Pripremam raspravu
Javna rasprava - Javni poziv - Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 24. veljače 2022. 08:30
Datum zatvaranja rasprave: 16. ožujka 2022. 12:00
Uključi prikaz broja:

Javni poziv - Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama

a. Razlog provođenja

Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) dužna je promicati interese korisnika usluga na različite načine, između ostalog i putem osiguravanja pristupa univerzalnim uslugama za sve korisnike usluga u skladu s odredbama ZEK-a.

Prema odredbama članka 36. ZEK-a, HAKOM najmanje jedanput u dvije godine utvrđuje pružaju li se univerzalne usluge iz članka 35. ZEK-a na prikladan način i s odgovarajućom kakvoćom usluge, te utvrđuje koji su operatori zainteresirani za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog područja Republike Hrvatske. Na taj način niti jedan operator nije unaprijed izuzet od mogućnosti proglašavanja operatorom univerzalnih usluga, što znači da se u obzir mogu uzeti i operatori pokretnih komunikacijskih mreža. Isto tako, navedenom odredbom omogućeno je da u pružanju univerzalnih usluga može sudjelovati i više operatora i to na različitim zemljopisnim područjima ili za različite dijelove univerzalnih usluga.

Ako HAKOM utvrdi da se pojedina usluga u okviru univerzalnih usluga pruža na propisan i prikladan način, ne mora odrediti operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga, odnosno može donijeti odluku o ukidanju obveze pružanja tog dijela univerzalnih usluga operatoru univerzalnih usluga, kojemu je takva obveza bila prethodno određena, ali mora osigurati najmanje jednog operatora univerzalnih usluga za pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije koje koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost.

U protivnom, ako HAKOM utvrdi da se pojedina univerzalna usluga ne pruža na propisan i prikladan način, može odlukom odrediti jednog ili više operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga ili raspisati javni natječaj za pružanje univerzalnih usluga, pri čemu mora voditi računa o poštivanju tržišnog natjecanja, uz uvažavanje načela objektivnosti transparentnosti i nediskriminacije, te ne može unaprijed isključiti niti jednog operatora iz mogućnosti određivanja obveze pružanja univerzalnih usluga. U slučaju provedbe javnog natječaja za pružanje univerzalnih usluga i postojanja interesa za pružanje navedenih usluga od strane više operatora, HAKOM će na temelju provedenog javnog natječaja odabrati najpovoljnijeg operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga. Ako se niti jedan operator ne javi na javni natječaj za pružanje univerzalnih usluga, HAKOM može odlukom odrediti jednog ili više operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga, pri čemu osobito mora voditi računa o postojanju značajne tržišne snage operatora na mjerodavnom tržištu. U odluci o određivanju operatora univerzalnih usluga, HAKOM osobito utvrđuje uvjete pružanja te podrobniji opis i mjerila kakvoće univerzalnih usluga.

b. Opseg univerzalnih usluga

Obveza pružanja univerzalnih elektroničkih komunikacijskih usluga uvedena je u EU tijekom liberalizacije sektora telekomunikacija 90-tih godina kako bi iste mogli koristiti svi građani, bez obzira na prihode ili na zemljopisnu izoliranost, po prihvatljivoj cijeni i to u slučaju kada samo tržište ne omogućava navedene usluge po komercijalnim uvjetima. Cilj je bio spriječiti stvaranje socijalnih razlika u društvu osiguravanjem univerzalnih usluga po prihvatljivim cijenama građanima u ruralnim (zemljopisno izoliranim) mjestima kao i osigurati takav pristup, pod jednakim uvjetima, poglavito starijim osobama, osobama s invaliditetom te ljudima s posebnim socijalnim potrebama (domaćinstvima sa smanjenim prihodima). Jedan uvjet (koji je potreban, ali nije dovoljan) da bi određena usluga bila “temeljna (univerzalna) komunikacijska usluga” jest da se mora smatrati kao esencijalna za društvo, tj. većina ljudi i kućanstava bi je trebali moći koristiti.

Osiguravanje univerzalne usluge (drugim riječima, pružanje definiranog minimalnog skupa usluga svim krajnjim korisnicima po prihvatljivoj cijeni) može uključivati pružanje određenih usluga nekim krajnjim korisnicima po cijenama koje odstupaju od onih koje su posljedica uobičajenih uvjeta na tržištu.

Temeljni zahtjev univerzalne usluge je pružiti korisnicima, na njihov zahtjev, pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji te funkcionalni pristup internetu po prihvatljivim cijenama. Ovaj je zahtjev ograničen na jedan uskopojasni mrežni priključak, odnosno na primarnu adresu/boravište krajnjeg korisnika. Ne bi trebalo biti ograničenja u smislu tehničkih načina putem kojih se osigurava priključak, neovisno o tomu je li riječ o žičnim ili bežičnim tehnologijama, niti bi trebalo biti ograničenja za operatore u smislu pružanja svih obveza iz univerzalne usluge, odnosno njihova dijela. Priključci na javnu komunikacijsku mrežu trebaju biti u mogućnosti podržavati komunikaciju govora i podataka pri brzinama koje su dovoljne za funkcionalni pristup internetu, a to znači efikasno pretraživanje interneta, nesmetano korištenje mnogobrojnih online usluga (e-edukacija, e-javna uprava i dr.), funkcionalna poslovna komunikacija internetom i dr.. Brzina pristupa internetu koja je na raspolaganju nekom korisniku može ovisiti o nizu čimbenika, ali bez obzira na tehnička ograničenja pristupa internetu svaki građanin RH, na razuman zahtjev, mora imati mogućnost priključka na internet i to brzinom pristupa propisanom Pravilnikom o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (NN 146/12, 82/14, 41/16, 62/19 i 68/19; dalje: Pravilnik o univerzalnim uslugama).

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, koja u članku 84. utvrđuje kako svaka država članica, s obzirom na nacionalne uvjete i minimalnu širinu pojasa kojom raspolaže većina potrošača na državnom području te uzimajući u obzir izvješće BEREC-a o najboljim praksama, utvrđuje uslugu odgovarajućeg širokopojasnog pristupa internetu za potrebe dostupnosti univerzalne usluge, kako bi se osigurala brzina pristupa internetu potrebna za socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Pritom je u Prilogu V. Direktive naveden popis usluga koje usluga širokopojasnog pristupa internetu treba podržavati, kako slijedi:

(1)   elektronička pošta

(2)

  pretraživači kojima se omogućuje potraga za svim vrstama informacija i njihovo pronalaženje

(3)

osnovni internetski alati za osposobljavanje i obrazovanje

(4)

novine ili vijesti dostupne na internetu

(5)

kupnja ili naručivanje robe i usluga na internetu

(6)

potraga za poslom i alati za traženje posla

(7)

profesionalno umrežavanje

(8)

internetsko bankarstvo

(9)

korištenje uslugama e-uprave

(10)

društveni mediji i trenutačna razmjena poruka

(11)

pozivi i videopozivi (standardna kvaliteta)

Iako spomenuta Direktiva još uvijek nije prenesena u nacionalno zakonodavstvo predmetne odredbe treba uzeti u obzir i prilikom provođenja ove analize te gore navedeni popis usluga u okviru pružanja univerzalne usluge treba uzeti kao smjernicu za određivanje odgovarajućeg širokopojasnog pristupa internetu za nadolazeće razdoblje.

Građanima je važno postojanje odgovarajuće mogućnosti uporabe javnih telefonskih govornica na javnim mjestima, a korisnicima je važno pružiti mogućnost besplatnog pozivanja telefonskih brojeva za hitne slučajeve, te posebice jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve (112), s bilo kojeg telefonskog uređaja, uključujući javne govornice, bez ikakve naplate. Tehnološki razvoj, osobito razvoj mobilnih usluga, doveo je do znatnog smanjenja broja javnih telefonskih govornica. Neovisno o tome, i dalje je potrebno voditi računa o odgovarajućoj dostupnosti telefonskih govornica na mjestima od javnog interesa.

U odnosu na spomenute usluge javnih telefonskih govornica te usluge javnog telefonskog imenika i službe davanja obavijesti o brojevima pretplatnika, HAKOM je sukladno članku 87. Zakonika, a nakon provedene javne rasprave, dana 16. prosinca 2021. donio odluku o preispitivanju statusa postojećih univerzalnih usluga KLASA: 344-03/21-12/56, URBROJ: 376-05-4-21-10. Naime, članak 87. Zakonika propisuje obvezu da se do 21. prosinca 2021. provede analiza statusa univerzalnih usluga izvan onih koje Zakonik utvrđuje kao univerzalne usluge – odgovarajući pristup internetu i usluge govorne komunikacije. Stoga je HAKOM nakon provedene analize i javne rasprave utvrdio da se u opsegu univerzalne usluge nastavljaju pružati usluge postavljanja javnih telefonskih govornica, dok se usluge pristupa krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga te usluge pristupa krajnjih korisnika, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica, službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika, nastavljaju pružati samo do isteka obveze pružanja tih usluga određene trgovačkom društvu Imenik d.o.o. iz Zagreba, Folnegovićeva 1c, Odlukom HAKOM-a, KLASA: UP/I-344-01/19-07/01, URBROJ: 376-05-4-19-12 od 26. kolovoza 2019.

Nadalje, države članice moraju poduzeti odgovarajuće mjere kojima će zajamčiti pristup i prihvatljivost svih javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj mreži osobama s invaliditetom i korisnicima s posebnim socijalnim potrebama. Posebne mjere za osobe s invaliditetom mogu uključivati, tamo gdje je to prikladno, osiguravanje dostupnosti javnih telefona, javnih tekstualnih telefona ili ekvivalentne mjere namijenjene gluhim odnosno nijemim osobama, pružanje usluga slijepim odnosno djelomično slijepim osobama, poput službe informacija ili neke ekvivalentne besplatne mjere te izdavanje računa s izlistanjem, u alternativnom formatu, slijepim odnosno djelomično slijepim osobama, na njihov zahtjev. Isto tako potrebno je poduzeti i određene mjere kako bi se osobama s invaliditetom i korisnicima s posebnim potrebama omogućio pristup hitnim službama (112), te kako bi im se pružila slična mogućnost izbora između različitih operatora ili davatelja usluga koju imaju ostali potrošači.

Važnost pristupa nepokretnoj javnoj telefonskoj mreži i njezine uporabe je takva da bi trebala biti na raspolaganju svakome tko podnese opravdan zahtjev za njom. Važno je ispunjavati obveze iz univerzalne usluge na najučinkovitiji mogući način, tako da korisnici općenito plaćaju cijene koje odgovaraju učinkovitosti pružene usluge. Također je važno da operatori univerzalnih usluga održe cjelovitost mreže, kao i kontinuitet i kakvoću usluge. Jačanje djelotvornog tržišnog natjecanja i mogućnosti izbora ostavljaju više mogućnosti i drugim operatorima za pružanje svih obveza univerzalnih usluga, ili dijela njih, ne samo onima sa značajnom tržišnom snagom. Stoga, obveze univerzalne usluge mogu se u nekim slučajevima dodijeliti operatorima koji su prikazali najekonomičniji način osiguravanja pristupa i usluga, uključujući postupke odabira na osnovi konkurentnosti ili poredbenosti.

c. Opseg univerzalnih usluga sukladno ZEK-u

Sukladno ZEK-u, univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama predstavljaju najmanji skup elektroničkih komunikacijskih usluga određene kakvoće, koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji uz uvažavanje načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije te uz što manje narušavanje tržišnog natjecanja.

Sukladno važećim odredbama ZEK-a, univerzalne usluge obuhvaćaju jednu ili više sljedećih usluga:

1. pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima usluga slanje i primanje mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost,

2. pristup krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, u obliku koji je odobrio HAKOM, a koji može biti tiskani i/ili elektronički, te se mora redovito obnavljati,

3. pristup krajnjih korisnika usluga, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica, službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika,

4. postavljanje javnih telefonskih govornica na javnim mjestima dostupnim u svako doba, u skladu s razumnim potrebama krajnjih korisnika usluga u pogledu zemljopisne pokrivenosti, kakvoće usluge, broja javnih telefonskih govornica i njihove dostupnosti osobama s invaliditetom,

5. posebne mjere za osobe s invaliditetom, uključujući pristup hitnim službama, službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika i imeniku pretplatnika, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga, te primjeren izbor operatora koji su dostupni većini krajnjih korisnika usluga,

6. posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika usluga.

Cijena pojedine univerzalne usluge mora biti pristupačna i istovjetna na cijelom području na kojem određeni operator pruža tu univerzalnu uslugu. HAKOM nadzire maloprodajno tržište usluga, odnosno prati razvoj i razinu maloprodajnih cijena univerzalnih usluga u odnosu na potrošačke cijene i prihode te izdaje prethodno odobrenje operatorima univerzalnih usluga za maloprodajne cijene tih usluga, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva operatora.

HAKOM može obvezati operatore univerzalnih usluga da osiguraju sustave plaćanja unaprijed za pristup javnoj komunikacijskoj mreži i uporabu javno dostupnih telefonskih usluga te da potrošačima omoguće obročno plaćanje priključka na javnu komunikacijsku mrežu. Osim navedenog, operatori univerzalnih usluga obvezni su objavljivati na prikladan i javno dostupan način najnovije i odgovarajuće obavijesti i podatke o uvjetima pružanja univerzalnih usluga, te ih redovito dostavljati HAKOM-u. Način i uvjeti pružanja, te mjerila kakvoće univerzalnih usluga, kao i sadržaj, oblik i način objavljivanja obavijesti i podataka pobliže su propisani Pravilnikom o univerzalnim uslugama, koji detaljnije regulira obveze u pogledu osiguranja posebnih cjenovnih sustava koji su prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika usluga, pitanja pristupa univerzalnim uslugama na fiksnoj lokaciji obveze operatora univerzalnih usluga u odnosu na ponudu uređaja osobama s gubitkom sluha, kao i obvezu osiguranja određene brzine prijenosa podatka u elektroničkim komunikacijskim mrežama.

Sukladno prethodno spomenutoj odluci HAKOM-a od 16. prosinca 2021. KLASA: 344-03/21-12/56, URBROJ: 376-05-4-21-10 o preispitivanju statusa postojećih univerzalnih usluga, HAKOM je utvrdio da se nakon isteka odluke kojom je društvo Imenik d.o.o. određen davateljem univerzalnih usluga, usluge definirane pod točkom 2. i 3. ovog poglavlja više neće pružati u okviru univerzalne usluge.

d. Pokazatelji kakvoće univerzalnih usluga

Sukladno Pravilniku o univerzalnim uslugama, operatori univerzalnih usluga odgovorni su za osiguravanje kakvoće univerzalnih usluga koje obavljaju, s time da su pokazatelji kakvoće univerzalnih usluga i njihove vrijednosti propisani navedenim pravilnikom.

Pokazatelji kakvoće univerzalnih su:

▪ Vrijeme uspostave usluge na fiksnoj lokaciji: vrijeme, mjereno u danima, koje protekne od dana zaprimanja zahtjeva za uspostavu određene javne komunikacijske usluge, u pisanom ili elektroničkom obliku, do dana priključenja pretplatničke terminalne opreme na komunikacijsku mrežu, odnosno do trenutka ostvarenja usluge (vrijeme uspostave ne može prijeći 30 dana za 95% ostvarenih priključenja u jednoj godini, odnosno 60 dana za 99% ostvarenih priključenja u jednoj godini),

▪ Učestalost kvarova po pretplatničkom pristupnom vodu (priključku): postotni udjel ispravno prijavljenih kvarova na pretplatničkom pristupnom vodu u određenom razdoblju u odnosu na prosječan broj pretplatničkih pristupnih vodova u mreži unutar istog razdoblja (učestalost kvarova ne može prijeći 15% u  jednoj godini),

▪ Vrijeme uklanjanja kvara: vrijeme koje protekne od trenutka zaprimanja ispravne prijave kvara do trenutka uklanjanja kvara, odnosno ponovne uspostave redovite komunikacijske usluge (Vrijeme uklanjanja kvara u jednoj godini ne može prijeći 48 sati za 80% za kvarove u pristupnoj mreži, odnosno 24 sata za 80% ostalih kvarova u mreži),

▪ Učestalost neostvarenih poziva: omjer neostvarenih poziva i ukupnog broja svih poziva u određenom vremenskom razdoblju (učestalost neostvarenih poziva ne može prijeći 2% u jednoj godini),

▪ Vrijeme uspostave poziva: vrijeme mjereno u sekundama, s točnosti od jedne desetinke sekunde, koje protekne od trenutka kad je javna komunikacijska mreža zaprimila sve podatke potrebne za uspostavu veze, do trenutka kad pozivatelj dobije signal zauzeća, signal pozivanja ili signal javljanja (prosječno vrijeme uspostave poziva ne može prijeći 3 sekunde u jednoj godini; vrijeme uspostave poziva u elektroničkoj komunikacijskoj mreži operatora univerzalnih usluga, u kojem je uspostavljeno 80% poziva u jednoj godini, ne može prijeći 5 sekundi),

▪ Odzivno vrijeme službe za korisnike: vrijeme koje protekne od trenutka zaprimanja zadnje znamenke pozivnog broja nadležne službe operatora do trenutka javljanja radnika nadležne službe operatora (prosječno vrijeme javljanja radnika nadležne službe operatora ne može prijeći 15 sekundi u jednoj godini, odnosno postotak poziva na koje su radnici odgovorili u razdoblju do 20  sekundi ne može biti manji od 80% u jednoj godini),

▪ Omjer broja javnih telefonskih govornica u radu: postotni odnos između broja javnih telefonskih govornica puštenih u rad i ukupnog broja svih postavljenih javnih telefonskih govornica (omjer broja javnih telefonskih govornica u radu ne može biti manji od 98% u jednoj godini),

▪ Učestalost prigovora/pritužbi u vezi s ispravnosti računa za obavljene univerzalne usluge: omjer izražen u postotku između broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene univerzalne usluge i ukupnog broja svih izdanih računa za obavljene univerzalne usluge (učestalost prigovora/pritužbi ne može prijeći 0,5% u jednoj godini).

HAKOM kroz godišnja izvješća o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga prati podatke o kakvoći univerzalnih usluga. Godišnja izvješća operatora univerzalnih usluga iz HAKOM objavljuje na svojim službenim internetskim stranicama.

e. Pregled pružanja univerzalnih usluga u državama EU 

Na temelju dostupnih podataka, HAKOM u nastavku daje pregled sa kratkim opisom stanja u pojedinim zemljama po pitanju pružanja i samog opsega univerzalnih usluga.

 

Javno dostupna telefonska usluga

Sveobuhvatan tel. imenik

Služba davanja obavijesti o brojevima pretplatnika

Javne telefonske govornice

AT

Ne

Ne

Ne

Da

BE

Da

Ne

Ne

Ne

BG

Da

Da*

Da*

Da

CY

Da

Da

Da

Ne

CZ

Ne

Ne

Ne

Ne

DE

Ne

Ne

Ne

Ne

DK

Da

Da

Da

Ne

EE

Ne

Ne

Ne

Ne

ES

Da

Ne

Ne

Da

FI

Da

Ne

Ne

Ne

FR

Ne

Ne

Ne

Ne

GR

Da

Da

Da

Da

HR

Da

Da**

Da**

Da

HU

Da

Da

Da

Da

IE

Da

Ne

Ne

Ne

IT

Da

Ne

Ne

Da

LT

Da

Ne

Da

Da

LU

Ne

Ne

Ne

Ne

LV

Ne

Ne

Ne

Ne

MT

Da

Da

Da

Da

NL

Da

Ne

Da

Ne

PL

Ne

Ne

Ne

Ne

PT

Ne

Ne

Ne

Ne

RO

Ne

Ne

Ne

Ne

SE

Ne

Ne

Ne

Ne

SI

Da

Da

Da

Ne

SK

Ne

Ne

Ne

Ne

* do kraja 2022.

** do kraja studenog 2022.

Tablica 1. Pružanje univerzalnih usluga u zemljama članicama EU (izvor: Cullen International July 2021)

Pregled prakse u zemljama članicama EU pokazuje da je operator univerzalne usluge pristupa javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, proglašen u 15 od 27 zemalja. Univerzalni operator nije proglašen u sljedećim zemljama: Austrija, Češka, Njemačka, Estonija, Francuska, Latvija, Luksemburg, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska i Slovačka. Vezano za navedene zemlje, glavni razlog ne određivanje operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga proizlazi iz činjenice da su predmetne usluge, po komercijalno prihvatljivim uvjetima, na raspolaganju svim građanima i nema potrebe za zasebnim operatorom tog dijela univerzalne usluge. Slijedom navedenog, navedene zemlje su iz skupa univerzalnih usluga izbacile uslugu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji.

Nadalje, vidljivo je kako od 27 zemalja članica EU, obveza postavljanja javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka za javnu govornu uslugu je propisana i pruža se od strane univerzalnog operatora u 9 zemalja, dok u 18 ne postoji.

Na temelju dostupnih podataka, od 27 zemalja članica EU njih 8 unutar opsega univerzalnih usluga uključuje pružanje pristupa krajnjih korisnika najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga. Unutar opsega univerzalnih usluga uslugu pristupa službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika od 27 zemalja članica EU uključuje njih 10. Glavni razlog zbog kojeg usluga pružanja pristupa krajnjih korisnika najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika i usluga pristupa krajnjih korisnika službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika nisu više sastavni dio univerzalnih usluga je taj da su iste raspoložive krajnjim korisnicima od strane više operatora na nacionalnom tržištu te se pružaju na prikladan način i s odgovarajućom kakvoćom usluge

U odnosu pak na uslugu širokopojasnog pristupa internetu, iz dostupnih podataka čiji pregled je dan u Tablici 2. vidljivo je da je raspon brzina širokopojasnog pristupa internetu u okviru univerzalne usluge određen u vrijednostima od 1Mbit/s do 10 Mbit/s.

Država

Brzina

USO operator

Posebnosti

Belgija

1 Mbit/s 

Svi operatori

Brzina mora biti osigurana svaki dan u godini, u svim satima osim u glavnom prometnom satu

Finska

2 Mbit/s

Telia Finland, DNA, Elisa

U planu je povećati brzinu na 5 Mbit/s

Slovenija

10 Mbit/s

 

1 Mbit/s

Telekom Slovenije

 

Španjolska

1 Mbit/s

Telefonica

 

Švedska

10 Mbit/s

 

od 1.3.2018.

Švicarska

3 Mbit/s

300 kbit/s

Swisscom

od 1.1.2018.

Malta

4 Mbit/s

GO

 

Hrvatska

4 Mbit/s

512 kbit/s

HT

 

Poljska

-

 

Škole, javne knjižnice i neke druge obrazovne ustanove imaju pravo na pristup internetu koji se financira iz državnog proračuna. Brzina nije određena.

Italija

-

 

AGCOM preispituje mogućnost određivanje minimalne brzine od 2 Mbit/s

UK

10 Mbit/s

 

1 Mbit/s

BT, KCOM

Vlada je objavila plan o uvođenju širokopojasne univerzalne usluge s brzinom od 10 Mbit/s      i  1Mbit/s      (2020.)

Tablica 2. Pružanje univerzalnih usluga u zemljama članicama EU (izvor: Cullen International July 2021)

f. Pružanje univerzalnih usluga u Republici Hrvatskoj 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. i članka 36. stavaka 4. ZEK-a, u predmetu određivanja operatora univerzalnih  usluga, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, na sjednici održanoj 13. rujna 2019. donijelo je Odluku kojom se trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (dalje: HT), određuje operatorom univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje u trajanju od tri (3) godine.

HT se temeljem navedene odluke obvezuje obavljati sljedeće univerzalne usluge:

• Pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost;

• Postavljanje javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka za javnu govornu uslugu na javnim mjestima dostupnim u svako doba, u skladu s razumnim potrebama krajnjih korisnika usluga u pogledu zemljopisne pokrivenosti, kakvoće usluge, broja javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka i njihove dostupnosti osobama s invaliditetom;

• Posebne mjere za osobe s invaliditetom, uključujući pristup hitnim službama, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga;

• Posebni cjenovni sustavi prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika usluga.

HT se obvezuje osigurati dostupnost univerzalnih usluga korisnicima, uz osiguranje kakvoće univerzalnih usluga prema odredbama Pravilnika o univerzalnim uslugama, te pristup univerzalnim uslugama svim fizičkim i pravnim osobama na cijelom području Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. i članka 36. stavka 3. točke. 2. ZEK-a, u postupku javnog natječaja za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, na sjednici održanoj 26. kolovoza 2019. donijelo je Odluku kojom se trgovačko društvo Imenik d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 10 (dalje: Imenik d.o.o.) određuje operatorom za pružanje univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje u trajanju od tri (3) godine.

Imenik d.o.o. se na temelju Odluke obvezuje obavljati sljedeće univerzalne usluge:

       Pristup krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, u prikladnom elektroničkom obliku;

       Pristup krajnjih korisnika usluga, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica, službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika;

       Posebne mjere za osobe s invaliditetom pristupu službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika i imeniku pretplatnika, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga;

       posebni cjenovni sustavi prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika za pristupu službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika i imeniku pretplatnika.

Temeljem odluke HAKOM-a o preispitivanju statusa postojećih univerzalnih usluga od 16. prosinca 2021., KLASA: 344-03/21-12/56, URBROJ: 376-05-4-21-10, predmetne usluge koje pruža društvo Imenik d.o.o. pružat će se kao dio univerzalne usluge do isteka obveze pružanja tih usluga određene Odlukom HAKOM-a od 26. kolovoza 2019.

Pitanja za krajnje korisnike

a.     Jeste li korisnik jedne ili više univerzalnih usluga iz točke c. Opseg univerzalnih usluga sukladno ZEK-?

b.    Jeste li zadovoljni načinom pružanja univerzalnih usluga koje koristite, odnosno jesu li iste pružene na prikladan način? (odgovor je potrebno obrazložiti)

c.     Jeste li zadovoljni vremenom uspostave javno dostupne telefonske usluge na nepokretnoj lokaciji, a koja vam omogućava usluge navedene u točki c.1.? (odgovor je potrebno obrazložiti)

d.    Jeste li zadovoljni vremenom uklanjanja kvara vaše pristupne linije putem kojeg se omogućava korištenje univerzalnih usluga? (odgovor je potrebno obrazložiti)

e.     Jeste li zadovoljni odzivnim vremenom prilikom pozivanja službe za korisnike operatora? (odgovor je potrebno obrazložiti)

f.       Jeste li upoznati s postojanjem paketa usluga za socijalno ugrožene skupine krajnjih korisnika usluga? (odgovor je potrebno obrazložiti)

g.    Smatrate li da su cijene paketa usluga iz prethodnog pitanja pristupačne navedenim skupinama korisnika? 

h.    Smatrate li da postojeća brzina prijenosa podataka od najmanje 4 Mbit/s u opsegu univerzalnih usluga predstavlja djelotvorni pristup internetu (efikasno pretraživanje interneta, nesmetano korištenje mnogobrojnih online usluga (online edukacija, e-javna uprava i dr.), funkcionalna poslovna komunikacija internetom i dr.)?

i.       Jeste li upoznati s postojanjem pogodnosti za osobe s invaliditetom prilikom ugovaranja ili korištenja javne telefonske usluge?

j.       Jeste li upoznati s postojanjem pogodnosti za socijalnu ugroženu skupinu korisnika prilikom ugovaranja ili korištenja javne telefonske usluge?

k.     Ukoliko imate dodatnih primjedbi, komentara ili prijedloga, opišite ih. (odgovor je potrebno obrazložiti)

Pitanja za operatore

l.       Jeste li zainteresirani za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga:

• pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost;

• postavljanje javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka za javnu govornu uslugu na javnim mjestima dostupnim u svako doba, u skladu s razumnim potrebama krajnjih korisnika usluga u pogledu zemljopisne pokrivenosti, kakvoće usluge, broja javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka i njihove dostupnosti osobama s invaliditetom;

m.  Jeste li zainteresirani za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga, a kojom bi pokrivali cijeli teritorij RH ili samo pojedine dijelove teritorija RH?

n.    Koji je po vama odgovarajući period za trajanje USO obveze? (molimo da odgovor detaljno obrazložite)

o.     Ukoliko imate dodatnih primjedbi, komentara ili prijedloga, opišite ih. (odgovor je potrebno obrazložiti

Pitanja za osobe s osobe s invaliditetom

p.    Jeste li zadovoljni trenutno dostupnim posebnim mjerama za osobe s invaliditetom koje pružaju operatori univerzalnih usluga, a koje bi trebali olakšati pristup hitnim službama na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga te primjeren izbor operatora koji su dostupni većini krajnjih korisnika usluga?

q.    Smatrate li da bi u opseg posebnih mjera za osobe s invaliditetom trebalo uključiti i neke druge usluge u odnosu na postojeće?

r.      Jeste li zadovoljni mogućnostima fizičkog pristupa poslovnim prostorima operatora univerzalnih usluga? Smatrate li da je potrebno uvesti druge mjere koje bi olakšale fizički pristup (npr. olakšavanje pristupa izloženim uređajima) ili smatrate da je potrebno omogućiti neke dodatne pogodnosti?

s.      Koristite li javne govornice operatora univerzalnih usluga i smatrate li da bi u tom smislu trebalo poduzeti neke druge dodatne mjere vezano za pristupačnost istih?

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.