Pripremam raspravu
Javna rasprava - Javni poziv za dostavu komentara i prijedloga u postupku izmjene Standardne ponude HT-a d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 25. studenog 2022. 15:40
Datum zatvaranja rasprave: 23. prosinca 2022. 13:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: 344-01/21-03/04

URBROJ: 376-05-1-22-03

Zagreb, 25. studenog 2022.

JAVNI POZIV

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) objavljuje javni poziv za dostavu komentara i prijedloga u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: HT) za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (dalje u tekstu: Standardna ponuda).

Standardna ponuda objavljena je 1. listopada 2020. a izrađena je na temelju Odluka HAKOM-a o analizama tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržišta veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa od 8. srpnja 2020. (KLASA: UP/I-344-01/20-03/02; URBROJ: 376-05-1-20-13 i KLASA: UP/I-344-01/20-03/01; URBROJ 376-05-1-20-8) (dalje u tekstu: Analize tržišta).

U dodacima Standardne ponude objavljuju se i uvjeti korištenja i cjenici pojedinih veleprodajnih uvjeta visokokvalitetnog pristupa u kojima su opisani uvjeti korištenja usluga visokokvalitetnog pristupa koje je HT u proteklom razdoblju pružao na komercijalnoj osnovi, odnosno predstavljaju nadogradnju karakteristika postojeće veleprodajne usluge ili neku novu uslugu.

Standardna ponuda je zajedno s dodacima, sukladno Odluci u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (KLASA: UP/I-344-01/20-05/04 URBROJ: 376-05-1-21-53 od 10. lipnja 2021; dalje u tekstu: Odluka o cijenama) izmijenjena 25. lipnja 2021. godine s primjenom od 1. kolovoza 2021.

Dodatak 16 Uvjeta korištenja veleprodajne usluge Data centar povezivanje izrađeni su od strane HT-a, a slijedom gore navedenih odluka ugrađeni su u Standardnu ponudu 1. listopada 2020. i izmjenjeni 25. lipnja 2021 (te su u primjeni od 1. kolovoza 2021). U uvjetima korištenja utvrđuju se uvjeti i cijena pružanja veleprodajne usluge Data centar povezivanje (dalje: DC povezivanje), a koju HT nudi ovlaštenim operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga.

HAKOM je 8. ožujka 2022. zaprimio zahtjev operatora Terrakom d.o.o. (dalje u tekstu: Terrakom) te 18. ožujka 2022. zahtjev operatora Akton d.o.o. (dalje: Akton) za pokretanjem spora protiv operatora HT-a u svrhu donošenja odluke vezano uz uvjete korištenja veleprodajne usluge DC povezivanje (dalje: Uvjeti korištenja).

Terrakom i Akton su pokrenuli regulatorne sporove pred HAKOM-om radi navodne promjene tumačenja i primjenjivanja Uvjeta korištenja, a bez provedenog postupka izmjene Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa. HT se na navedeno očitovao da usluga DC povezivanje služi za povezivanje čvorova jezgrene i agregacijske mreže s podatkovnim centrom HT-a, što znači povezivanje tih čvorova sa opremom i uslugama kreiranim na toj opremi koja je smještena u HT podatkovnom centru, a ne povezivanje čvorova jezgrene i agregacijske mreže operatora međusobno ili sa lokacijama krajnjih korisnika operatora. Nadalje, HT navodi da zabrana korištenja usluge DC povezivanje za potrebe povezivanja više lokacija operatora korinika jasno proizlazi u odredbe 2. 7. Uvjeta korištenja, Dodatne napomene.

HAKOM je u regulatornom sporu utvrdio da je predmetna odredba kontradiktorna i protivna točki 1.1. Uvjeta korištenja a u kojoj se navodi sama namjena usluge i iz koje proizlazi da se u konkretnom slučaju može raditi i o paketu usluga koji se koristi kombinirano za predmetne svrhe. Također, HAKOM je utvrdio i da je HT znao i morao znati u koje svrhe Terrakom/Akton koristi sporne usluge. Stoga, HAKOM je usvojio zahtjev Terrakom-a/Akton-a te je naložio HT-u nastaviti pružati usluge DC povezivanja i realizirati sve zahtjeve u skladu sa važećom Standardnom ponudom HT-a te dodatka 16. Uvjeta korištenja.

Nakon što je u srpnju 2022. HT uputio zahtjev za izmjenom cijena u Standardnoj ponudi, HAKOM je po službenoj dužnosti, pokrenuo postupak izmjene Standardne ponude koja je u primjeni od 1. kolovoza 2021. Postupak je pokrenut u odnosu na uvjete korištenja usluge DC

povezivanje, opisanih u Dodatku 16 Uvjeta korištenja.

Prilikom ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka, HAKOM je uzeo u obzir obavijest HT-a koji navodi kako je, zbog nerazmjerno niske cijene usluge DC povezivanje u odnosu na ostale veleprodajne usluge visokokvalitetnog pristupa koja se temelje na Ethernet tehnologiji, došlo do drastičnog rasta potražnje za tom uslugom, koja ugrožava rentabilnost poslovanja HT. Ta potražnja odskače od potražnje koja je uzeta u obzir prilikom izračuna veleprodajnih cijena.

HAKOM je od HT-a zatražio dodatne informacije o potražnji usluga visokokvalitetnog pristupa. Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je ukupna potražnja za uslugom DC povezivanje u razdoblju od kolovoza 2021. do lipnja 2022. izražena u kapacitetima u Mbit/s porasla više od 163%, dok je istovremeno potražnja svih ostalih veleprodajnih usluga temeljenih na Ethernet tehnologiji u istom razdoblju porasla za 8,51%. Taj porast potražnje je još izraženiji ako se usporedi potražnja iz lipnja 2022. s potražnjom koja je ugrađena u troškovni model HAKOM-a na temelju koje su određene cijene veleprodajnih usluga (riječ je o potražnji iz listopada 2020). Dakle, u tom razdoblju potražnja usluge DC povezivanje je porasla za preko 318%, dok je istovremeno potražnja ostalih veleprodajnih usluga visokokvalitetnog pristupa narasla za 40%.

Potrebno je naglasiti da samo pružanje veleprodajne usluge DC povezivanje nije proizašlo iz obveza koje je HT-u odredio HAKOM, nego ih je HT počeo nuditi dobrovoljno pod komercijalnim uvjetima, a HAKOM je Analizama tržišta temeljem obveza transparentnosti i nediskriminacije odredio HT-u da i te usluge ugradi u SP, što je HT i učinio 1. listopada 2020. Što se tiče veleprodajnih cijena usluge DC povezivanje, cijenu te usluge koja je 1. listopada 2020. ugrađena u Standardnu ponudu HT je odredio HT samostalno. HAKOM ističe da je

cijena usluge DC povezivanje koju je temeljem gore navedene obveze HT ugradio u Standardnu ponudu također bila značajno niža od cijena ostalih veleprodajnih usluga iz SP temeljenih na Ethernet tehnologiji. U

postupku određivanja najviše razine cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa HAKOM Odlukom o cijenama, odredio trenutnu cijenu usluge DC povezivanje i ostalih veleprodajnih usluga visokokvalitetnog pristupa na način da su zadržani prethodni omjeri između cijena tih usluga te su cijene svih usluga iz Standardne ponude koje se temelje na Ethernet tehnologiji snižene za 52%.

Nastavno na navedeno, HAKOM smatra kako ovakvo povećanje potražnje za uslugom DC povezivanje u odnosu na ostale usluge visokokvalitetnog pristupa dovodi do nemogućnosti pravedne nadoknade stvarnih troškova HT-a što nije u skladu s regulatornom obvezom troškovne usmjerenosti veleprodajnih cijena i što može dovesti do poremećaja na tržištu. Stoga je pokrenut ovaj postupak kako bi se odredile nove cijene usluga visokokvalitetnog pristupa na način da osiguravaju pravilnu nadoknadu troškova HT-a koji su utvrđeni u BU-LRIC+ troškovnom modelu HAKOM-a. Potrebno je istaknuti da u ovom postupku može doći do izmjene cijena svih usluga visokokvalitetnog pristupa iz Standardne ponude.

HAKOM pri tom naglašava da ne smatra opravdanim u okviru ovoga postupka vršiti ažuriranje troškovnog dijela BU-LRIC+ troškovnog modela HAKOM-a, nego samo tzv. cjenovni (pricing) dio u radnom listu „HQL-PRICING“.  Naime, HAKOM smatra da nema razloga za ranije ažuriranje ulaznih parametara u troškovni model budući da razlog poremećaja vezano uz potražnju usluga DC povezivanje nije uzrokovano porastom ukupne potražnje (ukupna potražnja u modelu ne odstupa značajno od potražnje koja je pretpostavljena u BU-LRIC+ troškovnom modelu) nego je došlo do premještanja potražnje sa skupljih usluga na jeftinije usluge DC povezivanje. Stoga će se to ažuriranje provesti tijekom 2023. u redovnoj proceduri, kako bi se mogle odrediti nove veleprodajne cijene na svim tržištima u 2024.

S tim u vezi, molimo Vas komentare na prethodno izneseno te odgovore na sljedeća pitanja:

1. Slažete li se da ovakvo povećanje potražnje za uslugom DC povezivanje u odnosu na ostale usluge visokokvalitetnog pristupa, uz zadržavanje postojećih cijena dovodi do nemogućnosti pravedne nadoknade stvarnih troškova HT-a što nije u skladu s regulatornom obvezom troškovne usmjerenosti veleprodajnih cijena i što može dovesti do poremećaja na tržištu? Obrazložite svoje navode.

2. Smatrate te li da je potrebno izmijeniti postojeću strukturu cijena usluga visokokvalitetnog pristupa i zašto? Ako smatrate da je potrebna izmjena strukture cijena molimo da predložite novu strukturu cijena i obrazložite svoj prijedlog.

3. Prema mišljenju HAKOM-a, postojeći omjer između cijena usluge DC povezivanje i ostalih usluga visokokvalitetnog pristupa nije održiv i potrebno ga je izmjeniti jer nikako nije opravdano da usluge sličnih ili jednakih funkcionalnosti i troškova imaju toliku razliku u cijeni. Slažete li se da se zadrže postojeći omjeri cijena između ostalih usluga visokokvalittetnog pristupa iz Standardne ponude? Molimo obrazložite svoj odgovor.

4. Da li po Vašem mišljenju HT treba nastaviti nuditi uslugu DC povezivanja po višim cijenama ili se njezina svrha može ostvariti i ostalim uslugama iz Standardne ponude? S tim u vezi, HAKOM zanima, smatrate li da bi odsustvo nuđenja usluge DC povezivanje dovelo do značajnog i trajnog narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu usluga? U slučaju potvrdnog odgovora, molimo pojasnite na koji bi način bilo ugroženo tržišno natjecanje.

HAKOM poziva operatore i druge zainteresirane strane da dostave komentare i prijedloge na sve okolnosti koje smatraju od utjecaja na predmet javnog poziva.

Javni poziv bit će otvoren do 20. prosinca 2022.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.