKA

HAKOM će zaprimljene podatke koristiti u svrhu provođenja TER-a te neće objavljivati poslovno osjetljive podatke. Provedbena uredba izričito propisuje da se informacije uključene u zahtjev ne smatraju poslovno osjetljivima.

Dužnost subjekta koji podnosi zahtjev za TER i podnositelja zahtjeva, je u trenutku podnošenja zahtjeva obavijestiti HAKOM o podacima koji predstavljaju eventualnu poslovnu tajnu. Takve informacije mogu uključivati tehničke ili financijske podatke koji se odnose na stručnost poduzeća, poslovni plan, strukturu troškova, strategije marketinga i cijene, izvore financiranja i dr. HAKOM preuzima odgovornost zaštite povjerljivosti dostavljenih podataka.

Ukoliko HAKOM utvrdi da razlozi za neobjavljivanje nisu prihvatljivi, to će se priopćiti u pisanom obliku subjektu koja traži povjerljivost, najmanje dva tjedna prije objave HAKOM-ove odluke.

6. SURADNJA REGULATORNIH TIJELA

Nakon zaprimanja zahtjeva za novom uslugom HAKOM će obavijestiti druga regulatorna tijela, nadležna za predloženi pravac. HAKOM i druga regulatorna tijela razmjenjivat će i provjeravati zaprimljene informacije kako bi pravovremeno reagirala na bilo kakve nedosljednosti.

HAKOM će također obavijestiti druga nadležna regulatorna tijela ukoliko za navedenu uslugu zaprimi zahtjev za TER. Tijekom provođenja TER-a na predloženoj novoj usluzi, HAKOM i druga regulatorna tijela dijelit će rezultate TER-a kako bi svi imali dovoljno vremena za komentiranje rezultata prije nego što su dovršeni.

Tijekom bilo kakve razmjene informacija koje se odnose na provođenje TER-a, HAKOM i druga regulatorna tijela poštivat će povjerljivost poslovno osjetljivih podataka dobivenih od uključenih subjekata. Informacije će se koristiti samo za konkretan postupak provođenja TER-a.

7. PRILOZI

Prilog 1.

OBAVIJEST O PLANIRANOJ NOVOJ USLUZI ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Molimo, u nastavku ispunite OBRAZAC O PLANIRANOJ NOVOJ USLUZI ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA PUTNIKA koja bi mogla zahtjevati provođenje Testa ekonomske ravnoteže. Za dodatne informacije, na mrežnim stranicama HAKOM-a pogledajte smjernice o Testu ekonomske ravnoteže.

Dostavljeni podaci u vezi s planiranim provođenjem usluge trebaju obuhvaćati najmanje prve tri godine i ako je moguće, prvih pet godina rada.

Predani obrasci bit će objavljeni na mrežnim stranicama HAKOM-a te će biti obaviještena sva nadležna tijela.

Obrazac s nepotpunim podacima neće se razmatrati. HAKOM će u navedenom slučaju obavijestiti podnositelja zahtjeva da obrazac dopuni u roku od deset radnih dana.

HAKOM može zatražiti dodatne informacije kako bi se proveo test ekonomske ravnoteže.

Što poslati:

Ispunjeni OBRAZAC O PLANIRANOJ NOVOJ USLUZI ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

e-poštom ili/i poštom.

Gdje poslati:

E-adresa: zeljeznica@hakom.hr

Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Ispunjeni primjerak ovog obrasca obavijesti potrebno je poslati i nadležnom upravitelju infrastrukture.

OBRAZAC O PLANIRANOJ NOVOJ USLUZI ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Podaci o podnositelju zahtjeva

Puni naziv/ime podnositelja zahtjeva

 

Skraćeni naziv/ime podnositelja zahtjeva

 

Pravni oblik podnositelja zahtjeva

 

Adresa sjedišta podnositelja zahtjeva

 

OIB podnositelja zahtjeva

 

Osobe odgovorne za zastupanje podnositelja zahtjeva

 

Naziv željezničkog prijevoznika koji obavlja uslugu traženog prijevoza za podnositelja zahtjeva *

 

*Ukoliko podnositelj zahtjeva nije željeznički prijevoznik

Podaci o kontakt osobi – podnositelja zahtjeva

Ime i prezime

 

Broj telefona

 

E-mail

 

Radno mjesto

 

Radno vrijeme

 

Podaci o kontakt osobi - željezničkog prijevoznika

Ime i prezime

 

Broj telefona

 

E-mail

 

Radno mjesto

 

Radno vrijeme

 

Podaci o dozvolama/potvrdama*

Dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

 

Potvrda o sigurnosti DIO A

 

Potvrda o sigurnosti DIO B

 

Podaci o trasi vlaka**

Planirani datum početka pružanja usluge

 

Početno – završno službeno mjesto

 

Mjesto ulaska u RH – granični kolodvor

 

Sva mjesta zaustavljanja vlaka zbog ulaska/izlaska putnika na području RH

 

Sva mjesta zaustavljanja vlaka zbog tehničko/tehnoloških razloga u RH (navesti kojih)

 

Vrijeme polaska

 

Vrijeme dolaska

 

Učestalost – kalendar vožnje (period u kojem se usluga odvija)**

 

Opis razloga utemeljenosti da bi nova usluga željezničkog prijevoza putnika ugrožavala ugovor o javnim uslugama

 

Prijevozna sredstva

Vučno vozilo (naziv i serija)

 

Vučena vozila (naziv i serija)

 

Kapacitet mjesta (strukturirati sukladno vrsti vagona i namjeni***)

 

NAPOMENA!

*Priložiti kopije dozvola i potvrde o sigurnosti. Kopije je moguće priložiti uz obavijest kao poseban dokument, kopije dokumenata je dužan priložiti podnositelj zahtjeva (ukoliko nije prijevoznik) za prijevoznika koji bi obavljao uslugu. Ukoliko je u postupku dobivanje navedenih isprava, potrebno je navesti rokove i dostaviti dokaze o započetom postupku.

**Navesti koji vozni red, kada počinje i kada završava usluga, učestalost – kalendar vožnje (da li svaki dan, ako ne, koje dane)

*** Za svaku vrstu vagona potrebno je navesti kapacitet (broj sjedećih mjesta, broj ležajeva/postelja itd.)

Obavijest sadrži podatke koji su označeni kao poslovna tajna (označiti s X)

Da

 

Ne

 

Ako je odgovor »DA«

Navedite podatke koji su klasificirani kao poslovna tajna

 

Navesti utemeljenost za tajnošću podataka

 

___________________________________________

DatumPotpis

[1] Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.