Pripremam raspravu
Javna rasprava - Određivanje jednokratnih naknada na tržištu M4 i ex M14 izmjena SP Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 20. svibnja 2022. 11:15
Datum zatvaranja rasprave: 07. srpnja 2022. 16:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/21-05/03

URBROJ: 376-05-1-22-48

Zagreb, 19. svibnja 2022.

Na temelju članka 12. stavka 1., članka 58. stavka 3. i članka 62. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište i određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. donijelo

ODLUKU

1.    Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, određuju se cijene na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa kako slijedi, pri čemu definirane cijene predstavljaju najvišu razinu cijena te izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka kako slijedi:

U Dodatku 1 CIJENE ZA TRADICIONALNE DIGITALNE VODOVE PUTEM SDH, PDH I (S)HDSL TEHNOLOGIJE u članku 2. stavak 2.1. „Naknada za priključenje usluge“ određuje se nova jednokratna naknada „ Pristup u mrežu, po priključnoj točki“ te postojeća tablica mijenja se s novom tablicom kako slijedi:

Usluga

Cijena [HRK/jednokratno]

Pristup u mrežu, po priključnoj točki - za sve brzine prijenosa

4.115,13

1.2.        

U Dodatku 2CIJENE ZA VODOVE PUTEM ETHERNET TEHNOLOGIJE u članku 2. stavak 2.1. „Naknada za priključenje usluge“ određuje se nova jednokratna naknada „ Pristup u mrežu, po priključnoj točki“ te postojeća tablica mijenja se s novom tablicom kako slijedi:

Usluga

Cijena [HRK/jednokratno]

Pristup u mrežu, po priključnoj točki - za sve brzine prijenosa

4.115,13

1.3.        

U Dodatku 3 „CIJENE ZA VODOVE PUTEM xWDM TEHNOLOGIJE“ u članku 2. stavak 2.1. „Naknada za priključenje usluge“ određuje se nova jednokratna naknada „ Pristup u mrežu, po priključnoj točki“ te postojeća tablica mijenja se s novom tablicom kako slijedi:

Usluga

Cijena [HRK/jednokratno]

Pristup u mrežu, po priključnoj točki - za sve brzine prijenosa

6.563,97

1.4.        

U Dodatku 15 „UVJETI KORIŠTENJA VELEPRODAJNE USLUGE Mobile Bandwith Backhauling“ u članku 2. stavak 2.7. „Cjenik usluge“ određuje se nova jednokratna naknada za priključenje usluge te se postojeća Tablica 1. Naknada za priključenje usluge mijenja se s novom Tablicom 1. kako slijedi:

Usluga

Cijena [HRK/jednokratno]

Usluga - pristup u mrežu, po svakom pristupu- za sve brzine prijenosa

7.625,67

1.5.        

U Dodatku 15 „UVJETI KORIŠTENJA VELEPRODAJNE USLUGE Mobile Bandwith Backhauling“ u članku 2. stavak 2.7. „Cjenik uslugeodređuju se nova jednokratna naknada za preseljenje na novu adresu - za sve brzine i nova jednokratna naknada za promjenu konfiguracije – po PT te se u Tablici 5. Jednokratne naknade i ostale usluge na odgovarajući način postojeće vrijednosti jednokratnih naknada zamjenjuju novim vrijednostima kako slijedi:

• Umjesto jednokratnih naknada za usluge preseljenja na novu adresu – do 150 Mbps i za uslugu preseljenja na novu adresu – preko 150 Mbps s cijenama od 4.000,00 HRK/jednokratno i 10.000,00 HRK/jednokratno uvodi se jedinstvena naknada za uslugu preseljenja na novu adresu - za sve brzine  s cijenom od 7.625,67 HRK/jednokratno

• Cijena za jednokratnu uslugu promjene konfiguracije – po PT mijenja se u 1.150,48 HRK/jednokratno

1.6.        

Na isti način kao za uslugu Mobile bandwidth backhauling iz točke 1.5. ove odluke i za sve ostale veleprodajne usluge koje se pružaju putem Ethernet tehnologije definira se i određuje jednokratna naknada za promjenu konfiguracije u istom iznosu od 1.150,48 HRK/jednokratno po priključnoj točki ili po linku.

1.7.        

U Dodatku 16 „UVJETI KORIŠTENJA VELEPRODAJNE USLUGE data centar povezivanje“ u članku 2. stavak 2.7. „Cjenik uslugemijenja se cijena za:

• Jednokratnu naknadu za priključenje ili promjenu sučelja Ethernet voda proizvoda

• Jednokratnu naknadu za povećanje postojećih kapaciteta gdje je potrebna promjena sučelja

• Jednokratnu naknadu za ponovno priključenje privremeno isključene usluge

u 7.625,67 HRK/jednokratno umjesto 5.000,00 HRK/jednokratno.

1.8.        

U Dodatku 17 „UVJETI KORIŠTENJA VELEPRODAJNE USLUGE BANDWIDTH BACKHAULING“ u članku 2. stavak 2.2.1. „Naknada za priključenje usluge (za P2MP i P2P rješenja)“ mijenja se cijena za:

• Uslugu „Pristup u mrežu (stalna svota, po svakoj priključnoj točki)“ brzine 2 Mbit/s

u 7.625,67 HRK/jednokratno umjesto 5.000,00 HRK/jednokratno.

1.9.        

U Dodatku 18 „UVJETI KORIŠTENJA VELEPRODAJNE USLUGE CARRIER ETHERNET“ u članku 2. stavak 2.2.1. „Naknada za priključenje usluge Carrier Ethernetu pripadajućoj tablici mijenja se cijena za naknada za priključenje, jednokratno za:

• za Metro liniju, dvije pristupne točke u jednoj županiji i linija između njih

• za Međugradsku liniju, dvije pristupne točke u dvije županije i linija između njih

na način da nova cijena po liniji vrijedi za sve brzine i iznosi 7.625,67 HRK/jednokratno umjesto 4.150,00 HRK/jednokratno za brzine prijenosa do 4 Mbit/s, odnosno 10.000,00 HRK/Jednokratno za brzine prijenosa veće od 4 Mbit/s te

• za Metro mrežu, jedna pristupna točka kada se cijela mreža nalazi u jednoj županiji i

• za Međugradsku mrežu, jedna pristupna točka kada se cijela mreža prostire između županija

na način da nova cijena po pristupnoj točki vrijedi za sve brzine prijenosa i iznosi 4.115,13 HRK/jednokratno umjesto 2.500,00 HRK/jednokratno za brzine prijenosa do 4 Mbit/s, odnosno 6.000,00 HRK/Jednokratno za brzine prijenosa veće od 4 Mbit/s

1.10.  

U Dodatku 18 „UVJETI KORIŠTENJA VELEPRODAJNE USLUGE CARRIER ETHERNET“ u članku 2. stavak 2.2.2. „Naknada za priključenje dodatne usluge“ u pripadajućoj tablici mijenja se cijena za naknada za priključenje dodatne usluge, jednokratno:

• za Metro liniju, dvije pristupne točke u jednoj županiji i linija između njih

• za Međugradsku liniju, dvije pristupne točke u dvije županije i linija između njih

na način da nova cijena po liniji iznosi 7.625,67 HRK/jednokratno umjesto 10.000,00 HRK/jednokratno te

• za Metro mrežu, jedna pristupna točka kada se cijela mreža nalazi u jednoj županiji i

• za Međugradsku mrežu, jedna pristupna točka kada se cijela mreža prostire između županija

na način da nova cijena po pristupnoj točki iznosi 4.115,13 HRK/jednokratno umjesto 6.000,00 HRK/jednokratno.

2.    Hrvatski Telekom d.d. je obvezan iz Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka ukloniti sve odredbe koje su protivne odredbama iz točaka 1. izreke ove odluke, dok u ostalim dijelovima predmetne standardne ponude ostaju nepromijenjene.

3.    Obvezuje se Hrvatski Telekom d.d. najkasnije 15 dana od donošenja ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama Standardnu ponudu Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajuće dodatke s ugrađenim izmjenama iz točke 1. izreke ove odluke, pri čemu se izmjene primjenjuju u roku od 30 dana od donošenja ove odluke.

Obrazloženje

U travnju 2021. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je objavila javni poziv za dostavu komentara i prijedloga izmjena važećih jednokratnih naknada u standardnim ponudama Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT). Predmetne jednokratne naknade određene su odlukama[1] HAKOM-a te objavljene u sljedećim standardnim ponudama HT-a:

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa,

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON),

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa,

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i

• Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa.

Navedenim odlukama određene su jednokratne naknade za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dok je uvid u jednokratne naknade za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže i za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, HAKOM izvršio prije njihove objave u pripadajućim standardnim ponudama HT-a. Također, potrebno je istaknuti da je samo dio jednokratnih naknada koje se naplaćuju prilikom aktivacije usluga veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa određen odlukom HAKOM-a iz 2014. i to jednokratne naknade za usluge iznajmljenih vodova. Naime, jednokratne naknade koje se naplaćuju za aktivaciju ostalih veleprodajnih usluga koje su sada dio Standardne ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka nisu određene odlukom HAKOM-a nego ih je HT odredio samostalno budući da je HT te usluge do 1. listopada 2020. pružao na komercijalnoj osnovi kada su sukladno odredbama odluke u postupku analize Tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M4/2014)[2] i odluke u postupku analize Tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova (M14/2003)[3] od 8. srpnja 2020. postale sastavni dio Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa.

HAKOM smatra da je važeće jednokratne naknade HT-a potrebno ažurirati kako bi odražavale relevantne troškove budući su na temelju rezultata novog BU-LRIC troškovnog modela u 2021. godini određene mjesečne naknade veleprodajnih usluga na tržištima M3a[4], M3b[5] i M4&exM14[6] te da se važeće jednokratne naknade temelje na troškovima djelatnika HT-a po satu koji proizlaze iz HT-ovog TD-FAC troškovnog modela[7] za 2012. godinu, a dio jednokratnih naknada nisu niti određene od strane HAKOM-a. Dakle, svrha ovoga postupka je utvrditi stvarne troškove jednokratnih aktivnosti koji se nadoknađuju kroz naplatu jednokratnih naknada iz standardnih ponuda HT-a te na temelju tih stvarnih troškova, primjenjujući načela troškovne usmjerenosti, odrediti visinu jednokratnih naknada te obvezati HT da ih na odgovarajući način ugradi u standardne ponude. HAKOM pri tom ističe da u ovom postupku neće odrediti jednokratne naknade iz Dodatka 14 Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa kojim se propisuju uvjeti korištenja tzv. usluge Data paket, i to iz istih razloga navedenih u odluci o određivanju mjesečnih naknada na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa od 10. lipnja 2021. Naime, uvidom u trenutno važeće ugovore o korištenju tih usluga, HAKOM je utvrdio da su sastavni dio paketa i iznajmljeni vodovi čiji prijenosni pripadaju Tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata – konkurentne relacije. Dakle, ako bi HAKOM odredio cijene (mjesečne ili jednokratne) Data paketa tada bi posredno odredio i cijene usluga na prijenosnim segmentima za koje je analizom tržišta ustvrdio da ne podliježu prethodnoj regulaciji, pa ni obvezi nadzora cijena, što ne bi bilo u skladu s odredbama analize tržišta. Dodatni razlozi za neodređivanje cijena usluga u Data paketima je činjenica da nije riječ o posebnim uslugama, nego je riječ o paketima Ethernet ili xWDM proizvoda koji su inače dostupni i kao samostalne usluge koje se u Data paketima pružaju uz popuste na količinu i duljinu trajanja ugovora o korištenju tih usluga. Budući da se navedeni popusti nisu mogli utvrditi kroz BU-LRIC+ troškovni model u svrhu određivanja mjesečnih naknada HAKOM je zaključio da neće odrediti cijene usluga koje se pružaju u Data paketima. Isti razlozi su prema mišljenju HAKOM-a primjenjivi i u postupku određivanja jednokratnih naknada. HAKOM je stava da HT, s obzirom da HAKOM u ovom postupku određuje najvišu razinu jednokratnih naknada, može na usluge u Data paketima primijeniti iste ili niže cijene jednokratnih naknada koje su određene za odgovarajuće samostalne usluge, ako se te usluge, odnosno vodovi, pružaju na relacijama koje su podložne regulaciji cijena.

Nastavno na navedeno HAKOM je pokrenuo postupak određivanja jednokratnih naknada koje se naplaćuju prilikom aktivacije reguliranih veleprodajnih usluga na tržištima M3a/2014, M3b/2014 i M4/2014&exM14/2003. Postupak je započet objavom javnog poziva kojim je HAKOM pozvao operatore da dostave svoje komentare o iznosima i načinu izračuna jednokratnih naknada te je zatražio dostavu specifikacija aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti za svaku jednokratnu naknadu. Od HT-a je uz specifikaciju aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti zatražena i dostava troškova zaposlenika po satu na predmetnim aktivnostima. HAKOM je od drugih pružatelja veleprodajnih usluga zatražio specifikacije aktivnosti i vremena provedbe aktivnosti pri realizaciji veleprodajnih usluga u njihovoj mreži, u svrhu njihove usporedbe u odnosu na dostavljene aktivnosti i potrebno vrijeme za njihovu provedbu od strane HT-a.

U produženom roku do 24. svibnja 2021. svoje komentare, prijedloge izmjena važećih jednokratnih naknada, specifikaciju aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti dostavili su sljedeći operatori: Infrastruktura d.o.o., Ludbreg, Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Telemach Hrvatska d.o.o., Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebački digitalni grad, Zagreb i Rune Crow d.o.o., Opatija.

U komentarima na javni poziv operatori su u bitnom komentirali sljedeće:

A1 Hrvatska d.o.o. (Dalje: A1) se načelno slaže s pristupom HAKOM-a vezano uz određivanje iznosa jednokratnih naknada na način da se vrijeme potrebno za obavljanje određene aktivnosti pomnoži sa troškom sata rada zaposlenika HT-a ali smatra da je nužno ispravno definiranje potrebnih aktivnosti i vremena za njihovo obavljanje, pri čemu treba voditi računa o aktivnostima i/ili troškovima koji su već uključeni u mjesečne naknade veleprodajnih usluga na temelju novog troškovnog modela. U tom smislu, vrlo bitno je utvrditi točno trajanje pojedine aktivnosti kao i trošak zaposlenika HT-a koji odrađuje navedenu aktivnost te A1 ukazuje na nerealno visoke iznose cijena po satu[8], a koje HT koristi kod kreiranja faktura operatorima korisnicima za usluge koje se naplaćuju prema utrošenom vremenu HT zaposlenika.

Također, A1 smatra kako nije opravdano u iznos jednokratne naknade uključivati bilo kakvo dodatno vrijeme koje nastaje kao posljedica velike udaljenosti HT-ovih tehničara od lokacija na kojima se obavljaju potrebne aktivnosti jer HT sam određuje na koji način će organizirati svoju mrežu tehničkog osoblja te na koji način će učinkovito upravljati svojim resursima. Dodatno, smatra da nije opravdano u iznosu jednokratne naknade vožnju do lokacije honorirati na jednak način kao ostale aktivnosti potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva operatora korisnika jer vožnja do lokacije zasigurno ne zahtijeva istu razinu vještina koje su potrebne za realizaciju zahtjeva operatora korisnika za određenu veleprodajnu uslugu.

A1 smatra da je potrebno smanjiti jednokratne naknade za aktivaciju usluge vlastitih iznajmljenih vodova za 1 Gb i 10 Gb sučelja[9] koju operatori korisnici koriste za pružanje bitstream usluge. Predmetne naknade se vežu isključivo uz nabavnu cijenu sučelja (sve ostale aktivnosti realizacije pristupa se obračunavaju dodatno) te se nisu mijenjale već dugi niz godina unatoč činjenici da se kroz navedeno razdoblje, u skladu s tržišnim trendovima, smanjila nabavna cijena navedenih sučelja.

OT-Optima Telekom smatra da je nužno izvršiti reviziju svih postojećih veleprodajnih jednokratnih naknada te iste značajno sniziti i uskladiti dok je naplatu pojedinih naknada potrebno u cijelosti ukinuti budući da je od 2014. godine do danas izvršena digitalizacija i automatizacija cjelokupnog procesa aktivacije/deaktivacije veleprodajnih usluga na predmetnim tržištima,

Cijene uključenja novog i/ili postojećeg korisnika, preseljenja linije, migracije između veleprodajnih usluga, deaktivacije usluga potrebno je sniziti i međusobno uskladiti uzevši u obzir potrebne radnje za realizaciju predmetnih usluga. Naknadu za neosnovanu prijavu kvara treba odrediti uzevši u obzir postotak kvarova kod kojih je potreban izlazak na teren budući da je postupak rješavanja kvarova većim dijelom automatiziran, npr. mjerenjem na liniji. Automatizirane radnje također treba uzeti u obzir kod uključenja/isključenja linije, administrativne obrade zahtjeva i povlačenja zahtjeva nakon proteka roka od dva dana.

Predlaže da se postojeći rok od dva dana za povlačenje zahtjeva podigne na tri odnosno pet dana ovisno o realizaciji postojeće ili nove parice jer je to realan rok u kojem operator može povući zahtjev za realizaciju veleprodajne usluge na zahtjev samog korisnika s obzirom da korisnik ima rok od 14 dana za odustajanje.

Telemach Hrvatska d.o.o. smatra da je potrebno smanjiti trošak sata rada iz točke 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji te sukladno tome izmijeniti i sve ostale jednokratne naknade iz standardnih ponuda koje se izračunavaju temeljem troška sata rada. Predlaže, također, izmijeniti jednokratnu naknadu za uspostavu pristupa na DSLAM razini (točka 5.6 BSA ponude) te jednokratnih naknada iz članka 2.8. Dodatka 2 Standardne ponude Hrvatskog telekoma d.d. uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa. Poziva HAKOM da u sklopu javne rasprave objavi specifikaciju troškova od kojih se predmetne naknade sastoje.

Na zahtjev HAKOM-a za dostavom dodatnih podataka i pojašnjenja, HT je u kolovozu i prosincu 2021. traženo dostavio na način da dostavljeno sadrži povjerljive podatke[10] i verziju koja je prikladna za javnu objavu.

Potrebno je istaknuti da su se operatori na javnom pozivu u svojim komentarima uglavnom referirali na jednokratne naknade koje se plaćaju prilikom korištenja usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa (M3a) i tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b). Dakle, HAKOM prije donošenja ove odluke nije imao na raspolaganju dovoljno podataka za određivanje jednokratnih naknada koje se plaćaju prilikom korištenja veleprodajnih usluga na tržištu visokokvalitetnog pristupa koje se određuju ovom odlukom (osim podataka HT-a). HAKOM je stoga, kako bi prikupio informacije i podatke s tržišta drugih europskih zemalja, pripremio upitnik za dostavu specifikacija aktivnosti i vremena trajanja tih aktivnosti koje postoje kod priključenja i aktivacije veleprodajnih usluga koje se pružaju na tržištu M4/20014 (Tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji) i na tržištu M14/2003 (Tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova) te ga je 4.studenog 2021. putem IRG grupe (eng. Independent Regulators Group) dostavio nacionalnim regulatorima (NRA) u drugim europskim zemljama. Na taj upitnik su odgovorili regulatori iz 10 zemalja. Dodatno, HAKOM je 15. studenog 2021. isti upitnik o aktivnostima i trajanju tih aktivnosti kod aktivacije usluga veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa dostavio na popunjavanje i hrvatskim operatorima. Popunjeni upitnik HAKOM je zaprimio samo od A1.

Nakon razmatranja svih pristiglih komentara i prijedloga, odlučeno je kao u izreci te se u nastavku daje obrazloženje pojedinih odredbi izreke ove odluke.

Izračun cijene jednokratnih naknada HT-a većim dijelom sastoji se od specifikacije aktivnosti koje su potrebne za realizaciju pojedinog veleprodajnog zahtjeva, specifikacije zadataka koje je potrebno odraditi u mreži HT-a te internog troška sata rada zaposlenika HT-a za 2019. godinu koji obavljaju potrebne aktivnosti.

Interni trošak sata rada HT-ovih zaposlenika računa se na razini funkcionalnog područja (njem. Funktionsbereich - FUB) i to za organizacijska, funkcionalna te projektna mjesta troška na kojima su evidentirani zaposlenici. Računa se prosječni trošak sata rada na razini FUB-a tzv. HRPF (hourly rate per FUB). Izračun internog troška sata rada je izrađen na temelju stvarnih troškova nastalih u 2019. godini, te je kao zadnji dostupan korišten u kalkulaciji troška jednokratnih veleprodajnih naknada dostavljenoj od strane HT-a.

Neke od aktivnosti, poput izrade tehničkih rješenja povezivanja na sustav, predanaliza spojnog puta, kabliranja portova, ne obavljaju interni zaposlenici HT-a nego vanjski izvođači. U tim slučajevima u izračun troškova tih aktivnosti su uzeti stvarni troškovi koje HT plaća svojim vanjskim izvođačima.

U Privitku 1 dana je specifikacija aktivnosti i zadataka i procijenjeni troškovi tih aktivnosti koji su uzeti u obzir prilikom određivanja jednokratnih naknada koje su predmet ove odluke. Pri tom je u najvećoj mogućoj mjeri HAKOM uzeo u obzir prijedloge operatora zaprimljene u javnom pozivu, kao i odgovore operatora i regulatora članica IRG-a na dodatni zahtjev za dostavom podataka o aktivnostima koje su uključene u realizaciju i aktivaciju veleprodajnih usluga visokokvalitetnog pristupa iz studenog 2021. Sukladno navedenom, HAKOM je dio trajanja aktivnosti koje je predložio HT i koje predstavljaju interni rad HT-a revidirao, kako bi bile usporedive s podacima koje je HAKOM prikupio i imao na raspolaganju.

Slijedom navedenog, na temelju članka 12. stavka 1., članka 58. stavka 3. i članka 62.  ZEK-a, Vijeće HAKOM-a odlučilo je kao u izreci.

Sukladno članku 22. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

Dostaviti:

-          U spis

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

Privitak 1 - specifikacija aktivnosti i zadataka i procijenjeni troškovi tih aktivnosti koji su uzeti u obzir prilikom određivanja jednokratnih naknada koje su predmet ove odluke (verzija za javnu objavu)

[1] KLASA: UP/I-344-01/13-05/39, URBROJ: 376-11-14-9 od 25. ožujka 2014.,

KLASA: UP/I-344-01/13-05/38, URBROJ: 376-11-14-15 od 3. srpnja 2014. i

KLASA: UP/I-344-01/13-05/43, URBROJ: 376-11-14-12 od 3. srpnja 2014.

 

[2] KLASA: UP/I-344-01/20-03/02, URBROJ: 376-05-1-20-13 od 8. srpnja 2020.

[3] KLASA: UP/I-344-01/20-03/01 URBROJ: 376-05-1-20-8 od 8. srpnja 2020. 

[4] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04, URBROJ: 376-05-1-21-27 od 25. veljače 2021

[5] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04,URBROJ: 376-05-1-21-28, od 25. veljače 2021

[6] KLASA: UP/I-344-01/20-05/04, URBROJ: 376-05-1-21-53 od 10. lipnja 2021.

[7] Troškovni model koji se temelji na računovodstvenoj metodologiji potpuno raspodijeljenih troškova

[8] Točka 14.2.3 Standardne ponude HT-a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

[9] Poglavlje 2.8 Dodatka 2 Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa

[10] Izračun internog sata rada organizacijskih jedinica unutar HT-a i vremena trajanja aktivnosti

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.