Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama o dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 29. travnja 2022. 10:00
Datum zatvaranja rasprave: 13. svibnja 2022. 10:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE

DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

Zagreb, travanj 2022.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 29. stavkom 1. točkom Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje pravilnika kojim se propisuje izračun i visina naknade te način plaćanja naknade za pravo puta iz članka 28. ZEK-a.

Trenutno je na snazi Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN br. 152/11, 151/14 i 95/17).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

1. Ocjena stanja

Pravo puta proizlazi iz članaka 28. i 29. ZEK-a i ex lege pripada infrastrukturnom operatoru koji je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na nekretninama iz čl. 27. ZEK-a, uz ispunjavanje bilo kojeg od uvjeta propisanih čl. 28. st. 1. ZEK-a.

Odredbom članka 29. stavka 1. ZEK-a propisano je: „za pravo puta na općem dobru i na nekretninama iz članka 27. stavka 1. ovoga ZEK-a plaća se naknada za pravo puta iz članka 28. ZEK-a, a izračun i visina naknade te način plaćanja naknade propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije ....”

Dakle, ZEK propisuje primjenu odredaba Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta u odnosu na izračun, visinu naknade te načina plaćanja naknade za pravo puta.

Međutim, u članku 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 144/21) koji je izmijenio članak 86. stavak 2. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19; dalje: Zakon o cestama), propisano je: „Za korištenje javnih cesta na temelju prava služnosti, prava građenja, prava puta ili nekog drugog sličnog prava za komunalne, vodne, energetske građevine, kao i građevine elektroničkih komunikacija i povezane opreme plaća se isključivo naknada iz stavka 1. točke 12. ovoga članka, u visini određenoj prema članku 87. stavku 6. ovoga Zakona. Navedena naknada propisana je u visini određenoj prema članku 87. stavku 6. Zakona o cestama – odlukom Vlade.

Imajući u vidu da u ovom trenutku u pravnom poretku postoje odredbe koje su međusobno u koliziji, jer ZEK propisuje plaćanje naknade za pravo puta na svim nekretninama u iznosu prema Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta, a Zakon o cestama plaćanje naknade za pravo puta na javnim cestama u iznosu prema odluci Vlade iz članka 87. stavka 6. Zakona o cestama, potrebno je izmijeniti i dopuniti Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta, kako u pravnom sustavu ne bi postojale odredbe koje su u koliziji.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana.

2. Obrazloženje izmjena i dopuna

Usklađenje sa Zakonom o cestama napravljeno je na način da su iz kategorije „e) – zemljište privedeno svrsi“ važećeg Pravilnika izdvojene sljedeće kategorije: ulica, put, cesta, autocesta. Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN. br.: 87/2014) kojom su propisane naknade za javne ceste i autoceste u tablicu naknada dodane su nove kategorije „G“ i „H“ s pripadajućim naknadama.

S obzirom da Pravilnik nije razlikovao cijenu prava puta za javne i nerazvrstane ceste, ovim izmjenama zadržan je isti pristup određivanja iste cijene za sve ceste.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. stavka 1. Zakona o elektroničkim  komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

Članak 1.

U Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta (Narodne novine", br. 152/11, 151/14 i 95/17), u članku 6. stavku 2. mijenja se točka e) koja glasi:

e) zemljište privedeno svrsi: izgrađeno zemljište, zemljište pod zgradama, dvorište, park, zemljište za sport i rekreaciju, dječje igralište, tržnica, sajmište, groblje, uređena plaža, luka, marina, zračna luka, kamenolom, šljunčara, pješčenjak, otvoreni kop, nasip, usjek, ustava, deponija, trg, željeznička pruga (oznaka E);

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. dodaje se točka g) koja glasi: zemljište privedeno svrsi: ulica, cesta, put (oznaka G)

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. dodaje se točka h) koja glasi: zemljište privedeno svrsi: autocesta (oznaka H)

Članak 4.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

REDNI BROJ 

VRSTA NEKRETNINE skraćene oznake    

GODIŠNJA NAKNADA

kn/m² 

1.

A

10,00

2.

B

5,00

3.

C

3,00

4.

D

3,00

5.

E

8,00

6.

F

10,00

7.

G

2,40

8.

H

4,75

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

KLASA: 011-02/22-02/02

URBROJ: 376-05-3-22-03

Zagreb, 28. travnja 2022.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.