Pripremam raspravu
Za sudjelovanje u raspravi potrebno se prijaviti/registrirati u sustav.
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4-880,0 MHz i 919,4-925 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 08. ožujka 2022. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 25. ožujka 2022. 16:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plana dodjele za frekvencijske pojaseve

874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)

Zagreb, ožujak 2022.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje planova dodjele kojima  se propisuju podrobniji uvjeti dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojasa, određenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1730 оd 28. rujna 2021. o usklađenoj uporabi uparenih frekvencijskih pojaseva 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz i neuparenog frekvencijskog pojasa 1 900–1 910 MHz za RMR, utvrđuje usklađene uvjete za dostupnost i učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra za RMR u pojasevima 874,4–880,0 MHz, 919,4–925,0 MHz i 1 900–1 910 MHz.

HAKOM je u razdoblju od 14. siječnja 2022. do 13. veljače 2022. proveo postupak javne rasprave o prijedlogu izmjena Tablice namjene, kojima se između ostalog osigurava prenošenje predmetne Provedbene odluke.

Kako bi se u cijelosti prenijela Provedbena odluka, potrebno je planom dodjele urediti tehničke uvjete uporabe predmetnih frekvencijskih pojaseva, u koju svrhu se predlaže predmetni Plan dodjele.

Predloženim Planom dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za RMR uređuju se tehnički uvjeti uporabe navedenih pojaseva, odnosno prenosi dio A i B priloga Odluke.

Provedbenom odlukom također je propisana obveza država članica do 1. siječnja 2025. odrediti i staviti na raspolaganje na neisključivoj osnovi neupareni frekvencijski pojas 1 900–1 910 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije. Navedena obveza planira se prenijeti u kasnijoj fazi te stoga nije predmet ovog Plana dodjele.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve

874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)

Članak 1.

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)             „RMR terminal” znači jedinica pokretne radijske opreme pod kontrolom RMR mreže;

(b)            „radiouređaj upravljačnice” znači RMR terminal instaliran u vlaku koji može podržavati glasovne i podatkovne aplikacije;

(c)             „ekvivalentna izotropna izračena snaga” ili „EIRP” znači umnožak snage privedene anteni i apsolutnog ili izotropnog dobitka antene u danom smjeru u odnosu na izotropnu antenu.

Članak 2.

U Prilogu A ovog plana dodjele dani su tehnički uvjeti za GSM-R u pojasevima 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz.

Članak 3.

U Prilogu B ovog plana dodjele dani su tehnički uvjeti za jedan širokopojasni nosioc RMR-a u pojasevima 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz.

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

PRILOG A

TEHNIČKI UVJETI ZA GSM-R U POJASEVIMA 874,4–880,0 MHz I 919,4–925,0 MHz

Za GSM-R primjenjuju se sljedeći parametri:

Središnja frekvencija silazne veze GSM-R fDL = 921 MHz + n × 0,2 MHz[1], pri čemu je

Image 1.

Središnja frekvencija uzlazne veze GSM-R fUL = fDL – 45 MHz.

Pojasna širina GSM-R kanala je 200 kHz.

Tablica 1

Zahtjevi unutar bloka za GSM-R bazne postaje u frekvencijskom pojasu 919,4 – 921 MHz nekoordinirano uvođenje

Pojasna širina kanala GSM-R-a

Najveći EIRP

200 kHz

70,5 dBm + (fDL – 921) × 40/3 dB

fDL je središnja frekvencija u MHz

Nema ograničenja EIRP-a na GSM-R baznim postajama koje odašilju u frekvencijskom pojasu 921–925 MHz. Formula je primjenjiva za fDL  921 MHz. Da bi se omogućila viša razina EIRP-a, mora se primijeniti postupak koordinacije ili druge mjere za smanjenje smetnji.

PRILOG B

TEHNIČKI UVJETI ZA JEDAN ŠIROKOPOJASNI NOSIOC RMR-a U POJASEVIMA 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz

Tehnički uvjeti za RMR bazne postaje koje upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Tehnički uvjeti definirani u ovom odjeljku u obliku su maske ruba kanala (BEM) koja se primjenjuju na širokopojasne RMR bazne postaje. Tehnički uvjeti definirani u ovom odjeljku vrijede za jedan nosilac RMR-a koji upotrebljava širokopojasne tehnologije. BEM je utvrđen na temelju pretpostavke da prije uvođenja mreže nije potrebno uspostaviti detaljne sporazume o koordinaciji i suradnji. Kako bi se omogućio veći broj nosioca ili viši EIRP za bazne postaje RMR-a od onoga što je navedeno u usklađenim tehničkim uvjetima, mora se primijeniti postupak koordinacije ili druge mjere za smanjenje smetnji. Nisu dopuštene bazne postaje s aktivnim antenskim sustavima.

Za radijske pristupne tehnologije, osim GSM-R-a, primjenjuju se sljedeći parametri:

 donji rub najnižeg resursnog bloka je ≥ 919,6 MHz.

 

Tablica 2

Opći zahtjev unutar bloka – nije obvezan

Pojasna širina RMR kanala

Najveći EIRP

Za bilo koju pojasnu širinu kanala

min {65 dBm/kanal, maksimalni EIRP specifičan za pojasnu širinu kanala}

 

Tablica 3

Specifični zahtjevi unutar bloka za kanale 5,6 MHz i 5 MHz obvezno za nekoordinirano uvođenje

Pojasna širina RMR kanala

Najveći EIRP

5,6 MHz

62 dBm/5,6 MHz

5 MHz

64,5 dBm/5 MHz + (fDL – 922,1) × 40/3 dB

fDL je središnja frekvencija u MHz.

Dopušten je unutarpojasni način rada NB-IoT-a bez povećanja snage. Nije dopušten način rada NB-IoT-a u zaštitnom pojasu ni unutarpojasni način rada s pojačanjem snage.

 

 

 

 

 

Tablica 4

Specifični zahtjevi unutar bloka za kanale 1,4 MHz i 200 kHz obvezni za nekoordinirano uvođenje

Pojasna širina RMR kanala

Najveći EIRP

1,4 MHz

56 dBm/1,4 MHz + (fDL – 920,2) × 40/3 dB (napomena 1.)

200 kHz (napomena 2.)

70,5 dBm/200 kHz + (fDL – 921) × 40/3 dB (napomena 3.)

fDL je središnja frekvencija u MHz.

Napomena 1.: Formula je primjenjiva za fDL  921,7 MHz. Nema posebnih ograničenja EIRP-a iznad te vrijednosti.

Napomena 2.: Primjenjuje se na samostalan način rada NB-IoT-a koji se sastoji od jednog resursnog bloka.

Napomena 3.: Formula je primjenjiva za fDL  921,0 MHz. Nema posebnih ograničenja EIRP-a iznad te vrijednosti.

 

Tablica 5

Zahtjevi izvan pojasa

MHz od ruba bloka (919,4–925 MHz)

Ograničenje EIRP-a

0 ≤ Δf < 0,2

32,5 dBm/200 kHz

0,2 ≤ Δf < 1

14 dBm/800 kHz

1 ≤ Δf < 10

5 dBm/MHz

Ovisno o slučaju, na nacionalnoj razini mogu se primijeniti stroža izvanpojasna ograničenja.

 

Tablica 6

Osnovni zahtjev

Frekvencijsko područje

Ograničenje EIRP-a

880-915 MHz

-49 dBm/5 MHz

Taj zahtjev ima prednost pred izvanpojasnim zahtjevima.

Tehnički uvjeti za radiouređaje upravljačnice RMR-a koji upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Za radijske pristupne tehnologije, osim GSM-R-a, primjenjuju se sljedeći parametri:

Najveća izlazna snaga: viša od 23 dBm do najviše 31 dBm;

ACLR[2]: najmanje 37 dB;

Regulacija snage uzlazne veze je obvezna i mora se aktivirati.

Tehnički uvjeti za RMR terminale, osim radiouređaja upravljačnice, koji upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Za radijske pristupne tehnologije, osim GSM-R-a, primjenjuju se sljedeći parametri:

Najveća izlazna snaga: 23 dBm

ACLR: najmanje 30 dB;

Regulacija snage uzlazne veze je obvezna i mora se aktivirati.

Tehnički uvjeti za RMR prijamnike koji upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Frekvencijski pojas se može koristiti ako se upotrebljavaju tehnike za pristup radiofrekvencijskom spektru i za smanjenje smetnji kojima se osigurava odgovarajući radni učinak prijamnika u skladu s osnovnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća[3]. Ako su odgovarajuće tehnike opisane u usklađenim normama ili njihovim dijelovima, a upućivanja na te norme objavljena u Službenom listu Europske unije u skladu s Direktivom 2014/53/EU, radni učinak mora biti barem jednak razini radnog učinka koja se povezuje s tim tehnikama.

Tablica 7

Zahtjevi u pogledu karakteristika prijamnika širokopojasne RMR bazne postaje

Parametar

Vrijednost

Razina željenog signala

RefSens + 3 dB

Najjači signal smetnje u pojasu 870–874,4 MHz (napomena 1.)

-34 dBm

Referentna točka je priključak antene radijskog modula. Referentna osjetljivost (RefSens) najmanja je srednja snaga primljena na priključku antene pri kojoj se mora postići zadani najmanji radni učinak.

Ti zahtjevi obuhvaćaju i blokiranje i intermodulaciju trećeg reda.

Napomena 1: Pretpostavlja se da je širina pojasa signala smetnje 200kHz.

Tablica 8

Zahtjevi samo za karakteristike prijamnika kabinskog radiouređaja širokopojasnog RMR-a[4]

Parametar

Vrijednost

Razina željenog signala

RefSens + 3 dB

Maksimalni signal smetnje u pojasu 880–918,9 MHz (napomena 1.)

-26 dBm

Maksimalni kontinuirani valni signal smetnje u pojasu 925,6–927 MHz

-13 dBm

Maksimalni kontinuirani valni signal smetnje u pojasu 927–960 MHz

-10 dBm

Maksimalni signal smetnje 5 MHz LTE (najniži nosioc na 927,6 MHz)

-13 dBm

Referentna točka je priključak antene radijskog modula. Referentna osjetljivost (RefSens) najmanja je srednja snaga primljena na priključku antene pri kojoj se mora postići zadani najmanji radni učinak.

Ti zahtjevi obuhvaćaju i blokiranje i intermodulaciju trećeg reda.

Napomena 1: Pretpostavlja se da je širina pojasa signala smetnje RFID-a 400 kHz.

[1] Raster kanala GSM-R 200 kHz

[2] ACLR: Omjer snage istjecanja između susjednih kanala

[3] Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.).

[4] U ovoj tablici navedeni su zahtjevi samo za RMR terminalne prijamnike koji nisu radiouređaji upravljačnice.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.