Pripremam raspravu
Za sudjelovanje u raspravi potrebno se prijaviti/registrirati u sustav.
Javna rasprava - Javno savjetovanje - Odluka o izmjeni uvjeta dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3600 MHz na regionalnoj (županijskoj) razini
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 02. prosinca 2022. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 03. siječnja 2023. 15:00
Uključi prikaz broja:

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 11. i članka 82. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) te članka 6. stavka 2. i 4. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21), u postupku pokrenutom na temelju osnovanog zahtjeva nositelja dozvola vezano za izmjenu uvjeta uporabe dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 3600MHz, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, OIB: 87950783661 na sjednici održanoj ______________ donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu BeeIN d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija (dalje: BeeIN), u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-11/21 i RFP-12/21, mijenja se datum ispunjenja obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje na način da se navedena obveza mora ispuniti do 12. kolovoza 2023.

II. Trgovačkom društvu Digicom d.o.o., Ulica Ilije Gregorića 1A, 10291 Brdovec, (dalje: Digicom) u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-13/21, mijenja se datum ispunjenja obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje na način da se navedena obveza mora ispuniti do 12. kolovoza 2023.

III. Trgovačkom društvu Eco Net d.o.o., Varaždinska ulica 177, Gornji Kućan, 42000 Varaždin (dalje: Eco Net), u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-14/21, RFP-15/21 i RFP-16/21, mijenja se datum ispunjenja obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje na način da se navedena obveza mora ispuniti do 12. kolovoza 2023.

IV. Trgovačkom društvu EOLO S.P.A., Via Gran San Bernardo 12, 21052 Busto Arsizio (VA), Italija (dalje: EOLO), u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-17/21, RFP-18/21, RFP-19/21 i RFP-20/21, mijenja se datum ispunjenja obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje na način da se navedena obveza mora ispuniti do 12. kolovoza 2023.

V. Trgovačkom društvu Markoja d.o.o., Selska cesta 93, 10000 Zagreb (dalje: Markoja), u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-21/21, RFP-22/21 i RFP-23/21, mijenja se datum ispunjenja obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje na način da se navedena obveza mora ispuniti do 12. kolovoza 2023.

VI. Trgovačkom društvu Terrakom d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb (dalje: Terrakom), u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-24/21, RFP-25/21, RFP-26/21 i RFP-27/21, mijenja se datum do kojeg nositelj dozvole mora ispuniti obvezu puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje na način da se navedena obveza mora ispuniti do 12. kolovoza 2023.

VII. Ostali uvjeti dozvola br. RFP-11/21, RFP-12/21, RFP-13/21, RFP-14/21, RFP-15/21, RFP-16/21, RFP-17/21, RFP-18/21, RFP-19/21, RFP-20/21, RFP-21/21, RFP-22/21, RFP-23/21, RFP-24/21, RFP-25/21, RFP-26/21 i RFP-27/21 ostaju neizmijenjeni.

VIII. Trgovačkim društvima BeeIN d.o.o., Digicom d.o.o., Eco Net d.o.o., EOLO S.P.A., Markoja d.o.o., i Terrakom d.o.o., bit će izdane nove dozvole usklađene s izmijenjenim uvjetima iz ove odluke, a dozvole RFP-11/21, RFP-12/21, RFP-13/21, RFP-14/21, RFP-15/21, RFP-16/21, RFP-17/21, RFP-18/21, RFP-19/21, RFP-20/21, RFP-21/21, RFP-22/21, RFP-23/21, RFP-24/21, RFP-25/21, RFP-26/21 i RFP-27/21 prestaju vrijediti.

IX. Ova odluka bit će objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je pisana i obrazložena očitovanja više nositelja dozvola za frekvencijski pojas 3600 MHz na regionalnoj razini kojima je istaknuta potreba za produljenjem roka određenog za ispunjenje obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje.

U dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra propisana je obveza puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje do 31. prosinca 2022., u županiji za koju je dozvola izdana, međutim zbog izazovnih gospodarskih uvjeta te dugih rokova isporuke opreme odnosno njene tržišne neraspoloživosti većini je nositelja dozvola potrebno dodatno vrijeme za ispunjenje navedene obveze.

HAKOM je u obzir uzeo nestabilna gospodarsko politička zbivanja i posljedice COVID krize koji uzrokuju kašnjenje u dobavi opreme te određene administrativne postupke na razini lokalnih samouprava kao osnovane razloge za produljenje roka određenog za ispunjenje obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje. Također uzeta je u obzir činjenica da su nositelji dozvola pravovremeno započeli pripremne radnje potrebne za ispunjavanje navedene obveze. Slijedom navedenoga odlučeno je uskladiti krajnji datum ispunjenja obveza puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje nositelja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 3600 MHz na regionalnoj razini na način da krajnji rok ispunjenja bude produžen i određen do dana 12. kolovoza 2023.

Ovom se odlukom tako mijenjaju uvjeti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, i to u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-11/21 i RFP-12/21 nositelja BeeIN, br. RFP-13/21 nositelja Digicom, br. RFP-14/21, RFP-15/21 i RFP-16/21 nositelja Eco Net, br. RFP-17/21, RFP-18/21, RFP-19/21 i RFP-20/21 nositelja EOLO, br. RFP-21/21, RFP-22/21 i RFP-23/21 nositelja Markoja te dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-24/21, RFP-25/21, RFP-26/21 i RFP-27/21 nositelja Terrakom. na način da se mijenja krajnji datum obveze puštanja u rad najmanje jedne bazne postaje najkasnije do 12. kolovoza 2023., kako je određeno točkama I. do VI. ove odluke.

Ostali uvjeti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra ostaju nepromijenjeni, kako je definirano točkom VII. ove odluke.

Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21), odlučeno je kao u točki VIII. ove odluke.

Na temelju članka 21. stavka 4. ZEK-a, odlučeno je kao u točki IX. ove odluke.

Sukladno članku 82. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama o prijedlogu odluke provesti će se postupak javnog savjetovanja u trajanju od 2. prosinca 2022. do 3. siječnja 2023.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

 

 

Tonko Obuljen

 

 

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.