Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 28. travnja 2022. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 06. lipnja 2022. 13:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Pravilnika o izmjenama i dopunama

Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Zagreb, travanj 2022.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 35. stavkom 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (dalje: Pravilnik).

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Posljednje izmjene i dopune Pravilnika usvojene su 2019. godine, nakon provedene Analize pružanja univerzalnih usluga. Najvažnija promjena bila je povećanje brzine prijenosa podataka od 4 Mbit/s u dolaznom smjeru i 512 kbit/s u odlaznom smjeru, koja je stupila na snagu s danom 1. siječnja 2020., te promjene u odnosu na status javnih telefonskih govornica koje su po spomenutim izmjenama trebale ostati isključivo na mjestima od javnog interesa.

Analiza pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama koja je napravljena tijekom travnja 2022., nakon otvorenog javnog poziva, ukazala je na potrebu još nekih dodatnih promjena u utvrđivanju uvjeta pružanja univerzalnih usluga.

Konkretno, ovim prijedlogom mijenja se odredba o brzini prijenosa podataka iz članka 18. stavak 5. Pravilnika na način da se definira da su operatori univerzalnih usluga obvezni su osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama omogućuju minimalnu brzinu prijenosa podataka od 7 Mbit/s u dolaznom smjeru i 1 Mbit/s u odlaznom smjeru. Detaljniji obrazloženje razloga za uvođenje ovih promjena dano je u Analizi pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama (staviti link)

Nadalje, prijedlogom je obuhvaćena i promjena članka 20. stavku 4. Pravilnika u odnosu na uvjete pristupa javnim telefonskim govornicama. Naime, Analiza statusa postojećih univerzalnih usluga provedena temeljem članka 87. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija u studenom 2021., ukazala je na potrebu daljnjeg olakšavanja pružanja ove usluge na način da se obveza pristupa javnim telefonskim govornicama odnosi isključivo na one telefonske govornice na kojima u posljednjih godinu dana nije ostvaren promet. 

Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika mijenja se i odredba članka 7. stavka 3. Pravilnika o davanju suglasnosti na mjere za uklanjanje nedostataka kakvoće pružanja univerzalnih usluga. Naime, dosadašnja praksa je pokazala da definirani rok od 30 dana kao rok za poduzimanje mjera za uklanjanje nedostataka nije u praksi uvijek dostatan za poduzimanje mjera predloženih od strane operatora univerzalnih usluga. Stoga se predlaže da taj rok bude definiran odlukom Agencije u kojoj se daje suglasnost na predložene mjere.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Prilaže se tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 35. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 146/12, 82/14, 41/16, 62/19 i 68/19; dalje: Pravilnik), u članku 7. stavak 3. mijenja se tako da sada glasi:

(3) Operator univerzalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka obvezan je, u roku definiranom u Odluci Agencije kojom se daje suglasnost na predložene mjere iz stavka 2. ovoga članka, ukloniti utvrđene nedostatke i uskladiti obavljanje univerzalnih usluga s odredbama Zakona i ovoga pravilnika.

Članak 2.

U članku 18. Pravilnika stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Operatori univerzalnih usluga obvezni su osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama omogućuju minimalnu brzinu prijenosa podataka od 7 Mbit/s u dolaznom smjeru i 1 Mbit/s u odlaznom smjeru.

Članak 3.

U članku 20. stavku 4., na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

„Operator univerzalnih usluga može prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na lokaciji na kojoj u posljednjih godinu dana nije ostvaren promet, bez prethodne suglasnosti Agencije, uz obvezu dostavljanja pisane obavijesti Agenciji najmanje 30 dana prije planiranog prekida pružanja usluge.“

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbe članka 2. ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika koja stupa na snagu dana 1. siječnja 2023. godine.

KLASA:  

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.