Pripremam raspravu
Javna rasprava - Određivanje jednokratnih naknada na tržištu M3a - izmjena SP Hrvatskog Telekoma d.d. (FA-PON) te SP Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 19. svibnja 2022. 17:00
Datum zatvaranja rasprave: 07. srpnja 2022. 16:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/21-05/03

URBROJ: 376-05-1-22-46

Zagreb, 19. svibnja 2022.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3., članka 58. stavka 3. i članka 62. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) ) radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te  Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji pokrenutom po službenoj dužnosti, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. donijelo

ODLUKU

1.    Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560 određuju se cijene na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, pri čemu definirane cijene predstavljaju najvišu razinu cijena te izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) kako slijedi:

1.1.        

U članku 4.5. stavak (4) Razlozi za odbijanje zahtjeva i/ili trajno/privremeno obustavljanje pružanja usluge potrebno je izmijeniti iznos naknade za administrativnu obradu zahtjeva s 12 HRK na 16,73 HRK.

1.2.        

U članku 5.1. Jednokratne naknade mijenja se postojeća tablica na način da ista sada glasi:

USLUGA

HRK bez PDV-a

Jednokratna naknada za uključenje ili proširenje operatorove spojne mreže

Prema troškovniku iz Standardne ponude za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i Dodatka 8. ove Standardne ponude

Jednokratna naknada za uključenje pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (Novi pristup)

201,37

Jednokratna naknada za uključenje pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (Postojeći pristup)

94,46

Jednokratna naknada za isključenje pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže

94,46

Jednokratna naknada za preseljenje pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže

270,10

Jednokratna naknada za migraciju pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže s usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

270,10

Jednokratna naknada za migraciju pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže s usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

270,10

Jednokratna naknada za migraciju pojedinačne usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže s usluge najma korisničke linije

270,10

Neosnovana prijava kvara kada je potreban izlazak tehničara na teren

117,37

Neosnovana prijava kvara  kada nije potreban izlazak tehničara na teren

25,73

Povlačenje zahtjeva nakon 2 radna dana od zaprimanja zahtjeva od strane HT-a

50% jednokratne naknade za aktivnost traženu u zahtjevu

Administrativna obrada zahtjeva u slučaju neispravnog ili nepotpunog zahtjeva

16,73

1.3.        

U Dodatku 8, briše se tablica Troškovi realizacije unutar distribucijskog čvora i zamjenjuje se tablicom u kojoj se  troškovi iskazani u prvom, drugom, petom i šestom retku tablice odnose i na realizaciju usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za potrebe spajanja na distribucijski čvor.

 

TROŠKOVI REALIZACIJE UNUTAR DISTRIBUCIJSKOG ČVORA

 

 

Redni broj

Naziv materijala i rada

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

1

Modul za konektorsko spajanje (BTU modul za splitere) _(2U)  sa LC/UPC adapterima

kom

4.041,25

2

Montaža modula za konektorsko spajanje (BTU modula)

kom

389,57

3

SVK PLC 1:32-900µm_za BTU_konekt. LC/UPC

kom

802,44

4

Montaža optičkog sprežnika u ormarić ili spojnicu (ukoliko nije montiran)

kom

111,51

5

Kazeta za spajanje kabela i smještaj 24 adaptera sa nosačem kazete (24'' kazeta sa adapterima , pig-teil kabelima i udjelom nosača) _(0,5U)

kom

3.290,00

6

Montaža kazeta za spajanje sa nosačem i smještaj adaptera, izrada dokumentacije

kom

1.415,43

7

IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/UPC konektorima duljine 30 m

kom

8.578,46

8

IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/UPC konektorima duljine 60 m

kom

11.598,12

9

Odf H&S Montaža modula za spajanje (6U) (demontaža)

kom

155,83

10

Projektna dok. za ODF/I-ODF sustav/niti H&S

po konektoru

15,13

11

Izvedbena dok. za ODF/I-ODF sustav/niti H&S

po konektoru

9,81

1.5.

U Dodatku 8, dodaje se tablica Troškovi povezivanja unutar distribucijskog čvora u slučaju kolokacije na lokaciji na kojem se nalazi  distribucijski čvor.

TROŠKOVI POVEZIVANJA NA UNUTARNJI DISTRIBUCIJSKI ČVOR
(za slučaj kolokacije koja se nalazi na istoj lokaciji na kojoj se nalazi DČ)

 

 

Naziv materijala i radova

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

Kabel optički instal -razv. 12-niti (m)

m

2,65

Kabel optički instal -razv. 24-niti (m)

m

4,71

Kabel optički instalacijski 48-niti (m)

m

7,54

Kabel optički instalacijski 72-niti (m)

m

11,24

Kabel optički instalacijski 96-niti (m)

m

12,14

Sustav metalnih kanalica za vođenje IFC kabela i ulaznih SVK kabela širine do 40 cm nosivosti 30 kg/m sa pripadajućim nosačima kanala, zakrivljenjima i ispustima (po metru dužnom)

m

627,76

Usluga dostave na lokaciju i montaže sustava metalnih kanalica za vođenje instalacijskih kabela i ulaznih SVK kabela širine do 40 cm, nosivosti 30 Kg/m' na visini od cca 2,8 m sa potrebnim ovjesima i dodatnim učvršćenjima (po metru dužnom)

m

44,30

Probijanje do 50 mm promjera i do 50 cm debljine zida

kom

172,35

Probijanje preko 50 mm promjera i do 50 cm debljine zida

kom

106,76

Uvlačenje svjetlovodnih kabela

m

5,47

Montaža modula za konektorsko spajanje

kom

389,57

Ugradnja plastične kanalice, od 40x20 do 100x60 mm (š x d)

m

27,37

Ugradnja otvorenih nosećih kanalica za smještaj kabela, s učvršćenjem o strop ili zid, dimenzija do 200x500 mm

m

96,22

Ugradnja metalne konstrukcije za usponsko vođenje TK kabela

m

41,30

Montaža, polaganje svih vrsta TK kabela na strani centrale

m

6,64

Polaganje svih vrsta TK kabela / mikrocijevi / cijevi malog promjera u kanal ili cijev

m

8,31

Polaganje svih vrsta TK kabela u dupli pod, spušteni strop ili povišeni kanal

m

7,46

Polaganje kabela u usponske kanale i prostore

m

9,59

1.6.

U Dodatku 8, dodaje se nova tablica Troškovi realizacije vanjskog distribucijskog čvora.

TROŠKOVI REALIZACIJE VANJSKOG DISTRIBUCIJSKOG ČVORA

 

 

Redni broj

Naziv materijala i rada

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

1

Kabinet DČ K1-Va 336-240_bez postolja prazan

kom

3.265,02

2

Kabinet DČ K1/2-Va 624-432_bez postolja prazan

kom

3.265,02

3

Kabinet DČ K2-Va 1056-756_bez postolja prazan

kom

7.658,60

4

Kabinet DČ K3-Va 1824-1308_bez postolja prazan

kom

7.658,60

5

Postolje za kabinet DČ K1-Va

kom

1.747,77

6

Postolje za kabinet DČ K1/2-Va

kom

2.185,52

7

Postolje za kabinet DČ K2-Va

kom

3.265,02

8

Postolje za kabinet DČ K3-Va

kom

2.775,27

9

Modul za spajanje kabela sa kazetom i kon. LC/UPC_DČ Kx-Va 24_ (0,5U)

kom

375,47

10

Modul sa spliterom 2x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Va _ (2U)

kom

1.183,57

11

Modul za splitere - prazan_LC/UPC za DČ Kx-Va  _ (2U)

kom

479,23

12

SVK PLC 1:32-900µm_za BTU_konekt. LC/UPC

kom

802,44

13

Zaštitna transparent cjevčica

m

8,16

14

Montaža MFG, DČ, Raycap kabineta na zemno postolje. Uključuje sav potrošni materijal potreban za ugradnju na zemno postolje.

kom

1.134,00

15

Montaža MFG, DČ, Raycap kabineta na čelični podstalak na pripremljenoj podlozi. Uključuje sav potrošni materijal potreban za ugradnju na čelični podstalak.

kom

1.890,00

16

Postavljanje vanjskog kabineta / ormara tip 2, dimenzija 1600 v x 500 d x 1000 š

kom

1.171,66

17

Postavljanje vanjskog kabineta / ormara tip 3, dimenzija 1600 v x 500 d x 1400 š

kom

1.277,56

18

Postavljanje vanjskog kabineta / ormara tip 4, dimenzija 1600 v x 500 d x 2000 š

kom

1.532,57

19

Izgradnja betonskog temelja vanjskog kabineta / javne telefonske govornice,  uključujući iskop i zatrpavanje jame

kom

617,56

20

Izgradnja betonskog temelja vanjskog kabineta / javne telefonske govornice, uključujući iskop i zatrpavanje jame, sa razbijanjem uređenih površina na pločnicima

kom

691,72

21

Vanjski ormar aluminijski 32U PatTel Cabinet 191x32U jednokrilni ; 32U; 19“ vodilice; Dijela za namatanje ;Dno sa uvodimaza kabele i cijevi; prednja vrata sa bravom

kom

21.932,00

22

Ugradnja vanjskog ormara uključuje sve radove do vertikalne zaštite za kabele na stupu(do 5 metara udaljen od stupa)

kom

9.000,00

23

Razdjelnik optički LC/PC-48, ugradni, komplet

Modul Nexans POB 48 LC/PC modul 24 LC/UPC

kom

1.674,40

24

Montaža optičkog razdjelnika kapaciteta od 24 do uključivo 48 vlakana

kom

216,64

25

Spajanje optičkog vlakna s kontrolnim mjerenjima OTDR-om, jedinica mjere: 1 spajanje = 1 komad. Stavka obuhvaća: Spajanje SVK kako je opisano pod stavkom 26,21. Završena mreža - mjerenje OTDR-om kao kontrolna mjerenja spoja gdje je to potrebno u slučaju odstupanja rezultata završnih mjerenja mjeračima snage

kom

31,18

26

Modul za konektorsko spajanje (T.U.2.2.1.)

kom

4.041,25

27

SVK PLC 1:32-900µm_za BTU_konekt. LC/UPC (3 kom)

kom

2.407,32

28

Montaža modula za konektorsko spajanje

kom

332,43

29

Montaža optičkog sprežnika u ormarić ili spojnicu (ukoliko nije montiran)

kom

127,11

1.7.

U Dodatku 8 dodaje se nova tablica koja sadrži troškove realizacije vezane uz unutarnji i vanjski distribucijski čvor.

 

TROŠKOVI REALIZACIJE VEZANI UZ UNUTARNJI I VANJSKI DISTRIBUCIJSKI ČVOR
(kabeli za prespajanje- inicijalno ožičenje splitera na DČ-u)

Redni broj

Naziv materijala i rada

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

1

Cjevčica opt. izolacijska SMOUV 1120-02

kom

1,46

2

Opt.Patch Cord LC/U-LC/U (SM 2mm) 1,5 m

kom

36,12

3

Opt.Patch Cord LC/U-LC/U (SM 2mm) 3 m

kom

37,83

4

Op.Pat.Cord LC/UPC-LC/UPC(SM 2mm)5m

kom

39,52

5

Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 10 m

kom

40,17

6

Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 20 m

kom

50,09

 

 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE VEZANI UZ UNUTARNJI I VANJSKI DISTRIBUCIJSKI ČVOR
(kabeli spajanje - montažerski radovi)

Redni broj

Naziv materijala i rada

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

1

Priprema svjetlovodnog kabela,
jedinica mjere: 1 kraj kabela = 1 komad

kom

97,88

2

Priprema elemenata svjetlovodnog kabela, 
jedinica mjere: 1 element (sekundar) = 1 komad

kom

38,83

3

Priprema kratkog poveznog komada svjetlovodnog kabela,
jedinica mjere: 1 kratki povezni komad svjetlovodnog kabela = 1 komad

kom

19,72

4

Spajanje optičkog vlakna  (završna mjerenje se obračunavaju posebno)
jedinica mjere: 1 spajanje = 1 komad

kom

38,92

5

Spajanje konektoriziranih svjetlovodnih kabela; Jedinica mjere ;  1 konektor= 1 komad

kom

11,27

6

Mjerenje s OTDR-om, 12 vlakana = 1 komad

kom

271,72

7

Mjerenje mjeračima snage
jedinica mjere: 12 vlakna = 1 komad

kom

274,30

8

Postavljanje prespojnog optičkog kabela bilo koje dužine s mjerenjima kvalitete veze kompletne relacije.

Mjerna jedinica: 1 lokacija po vezi = “1 komad “

kom

496,08

9

Vođenje gradilišta. Obračun po vrijednosti radova - do 5.000 Kn

po projektu

500,00

10

Vođenje gradilišta Obračun po vrijednosti radova - 5.001 do 10.000 Kn

po projektu

1.500,00

11

Vođenje gradilišta. Obračun po vrijednosti radova - 10.001 do 50.000 Kn

po projektu

3.000,00

1.8.

U Dodatku 8 mijenja se postojeća tablica Troškovi izrade tehničkog rješenja i dokumentiranje na način da sada glasi:

TROŠKOVI IZRADE TEHNIČKOG RJEŠENJA I DOKUMENTIRANJE

Redni broj

Naziv materijala i rada

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

1

Dodatak obilasku na otoke koji nisu povezani mostom s kopnom

po lokaciji

Prema stvarnom trošku i računima prijevoznika

2

Izlazak projektanta na lokaciju radi izrade projekata

po lokaciji

1.200,00

3

Planerska analiza za projekt priključka- projekt do 45.000 Kn

kom

400,00

4

Planerska analiza za projekt priključka- projekt do iznad 45.000 Kn

kom

600,00

5

Izrada projektne dokumentacije za ODF sustav s kombiniranim stalkom - reg Sjever

po konektoru

15,13

6

Izrada projektne dokumentacije za ODF sustav s kombiniranim stalkom, po konektoru - _reg Jug, reg. Zapad, reg. Istok

po konektoru

16,81

7

Usluga izrade dokumentacije izvedenog stanja za ODF sustav s izdvojenim stalkom za toplinsko spajanje -_reg. Sjever

po konektoru

9,81

8

Izrada dokumentacije izvedenog za ODF sustav s izdvojenim stalkom za toplinsko spajanje, po konektoru -_reg. Jug, Zapad, Istok

po konektoru

10,89

9

Izrada projektne dokumentacije - ugradnja opreme u vanjski optički distribucijski čvor

po konektorskoj poziciji

8,00

10

Izrada dokumentacije izvedenog stanja - ugradnja opreme u vanjski optički distribucijski čvor

po konektorskoj poziciji

5,00

11

Unos u DIS - ODF-a do 100 portova

Do 100 portova

75,50

12

Unos u DIS - ODF-a od 100 portova do 750 portova

od 100-750 portova

151,00

13

Unos u DIS - ODF-a preko 750 portova

Preko 750 portova

226,50

2.    Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, određuju se cijene na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, pri čemu definirane cijene predstavljaju najvišu razinu cijena te izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji kako slijedi:

2.1.        

U članku 14.1. „Usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji“ mijenja se tablica „14.1.1. Jednokratne naknade“, na način da ista sada glasi:

USLUGA

HRK bez PDV-a

Aktivacija potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (postojeća parica)

75,37

Aktivacija potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (nova parica)

201,37

Deaktivacija potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

75,37

Migracija s usluge najma korisničke linije na izdvojeni pristup lokalnoj petlji 

92,55

Povlačenje zahtjeva

50% jednokratne naknade za aktivaciju/deaktivaciju

Naknada za administrativnu obradu zahtjeva

16,73

2.2.        

U članku 14.1.2. Prethodni zahtjev/Zahtjev za postojećim podacima za upredenu metalnu paricu, mijenja se iznos predmetne naknade sa 100 HRK na 115,63 HRK.

2.3.        

U članku 14.1.2. Prethodni zahtjev/Posebni zahtjev za tehničko ispitivanje  za upredenu metalnu paricu, mijenja se iznos predmetne naknade sa 250 HRK na 265,70 HRK.

2.4.        

U članku 14.1.4. Realizacija i priključenje završne točke mreže na točku raspodjele (izvod pristupne mreže) mijenja se iznos predmetne naknade s 425 HRK na 474,39 HRK.

2.5.        

U članku 14.2. Ostale usluge povezane s uslugom izdvojenog pristupa lokalnoj petlji , podnaslovu 14.2.1. Neosnovan zahtjev za popravak kvara, mijenja se prva rečenica na način da sada glasi: „Ako tijekom popravka kvara HT utvrdi da razlog kvara ulazi u područje odgovornosti Operatora korisnika Standardne ponude ili treće strane, Operator korisnik Standardne ponude će platiti naknadu od 117,37 HRK (bez PDV-a) za svaki neosnovani zahtjev za popravak kvara za koji je bio potreban izlazak tehničara na teren, odnosno 25,73HRK (bez PDV-a) za koji nije bio potreban izlazak tehničara na teren.

2.6.        

U članku 14.4. Cjenik za uslugu najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme, ispod tablice Jednokratne naknade dodaje se tekst: „Navedene naknade se primjenjuju i za uslugu najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme kod korištenja usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji  distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON)“. U nastavku se dodaje tekst Napomena: Kod korištenja usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) radi se o lokaciji distribucijskog čvora“, koji se odnosi na šesti redak tablice koji glasi: Jednokratna naknada za optički razdjelnik LC/PC-12 (ukoliko se operator korisnik spaja svojom svjetlovodnom niti na HT-ovu svjetlovodnu nit bez prijenosne opreme na lokaciji nezavisnog čvora)“.

2.7.        

U članku 14.4.Cjenik za uslugu najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme“ dodaje se tablica s jednokratnim naknadama i troškovima koji se mogu pojaviti kod realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvora kod korištenja FA-PON usluge.

TROŠKOVI REALIZACIJE USLUGE NAJMA SVJETLOVODNE NITI BEZ PRIJENOSNE OPREME

 

 

Naziv materijala i rada

Jedinica mjere

Jedinična cijena (HRK)

Modul za konektorsko spajanje u ODF-u za LC/APC konektore kapaciteta 144 kp lijevi / desni

kom

9.122,27

IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/APC konektorima duljine 30 m

kom

8.942,67

IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/APC konektorima duljine 60 m

kom

11.998,14

Kombinirani modul sa 144 LC/APC konektorima, konektiranim pig-tail kabelima i kazetama (lijevi blok -L / desni blok R)

kom

24.734,79

Razdjelnik optički LC/PC-12, na zid

kom

670,00

Razdjelnik optički LC/PC-12, ugradni

kom

723,00

Razdjelnik optički LC/PC-24, ugradni

kom

1.070,00

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 4 m

kom

39,20

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM1,7- 2mm) 5 m

kom

39,99

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 7 m

kom

42,66

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 10 m

kom

47,01

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 12 m

kom

48,70

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7- 2mm) 15 m

kom

51,23

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 17 m

kom

52,92

Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 20 m

kom

57,26

Postavljanje prespojnog optičkog kabela bilo koje dužine s mjerenjima kvalitete veze kompletne relacije.

Mjerna jedinica: 1 lokacija po vezi = “1 komad “

kom

496,08

3.    Hrvatski Telekom d.d. je obvezan iz Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ukloniti sve odredbe koje su protivne odredbama iz točaka 1. do 2. izreke ove odluke, dok u ostalim dijelovima predmetne standardne ponude ostaju nepromijenjene.

4.    Obvezuje se Hrvatski Telekom d.d. najkasnije 15 dana donošenja od donošenja ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama standardne ponude iz točke 3. izreke s ugrađenim izmjenama iz točaka 1. do 2. izreke ove odluke, pri čemu se izmjene primjenjuju u roku od 30 dana od donošenja ove odluke.

Obrazloženje

U travnju 2021. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je objavila javni poziv za dostavu komentara i prijedloga izmjena važećih jednokratnih naknada u standardnim ponudama Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT). Predmetne jednokratne naknade određene su odlukama[1] HAKOM-a te objavljene u sljedećim standardnim ponudama HT-a:

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa,

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON),

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa,

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa.

Navedenim odlukama određene su jednokratne naknade za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dok je uvid u jednokratne naknade za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže i za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, HAKOM izvršio prije njihove objave u pripadajućim standardnim ponudama HT-a.

HAKOM smatra da je važeće jednokratne naknade HT-a potrebno ažurirati kako bi odražavale relevantne troškove budući su na temelju rezultata novog BU-LRIC troškovnog modela 2021. godini određene mjesečne naknade veleprodajnih usluga na tržištima M3a[2], M3b[3] i M4&exM14[4] te da se važeće jednokratne naknade temelje na troškovima djelatnika HT-a po satu koji proizlaze iz HT-ovog TD-FAC troškovnog modela[5] za 2012. godinu.

Stoga je HAKOM objavio javni poziv i pozvao operatore da dostave svoje komentare o iznosima i načinu izračuna jednokratnih naknada te je zatražio dostavu specifikacija aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti za svaku jednokratnu naknadu. Od HT-a je uz specifikaciju aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti zatražena i dostava troškova zaposlenika po satu na predmetnim aktivnostima. HAKOM je od drugih pružatelja veleprodajnih usluga zatražio specifikacije aktivnosti i vremena provedbe aktivnosti pri realizaciji veleprodajnih usluga u njihovoj mreži, u svrhu njihove usporedbe u odnosu na dostavljene aktivnosti i potrebno vrijeme za njihovu provedbu od strane HT-a.

U produženom roku do 24. svibnja 2021. svoje komentare, prijedloge izmjena važećih jednokratnih naknada, specifikaciju aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti uz HT dostavili su sljedeći operatori: Infrastruktura d.o.o., Ludbreg, Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Telemach Hrvatska d.o.o., Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebački digitalni grad, Zagreb i Rune Crow d.o.o., Opatija.

U komentarima na javni poziv operatori su u bitnom komentirali sljedeće:

A1 se načelno slaže s pristupom HAKOM-a vezano uz određivanje iznosa jednokratnih naknada na način da se vrijeme potrebno za obavljanje određene aktivnosti pomnoži sa troškom sata rada zaposlenika HT-a ali smatra da je nužno ispravno definiranje potrebnih aktivnosti i vremena za njihovo obavljanje, pri čemu treba voditi računa o aktivnostima i/ili troškovima koji su već uključeni u mjesečne naknade veleprodajnih usluga na temelju novog troškovnog modela. U tom smislu, vrlo bitno je utvrditi točno trajanje pojedine aktivnosti kao i trošak zaposlenika HT-a koji odrađuje navedenu aktivnost te A1 ukazuje na nerealno visoke iznose cijena po satu[6], a koje HT koristi kod kreiranja faktura operatorima korisnicima za usluge koje se naplaćuju prema utrošenom vremenu HT zaposlenika.

Također, A1 smatra kako nije opravdano u iznos jednokratne naknade uključivati bilo kakvo dodatno vrijeme koje nastaje kao posljedica velike udaljenosti HT-ovih tehničara od lokacija na kojima se obavljaju potrebne aktivnosti jer HT sam određuje na koji način će organizirati svoju mrežu tehničkog osoblja te na koji način će učinkovito upravljati svojim resursima. Dodatno, smatra da nije opravdano u iznosu jednokratne naknade vožnju do lokacije honorirati na jednak način kao ostale aktivnosti potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva operatora korisnika jer vožnja do lokacije zasigurno ne zahtijeva istu razinu vještina koje su potrebne za realizaciju zahtjeva operatora korisnika za određenu veleprodajnu uslugu.

A1 smatra da je potrebno smanjiti jednokratne naknade za aktivaciju usluge vlastitih iznajmljenih vodova za 1 Gb i 10 Gb sučelja[7] koju operatori korisnici koriste za pružanje bitstream usluge. Predmetne naknade se vežu isključivo uz nabavnu cijenu sučelja (sve ostale aktivnosti realizacije pristupa se obračunavaju dodatno) te se nisu mijenjale već dugi niz godina unatoč činjenici da se kroz navedeno razdoblje, u skladu s tržišnim trendovima, smanjila nabavna cijena navedenih sučelja.

OT-Optima Telekom smatra da je nužno izvršiti reviziju svih postojećih veleprodajnih jednokratnih naknada te iste značajno sniziti i uskladiti dok je naplatu pojedinih naknada potrebno u cijelosti ukinuti budući da je od 2014. godine do danas izvršena digitalizacija i automatizacija cjelokupnog procesa aktivacije/deaktivacije veleprodajnih usluga na predmetnim tržištima,

Cijene uključenja novog i/ili postojećeg korisnika, preseljenja linije, migracije između veleprodajnih usluga, deaktivacije usluga potrebno je sniziti i međusobno uskladiti uzevši u obzir potrebne radnje za realizaciju predmetnih usluga. Naknadu za neosnovanu prijavu kvara treba odrediti uzevši u obzir postotak kvarova kod kojih je potreban izlazak na teren budući da je postupak rješavanja kvarova većim dijelom automatiziran, npr. mjerenjem na liniji. Automatizirane radnje također treba uzeti u obzir kod uključenja/isključenja linije, administrativne obrade zahtjeva i povlačenja zahtjeva nakon proteka roka od dva dana.

Predlaže da se postojeći rok od dva dana za povlačenje zahtjeva podigne na tri odnosno pet dana ovisno o realizaciji postojeće ili nove parice jer je to realan rok u kojem operator može povući zahtjev za realizaciju veleprodajne usluge na zahtjev samog korisnika s obzirom da korisnik ima rok od 14 dana za odustajanje.

Telemach smatra da je potrebno smanjiti trošak sata rada iz točke 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji te sukladno tome izmijeniti i sve ostale jednokratne naknade iz standardnih ponuda koje se izračunavaju temeljem troška sata rada. Predlaže, također, izmijeniti jednokratnu naknadu za uspostavu pristupa na DSLAM razini (točka 5.6 BSA ponude) te jednokratnih naknada iz članka 2.8. Dodatka 2 Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa. Poziva HAKOM da u sklopu javne rasprave objavi specifikaciju troškova od kojih se predmetne naknade sastoje.

Na zahtjev HAKOM-a za dostavom dodatnih podataka i pojašnjenja, HT je u kolovozu i prosincu 2021. traženo dostavio na način da dostavljeno sadrži povjerljive podatke[8] i verziju koja je prikladna za javnu objavu.

Nakon razmatranja svih pristiglih komentara i prijedloga, odlučeno je kao u izreci te se u nastavku daje obrazloženje pojedinih odredbi izreke ove odluke.

Izračun cijene jednokratnih naknada HT-a sastoji se od specifikacije aktivnosti koje su potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva, specifikacije zadataka koje je potrebno odraditi u mreži HT-a te internog troška sata rada zaposlenika HT-a za 2019. godinu koji obavljaju potrebne aktivnosti.

Interni trošak sata rada HT-ovih zaposlenika računa se na razini funkcionalnog područja (njem. Funktionsbereich - FUB) i to za organizacijska, funkcionalna te projektna mjesta troška na kojima su evidentirani zaposlenici. Računa se prosječni trošak sata rada na razini FUB-a tzv. HRPF (hourly rate per FUB). Izračun internog troška sata rada je izrađen na temelju stvarnih troškova nastalih u 2019. godini, te je kao zadnji dostupan korišten u kalkulaciji troška jednokratnih veleprodajnih naknada dostavljenoj od strane HT-a.

Aktivnosti koje je potrebno odraditi kod realizacije jednokratnih aktivnosti se obavljaju od strane tri HT-ove radne jedinice. Regionalne multifunkcionalne terenske grupe (eng. Multifunctional field group – MFG) su timovi tehničara zaduženi za instalacije i priključenja privatnih, poslovnih i veleprodajnih korisnika na mrežu HT-a i održavanje privatnih, poslovnih i veleprodajnih usluga. Aktivnosti koje obavljaju su: ispitivanje tehničkih mogućnosti, uključenja, uključenja dodatnih usluga, isključenja, otklanjanja smetnji prve razine, te rad vezan uz javne telefonske govornice. Sve aktivnosti MFG-a su vezane za usluge, osim aktivnosti otklanjanje smetnji prve razine koje su vezane za imovinu (prema mjestu smetnje).

Centar za upravljanje uslugama (eng. Service managing center - SMC) vrši upravljanje uslugama, izdaje i šalje radne naloge za uključenja i otklanjanje grešaka, daje stručnu tehničku podršku terenskim grupama, prodajnim predstavnicima i kontaktnom centru za realizaciju privatnih i veleprodajnih usluge, vrši nadzor kvalitete usluga i radi izvješćivanje o kvaliteti usluga. Aktivnosti SMC-a uzimaju u obzir samo automatiziranu obradu podataka bez ručne odrade za koju je HT predložio da se uzme u obzir u 10% slučajeva. HAKOM smatra da se aktivnosti u SMC-u trebaju odrađivati u cijelosti automatizirano u IT sustavima, bez angažiranja ljudskog rada.

Pozadinski ured veleprodaje  ručno korigira podatke u zahtjevu operatora korisnika kada se podaci dostavljeni putem B2B-a ne poklapaju s podacima u HT sustavu.

Potrebno je također napomenuti da neke aktivnosti čiji troškovi su uključeni u izračun jednokratnih ne obavljaju zaposlenici HT-a nego vanjski izvođači. U tim slučajevima u izračun troškova tih aktivnosti su uzeti stvarni troškovi koje HT plaća svojim vanjskim izvođačima.

HAKOM ističe da je u vrijeme potrebno za obavljanje jednokratnih aktivnosti uvijek kada je to opravdano uključeno i vrijeme vožnje HT-ovih tehničara do lokacije na kojoj se obavlja određena aktivnost tj. zadatak. Što se tiče opravdanosti da se vrijeme vožnje uključi u vrijeme potrebno za obavljanje jednokratnih aktivnosti tehničara HAKOM se ne slaže s komentarom A1 koji je zaprimljen na javnom pozivu da “bilo kakvo vrijeme koje je uključeno u iznos jednokratne naknade, a odnosi se na vožnju do lokacije na kojoj se obavlja određena aktivnost, prema mišljenju A1, ne bi smjelo biti pomnoženo s jediničnom cijenom koja je određena za navedenu aktivnost jer vožnja do lokacije zasigurno ne zahtijeva istu razinu vještina koje su potrebne za realizaciju zahtjeva operatora korisnika za određenu veleprodajnu uslugu.”, odnosno da  “stoga nije opravdano u iznosu jednokratne naknade vožnju do lokacije honorirati na jednak način kao ostale aktivnosti potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva operatora korisnika.” Naime, HAKOM je stava da je opravdano i ispravno vrijeme vožnje uključiti u vrijeme potrebno za jednokratne aktivnosti te da je opravdano to vrijeme množiti s istom visinom jediničnog troška sata HT-ovih zaposlenika koji obavljaju te jednokratne aktivnosti zbog toga jer je činjenica da je trošak HT-ovog tehničara za vrijeme vožnje i isti kao i kada obavlja neku jednokratnu aktivnost. U slučaju kada bi se prihvatio ovaj argument A1 to bi značilo da HT uz tehničare koji obavljaju jednokratne aktivnosti povezane s realizacijom veleprodajnih usluga ima angažirane vozače, što bi prema mišljenju HAKOM-a bilo potpuno neučinkovito i samo bi povećalo troškove i visinu jednokratnih naknada. Međutim, s obzirom da je vrijeme vožnje značajno u odnosu na ukupno trajanje pojedinih aktivnosti HAKOM je posebnu pažnju posvetio određivanju prosječnog vremena vožnje koje se može dodijeliti aktivnostima koje su dio jednokratnih veleprodajnih aktivnosti za koje se ovom odlukom određuju jednokratne naknade. U tu svrhu HAKOM je od HT-a zatražio cjelokupni izvještaj o vožnjama svih tehničara po danima za sve dane iz prvog tromjesečja 2022. koji su obavljali zadatke i aktivnosti koji su dio jednokratnih aktivnosti za koje se određuju visine naknada u ovom postupku. HAKOM je iz tog izvještaja za svaku pojedinu vožnju utvrdio udio aktivnosti koje spadaju u aktivnosti za koje se određuju visine jednokratnih naknada, odnosno trajanje vožnje koje otpada na jednokratne aktivnosti i zadatke koje su predmet ove odluke. Prosječno trajanje vožnje za aktivnosti i za zadatke za koje se određuje jednokratna naknada potom je određena kao kvocijent zbroja tako određenih trajanja vožnji i zbroja aktivnosti koje su uzete u obzir.

Vezano uz komentar A1 i Telemacha o trošku sata rada iz točke 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji HAKOM napominje da to nije interni trošak sata rada HT-ovih zaposlenika na temelju kojeg se računaju jednokratne naknade u ovom postupku. Navedene naknade odnose se na cijene koje HT-u naplaćuju izvođači radova za radove i aktivnosti navedene u predmetnoj točki Standardne ponude. Naime, kao što je već gore navedeno, neke aktivnosti čiji troškovi su uključeni u izračun jednokratnih ne obavljaju zaposlenici HT-a nego vanjski izvođači. U tim slučajevima u izračun troškova tih aktivnosti su uzeti stvarni troškovi koje HT plaća svojim vanjskim izvođačima.

U odnosu na točku 2.1., 2.2. i 2.3. izreke HAKOM napominje da nije određivao naknade koje stoje u Standardnoj ponudi  za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, a odnose se na dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji budući da je za predmetnu uslugu ukinuta obveza nadzora cijena.

Pored specifikacije aktivnosti i zadataka, odnosno troškova uključenih u izračun jednokratnih naknada koje su određene ovom odlukom, HT je dodatno zatražio izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji kojima se specificiraju jednokratne naknade i troškovi koji se primjenjuju kod realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvor odnosno za potrebe korištenja usluge FA-PON, a koje do sada nisu bile sastavni dio Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji. Ovdje je potrebno istaknuti da je člankom 1.1. točka 7. te člankom 2. točka 2. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) propisano da se usluga najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme koristi sukladno uvjetima iz Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji. Stoga je izmjene koje HT predlaže potrebno unijeti u Standardnu ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji.

Također je potrebno napomenuti da je riječ o naknadama i troškovima koje se mogu (ali ne moraju) pojaviti kod realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvor. Naknade i troškove koje HT predlaže jednake su naknadama iz troškovnika tvrtke koja za HT obavlja realizaciju usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme.

HAKOM je mišljenja, da je iz razloga transparentnosti Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji potrebno nadopuniti te uključiti sve možebitne troškove i naknade koji mogu nastati, odnosno naplatiti prilikom realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvor te odrediti visinu tih troškova i naknada.

Što se tiče visine troškova i naknada koji mogu nastati, odnosno naplatiti prilikom realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvor, HAKOM je mišljenja da visina tih troškova i naknada mora biti takva da odražava stvarne troškove koje HT ima prilikom realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvor. Uzimajući u obzir navode HT-a da troškove realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme HT plaća vanjskom izvođaču prema važećem troškovniku, HAKOM je mišljenja da je opravdano odrediti da operator korisnik plaća te troškove u istom iznosu u kojem ih plaća i HT svom vanjskom izvođaču prema važećem troškovniku.

HT je pored prijedloga izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji kojima se specificiraju jednokratne naknade i troškovi koji se primjenjuju kod realizacije usluge najma svjetlovodne niti bez prijenosne opreme za spajanje na distribucijski čvor, dostavio i prijedlog promjena troškovnika iz Dodatka 8. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON). Navedenim prijedlogom HT predlaže preimenovanje nekih stavki troškovnika te usklađivanje svih stavki s novim troškovnikom, kao i dodavanje troškova kod situacija kada Operator korisnik pristupa distribucijskom čvoru iz kolokacijskog prostora koji se nalazi na istoj lokaciji na kojoj se nalazi i distribucijski čvor, odnosno kod spajanja Operatora korisnika na vanjski distribucijski čvor, koji do sada nisu bili sastavni dio Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON).

U odnosu na HT-ov prijedlog izmjena i dopuna Dodatka 8 Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) kojim se predlaže preimenovanje nekih stavki troškovnika te usklađivanje svih stavki s novim troškovnikom, kao i dodavanje troškova kod situacija kada Operator korisnik pristupa distribucijskom čvoru iz kolokacijskog prostora koji se nalazi na istoj lokaciji na kojoj se nalazi i distribucijski čvor, odnosno kod spajanja Operatora korisnika na vanjski distribucijski čvor, koji do sada nisu bili sastavni dio Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), HAKOM je mišljenja da je HT-ov prijedlog opravdan iz razloga transparentnosti te je sve troškove i naknade koje se naplaćuju prilikom pružanja usluge pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) potrebno ugraditi u Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON).

Što se tiče visine troškova i naknada koji mogu nastati, odnosno naplatiti prilikom povezivanja Operatora korisnika unutar distribucijskog čvora koji su specificirani u Dodatku 8 Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), HAKOM je mišljenja da visina tih troškova i naknada mora biti takva da odražava stvarne troškove HT-a. Uzimajući u obzir navode HT-a da troškove realizacije plaća vanjskom izvođaču prema važećem troškovniku, HAKOM je mišljenja da je opravdano odrediti da su ti troškovi također iste visine kao i troškovi koje HT plaća svom vanjskom izvođaču prema važećem troškovniku.

U Privitku 1 dana je specifikacija aktivnosti i zadataka koje su uzete u obzir kao potrebne za izvršavanje pojedinih zahtjeva operatora korisnika.

Slijedom navedenog, na temelju članka 12. stavka 1., članka 58. stavka 3. i članka 62.  ZEK-a, Vijeće HAKOM-a odlučilo je kao u izreci.

Sukladno članku 22. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

Dostaviti:

-          U spis

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen


Privitak 1 - Specifikacija aktivnosti i zadataka koji su uzeti u obzir prilikom izračuna jednokratnih naknada iz ove odluke (verzija za javnu objavu)

[1] KLASA: UP/I-344-01/13-05/39, URBROJ: 376-11-14-9 od 25. ožujka 2014.,

  KLASA: UP/I-344-01/13-05/38, URBROJ: 376-11-14-15 od 3. srpnja 2014. i

  KLASA: UP/I-344-01/13-05/43, URBROJ: 376-11-14-12 od 3. srpnja 2014.

[2] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04, URBROJ: 376-05-1-21-27 od 25. veljače 2021

[3] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04,URBROJ: 376-05-1-21-28, od 25. veljače 2021

[4] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04, URBROJ: 376-05-1-21-53 od 10. lipnja 2021.

 

[5] Troškovni model koji se temelji na računovodstvenoj metodologiji potpuno raspodijeljenih troškova

[6] Točka 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

[7] Poglavlje 2.8 Dodatka 2 Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa

[8] Izračun internog sata rada organizacijskih jedinica unutar HT-a i vremena trajanja aktivnosti

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.