Pripremam raspravu
Za sudjelovanje u raspravi potrebno se prijaviti/registrirati u sustav.
Javna rasprava - Javno savjetovanje - Izmjena uvjeta dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže javnih pokretnih komunikacija
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 11. kolovoza 2022. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 16. rujna 2022. 15:00
Uključi prikaz broja:

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 11. i članka 82. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) te članka 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti vezano za izmjenu uvjeta uporabe dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijske pojaseve 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHznositelja Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, OIB: 70133616033 i A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, OIB: 29524210204, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, OIB: 87950783661 na sjednici održanoj ……… donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Telemach Hrvatska d.o.o., u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-01/09 i RFP-02/19 i trgovačkom društvu A1 Hrvatska d.o.o., u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-01/19, mijenja se datum završetka roka trajanja prava uporabe radiofrekvencijskog spektra na način da dozvole vrijede do 18. listopada 2024.

II. Godišnja naknada za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koju trgovačko društvo Telemach Hrvatska d.o.o. plaća za uporabu radiofrekvencijskog spektra 880,3 – 885,3/925,3 – 930,3 MHz, 1710,1 – 1722,1/1805,1 – 1817,1 MHz, 1905 – 1910 MHz, 1935 -1950/2125 -2140 MHz sukladno Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, za razdoblje od 23. prosinca 2023. do 18. listopada 2024. umanjit će se razmjerno broju dana trajanja dozvole.

III. Trgovačko društvo Telemach Hrvatska d.o.o., obvezno je u korist državnog proračuna, platiti posljednji, šesti godišnji obrok na ime naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za blok B. 1970-1975/2160-2165 MHz u iznosu od 3.295.512,82 kn te za blok C. 1975-1980/2165-2170 MHz u iznosu od 3.295.512,82 kn, temeljem izdanog računa Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

IV. Trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., obvezno je u korist državnog proračuna, platiti posljednji, šesti godišnji obrok na ime naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za blok A. 1965-1970/2155-2160 MHz u iznosu od 7.868.461,54 kn, temeljem izdanog računa Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

V. Godišnja naknada za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koju trgovačka društva Telemach Hrvatska d.o.o. i A1 Hrvatska d.o.o. plaćaju temeljem dozvola br. RFP-01/09, RFP-01/19 i RFP-02/19 u iznosu od 0.5% od ukupnog godišnjeg prihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu, u prethodnoj kalendarskoj godini, za razdoblje od 23. prosinca 2023. do 18. listopada 2024. umanjit će se razmjerno broju dana trajanja dozvole.

VI. Godišnja naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koju trgovačka društva Telemach Hrvatska d.o.o. i A1 Hrvatska d.o.o. plaćaju temeljem dozvola br. RFP-01/09, RFP-01/19 i RFP-02/19, u korist Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti sukladno Pravilniku o plaćanju naknade za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, za razdoblje od 23. prosinca 2023. do 18. listopada 2024. umanjit će se razmjerno broju dana trajanja dozvole.

VII. Ostali uvjeti dozvola br. RFP-01/09, RFP-02/19 i RFP-01/19 ostaju neizmijenjeni.

VIII. Trgovačkim društvima Telemach Hrvatska d.o.o. i A1 Hrvatska d.o.o., bit će izdane nove dozvole usklađene s izmijenjenim uvjetima iz ove odluke, a dozvole RFP-01/09, RFP-02/19, RFP-01/19 prestaju vrijediti.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) planira provesti javnu dražbu za dodjelu spektra u radiofrekvencijskim pojasevima 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz te 2600 MHz. U predmetnim pojasevima dodijeljeno je ukupno 17 dozvola, od kojih 14 dozvola vrijedi do 18. listopada 2024., dok 3 dozvole vrijede do 22. prosinca 2024. Za potrebe sljedeće javne dražbe, potrebno je uskladiti vremensko trajanje svih dozvola kako bi početak prava uporabe RF spektra za sljedećih 15 godina, uz moguće produljenje od 5 godina, bio ujednačen za sve dozvole koje će se izdati u predmetnim pojasevima.

U okviru Javne rasprave o budućoj uporabi i dodjeli frekvencijskih pojaseva 800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz,  2600 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, koja je provedena od 5. studenog 2022._do 6. prosinca 2022.trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb (dalje: HT) je istaknuo da zbog praktičnih razloga, kod određivanja datuma usklađenja rokova trajanja dozvola treba izbjegavati blagdansko razdoblje. Naime, ističe da preraspodjela frekvencijskih pojaseva u tom razdoblju može rezultirati nepredviđenim degradacijama i preopterećenjima pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža. HAKOM je prihvatio navedeni argument HT-a. Uz navedeni razlog, HAKOM je u obzir uzeo i činjenicu da veći broj dozvola vrijedi do 18. listopada 2024. radi čega je odlučeno uskladiti krajnji datum svih dozvola s danom 18. listopada 2024.

Slijedom navedenog, bilo je potrebno donijeti ovu odluku kojom se mijenjaju uvjeti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, i to u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-01/09 i RFP-02/19, nositelja Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb (dalje: Telemach) te dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-01/19, nositelja A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb (dalje: A1). Umjesto da dozvole vrijede do 22. prosinca 2024., ovom odlukom mijenja se krajnji datum te sada dozvole vrijede do 18. listopada 2024. kako je određeno točkom I. izreke.

Dodatno, budući da se ovom odlukom skraćuje trajanje dozvola za 66 dana, potrebno je umanjiti naknade koje se plaćaju temeljem predmetnih dozvola.

Telemach plaća godišnju naknadu u korist državnog proračuna, za dozvole RFP-01/09 za uporabu radiofrekvencijskog spektra 880,3 – 885,3/925,3 – 930,3 MHz, 1710,1 – 1722,1/1805,1 – 1817,1 MHz, 1905 – 1910 MHz, 1935 -1950/2125 -2140 MHz u iznosu propisanom Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN br. 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17, 55/18, 99/18, 64/19, 73/20, 141/21). Predmetna godišnja naknada, za razdoblje od 23. prosinca 2023. do 18. listopada 2024., umanjiti će se razmjerno broju dana trajanja, kako je određeno točkom II. izreke.

Telemach plaća naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u korist državnog proračuna, za dozvole RFP-02/19 za blok B. 1970-1975/2160-2165 MHz u iznosu od 24.250.000,00 kn te za blok C. 1975-1980/2165-2170 MHz u iznosu od 24.250.000,00 kn, u šest jednakih godišnjih obroka počevši od dana donošenja odluke kojom je dodijeljen spektar. S obzirom da se zadnja godina korištenja spektra skraćuje, bilo je potrebno razmjerno umanjiti posljednji šesti obrok te isti sad iznosi 6.591.025,64 kn, kako je određeno točkom III. izreke.

A1 plaća naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u korist državnog proračuna, temeljem dozvole RFP-01/19 za blok A. 1965-1970/2155-2160 MHz u iznosu od 57.900.000,00 kn, u šest jednakih godišnjih obroka počevši od dana donošenja odluke kojom je dodijeljen spektar. S obzirom da se zadnja godina korištenja spektra skraćuje, bilo je potrebno razmjerno umanjiti posljednji šesti obrok te isti sad iznosi 7.868.461,54 kn, kako je određeno točkom IV. izreke.

Telemach i A1 temeljem dozvola br. RFP-01/09, RFP-01/19 i RFP-02/19, plaćaju godišnju naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 0.5% od ukupnog godišnjeg prihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu, u prethodnoj kalendarskoj godini. S obzirom da se trajanje dozvole skraćuje za 66 dana potrebno je umanjiti iznos godišnje naknade razmjerno broju dana trajanja dozvole kako je određeno točkom V. izreke.

Telemach i A1 temeljem dozvola br. RFP-01/09, RFP-01/19 i RFP-02/19, plaćaju godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u korist HAKOM-a u iznosu propisanom Pravilnikom o plaćanju naknade za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN br. 143/21). S obzirom da se trajanje dozvola za zadnju godina skraćuje za 66 dana naknada će se umanjiti razmjerno broju dana trajanja dozvole kako je određeno točkom VI. izreke.

Ostali uvjeti dozvola ostaju nepromijenjeni, kako je definirano točkom VII. izreke.

Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21), odlučeno je kao u točki VIII. izreke.

Sukladno članku 82. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22), o prijedlogu odluke proveden je postupak javnog savjetovanja u trajanju od 30 dana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

 

 

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.