Pripremam raspravu
Za sudjelovanje u raspravi potrebno se prijaviti/registrirati u sustav.
Javna rasprava - Izmjene i dopune Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15; dalje: Uredba), Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Dodatka 2. i Dodatka 3. Uredbe
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 05. srpnja 2022. 12:00
Datum zatvaranja rasprave: 04. kolovoza 2022. 12:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Na temelju članka 17. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i članka 14. stavka 3. Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15), u postupku izmjena i dopuna Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donosi

ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture od 11. veljače i 16. svibnja 2022.

2. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog novog Plana razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama od  24. veljače 2022.

3. Planovi iz točke 1. i 2. izreke ovog rješenja sastavni su dio ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je od Hrvatske udruge poslodavaca 11. veljače i 16. svibnja 2022. prijedloge novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (lokacije izgrađenih i planiranih zona za postavu samostojećih antenskih stupova; dalje: Objedinjeni plan), u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti.

Objedinjen plan sastavni je dio Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15, 10/21; dalje Uredba).

Kako je sastavni dio Uredbe i Plan elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama (dalje: Plan radiodifuzijske mreže), HAKOM je radi ekonomičnosti postupka izmjena i dopuna Uredbe, ocijenio osnovanim zatražiti očitovanje Odašiljača i veza d.o.o., kao operatora radiodifuzijskih mreža, o potrebi za izmjenama Plana radio difuzijske mreže.

Naime, člankom 14. Uredbe propisan je postupak donošenja izmjena i dopuna Objedinjenog plana i Plana razvoja elektroničko komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskoj mreži.

Tim postupkom propisana je obveza ishođenja prethodne suglasnosti HAKOM-a na nove prijedloge tih dokumenata, kako bi temeljem suglasnosti HAKOM-a operatori pokretnih komunikacija i operatori radiodifuzijskih mreža mogli od ministarstva nadležnog za elektroničke komunikacije zatražiti da se Vladi Republike Hrvatske predlože izmjene i dopune Uredbe.

Dana 24. veljače 2022. zaprimljen je prijedlog izmjena postojećeg Plana radiodifuzijske mreže od strane Odašiljača i veza d.o.o.

Slijedom navedenog, HAKOM je analizirao dostavljene dokumente te je utvrđeno:

• da je novi Objedinjeni plan usuglašen od svih operatora pokretnih komunikacija koji su isti predali putem Hrvatske udruge poslodavaca i time osigurava razvoj mreža pokretnih komunikacija na način da se u prostoru gradi minimalni broj samostojećih antenskih stupova po načelu zajedničkog korištenja

• sukladno dražbovnoj dokumentaciji s javne dražbe za dodjelu prava uporabe radio frekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz te dozvolama izdanim 12.8.2021. godine, objedinjeni plan uključuje i uvjete pokrivenosti mreža pokretnih komunikacija (urbanih i ruralnih područja, transportnih pravaca i područja koja nisu pokrivena s odgovarajućom razinom signala)

• sukladno značenju pojma antenski stup, iz Objedinjenog plana su obrisane 152 lokacije objekata koji u svojoj naravi nisu antenski stupovi (samostojeći nosači, antenski prihvati i pokretne rampe)

• novi Plan radiodifuzijske mreže ima neznatne izmjene u odnosu na stari plan i predviđa povećanje broja novih planiranih lokacija u radiodifuziji za 17 dodatnih lokacija što predstavlja oko 22 % povećanja

Kako bi Planovi razvoja obuhvaćeni Uredbom, bili transparentni za javnost i sve dionike na koje se Uredba odnosi, te se olakšala buduća komunikacija o sastavnicama Uredbe između nadležnih tijela javne uprave iz područja gradnje i prostornog planiranja koja trebaju postupati prema Uredbi, HAKOM je izvršio analizu dostavljenih prijedloga uz nadogradnju i proširenje atributa Dodatka 2. i Dodatka 3. Uredbe.

Za lakšu implementaciju i korištenje Objedinjenog plana i Plana razvoja u radiodifuzijskim mrežama, uz mogućnost povijesnog praćenja razvoja elektroničko komunikacijske infrastrukture, svakom antenskom stupu i elektroničkoj komunikacijskoj zoni/lokaciji planiranog samostojećeg stupa, dodijeljeni su jedinstveni identifikatori pomoću kojih će se jednoznačno osigurati poveznica između sastavnica Planova (antenski stup i njegova pripadajuća EK zona) te jednostavnije pozivanje na iste u svim vrstama komunikacije.

Nastavno, u dostavljenim prijedlozima nema bitnih dodatnih zahtjeva na prostor kao najvredniji i ograničavajući prirodni resurs, odnosno osigurava se poticanje zajedničkog korištenja prema članku 30. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17).

Sukladno provedenoj analizi ne postoje prepreke za izdavanje prethodne suglasnosti na prijedloge novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture i novog Plana razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama.

Sukladno članku 14. stavku 3. Uredbe, o ovim prijedlozima provesti će se javna rasprava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka istog. 

 

Predsjednik Vijeća

 

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.