Pripremam raspravu
Javna rasprava - Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2022.
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 08. ožujka 2022. 14:35
Datum zatvaranja rasprave: 25. ožujka 2022. 23:55
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZA MREŽNE DJELATNOSTI

a HAKOM-a za 2022.

Zagreb, ožujak 2022.

1.    Promjene obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2022.

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2022. povećan je planirani donos viška iz prethodnih godina prema stvarnom iznosu. Donos viška iz prethodnih godina iznosi 49.193.860 kn od čega se 45.276.190 kn planira utrošiti u 2022. a 3.917.670 kn planira se utrošiti u 2023.

U skladu s donesenim Pravilnikom o plaćanju naknade za obavljanje poslova HAKOM-a za 2022. smanjen je iznos planiranih prihoda od naknada za uporabu frekvencija za 16.619.607 kn.

U 2023. godini smanjen je plan financiranja iz viška za 1.364.513 kn, koji se planiraju utrošiti u 2022. te su za isti iznos povećani planirani redovni prihodi.

Rashodi i izdatci planirani za 2022. usklađeni su sa donesenim Planom nabave za 2022. Ukupni rashodi poslovanja povećani su za 1.272.774 kn.

Rashodi i izdatci planirani za 2023. ostali su nepromijenjeni.

2.    Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka 2022.

3.    Izmjene i dopune plana rashoda i izdataka 2022.

4.    Izmjene i dopune projekcija prihoda i primitaka 2023.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.