Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu ECO NET d.o.o., nositelju dozvola za uporabu RF spektra br: RFP-15/21 i RFP-16/21, mijenja rok trajanja navedenih dozvola
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 21. travnja 2022. 15:45
Datum zatvaranja rasprave: 06. svibnja 2022. 16:00
Uključi prikaz broja:

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 91.a stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) te članka 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21), u postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva Eco Net d.o.o., Varaždin, Varaždinska 177, Gornji Kućan, OIB: 35127537752 vezano uz izmjenu dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na frekvencijskom području 3400-3450, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti OIB: 87950783661 na sjednici održanoj ……… donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Eco Net d.o.o., u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-15/21 i RFP-16/21, mijenja se datum početka i završetka roka trajanja prava uporabe radiofrekvencijskog spektra na način da dozvole vrijede od 9. lipnja 2022. do 11. kolovoza 2036.

II. Uz naknadu definiranu točkom VII. Odluke Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021., trgovačko društvo Eco Net d.o.o. obvezno je, na ime razlike u trajanju prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz točke I. ove Odluke, u korist državnog proračuna plaćati naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijske blokove D060-D063: 3410-3450 MHz, u iznosu od 21.680,35 kn te za frekvencijske blokove D0109-D112: 3410-3450 MHz, u iznosu od 21.680,35 kn, u 9 (devet) jednakih godišnjih obroka, temeljem izdanog računa HAKOM-a, uz godišnju kamatnu stopu u visini od 3%.

III. Naknada iz točke II. ove Odluke obračunat će se na računima koji će se izdati za naknadu iz točke VII. Odluke Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021.

IV. Ostali uvjeti dozvola br. RFP-15/21 i RFP-16/21 ostaju neizmijenjeni.

V. Trgovačkom društvu Eco Net d.o.o. bit će izdane nove dozvole usklađene s izmijenjenim uvjetima iz ove odluke.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je iskaz interesa trgovačkog društva Eco Net d.o.o., Varaždin, Varaždinska 177, Gornji Kućan da mu se izmjeni pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra u dozvolama br. RFP-15/21 i RFP-16/21, na način da se početni datum trajanja dozvole pomakne na 8. lipnja 2022. umjesto sadašnjeg 5. studenoga 2023. Isto opravdava činjenicom da je došlo do oslobađanja predmetnog radiofrekvencijskog spektra.

Temeljem Odluke HAKOM-a Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021., Eco Netu d.o.o. su, između ostalog, izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-15/21 i RFP-16/21. Predmetna Odluka donesena je u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na regionalnoj razini, u radiofrekvencijskim pojasu 3600 MHz, na temelju javne dražbe, za vremensko razdoblje od 15 godina za sve županije osim Međimurske i Varaždinske. Za Međimursku i Varaždinsku županiju dodijeljene su dozvole Eco Netu d.o.o. na vremensko razdoblje od 13 godina počevši od 5. studenoga 2023. i to iz razloga jer su O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. koristile frekvencijski pojas 3400-3470 MHz na području Međimurske i Varaždinske županije temeljem dozvole koja je vrijedila do 4. studenog 2023.

Odlukom HAKOM-a Klasa: UP/I-344-05/22-01/469, Urbroj: 376-06-1-22-1 od 25. veljače 2022. trgovačkom društvu O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. oduzeta je dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/20. O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. su obvezne do 8. lipnja 2022. prestati s uporabom radiofrekvencijskog spektra temeljem prethodno citirane Odluke. Na ovaj način došlo je do prijevremenog oslobađanja radiofrekvencijskog spektra u pojasu 3400-3470 MHz na području Međimurske i Varaždinske županije.

S obzirom da je O TELEKOMUNIKACIJAMA d.o.o. oduzeta dozvola, a Eco Net d.o.o. temeljem dozvola br. RFP-15/21 i RFP-16/21 ima pravo uporabe predmetnog radiofrekvencijskog spektra tek od 5. studenoga 2023., u razdoblju od 9. lipnja 2021. do 5. studenoga 2023. predmetni radiofrekvencijski spektar ne bi bio u uporabi. U svrhu učinkovite uporabe i djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskog spektra, HAKOM smatra kako je opravdano usvojiti zahtjev Eco Neta d.o.o. te promijeniti vrijeme trajanja prava uporabe radiofrekvencijskog spektra na način da se pomakne početni datum važenja dozvole.

Dodatno, kao što je već spomenuto, Odlukom HAKOM-a Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021., dozvole na regionalnoj razini dodijeljene su na vremensko razdoblje od 15 godina (osim Međimurske i Varaždinske županije), do zaključno 11. kolovoza 2036.

Kako bi se uskladilo vremensko trajanje s ostalim dozvolama dodijeljenim na regionalnoj razini, ovom Odlukom je pomaknut krajnji datum važenja dozvole s 4. studenoga 2036. na 11. kolovoza 2036. Promjenom početnog i završnog datuma važenja dozvole, vrijeme trajanja dozvola se produljilo za ukupno 429 dana.

Odlukom HAKOM-a Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021., odabrana je, između ostalog, ponuda trgovačkog društva Eco Net d.o.o., u iznosu od 240.000,00 kn kao najpovoljnija za frekvencijske blokove D060-D063: 3410-3450 MHz za Međimursku županiju te iznos od 240.000,00 kn za frekvencijske blokove D0109-D112: 3410-3450 MHz za Varaždinsku županiju.

Naknadu iz članka 84. stavka 5. ZEK-a, Eco Net d.o.o. odabrao je plaćati kroz 10 jednakih godišnjih obroka. Stoga je točkom VII. Odluke Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021. određeno da je Eco Net d.o.o. obvezan u korist državnog proračuna plaćati naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijske blokove D060-D063: 3410-3450 MHz, u iznosu od 240.000,00 kn te za frekvencijske blokove D0109-D112: 3410-3450 MHz, u iznosu od 240.000,00 kn, u 10 jednakih godišnjih obroka, temeljem izdanog računa HAKOM-a, uz godišnju kamatnu stopu u visini od 3%.

Ovom Odlukom produljeno je trajanje prava uporabe spektra iz dozvola br. RFP-15/21 i RFP-16/21 u ukupnom trajanju od 429 dana stoga je bilo potrebno razmjerno povećati iznos naknade utvrđen točkom VII. Odluke Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021. Razmjernim povećanjem naknade, naknada po svakoj dozvoli uvećava se s iznosa od 240.000,00 kn na iznos od 261.680,35 kn. Međutim, s obzirom da je obveza plaćanja iznosa od 240.000,00 kn po dozvoli utvrđena Odlukom Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021. bilo je potrebno utvrditi obvezu plaćanja preostalog dijela u iznosu od 21.680,35 kn po dozvoli.

Prilikom donošenja ove Odluke uzeta je u obzir činjenica da je Eco Net d.o.o. odabrao plaćati naknadu za dozvole br. RFP-15/21 i RFP-16/21 u 10 jednakih godišnjih obroka, da je prvi obrok podmiren te je preostalo 9 obroka za podmiriti. Slijedom navedenog, točkom II. ove Odluke određena je obveza Eco Netu d.o.o., uz naknadu iz VII. Odluke Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021., dodatno platiti naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijske blokove D060-D063: 3410-3450 MHz, u iznosu od 21.680,35 kn te za frekvencijske blokove D0109-D112: 3410-3450 MHz, u iznosu od 21.680,35 kn, u 9 (devet)  jednakih godišnjih obroka, temeljem izdanog računa HAKOM-a, uz godišnju kamatnu stopu u visini od 3%.

Naknada iz točke II. ove Odluke obračunat će se na računima koji će se izdati za naknadu iz točke VII. Odluke Klasa: UP/I-344-05/21-05/01, Urbroj: 376-06-1-21-22 od 12. kolovoza 2021. kako je definirano točkom III. izreke.

Ostali uvjeti dozvola ostaju neprimijenjeni, kako je definirano točkom IV. izreke.

Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21), odlučeno je kao u točki V. izreke.

Sukladno članku 91a. stavku 2. ZEK-a, o prijedlogu odluke proveden je postupak javne rasprave u trajanju od 21. travnja do 6. svibnja 2022.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

 

 

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.